Föreskrifter och anvisningar i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning

Föreskrifter och anvisningar 5/2019 (pdf)

Föreskrifter och anvisningar i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning

 • gäller från 1.9.2019 tills vidare
 • ändringsdatum 18.1.2022

Ylitysilmoituslomake suurten asiakasriskien ylitysraportointiin (på finska)

Föreskrifter och anvisningar 5/2019 Föreskrifter och anvisningar i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning (versionen 2) pdf

Läs mer

Europeiska centralbankens riktlinjer om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten

Europeiska centralbankens riktlinjer om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten

Europeiska centralbanken (ECB) har som övervakare av betydande kreditinstitut gett ut en förordning[1] gällande alternativen och handlingsutrymmet när det gäller betydande kreditinstitut. Förordningen är bindande för betydande kreditinstitut och den trädde i kraft den 1 januari 2016.

Enligt proportionalitetsprincipen har ECB identifierat vissa alternativ och visst handlingsutrymme som sådana att de även borde tillämpas på mindre betydande kreditinstitut. ECB:s riktlinjer[2] beskriver hur nationella tillsynsmyndigheter vid tillsynen över mindre betydande kreditinstitut ska tillämpa möjligheten att använda sådana alternativ som allmänt kan tillämpas och beträffande vilka det i fråga om alla tillsynsobjekt som omfattas av den gemensamma tillsynsmekanismen är motiverat att följa enhetliga principer. Riktlinjerna är rättsligt bindande för nationella behöriga myndigheter.

Finansinspektionen är en sådan nationell behörig myndighet som nämns i ECB:s riktlinjer, och den har följt ECB:s riktlinjer från den 1 januari 2018.

Eftersom möjligheten enligt artikel 493 i EU:s kapitalkravsförordning att genom nationell lag helt eller delvis utesluta vissa ansvar från de volymmässiga begränsningarna gällande stora exponeringar har genomförts i Finland, gäller artikel 9 i ECB:s förordning eller artikel 6 i ECB:s riktlinjer inte direkt finska kreditinstitut. Om undantag i volymmässiga begränsningar i stora exponeringar föreskrivs i finansministeriets förordning om undantag som tillämpas på begränsningarna av stora exponeringar mot kunder för kreditinstitut och värdepappersföretag samt finans- och försäkringskonglomerat.

Europeiska centralbankens rekommendationer om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten

ECB har gett ut en handbok[3] som tillämpas på betydande kreditinstitut om de alternativ och det handlingsutrymme som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten och som kräver ett separat tillstånd av den behöriga myndigheten.

För att kreditinstituten ska ha enhetliga verksamhetsförutsättningar och behandlas enhetligt vad gäller tillsynen har ECB meddelat de nationella behöriga myndigheterna en rekommendation[4] om hur handlingsutrymme ska användas gällande mindre betydande kreditinstitut. Rekommendationen är inte rättsligt bindande. Syftet med den är att enhetliga användningen av alternativ och handlingsutrymme i fall som inte kan tillämpas allmänt och som därför måste avgöras från fall till fall. I rekommendationen ingår även anvisningar för de nationella tillsynsmyndigheterna med tanke på bedömningen från fall till fall.


Finansinspektionen tillämpar de ovannämnda rekommendationerna av ECB när den bedömer ansökningar som har lämnats av enskilda mindre betydande kreditinstitut.


[1] EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2016/445 av den 14 mars 2016 om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten
[2] EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2017/697 av den 4 april 2017 om de alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut
[3] ECB:s handbok om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten, november 2016
[4] EUROPEISKA CENTRALBANKENS REKOMMENDATION av den 4 april 2017 om gemensamma specifikationer för vissa alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut (ECB/2017/10)

Finansinspektionen tillämpar de ovannämnda rekommendationerna av ECB när den bedömer ansökningar som har lämnats av enskilda mindre betydande kreditinstitut.

