Bostadskreditförmedlare

Registrering som bostadskreditförmedlare

Denna sida är avsedd för bostadskreditförmedlare som ansöker om registrering. Före ansökan om registrering ska den sökande bekanta sig med registreringsvillkoren, som ingår i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016). För registreringsbeslutet tas det ut en åtgärdsavgift som framgår av Finansinspektionens åtgärdstariff. En registrerad bostadskreditförmedlare blir en annan finansmarknadsaktör av vilken tillsynsavgift enligt lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift börjar tas ut.

Alla som förmedlar konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom ska registrera sig som bostadskreditförmedlare, med de undantag som nämns i "Förmedling av bostadskrediter som inte kräver registrering". Med konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom avses lån som är avsedda för anskaffning av bostadsegendom och lån som beviljats för något annat ändamål och för vilka bostadsegendom utgör säkerhet.

Med förmedling av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom avses att mot ersättning presentera eller erbjuda kreditavtal som har samband med bostadsegendom till konsumenter och på annat sätt bistå konsumenter vid ingående av sådana kreditavtal så att kreditgivaren själv inte är aktör samt att ingå sådana kreditavtal med konsumenter för kreditgivarens räkning (2 § 1 mom. 1 punkten). En kreditgivares ombud, som förmedlar konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom för kreditgivarens räkning och på kreditgivarens ansvar, är också bostadskreditförmedlare. När någon förmedlar bostadskrediter som en kreditgivares ombud ska ombudet klart meddela kunden att det uttryckligen handlar om verksamhet som ombud. Ombudet ska också uppge vilken kreditgivare som tillhandahåller den bostadskredit det är fråga om.

Bostadskreditförmedlare ska i sin verksamhet iaktta bestämmelserna i 7 a kap. i konsumentskyddslagen (38/1978) och i synnerhet bestämmelserna om informationsskyldighet, oberoende kreditförmedlare, avgift, beaktande av konsumentens förhållanden och rådgivningstjänster i 7 a kap. 24 – 30 §. En kreditförmedlare får anmäla sig som oberoende kreditförmedlare endast om kreditförmedlaren förmedlar ett tillräckligt stort antal kreditavtal som bjuds ut på marknaden och inte tar emot ersättning för kreditförmedlingen från någon annan än konsumenten.

Kreditförmedlarens högsta ledning ska se till att god kreditgivningssed iakttas i verksamheten och att verksamheten också i övrigt bedrivs i enlighet med lag (11 § i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom).

Regelverk

 • Lag om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016) 
 • Konsumentskyddslag (38/1978)
 • Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen, lag om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom och lag om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare samt till vissa lagar som har samband med dem (RP 77/2016 rd)

 • Ekonomiutskottets betänkande (EkUB 17/2016 rd – RP 77/2016 rd)

 • Justitieministeriets pressmeddelande 13.10.2016

Registreringsblanketter

För att underlätta ansökan och behandlingen av den har Finansinspektionen utarbetat en blankett för dem som ansöker om registrering.

Innan blanketten öppnas ska den lagras i den egna datorn genom att högerklicka med musen på blankettlänken och genom att välja "Spara som/Save as". Efter att blanketten öppnats ska JavaScript-egenskaperna vid behov godkännas genom att klicka på Options.

Blanketten med bilagor ska skickas till Finansinspektionens registratorskontor kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi eller per post till Finansinspektionen, Registratorskontoret, PB 103, 00101 Helsingfors. Närmare information om bl.a. kryptering av e-post och registratorskonstorets kontaktuppgifter.

