Här har vi samlat samtliga målgrupper för Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar. Kontrollera alltid exakt målgrupp (tillämpningsområde) i den aktuella föreskriften och anvisningen.

Öppna alla Stäng alla
Organisation av verksamheten i företag under tillsyn

Organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet Föreskrifter och anvisningar 3/2011 (pdf)
Fondbolag

Utläggning i företag under tillsyn inom finanssektorn Föreskrifter och anvisningar 1/2012 (pdf)
Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Fondbolag Betaltjänstleverantörer Tillhandahållare av investeringstjänster

Tillståndsförfaranden och riskhantering vid hypoteksbanksverksamhet Föreskrifter och anvisningar 6/2012 (pdf)
Kreditinstitut

Rapportering av hypoteksbanksverksamhet Föreskrifter och anvisningar 7/2012 (pdf)
Kreditinstitut

Förvaltare av alternativa investeringsfonder Föreskrifter och anvisningar 4/2014 (pdf)
Alternativa investeringsfonder

Anvisningar för en sund ersättningspolicy och upplysningskrav Föreskrifter och anvisningar 7/2016 (pdf)
Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av produkter och tjänster Föreskrifter och anvisningar 1/2017 (pdf)
Kreditinstitut Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare

Kalibrering av handelsspärrar och offentliggörande av handelsstopp (MiFID II) Föreskrifter och anvisningar 1/2018 (pdf)
Börsen och andra handelsplatser

Ledningsorgan för marknadsoperatörer och leverantörer av datarapporteringstjänster Föreskrifter och anvisningar 3/2018 (pdf)
Börsen och andra handelsplatser

Uppgifter om betalaren och betalningsmottagaren vid överföring av medel Föreskrifter och anvisningar 5/2018 (pdf)
Kreditinstitut Betaltjänstleverantörer

Organisering av och förfaranden vid tillhandahållande av investeringstjänster Föreskrifter och anvisningar 7/2018 (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Tillhandahållare av virtuella valutor Föreskrifter och anvisningar 4/2019 (pdf)
Tillhandahållare av virtuella valutor

Lämplighetsprövning (fit & proper) Standard 1.4 (pdf)
Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning Standard RA1.4 (pdf)
Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Kundkännedom - åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Standard 2.4 (pdf)
Kreditinstitut Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Riskhantering

Kreditinstitutens riskrapportering Föreskrifter och anvisningar 1/2014 (pdf)
Kreditinstitut

Rapportering av inteckning av tillgångar Föreskrifter och anvisningar 5/2014 (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Rapportering av finansieringsplaner Föreskrifter och anvisningar 6/2014 (pdf)
Kreditinstitut

Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn Föreskrifter och anvisningar 8/2014 (pdf)
Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Fondbolag Betaltjänstleverantörer Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret Föreskrifter och anvisningar 5/2015 (pdf)
Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Regler och förfaranden vid obestånd för deltagare i värdepapperscentraler Föreskrifter och anvisningar 6/2017 (pdf)
Värdepapperscentralen

En värdepapperscentrals tillgång till centrala motparters och handelsplatsers transaktionsflöde ​Föreskrifter och anvisningar 7/2017 (pdf)
Börsen och andra handelsplatser

Hantering av kreditrisker i företag under tillsyn inom finanssektorn Föreskriter och anvisningar 4/2018 (pdf)
Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Processer för att beräkna indikatorerna för att fastställa de mest relevanta valutorna och värdepapperscentraler av väsentlig betydelse Föreskrifter och anvisningar 6/2018 (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag

Riktlinjer för institutens stresstestning Föreskrifter och anvisningar 2/2019 (pdf)
Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Hantering av marknadsrisker Standard 4.4c (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Hantering av likviditetsrisk Standard 4.4d (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Kapitaltäckning
Uppföranderegler

Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida återbetalning av ett bolån Föreskrifter och anvisningar 4/2011 (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt sparande och i försäkringar Föreskrifter och anvisningar 10/2012 (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Tillhandahållare av investeringstjänster

Handläggning av kundklagomål Föreskrifter och anvisningar 3/2013 (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Betaltjänstleverantörer Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter Föreskrifter och anvisningar 15/2013 (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster Föreskrifter och anvisningar 16/2013 (pdf)
Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare

Beräkning av belåningsgraden Föreskrifter och anvisningar 3/2015 (pdf)
Kreditinstitut

Processer för produktgodkännande Föreskrifter och anvisningar 5/2016 (pdf)
Kreditinstitut Betaltjänstleverantörer Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare

Bedömning av kreditvärdighet Föreskrifter och anvisningar 3/2017 (pdf)
Kreditinstitut Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare

Försenad betalning och utmätning Föreskrifter och anvisningar 4/2017 (pdf)
Kreditinstitut Betaltjänstleverantörer

Verksamhet på värdepappersmarknaden

Anvisning om undantag för marketmakerfunktioner och primärmarknadsoperationer Föreskrifter och anvisningar 5/2013 (pdf)
Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Erbjudande och börsnotering av värdepapper Föreskrifter och anvisningar 6/2013 (pdf)
Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Emittenter och investerare

Offentligt uppköpserbjudande och skyldighet att lämna Föreskrifter och anvisningar 9/2013 (pdf)
Emittenter och investerare

Offentligt insiderregister för marknadsaktörer, arbetspensionsförsäkringsbolag och fondbolag Föreskrifter och anvisningar 13/2013 (pdf)
Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Arbetspensionsförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster

Handelsparter från tredjeland Föreskrifter och anvisningar 14/2013 (pdf)
Börsen och andra handelsplatser Tillhandahållare av investeringstjänster

Föreskrifter och anvisningar om informationsskyldighet Föreskrifter och anvisningar 6/2016 (pdf)
Börsen och andra handelsplatser Emittenter och investerare