EBAs riktlinjer jämte språkversioner

EBAs riktlinjer jämte språkversioner

 • Guidelines on the application of the definition of default under Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/GL/2016/07
 • Guidelines on specification of types of exposures to be associated with high risk under Article 128(3) of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/GL/2019/01)
 • Guidelines on PD estimation, LGD estimation and the treatment of defaulted exposures (EBA/GL/2017/16).
 • Guidelines for the estimation of LGD appropriate for an economic downturn (‘Downturn LGD estimation’) (EBA/GL/2019/03)
 • Guidelines on Stressed Value At Risk (Stressed VaR)  (EBA/GL/2012/2)
 • Guidelines on Incremental Default and Migration Risk Charge (IRC) (EBA/GL/2012/3)
 • Guidelines on on corrections to modified duration for debt instruments under the second subparagraph of Article 340(3) of Regulation (EU) 575/2013 (EBA/GL/2016/09).
 • Guidelines  on Significant Credit Risk Transfer relating to Articles 243 and Article 244 of Regulation 575/2013 (EBA/GL/2014/05)
 • Guidelines on implicit support for securitisation transactions (EBA/GL/2016/08)
 • Guidelines on Limits on exposures to shadow banking entities which carry out banking activities outside a regulated framework under Article 395(2) of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/GL/2015/20)
 • Guidelines on connected clients under Article 4(1)(39) of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/GL/2017/15)
 • Guidelines on on materiality, proprietary and confidentiality and on disclosure frequency under Articles 432(1), 432(2) and 433 of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/GL/2014/14)
 • Guidelines on disclosure of encumbered and unencumbered assets (EBA/GL/2014/03)
 • Guidelines on disclosure requirements under Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/GL/2016/11)
 • Guidelines on LCR disclosure to complement the disclosure of liquidity risk management under Article 435 of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/GL/2017/01)
 • Guidelines on uniform disclosures under Article 473a of Regulation (EU) No 575/2013 as regards transitional arrangements for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds (EBA/GL/2018/01)
 • Guidelines on disclosure of non-performing and forborne exposures (EBA/GL/2018/10)
 • Riktlinjer om ändring av riktlinjerna för enhetliga upplysningar enligt artikel 473 a i förordning (EU) nr 575/2013 om övergångsbestämmelser för att minska effekten av införandet av IFRS 9 på kapitalbasen i syfte att säkra efterlevnad av ”quick fix”-paketet för kapitalkravsförordningen mot bakgrund av covid-19-pandemin (EBA/GL/2020/12)
 • Riktlinjer om krav på tillsynsrapportering och upplysningskrav enligt paketet med snabbändringar för kapitalkravsförordningen mot bakgrund av covid-19-pandemin (EBA/GL/2020/11)
 • Riktlinjer om behandlingen av strukturella valutapositioner enligt artikel 352.2 i förordning (EU) nr 575/2013 (kapitalkravsförordningen) (EBA/GL/2020/09)
 • Riktlinjer om kreditriskreducering för institut som använder internmetoden för skattning av förlust vid fallissemang (EBA/GL/2020/05)
 • Riktlinjer för fastställande av den vägda genomsnittliga löptiden för tranchen i enlighet med artikel 257.1 a i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2020/04)
Europeiska centralbankens anvisning
Europeiska unionens förordning
 • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012
 • RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut

 • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG

 • KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1646 av den 13 september 2016 om fastställande av tekniska standarder med avseende på centrala index och erkända börser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

 • KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 241/2014 av den 7 januari 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för kapitalbaskrav på institut

 • KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/171 av den 19 oktober 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för väsentlighetströskeln för förfallna kreditförpliktelser

 • KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1187/2014 av den 2 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för bestämning av den sammanlagda exponeringen mot en kund eller en grupp av kunder med inbördes anknytning med avseende på exponeringar genom transaktioner med underliggande tillgångar

 • KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/959 av den 14 mars 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificeringen av de metoder som de behöriga myndigheterna använder för att bedöma om institut ska tillåtas att använda internmätningsmetoder för operativ risk

 • KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut

 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/439 av den 20 oktober 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för specificering av den bedömningsmetod som behöriga myndigheter ska följa när de bedömer huruvida kreditinstitut och investeringsföretag uppfyller kraven när det gäller att använda internmetoden
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/930 av den 1 mars 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar typen, allvarligheten och varaktigheten av en ekonomisk nedgång som avses i artikel 181.1 b och artikel 182.1 b i den förordningen

Föreskriftssamling