I 6 och 7 § i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom finns bestämmelser om bostadskreditförmedlares tillförlitlighet och yrkesskicklighet. För att anmäla uppgifter om tillförlitlighet och yrkesskicklighet till Finansinspektionen används bifogade blankett

Bestämmelser om de krav på yrkesskicklighet som ska uppges på Fit & Proper-blanketten finns i statsrådets förordning 1031/2016 om krav på yrkesmässiga kvalifikationer för kreditgivare och kreditförmedlare i fråga om konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom

Förmedling av bostadskrediter som inte kräver registrering

Bestämmelserna om registreringsskyldighet tillämpas inte på näringsidkare som förmedlar konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom sporadiskt i samband med annan yrkesverksamhet som förutsätter tillstånd, registrering eller godkännande på förhand (3 § 2 mom. 3 punkten i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom). En näringsidkare som avses i denna punkt kan vara till exempel en advokat eller en annan person som har fått tillstånd enligt lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) att vara verksam som rättegångsombud eller rättegångsbiträde. En sådan näringsidkare kan också vara fastighetsförmedlare.

Även om ovannämnda näringsidkare inte behöver registrera sig ska de ändå iaktta skyldigheterna i 11 – 14 § i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom då de förmedlar konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom eller tillhandahåller rådgivningstjänster med avseende på dessa krediter. En sådan näringsidkares anställda ska också uppfylla kraven på kunskap och kompetens i ovannämnda lag.

Anmälan om ändringar i uppgifterna i registret eller upphörande med verksamheten

Bostadskreditförmedlare ska utan dröjsmål meddela Finansinspektionen ändringar i de uppgifter som finns antecknade i registret genom att använda registreringsblanketten. Nödvändiga nya bilagor ska bifogas.

Dessutom ska förmedlaren meddela Finansinspektionen om förmedlaren

 • inte har förmedlat konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom eller tillhandahållit rådgivningstjänster med avseende på sådana krediter under de föregående sex månaderna eller
 • har upphört med verksamheten.

Registreringsblankett

På registreringsblanketten hänvisas till lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (825/2016).

Registreringsanmälan som bostadskreditförmedlare ska inlämnas till Finansinspektionen på en registreringsblankett. Blanketten ska skickas till Finansinspektionen via skyddad e-postförbindelse till mcd.rekisterointi(at)finanssivalvonta.fi.s (se anvisningarna för användning av skyddad e-post, på finska) eller per post till Finansinspektionen, Registratorskontoret, PB 103, 00101 Helsingfors (endera räcker). Som rubrik för e-postmeddelandet ska anges "Registrering: Bostadskreditförmedlare – Bolagets namn".

Det finns en länk till registreringsblanketterna på Finansinspektionens webbplats. Juridiska personer och fysiska personer har egna blanketter. Observera att du bör spara blanketten på din egen dator innan du öppnar den (högerklicka med musen på blankettlänken och välj "Spara som"/"Save target as…"). Efter att blanketten öppnats ska du vid behov godkänna blankettens JavaScript-egenskaper (det finns en gul balk i övre kanten på blanketten; vänsterklicka med musen på "Options" i högra kanten av den gula balken och välj därefter "Enable JavaScript…").

Vid behov kan du lägga till fält på blanketten genom att klicka på (+) i fältets högra kant. På motsvarande sätt kan fält tas bort genom att klicka på (-). Beträffande de bilagor som begärs på blanketten ska namnet på den bifogade filen anges (t.ex. HarjoitettavaToiminta.pdf eller SelvitysVakuutuksesta.pdf). Det finns en ifyllningsruta för anmälan av filnamnet på blanketten.

I punkt 1 på blanketten ska det anmälas om bostadskreditförmedlaren fungerar som kreditgivarens ombud. Om förmedlaren är ett ombud, ska kreditgivarens bekräftelse av det gällande ombudsavtalet bifogas. Blanketten i fråga finns tillgänglig på Finansinspektionens webbplats.

I punkt 2 "Tillförlitlighetsanalys" och punkt 3 "Sakkunskap om kreditverksamhet" finns en meny som innehåller alla de personer för vilka de aktuella uppgifterna ska anmälas. Om sökanden är en fysisk person, anmälas endast sökandens uppgifter. Även filnamnet ska anmälas på blanketten. Personen i fråga fyller själv i blanketten för lämplighetsprövning (Fit & Proper), vilken ska skickas som bifogad fil till Finansinspektionen. Det finns en länk till blanketten för lämplighetsprövning på Finansinspektionens webbplats.

