Rapportering

Om rapportering har det beskrivits mera i avsnittet Rapportering

Vad ska rapporteras och anmälas?

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Ekonomisk ställning och risker

Finanssektorns rapporteringskarta (pdf)

Värdepappersföretag

Föreskrifter och anvisningar

Rapporterade uppgifter

Rapporteringsfrekvens och rapportperioder

Inlämningsdagar

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

 

FINREP
F-tabeller
FA och FT -tabellbilagor

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

5/2021

IFCLASS2
Värdepappersföretagens tillsynsrapportering

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

5/2021

IFCLASS3
Värdepappersföretagens tillsynsrapportering

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

 

Årligen per 31.12.

11.2.

26/2013 avsnitt 3
Sameuropeisk rapportering (COREP)

REM HE
Högavlönade anställda

Årligen per 31.12.

Senast 30.6.

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.

Utländska värdepappersföretags filialer i Finland

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

 

FINREP
F-tabeller
FA och FT -tabellbilagor

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.

Anmälningar

Värdepappersföretag

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar/ Standard Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar 

Enligt 7 kap. 8 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster (747/2012) tillämpas bestämmelserna i 8 kap. i kreditinstitutslagen även på värdepappersföretag

1. Bolagsstämmans beslut om stora maximikvoter för rörliga ersättningar – 8 kap 8 §
Tillsynsmeddelande 22/2015 – 29.5.2015 innehåller den blankett som ska användas.

 

Utan dröjsmål

se ovan 2. Uppgifter om den som förtjänar mer än en million per år – 8 kap 16 §
Tillsynsmeddelande 35/2018 – 18.6.2018 innehåller en blankett och en länk till EBAs anvisningar (= High earners)
Årsvis 30.6.
se ovan 3. Rapportering av ersättningars utveckling – 8 kap 16 § (Finansinspektionen kontaktar de berörda bolagen direkt)
Tillsynsmeddelande 35/2018 – 18.6.2018
innehåller en blankett och en länk till EBAs anvisningar (= Benchmarking)
Årsvis 30.6.

15/2021

Lag om investeringstjänster 6 b kap. 4 §

Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning

Via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation (Se närmare). Inloggningssida för den elektroniska kommunikationstjänsten

 

Omedelbart efter utnämningsbeslutet eller en förändring i uppgifterna, senast två veckor efter beslutet eller den tidpunkt då personen tar emot uppdraget.

Via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation

8/2014

 

Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn

   
  • avsnitt 9.1

Anmälan om störningar och fel i verksamheten

Rapport om störningar (excel)

  Omedelbart när de yppat sig
  • avsnitt 9.2

Årsanmälan om förluster på grund av operativa risker

Skadeanmälan (word)

 

Senast 28.2.

25/2013 avsnitt 10.3

Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar

Blanketten finns bara på finska: Suurten asiakasriskien ylitysraportointiin tarkoitettu ylitysilmoituslomake (excel)

 

Utan dröjsmål

EU 2017/1946

Lag om investeringstjänster (747/2012) 6a kap.

Förvärv och överlåtelse av ägarandelar i
fondbolag

Obs! Kom ihåg att fylla i också anmälningsformulär för målföretaget

Blanketter för situationer där sänkta informationskrav gäller (artikel 13, EU 2017/1946)

 

I förväg

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om investeringstjänster (747/2012) 7 kap. 6 §

Anmälan om anknutet ombud

Anmälan on anknutet anbud (ny anmälan eller ändringsanmälan) ska skickas via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation. Se närmare. Inloggningssida för den elektroniska kommunikationstjänsten

Se Registret över anknutna ombud

 

Omedelbart

Lag om Finansinspektionen (878/2008)

Inrapportering till Finansinspektionen av klagomål som lämnats till företag under tillsyn (3/2013)

Uppgifter om kundklagomål skickas via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation. Se närmare. Inloggningssida för den elektroniska kommunikationstjänsten

 

En gång om året/6 månader

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar/ Standard Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar 

3/2014

Verksamhetstillstånd, registreringar och anmälningar

 

 

RA1.1 avsnitt 4

Rapportering av interna transaktioner

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5., 15.8., 15.11., 28./29.2.