Personer som mottar marknadssonderingar Föreskrifter och anvisningar 10/2016 (pdf)
Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare

Anvisningar avseende definitionen av insiderinformation om råvaruderivat Föreskrifter och anvisningar 5/2017 (pdf)
Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare

Transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynkronisering enligt MiFID II ​Föreskrifting och anvisningar 2/2018 (pdf)
Börsen och andra handelsplatser Tillhandahållare av investeringstjänster

För rapportering om internaliserad ​Föreskrifting och anvisningar 6/2019 (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Försäkringsverksamhet

Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen Föreskrifter och anvisningar 1/2011 (pdf)
Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare

Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i pensionskassor Föreskrifter och anvisningar 4/2012 (pdf)
Arbetspensionsförsäkring

Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i pensionsstiftelser Föreskrifter och anvisningar 5/2012 (pdf)
Arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstalters solvens Föreskrifter och anvisningar 13/2012 (pdf)
Arbetspensionsförsäkring

Föreskrifter och anvisningar för arbetslöshetskassor Föreskrifter och anvisningar 17/2013 (pdf)
Arbetslöshetsförsäkring

Täckning av ansvarsskuld och pensionsansvar: Pensionsstiftelser och pensionskassor som bedriver annan än lagstadgad verksamhet samt begravnings- och avgångsbidragskassor Föreskrifter och anvisningar 19/2013 (pdf)
Arbetspensionsförsäkring Sjuk- och bidragskassor

Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del I Föreskrifter och anvisningar 1/2015 (pdf)
Skade- och livförsäkring

Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen Föreskrifter och anvisningar 4/2015 (pdf)
Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare

Upptagande av verksamhet och företagsstyrningssystem i liv- och skadeförsäkringsbolag ​Föreskrifter och anvisningar 6/2015 (pdf)
Skade- och livförsäkring

Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del II, rapporteringsanvisningarna Föreskrifter och anvisningar 8/2015 (pdf)
Skade- och livförsäkring

Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del II, andra än rapporteringsanvisningarna Föreskrifter och anvisningar 9/2015 (pdf)
Skade- och livförsäkring

Hantering av risken för arbetsoförmåga: Arbetspensionsförsäkringsbolag Föreskrifter och anvisningar 1/2016 (pdf)
Arbetspensionsförsäkring

Beräkning av solvensgränsen och diversifiering av placeringar i pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring Föreskrifter och anvisningar 9/2016 (pdf)
Arbetspensionsförsäkring

Företagsstyrning i arbetspensionsförsäkringsbolag Föreskrifter och anvisningar 2/2017 (pdf)
Arbetspensionsförsäkring

Sjömanspensionskassans förvaltning Föreskrifter och anvisningar 10/2017 (pdf)
Arbetspensionsförsäkring

Förvaltningen av lantbruksföretagarnas Föreskrifter och anvisningar 8/2018 (pdf)
Arbetspensionsförsäkring

Tilläggspensionsanstalternas förvaltning Föreskrifter och anvisningar 1/2019 (pdf)
Arbetspensionsförsäkring

Pensionskassor Pensionkassor (pdf)
Arbetspensionsförsäkring

Pensionsstiftelser Pensionsstiftelser (pdf)
Arbetspensionsförsäkring

Begravnings- och avgångsbidragskassor Begravnings- och avgångsbidragskassor (pdf)
Sjuk- och bidragskassor

Utländska EES-försäkringsbolag Vilkor som det allmänna bästa ställer för utländska EES-försäkringsbolag (pdf)
Skade- och livförsäkring

Utländska EES-försäkringsförmedlare Vilkor som det allmänna bästa ställer för utländska EES-försäkringsförmedlare (pdf)
Försäkringsförmedlare

EES-tilläggspensionsanstalt Regelverk för utländska EES-tilläggspensionsanstalter (pdf)
Arbetspensionsförsäkring

Diverse föreskrifter och anvisningar

Införande av LEI-nummer Föreskrifter och anvisningar 9/2014 (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Skade- och livförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Utarbetande av återhämtningsplaner samt tidigt ingripande Föreskrifter och anvisningar 2/2015 (pdf)
Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Beräkning och rapportering av kapitaltäckningen i finans- och försäkringskonglomerat Föreskrifter och anvisningar 7/2015 (pdf)
Kreditinstitut Skade- och livförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster

Tillämpningen av EBAs GSII-anvisning Föreskrifter och anvisningar 4/2016 (pdf)
Kreditinstitut

Anvisningar för bedömning av förvärv och ökning av kvalificerade innehav Föreskrifter och anvisningar 9/2017 (pdf)
Kreditinstitut Skade- och livförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster

Kriterier beträffande enkelhet, standardisering och transparens för värdepapperiseringar Föreskrifter och anvisningar 3/2019 (pdf)
Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare

Föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av punkterna 6 och 7 i avsnitt C i bilaga 1 till Mifid II Föreskrifter och anvisningar 7/2019 (pdf)
Tillhandahållare av investeringstjänster

Rapportering av interna transaktioner Standard RA1.1 (pdf)
Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Standard RA1.2 (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Tillsyn av finans- och försäkringskonglomerat Standard 1.5 (pdf)
Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Rapportering av exponeringar mot närstående Standard RA4.10 (pdf)
Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Föreskrift om rapportering av kreditinstitutens och deras konsolideringsgruppers aktie- och fastighetsinnehav Föreskrift 105.2 (pdf)
Kreditinstitut

Anvisning om anmälan om till sammanslutningen av andelsbanker hörande kreditinstituts innehav av aktier och andelar i kreditinstitut och finansiella institut Anvisning 301.5 (pdf)
Kreditinstitut