Om det sker ändringar i de uppgifter som getts på blanketten, ska de utan dröjsmål skickas till Finansinspektionen. Detta gäller emellertid inte de uppgifter som anmälts i punkt "3.2 Personal". Förmedlaren ska dessutom meddela Finansinspektionen att han eller hon under de föregående sex månaderna inte har förmedlat konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom eller tillhandahållit rådgivningstjänster med avseende på sådana krediter eller har upphört med sin verksamhet (9 §).

Begäran om närmare upplysningar om och respons på användningen av blanketten kan skickas till mcd.rekisterointi(at)finanssivalvonta.fi. Som rubrik för e-postmeddelandet ska anges "Fråga/respons".

Gränsöverskridande verksamhet

Gränsöverskridande verksamhet från Finland till en EES-stat


Finländsk bostadskreditförmedlare

Bostadskreditförmedlares filialer och tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster från Finland till en annan EES-stat (Lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016) 15 §)

En finländsk bostadskreditförmedlare som är registrerad i Finansinspektionens register kan förmedla konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom eller tillhandahålla rådgivningstjänster med avseende på sådana krediter i en annan EES-stat genom att antingen etablera en filial eller tillhandahålla gränsöverskridande tjänster.En bostadskreditförmedlare som har för avsikt att inleda förmedling av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom eller tillhandahållande av rådgivningstjänster med avseende på sådana krediter i en eller flera andra EES-stater, ska i god tid innan verksamheten inleds meddela Finansinspektionen vilka slags tjänster förmedlaren avser att tillhandahålla samt i vilken stat eller i vilka stater de tillhandahålls. Etablering av en filial och tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster anmäls på särskilda underrättelseblanketter som jämte ifyllnadsanvisningar finns tillgängliga nere på denna sida.

En bostadskreditförmedlares underrättelseblankett anses ha tagits emot vid Finansinspektionen den dag då uppgifterna på underrättelseblanketten är korrekta och stämmer överens med uppgifterna i kreditförmedlarregistret. Kreditförmedlare bör också lägga märke till att enligt 9 § i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016) ska en kreditförmedlare utan dröjsmål anmäla ändringar i de uppgifter som införts i registret över bostadskreditförmedlare till Finansinspektionen.

Finansinspektionen sänder inom en månad efter att underrättelseblanketten tagits emot uppgifterna på blanketten till de behöriga myndigheterna de mottagande staterna. Finansinspektionen meddelar utan dröjsmål förmedlaren att uppgifterna har sänts till de mottagande staternas myndigheter. Förmedlaren har rätt att inleda tillhandahållande av tjänster eller etablera en filial i en annan EES-stat en månad efter det att förmedlaren har fått ett meddelande från Finansinspektionen om att uppgifterna har sänts till de mottagande staternas myndigheter.

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Underrättelse om etablering av filial

Bostadskreditförmedlare ska underrätta Finansinspektionen om etablering av en filial i en annan EES-stat i god tid innan filialen etableras på blanketten ”Underrättelseblankett för utövande av etableringsfriheten”. Blanketten ifylls i enlighet med ifyllnadsanvisningarna.

Underrättelseblanketten och de uppgifter som den förutsätter sänds till Finansinspektionen med e-post, adress mcd.passporting(at)fiva.fi. På raden för ämne i e-postmeddelandet skrivs ”Underrättelse om kreditförmedlare”

Alla ändringar i de uppgifter som uppgetts på underrättelseblanketten ska utan dröjsmål meddelas Finansinspektionen på underrättelseblanketten som sänds med e-post till adressen mcd.passporting(at)fiva.fi. På raden för ämne i e-postmeddelandet skrivs ”Ändringsunderrättelse om kreditförmedlare”. De uppgifter som ändrats ska anges tydligt.