RA1.2 avsnitt 4

Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

 

I förväg

8/2014

Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn

 

 

EU 2017/565 (skäl 44)

Utläggning av verksamhet

 

I förväg

2/2016 
Bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse inom finanssektorn

Inlämning av bokslutshandlingar

  • En kopia av bokslutet, koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen
  • En kopia av revisionsberättelsen
  • En kopia av protokollet från den bolagsstämma eller motsvarande organ som behandlat bokslutet

Årsvis

Inom två veckor efter fastställt bokslut

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

se ovan

Delårsrapport

Årsvis

Inom två månader efter utgången av delårsperioden

se ovan

Revision

 

Inom två veckor efter att ha fått del av rapporten

4.2 Företagens interna kapitalutvärdering

Företagens interna kapitalutvärdering

Årsvis ja alltid i samband med ändringar

Omedelbart i samband med ändringar

Lag om investeringstjänster (747/2012) 3:8

Rapportering av väsentliga förändringar i förutsättningarna för beviljande av tillstånd

 

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om investeringstjänster (747/2012) 6a:1.5

Anmälan om ägare till andelar enligt 1 och 2 mom. och om innehavens storlek samt förändringar i ägarandelarna

 

En gång om året/Utan dröjsmål

Sipa-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Lag om investeringstjänster (747/2012) 7:10 och
RA1.2

Anmälan om avsikt att förvärva bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare eller försäkringsbolag med säte i ett tredjeland

 

I förväg

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om investeringstjänster (747/2012) 7a:1

Anmälan om att värdepappersföretaget bedriver algoritmisk handel i Finland eller i en EES-stat

 

MiFIDilmoitukset@fiva.fi

Lag om investeringstjänster (747/2012) 7a:3

Anmälan om att värdepappersföretaget tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats

 

MiFIDilmoitukset@fiva.fi

Lag om investeringstjänster (747/2012) 9:6

Revisorsutlåtande varav det framgår om värdepappersföretagets arrangemang för förvaring och hantering av kundmedel stämmer överens med bestämmelserna i 9 kap. i lagen om investeringstjänster och de föreskrifter som utfärdats med stöd av dem

En gång om året

 

Lag om investeringstjänster (747/2012) 10:15

Meddelande om i 10:15 1 mom. avsett organs namn och kontaktuppgifter

 

 

Lag om investeringstjänster (747/2012) 13:1

Anmälan om att värdepappersföretaget har för avsikt att etablera filial i en annan EES-stat än Finland eller har för avsikt att använda ett anknutet ombud som är etablerat i en sådan annan EES-stat inom vars territorium företaget inte har etablerat en filial

 

I god tid på förhand

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om investeringstjänster (747/2012) 13:1.4

Meddelande om ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom.

 

Senast en månad innan ändringarna är avsedda att genomföras

 

Lag om investeringstjänster (747/2012) 13:4

Meddelande om på vilket sätt tillgodohavandena är tryggade för de investerare som är kunder hos värdepappersföretagets utländska filialer

 

 

Lag om investeringstjänster (747/2012) 13:6.1

Anmälan om att värdepappersföretaget utan att etablera filial avser att i en annan EES-stat än Finland tillhandahålla sådana investeringstjänster som avses i bilaga I till direktivet om marknader för finansiella instrument eller bedriva investeringsverksamhet och tillhandahålla sidotjänster

 

I god tid på förhand

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om investeringstjänster (747/2012) 13:6.3

Anmälan om ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom.

 

Senast en månad innan ändringarna är avsedda att genomföras

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om investeringstjänster (747/2012) 13:6.4

Anmälan om att värdepappersföretaget avser att erbjuda värdepappersföretag, kreditinstitut och andra personer som är etablerade i en annan EES-stat möjlighet att direkt delta i multilateral eller organiserad handel

 

I god tid på förhand

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om investeringstjänster (747/2012) 13:6.5

Anmälan om ändringar i de uppgifter som avses i 4 mom.

 

Senast en månad innan ändringarna är avsedda att genomföras

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om investeringstjänster (747/2012) 13:6a

Anmälan om att värdepappersföretaget har för avsikt att utan filialetablering i enlighet med bilaga I till direktivet om marknader för finansiella instrument tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet och tillhandahålla sidotjänster till ett tredjeland

 

I god tid på förhand och efter förändringar i dessa uppgifter

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

 

Transaktionsrapportering
Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Inlämningsdagar
2/2018 Transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynkronisering enligt MiFID II

Transaktioner med finansiella instrument

 

Utan dröjsmål eller nästä dag