Valvottavatiedote 29.5.2015 – 22/2015

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten palkitsemiseen liittyvä ilmoitusvelvollisuus

Luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014, jäljempänä luottolaitoslaki) 8 luvun 7 §:n 3 momentin mukaan muuttuvan palkkion osuus ei saa ylittää 100 prosenttia kunkin palkkionsaajan kiinteän palkkion kokonaismäärästä, ellei luottolaitoksen yhtiökokous toisin päätä. Yhtiökokous ei saa kuitenkaan hyväksyä suurempaa muuttuvien palkkioiden osuutta kuin 200 prosenttia kiinteän palkkion kokonaismäärästä. Muuttuvien palkkioiden suurta enimmäiskokoa koskevasta yhtiökokouksen päätöksenteosta on säännökset luottolaitoslain 8 luvun 8 §:ssä.

Sijoituspalvelulain (747/2012) 7 luvun 8 §:n 2 momentin mukaan luottolaitoslain 8 luvun säännöksiä sovelletaan myös sijoituspalveluyrityksiin, lukuun ottamatta EU:n vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan c alakohdassa tarkoitettuja sijoituspalveluyrityksiä1.

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava Finanssivalvonnalle yhtiökokoukselle tehtävästä päätösehdotuksesta, jos kiinteiden ja muuttuvien palkkioiden välinen suhde ylittää 100 prosenttia. Lisäksi Finanssivalvonnalle on toimitettava asiaan liittyvä hallituksen lausunto sekä annettava tiedoksi yhtiökokouksen päätös.

Kiinteiden ja muuttuvien palkkioiden välinen suhde koskee koko henkilöstöä eikä vain henkilöitä, joiden ammatillisella toiminnalla on olennainen vaikutus valvottavan riskiasemaan.

Ilmoituksen tekeminen

Finanssivalvonta ei anna ilmoituksen tekemisestä erillistä ohjetta.

Luottolaitoslain edellyttämät, vuonna 2015 tehtävät palkitsemiseen liittyvät ilmoitukset tulee toimittaa Finanssivalvonnalle käyttäen diaarinumeroa FIVA 4/03.00.00/2015.

Finanssivalvonta pyytää luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä kiinnittämään huomiota ilmoituksen tekemiselle laissa asetettuihin määräaikoihin. Mikäli tässä nyt tarkoitettu päätös on jo tehty yhtiökokouksessa, mutta siitä ei vielä ole toimitettu Finanssivalvonnalle luottolaitoslain edellyttämää ilmoitusta, se tulee tehdä viipymättä, kuitenkin viimeistään 5.6.2015. Ilmoituksen lisäksi tulee täyttää oheinen liitelomake. Yhtiökokouksen päätös voi sisältää eri rajoja eri henkilöryhmille. Tällöin ilmoituksesta tulee käydä ilmi liitelomakkeessa täsmennetyt tiedot.

Yhtiökokouksen päätöksestä ilmoitus Euroopan pankkiviranomaiselle

Finanssivalvonnan on luottolaitoslain 8 luvun 8 §:n 5 momentin nojalla ilmoitettava yhtiökokouksen päätöksestä Euroopan pankkiviranomaiselle.

Luottolaitoslain siirtymäsäännös

Finanssivalvonta kiinnittää vielä lopuksi huomiota luottolaitoslain 23 luvun 3 §:n 3 momentin siirtymäsäännökseen, jonka mukaan muuttuvan palkkion enimmäisosuutta ja yhtiökokouksen päätöksentekomenettelyä sovelletaan muuttuviin palkkioihin, jotka erääntyvät tai jotka ansaitaan lain voimaantulon jälkeen. Laki on tullut voimaan 15.8.2014.

Lisätietoja

Valvottavia pyydetään olemaan tarvittaessa yhteydessä omaan vastuuvalvojaansa.

Liite

Liitelomake: Muuttuvan ja kiinteän palkkion suhteesta tehty yhtiökokouksen päätös

 

1) Yrityksiä, joilla ei ole toimilupaa tarjota direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan B osan 1 alakohdassa tarkoitettua oheispalvelua ja jotka tarjoavat ainoastaan yhtä tai useampaa mainitun direktiivin liitteessä I olevan A osan 1, 2, 4 ja 5 alakohdassa lueteltua sijoituspalvelua tai -toimintaa ja joilla ei ole lupaa pitää hallussaan asiakkaidensa varoja tai arvopapereita ja joilla ei sen vuoksi voi koskaan olla velkaa kyseisille asiakkailleen.