Underrättelse om tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster

Bostadskreditförmedlare ska underrätta Finansinspektionen om tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster i en annan EES-stat i god tid innan tjänsterna börjar tillhandahållas på blanketten ”Underrättelseblankett för utövande av friheten att tillhandahålla tjänster”. Blanketten ifylls i enlighet med ifyllnadsanvisningarna.

Underrättelseblanketten och de uppgifter som den förutsätter sänds till Finansinspektionen med e-post, adress mcd.passporting(at)fiva.fi. På raden för ämne i e-postmeddelandet skrivs ”Underrättelse om kreditförmedlare”.

Alla ändringar i de uppgifter som uppgetts på underrättelseblanketten ska utan dröjsmål meddelas Finansinspektionen på underrättelseblanketten som sänds med e-post till adressen mcd.passporting(at)fiva.fi. På raden för ämne i e-postmeddelandet skrivs ”Ändringsunderrättelse om kreditförmedlare”. De uppgifter som ändrats ska anges tydligt.


Gränsöverskridande verksamhet från en EES-stat till Finland

Utländsk bostadskreditförmedlare

Bostadskreditförmedlares filialer och tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster från utlandet till Finland (Lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016) 16 §)

Finansinspektionen måste underrättas om en bostadskreditförmedlare som är registrerad i en annan EES-stat har för avsikt att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster eller etablera en filial i Finland. Ovannämnda underrättelse sänds till Finansinspektionen av den behöriga myndigheten i kreditförmedlarens hemstat, som kreditförmedlaren har meddelat att kreditförmedlaren har för avsikt att börja tillhandahålla tjänster i Finland. En utländsk kreditförmedlare får inleda tillhandahållande av tjänster i Finland en månad efter det att förmedlaren av den behöriga myndigheten i sin hemstat har fått ett meddelande   om att Finansinspektionen har underrättats om att verksamhet kommer att inledas i Finland.En utländsk bostadskreditförmedlare får tillhandahålla rådgivningstjänster i Finland på det sätt som föreskrivs i 4 § i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom. Enligt den paragrafen får rådgivningstjänster med avseende på konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom tillhandahållas endast av kreditförmedlare. Rätt att tillhandahålla rådgivningstjänster har dock inte den som är ombud för en kreditgivare eller den som på det sätt som avses i 1 kap. 6 § i bokföringslagen (1336/1997) hör till samma koncern som kreditgivaren, inte heller en kreditförmedlare som är ägarintresseföretag eller intresseföretag enligt 1 kap. 7 eller 8 § i bokföringslagen i förhållande till kreditgivaren.

Finansinspektionen meddelar en bostadskreditförmedlare som etablerar en filial i Finland villkoren för bedrivande av verksamhet i Finland i fråga om sådant där bestämmelserna inte har harmoniserats, dvs. de villkor som påkallas av allmänt intresse. 

Information till tillsynsmyndigheterna i andra EES-stater

Europeiska bankmyndigheten EBA har utfärdat riktlinjer EBA/GL/2015/19 om underrättelse av gränsöverskridande verksamhet för kreditförmedlare enligt bolånedirektivet. Enligt riktlinjerna ska de behöriga myndigheterna informera varandra om hur de överlämnar underrättelser till varandra.

Begränsningar av rådgivningstjänster som bostadskreditförmedlare tillhandahåller i Finland

Rådgivningstjänster med avseende på konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom får i Finland tillhandahållas endast av kreditförmedlare. Rätt att tillhandahålla rådgivningstjänster har dock inte den som är ombud för en kreditgivare eller den som på det sätt som avses i 1 kap. 6 § i bokföringslagen (1336/1997) hör till samma koncern som kreditgivaren, inte heller en kreditförmedlare som är ägarintresseföretag eller intresseföretag enligt 1 kap. 7 eller 8 § i bokföringslagen i förhållande till kreditgivaren.

