Tillsynsmeddelande 1.6.2015 – 22/2015

Skyldighet att meddela kreditinstituts och värdepappersföretags ersättningar

Enligt 8 kap. 7 § 3 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014) får den rörliga ersättningens andel inte överstiga 100 procent av totalersättningens fasta del för varje enskild ersättningstagare, om inte kreditinstitutets bolagsstämma beslutar något annat. Bolagsstämman får dock inte godkänna en rörlig andel som överstiger 200 procent av totalersättningens fasta del. I 8 kap. 8 § i kreditinstitutslagen finns bestämmelser om bolagsstämmans beslut om stora maximikvoter för rörliga ersättningar.

Enligt 7 kap. 8 § 2 mom. i värdepapperslagen (747/2012) tillämpas bestämmelserna i 8 kap. i kreditinstitutslagen även på värdepappersföretag med undantag av värdepappersföretag som avses i artikel 4.1.2 c i EU:s tillsynsförordning1.

Kreditinstitut och värdepappersföretag ska underrätta Finansinspektionen om ett förslag som innebär att förhållandet mellan de fasta och de rörliga ersättningarna överstiger 100 % läggs fram för bolagsstämman. Dessutom ska styrelsens yttrande om saken lämnas till Finansinspektionen, som också ska delges bolagsstämmans beslut.

Förhållandet mellan rörliga och fasta ersättningar gäller hela personalen och inte bara de personer vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på tillsynsobjektets riskprofil.

Inlämnande av anmälan

Finansinspektionen meddelar inte någon separat anvisning om inlämnande av anmälan.

De anmälningar om ersättningar som kreditinstitutslagen förutsätter och som ska göras 2015 ska inlämnas till Finansinspektionen med diarienummer FIVA 4/03.00.00/2015.

Finansinspektionen ber att kreditinstituten och värdepappersföretagen fäster uppmärksamhet vid lagens tidsfrister för inlämnande av anmälan. Om ett sådant beslut som avses här redan har fattats på bolagsstämman men den anmälan om det som kreditinstitutslagen förutsätter ännu inte har inlämnats till Finansinspektionen ska detta göras utan dröjsmål, dock senast 5.6.2015. Utöver anmälan bör den bifogade blanketten fyllas i. Bolagsstämmans beslut kan innehålla olika gränser för olika personkategorier. Av anmälan ska då framgå de uppgifter som preciseras i den bifogade blanketten.

Europeiska bankmyndigheten underrättas om bolagsstämmans beslut
Finansinspektionen ska med stöd av 8 kap. 8 § 5 mom. i kreditinstitutslagen underrätta Europeiska bankmyndigheten om bolagsstämmans beslut.

Kreditinstitutslagens övergångsbestämmelse

Finansinspektionen uppmärksammar till slut tillsynsobjekten även på övergångsbestämmelsen i 23 kap. 3 § 3 mom. i kreditinstitutslagen, enligt vilken maximiandelen för rörliga ersättningar och bolagsstämmans beslutsförfarande ska tillämpas på rörliga ersättningar som förfaller till betalning eller tjänas in efter att lagen trätt i kraft. Lagen har trätt i kraft den 15 augusti 2014.

Närmare upplysningar

Tillsynsobjekten ombeds vid behov kontakta den som ansvarar för tillsynen över tillsynsobjektet

Bilaga

Blankettbilaga: Bolagsstämmans beslut om förhållandet mellan rörliga och fasta ersättningar

 

1) Företag som inte har tillstånd att tillhandahålla sådana sidotjänster som avses i bilaga I avsnitt B punkt 1 i direktiv 2004/39EG, som tillhandahåller endast en eller flera av de investeringstjänster eller den investeringsverksamhet som avses i punkterna 1, 2, 4 och 5 i avsnitt A i bilaga I till det direktivet, som inte får inneha kontanter eller värdepapper som tillhör företagets kunder och som därför aldrig får stå i skuld gentemot dessa.

 

Det motsvarande tillsynsmeddelandet på finska publicerades den 29 maj 2015.