Språk som myndigheterna använder sinsemellan i underrättelser

Myndigheter i andra EES-stater får sända uppgifter samt underrättelser och bilagor till Finansinspektionen på finska, svenska eller engelska

Adress till vilken andra myndigheter ombeds sända underrättelser

Finansinspektionen önskar att myndigheter i andra EES-medlemsstater sänder uppgifterna i elektronisk form till adressen mcd.passporting(at)fiva.fi. På raden för ämne i e-postmeddelandet skrivs ”Underrättelse till Finland”.

Om det inte är möjligt att lämna in uppgifterna elektroniskt kan uppgifterna sändas med posten till adressen

Finansinspektionen / Financial Supervisory Authority
P.O. Box 103
FI-00101 Helsingfors, Finland

Av följebrevet till material som sänds med posten ska det framgå att är fråga om antingen en EES-myndighets underrättelse om kreditförmedlare eller en ändring av ovannämnda uppgifter.

Frågor som gäller underrättelser kan skickas elektroniskt till adressen mcd.passporting(at)fiva.fi. På raden för ämne i e-postmeddelandet skrivs ”Begäran om uppgifter”.

 

Villkor om allmänintresse för utländska bostadskreditförmedlare

Regelverk

I 16 § 2 mom. i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016) står att om en utländsk kreditförmedlare etablerar filial i Finland, ska Finansinspektionen innan verksamheten i filialen inleds eller inom två månader från det att ett meddelande enligt 1 mom. från den behöriga myndigheten i förmedlarens hemstat mottagits meddela förmedlaren på vilka villkor verksamhet i Finland ska bedrivas i sådana ärenden för vilka harmoniserade bestämmelser saknas.Paragrafen grundar sig på artikel 32.4 i direktivet om bostadskrediter (Direktiv 2014/17/EU om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010. Enligt artikeln ska de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten upplysa kreditförmedlaren om på vilka villkor verksamheten ska bedrivas i värdmedlemsstaten på områden som inte har harmoniserats i unionslagstiftningen.

Villkor om allmänintresse

Nedan anges de lagar och bestämmelser som utländska förmedlare av bostadskrediter ska följa när de förmedlar bostadskrediter och tillhandahåller rådgivningstjänster i Finland. Lagarna finns på finska och svenska (och vissa också på engelska) på adressen www.finlex.fi. Lagarna ska följas med beaktande av ändringarna i dem.

 • Kreditinstitutslag ( (610/2014)
  • 15 kap. 2 § Marknadsföring
  • 15 kap. 3 § Avtalsvillkor
  • 15 kap. 11 § Maximal belåningsgrad

 • Lag om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016) i sin hellhet, och särskilt
  • 4 § Oikeus tarjota neuvontapalveluja
  • 6 § 1 momentin 4 kohta Tietämystä ja pätevyyttä koskevat vaatimukset
  • 11 § Johdon velvoitteet
  • 12 § Asiakasvarat
  • 13 § Luotonvälitykseen tai neuvontapalveluihin liittyvien asiakirjojen ja tietojen säilyttäminen
  • 14 § Vaitiolovelvollisuus

Enligt ovannämnda 4 § får rådgivningstjänster med avseende på konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom endast tillhandahållas av kreditförmedlare. Rätt att tillhandahålla rådgivningstjänster har dock inte den som är ombud för en kreditgivare eller den som på det sätt som avses i 1 kap. 6 § i bokföringslagen (1336/1997) hör till samma koncern som kreditgivaren, inte heller en kreditförmedlare som är ägarintresseföretag eller intresseföretag enligt 1 kap. 7 eller 8 § i bokföringslagen i förhållande till kreditgivaren.

Information om konsumentskyddet finns på Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) webbplats: www.kkv.fi/sv

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet