ESEF – European Single Electronic Format – Eurooppalainen yhtenäinen sähköinen raportointimuoto listayhtiöille 2021 (*) tilinpäätöksistä alkaen

(*) Listayhtiöiden tiedonantovelvollisuutta koskevan avoimuusdirektiivin 4. artiklan 7 kohdan 1 alakohtaa on muutettu siten, että ESEFin käyttöönotto on pakollista vasta 1.1.2021 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta. Suomessa kyseinen direktiivimuutos on implementoitu arvopaperimarkkinalakiin siten, että AML 7 luvun 5 pykälää on muutettu väliaikaisesti siten, että laista on poistettu vuoden 2021 ajaksi vaatimus julkistaa ESEF-muotoinen tilinpäätös ja toimintakertomus komission teknisen sääntelystandardin mukaisesti. Koska muutos arvopaperimarkkinalakiin tuli voimaan vasta 10.4.2021, antoi Finanssivalvonta 21.12.2020 tiedotteen, jonka mukaan se pidättäytyy vuonna 2021 valvontatoimenpiteistä, jos yhtiö ei julkista 1.1.2020 alkavilta tilikausilta tilinpäätöstä ja toimintakertomusta ESEF-muotoisena, ks. lisätietoja Finanssivalvonnan verkkouutisesta.

Eri yhtiöiden tilinpäätöstietoja voi vertailla ja hyödyntää paremmin, kun tilinpäätökset jatkossa raportoidaan yhtenäisessä sähköisessä raportointimuodossa (ESEF). Tietojen hakeminen ja analysointi helpottuu. Sähköisen, strukturoidussa muodossa olevan raportoinnin myötä tiedon analysoinnissa voidaan hyödyntää tehokkaammin myös uutta teknologiaa, kuten tekoälyä.

Mikä ESEF on ja ketä se koskee?

Eurooppalaisten listayhtiöiden (säännellyillä markkinoilla toimivien osake- ja joukkovelkakirja-liikkeeseenlaskijoiden) on raportoitava tilinpäätökset ja toimintakertomukset yhtenäisessä sähköisessä muodossa (ESEF) vuoden 2021 tilinpäätöksistä alkaen.  Tilinpäätökset ja toimintakertomukset laaditaan XHTML-muodossa, ja XHTML-dokumenttiin sisältyvät IFRS-konsernitilinpäätöstiedot tulee merkitä XBRL-merkeillä. XBRL-merkinnät tehdään käyttäen iXBRL-teknologiaa (InlineXBRL).

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Mitä ja ketä uudet raportointivaatimukset eivät koske?

ESEFin XBRL-vaatimus koskee vain IFRS-konsernitilinpäätöstä, eikä se koske emoyhtiön erillistilinpäätöstä eikä toimintakertomusta. ESEFin XHTML- ja XBRL-vaatimukset eivät koske tilinpäätöstiedotteita eivätkä puolivuotiskatsauksia. Uusien raportointivaatimusten ulkopuolella on myös vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla listattujen yhtiöiden raportointi.

 

Mistä ESEF-vaatimukset tulevat?

Uusien raportointivaatimusten taustalla ovat vuonna 2013 tehdyt muutokset listayhtiöiden avoimuusvaatimusten harmonisointia koskevaan avoimuusdirektiiviin. Direktiivimuutoksiin sisältyi vaatimus listayhtiöille laatia tilinpäätös ja toimintakertomus yhtenäisessä sähköisessä raportointimuodossa (ESEF). Direktiivimuutoksen seurauksena Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) sai tehtäväkseen kehittää teknisen sääntelystandardiluonnoksen (RTS), joka määrittää tarkemmin sähköisen raportoinnin muodon. Euroopan komissio on 29.5.2019 julkaissut EU:ssa hyväksytyn ESEF:ä koskevan delegoidun asetuksen (ESEF RTS) ja se on suoraan listayhtiöitä sitovaa sääntelyä. Asetus tuli voimaan 18.6.2019. Linkki delegoituun asetukseen kaikilla EU:n kielillä löytyy täältä.

 

ESEFin toteutustapa ja aikataulu

ESEFin tekninen toteutus perustuu XHTML:ään ja iXBRL:ään. ESEF-suunnitelmien mukaan listayhtiöiden tulee laatia tilinpäätös ja toimintakertomus XHTML-muodossa vuoden 2021 tilinpäätöksistä alkaen vaiheittain:

Vuosien 2021 tilinpäätökset:

  • XHTML-muotoiseen dokumenttiin sisällytetään XBRL-kielellä taksonomian mukaisesti merkityt päälaskelmat: konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista.
  • XBRL-merkinnät viedään XHTML-dokumenttiin Inline XBRL (iXBRL) -mekanismin avulla.
  • Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, toimintakertomus ja emoyhtiön erillistilinpäätös sisällytetään vuosien 2021 tilinpäätöksissä XHTML-dokumenttiin ilman XBRL-merkintöjä.

Vuoden 2022 tilinpäätöksistä alkaen:

  • Päälaskelmien lisäksi konsernitilinpäätöksen liitetiedot tulee olla merkitty XBRL-merkeillä. Liitetiedot merkitään ESEFin minimivaatimusten mukaan block-merkintöinä eli kukin liitetieto kokonaisuutena on yksi XBRL-merkki, eikä yksittäisiä rivi- tai saraketietoja liitetiedon sisällä tarvitse merkitä erikseen.  
Taksonomia raportoinnin sanakirjana

Strukturoitu sähköinen raportointi XBRL:llä edellyttää taksonomian käyttöä. Taksonomia toimii raportoinnin sanakirjana. Tilinpäätösten raportoinnissa tullaan käyttämään ESMAn ESEF-taksonomiaa, jossa on pohjana IFRS Foundationin IFRS-taksonomia. ESEF-taksonomia sisältää ESMAn omia laajennuksia taksonomiaan esimerkiksi yhtiöiden tunnistamisesta.

Yhtiöt voivat ESEF-taksonomian lisäksi käyttää ja luoda omia laajennuksiaan (extensions) taksonomiaan, jos ESEF-taksonomiasta ei löydy rivin sisältöä tarkoitukseltaan tarpeeksi hyvin kuvaavaa muuttujaa (accounting meaning). Laajennukset on kuitenkin ankkuroitava (anchoring) ESEF-taksonomian lähimpään muuttujaan. Käytännössä uusi muuttuja linkitetään taksonomian olemassa olevaan riviin, joka on lähinnä tätä muuttujaa. Laajennusten käyttö vähentää kuitenkin XBRL-muotoisten tietojen vertailtavuutta eri yhtiöiden välillä.

Päälaskelmat merkitään XBRL:llä tarkalla tasolla

Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat eli laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista merkitään taksonomian määrittelemillä XBRL-merkeillä sillä yksityiskohtaisuuden tasolla, jolla yhtiön IFRS:n mukaiset päälaskelmat laaditaan.

Liitetiedot block-merkintöinä (merkinnät = tag:it)

Konsernitilinpäätöksen liitetietoja koskee kevennetty vaatimus siten, että konsernitilinpäätöksen liitetiedot merkitään XBRL:llä block-merkintöinä, jolloin yksi liitetieto kokonaisuudessaan on yksi XBRL-merkki, eikä liitetiedon sisältöä tarvitse eritellä erillisin XBRL-merkein (merkki, merkintä = tag). Raportoitavan tiedon yksityiskohtaisuutta saatetaan myöhemmin lisätä saatujen käyttökokemusten jälkeen. ESEF-taksonomia sisältää kuitenkin mahdollisuuden yksityiskohtaisempaan XBRL-merkintään.

 

Tietojen varmennus

ESEF-tilinpäätöksen varmennus on järjestetty eri tavoilla ja eri aikatauluilla EU:n jäsenmaiden lainsäädännöissä. Arvopaperimarkkinalakiin tehtiin 21.12.2023 muutos (21.12.2023/1260) siten, että lakiin lisättiin liikkeeseenlaskijoita koskeva velvoite varmentaa tai tilintarkastaa ESEF-tilinpäätös. Liikkeeseenlaskijan tilintarkastajan on varmennettava tai tilintarkastettava komission teknisen sääntelystandardin (ESEF) mukaisesti laadittu tilinpäätös ja ilmoitettava lausunnossaan, missä laajuudessa varmennus tai tilintarkastus on suoritettu. Tilintarkastajan lausunto on liitettävä kyseiseen tilinpäätökseen. Lausuntoon sovelletaan, mitä kirjanpitolain (21.12.2023/1260) 7 luvun 24 §:ssä säädetään tilintarkastuskertomuksen digitaalisuudesta. Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 §:n 4 momenttiin tehty muutos koskee ensimmäisen kerran tilinpäätöksiä, jotka on laadittu 1.1.2024 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta. 

Vuoden 2023 ESEF-tilinpäätöksen varmentaminen tehdään vielä vapaaehtoispohjalta, ja mikäli tilintarkastaja on varmentanut tai tilintarkastanut ESEF-tilinpäätöksen, tilintarkastajan lausunto on liitettävä kyseiseen tilinpäätökseen. Jos liikkeeseenlaskijan tilintarkastaja ei ole varmentanut tai tilintarkastanut vuoden 2023 ESEF-tilinpäätöstä, liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava tästä kyseisessä tilinpäätöksessä.

Minne raportoitavat tiedot toimitetaan?

Nykyisin listayhtiöt toimittavat virallisen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kansalliseen tiedotevarastoon pörssitiedotteen liitetiedostona (pdf), joko omana asiakirjanaan tai osana vuosikertomusta. ESEFiä säätelevän komission asetuksen voimaantulon jälkeen tiedotevarastoon toimitetaan zip-tiedostona XHTML-dokumenttiin sisältyvät strukturoidut XBRL-muotoiset konsernitilinpäätökset ja ei-strukturoidut muut tiedot, kuten esimerkiksi hallituksen toimintakertomus ja emoyhtiön erillistilinpäätös.

Suomessa Helsingin Pörssi (Nasdaq Helsinki) toimii avoimuusdirektiivin edellyttämän kansallisen tiedotevaraston (Officially Appointed Mechanism, OAM) ylläpitäjänä, jonne listayhtiöt toimittavat säännellyt tiedot.

 

Miten XBRL-muotoista tietoa voidaan käyttää?

Tilinpäätöstietojen vertailtavuus edellyttää yksityiskohtaista raportointia XBRL-taksonomian avulla. Tilinpäätösten numeerista informaatiota voidaan vertailla tai muuten hyödyntää yli yhtiö- ja kielirajojen, kun numeerisella informaatiolla on eri yhtiöissä ja eri maissa sama ”nimilappu” käännettynä kunkin yhtiön omalle kielelle. XBRL-muotoinen informaatio on helposti siirrettävissä eri järjestelmiin.

ESEF-raportointi sallii yhtiön omien laajennusten lisäämisen taksonomiaan, jos ESEF-taksonomiasta ei löydy sellaista XBRL-merkkiä, joka vastaisi sisällöltään tilinpäätöksessä esitettyä erää (accounting meaning). Yhtiön mahdollisesti käyttämät omat laajennukset taksonomiaan voivat kuitenkin vähentää tietojen vertailtavuutta eri yhtiöiden välillä.

Yhtiöiden olisi hyvä arvioida, mitä hyötyjä ne itse voivat saada XBRL-muotoisen tiedon tarjoamisesta myös muille tiedonkäyttäjätahoille kuin viranomaisraportointiin. Saatavilla olevaa XBRL-muotoista tietoa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi omissa toimialan verrokki-analyyseissä.  

 

 

Missä muualla XBRL:ää käytetään?

XBRL-muotoinen raportointi on käytössä monessa maassa. Yhdysvaltain arvopaperimarkkinavalvoja (SEC) edellyttää jo tällä hetkellä sekä yhdysvaltalaisten että ulkomaisten listautujien raportoivan tilinpäätöksensä XBRL-muodossa. XBRL-muotoista tietoa ottavat vastaan tällä hetkellä myös muutamien Euroopan maiden kaupparekisteriviranomainen ja verottaja, ja XBRL:ää käytetään yleisesti myös pankki- ja vakuutussektorin viranomaisraportoinnissa, myös Suomessa.

Suomessa taloustietojen vastaanottamista jatkossa digitaalisesti suunnittelevat Verohallinto, Patentti- ja rekisterihallitus sekä Tilastokeskus. Suomessa taloustiedon viranomaisraportointiin liittyvän raportointikoodiston ja XBRL-taksonomioiden ylläpitovastuu on Valtiokonttorilla.

ESMAn ESEF-työryhmä

ESMA on perustanut pysyvän työryhmän edistämään ESEFin täytäntöönpanoa. Työryhmän tarkoituksena on laatia tarvittavaa lisäohjeistusta listayhtiöille ja ohjelmistotoimittajille ESEFiä koskevan sääntelystandardin vaatimusten toteuttamiseksi. Tavoitteena on, että sääntelystandardin vaatimuksia sovellettaisiin eri maissa samalla tavalla. Suomi osallistuu tähän ESMAn työhön.

 

ESEFiin ja XBRL-raportointiin liittyviä linkkejä

ESMA on 7.12.2023 julkaissut verkkosivuillaan päivitetyt ESEF XBRL -taksonomiatiedostot 2022 sekä ESEF Conformance Suiten 2023. Vuoden 2023 tilinpäätöksiä raportoitaessa liikkeeseenlaskijat käyttävät vuoden 2022 taksonomiatiedostoja.  ESMA on aiemmin päättänyt lykätä vuoteen 2024 ESEF RTS:n vuosittaisen muutoksen, joka sisältää IFRS-taksonomian 2023. Nyt julkaistu päivitys vuoden 2022 ESEF-taksonomiaan sisältää vain vähäisiä korjauksia. ESEF Conformance Suite 2023 on päivitetty vastaamaan ESEF-raportointimanuaalia 2023. 

ESMA on 6.9.2023 julkaissut päivityksen ESEF-raportointimanuaaliin

ESMA on päättänyt lykätä vuoden 2023 ESEF-RTS:n (European Single Electronic Format Regulatory Technical Standard) muutokset vuoteen 2024. Päätös johtuu osin siitä, että vuoden 2023 IFRS-taksonomiaan tuli vain rajallinen määrä muutoksia. Näitä muutoksia ei tehdä ESEF-taksonomiaan vuonna 2023. Liikkeeseenlaskijat käyttävät vuoden 2023 IFRS-konsernitilinpäätöstä raportoidessaan vuoden 2022 ESEF-taksonomiaa. IFRS-taksonomian päivitykset vuosilta 2023 ja 2024 yhdistetään vuoden 2024 ESEF-RTS:n liitteeksi tulevaan ESEF-taksonomiaan. ESMA julkaisee vuonna 2023 päivitetyn ESEF-raportointimanuaalin. Lue lisää ESMAn tiedotteesta: ESMA postpones to 2024 the annual IFRS amendment of the ESEF.

Vuoden 2022 muutos komission delegoituun asetukseen (ESEF RTS) on julkistettu Virallisessa lehdessä 30.12.2022. Muutos astuu voimaan 20 päivää julkaisun jälkeen. Komission delegoidun asetuksen viimeisin konsolidoitu versio 1/1/2022 löytyy täältä.

ESMA on 22.12.2022 julkaissut verkkosivuillaan päivitetyt ESEF XBRL -taksonomiatiedostot 2022 sekä ESEF Conformance Suiten 2022. Vuoden 2022 tilinpäätöksiä raportoitaessa liikkeeseenlaskijat voivat käyttää vuoden 2021 taksonomiatiedostoja, sillä 2022 taksonomiatiedostoja voidaan käyttää vasta kun päivitetty ESEF-sääntely (ESEF-RTS) on astunut voimaan EU:n lainsäädännöllisen prosessin päätyttyä (arvio tammikuun 2023 loppupuolella).     

Lakisääteinen ESEF-raportointi käynnistyi – Artikkeli ESEFin ajankohtaisista asioista Finanssivalvonnan Markkinat-tiedotteessa 2/2022.

Suomen XBRL-konsortion juhlaseminaari 1.11.2022. Agendalla ESEFin tägäyskäytännöt ja muuta mielenkiintoista digitaaliseen raportointiin liittyvää ohjelmaa. Ks. ohjelma ja ilmoittautuminen tästä.

ESMA on 24.8.2022 julkaissut päivityksen ESEF-raportointimanuaaliin. Päivitys laajentaa olemassa olevaa ohjeistusta ja heijastaa kehitystä teknisissä määrittelyissä. Manuaali on tarkoitettu kaikille markkinaosapuolille, joita koskettaa ESEF-sääntelyn edellyttämien vaatimusten käyttöönotto. Manuaalissa Euroopan komission ESEFistä antamaa delegoitua asetusta avataan konkreettisemmalle tasolle ja annetaan ohjeita ESEF-raportointiin. Manuaalin uusimmassa päivityksessä on mm. ohjeita ja esimerkkejä liitetietojen block-taggingistä.

ESMA on julkaissut loppuraportissaan 24.8.2022 päivitetyn ESEF-RTS-luonnoksen. Euroopan Komissiolla on 3 kuukautta aikaa päättää, hyväksyykö se kyseisen teknisen standardin. Linkki loppuraporttiin löytyy täältä.

Vuoden 2021 muutos komission delegoituun asetukseen (ESEF RTS) on julkistettu Official Journalissa 7.3.2022. Muutos astuu voimaan 27.3.2022. Komission delegoidun asetuksen viimeisin konsolidoitu versio 1.1.2021 löytyy täältä.

ESMA on 10.12.2021 julkaissut verkkosivuillaan päivitetyt ESEF XBRL taksonomiatiedostot 2021. Vuoden 2021 tilinpäätöksiä raportoitaessa liikkeeseenlaskijat käyttävät vuoden 2020 taksonomiatiedostoja , sillä 2021 taksonomiatiedostoja voidaan käyttää vasta kun päivitetty ESEF-sääntely (ESEF-RTS) on astunut voimaan EU:n lainsäädännöllisen prosessin päätyttyä (arviolta maaliskuu 2022). ESMA on 10.12.2021 julkaissut myös päivitetyn ESEF Conformance Suiten 2021. Vuoden 2021 tilinpäätöksissä käytetään edelleen ESEF Conformance Suitea 2020. Linkki ESMAn tiedotteeseen 10.12.2021 löytyy täältä.

Lainsäädäntöhanke ESEF-tilinpäätöksestä annettavan tilintarkastajan raportin julkistamisesta - Artikkeli ajankohtaisista ESEF-asioista Finanssivalvonnan Markkinat-tiedotteessa 1/2021.

ESMA on 12.7.2021 julkaissut päivityksen ESEF-raportointimanuaaliin (clean). Päivitys laajentaa olemassa olevaa ohjeistusta ja heijastaa kehitystä teknisissä määrittelyissä. Manuaali on tarkoitettu kaikille markkinaosapuolille, joita koskettaa ESEF-sääntelyn edellyttämien vaatimusten käyttöönotto. Manuaali on hyödyllinen erityisesti laadittaessa IFRS-konsernitilinpäätökset ensi kertaa Inline XBRL-muodossa. Manuaalissa Euroopan komission ESEFistä antamaa delegoitua asetusta avataan konkreettisemmalle tasolle ja annetaan ohjeita ESEF-raportointiin. Tässä linkki track changes versioon.

XBRL International on julkaissut blogi-sarjan ensimmäisen vuoden ESEF-julkistuksista ja niiden sisältämistä yleisimmistä validointivirheistä. XBRL International on myös julkaissut ESEF-raporttien tietopalvelun, joka koostaa yhteen paikkaan eri maiden yhtiöiden ESEF-raportteja. Tietopalvelun About-sivulla on ohjeita palvelun käytöstä.

ESMA on julkaissut loppuraportissaan 25.5.2021 päivitetyn ESEF-RTS-luonnoksen. Euroopan Komissiolla on 3 kuukautta aikaa päättää, hyväksyykö se kyseisen teknisen standardin. Linkki loppuraporttiin löytyy täältä.

XBRL Europen organisoima  27. XBRL Digital Week sisälsi 29.4.2021 mielenkiintoisia aiheita ensimmäisistä ESEF-kokemuksista ml. tutkimus suomalaisten listayhtiöiden ESEF-raportoinnista https://www.xbrleurope.org/?p=4302

Ajankohtainen katsaus listayhtiöiden ESEF-raportointiin 28.4.2021. Esityskalvot ja tallenne saatavissa täältä

XBRL Suomi julkaissut 3.2.2021 katsauksen ESEF-raportoinnin käyttöönoton tilasta Suomessa

Nasdaq Helsingin (Suomen OAM) päivittämät dokumentit ESEF-raportoinnista löytyvät osoitteessa https://www.nasdaq.com/solutions/rules-regulations-helsinki - sivun alaosassa kohdassa Supporting documents.
xHTML Reporting to OAM

ESEFin lykkäys vuodella: ESEF pakollista vasta 1.1.2021 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta. Katso aiheesta valtiovarainministeriön tiedote sekä Finanssivalvonnan verkkouutinen.

ESMA on 7.12.2020 julkaissut verkkosivuillaan päivitetyt ESEF XBRL taksonomiatiedostot 2020. Vuoden 2020 tilinpäätöksiä raportoitaessa voidaan edelleenkin käyttää vuoden 2019 taksonomiatiedostoja. ESMA on 7.2.2020 julkaissut myös päivitetyn ESEF Conformance Suiten 2020.

XBRL Suomen verkkosivuilta löytyy hyödyllistä informaatiota XBRL:stä, mm. usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK)

ESEF-tilannepäivitys – Riitta Pelkosen esitys Listayhtiöiden taloudellisen raportoinnin webinaarissa 24.11.2020. Aiheina EU:n komission tulkitseva tiedonanto ESEFistä ja ESEFin mahdollinen lykkäys.

Euroopan komissio on julkaissut 10.11.2020 komission tulkitsevan tiedoksiannon ESEF-raporttien laadinnasta, tilintarkastuksesta ja julkistamisesta.

Listayhtiöiden sähköisen tilinpäätösraportoinnin (ESEF) voimaantulo saattaa lykkääntyä – Artikkeli ajankohtaisista ESEF-asioista Finanssivalvonnan Markkinat-tiedotteessa 2/2020

Linkki Suomen Tilintarkastajat ry:n laatimaan suositukseen listayhtiöiden ESEF-muotoisten tilinpäätösten varmentamisesta löytyy täältä.

XBRL Suomi ja Finanssivalvonta järjestivät listayhtiöiden tulevaa sähköistä tilinpäätösraportointia (ESEF, European Single Electronica Format) käsittelevän webinaariin 24.9.2020. Katso tallenteesta mielenkiintoiset puheenvuorot sekä raportoivien yhtiöiden informatiivinen paneelikeskustelu ESEFin käytännön toteutuksista.

ESMA on julkaissut 17.6.2020 verkkosivuillaan esimerkin ESEF-sääntelyn mukaisesta tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Esimerkki-raportti on laadittu yhteistyössä Global LEI Foundationin (GLEIF) kanssa ja sen tarkoituksena on antaa yhtiöille esimerkki kansalliseen tiedotevarastoon (OAM) toimitettavasta ESEF-muotoisesta tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. GLEIFin omilta verkkosivuilta voit lisäksi avata tilinpäätöksen iXBRL-viewer’n kautta, jolloin myös XBRL-merkit ovat näkyvissä.

Listayhtiöiden digitaaliset tilinpäätökset tulossa – Artikkeli ESEFin ajankohtaisista asioista Finanssivalvonnan Markkinat-tiedotteessa 1/2020.

Eurofiling Conformance suite-päivä 28.5.2020 käsitteli laajasti ESMAn julkistaman ESEF Conformance suite-paketin sisältöä ja hyödyntämistä ohjelmistojen ja aineistojen laadun parantamiseksi. Kaikki materiaalit ja nauhoite tilaisuudesta nyt saatavilla täältä.

ESMA on julkaissut 23.3.2020 ESEF Conformance Suiten. Kyseessä on testipaketti, jonka avulla yhtiöt ja ohjelmistotoimittajat voivat testata ESEFiä varten hankkimansa tai kehittämänsä ohjelmiston ESEF-sopivuutta.

ESMA on 20.12.2019 julkaissut päivitetyt ESEF XBRL taksonomiatiedostot 2019, joita käytetään ESEF-sääntelyn voimaan tullessa 1.1.2020. Linkit tiedostoihin löydät täältä:

CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies) on julkaissut ei-sitovat ohjeet tilintarkastajien työstä ESEFiin liittyvissä asioissa.

RTE (Real-Time Economy)/ESEF (European Single Electronic Format) seminaarin 2019 – Espoo Otaniemi 14.11.2019 esitykset. Linkin takaa löytyy myös linkit seminaarissa mukana olleiden ohjelmistotoimittajien verkkosivuille.

ESMA julkaissut 11.9.2019 kolmannen opetusvideon ESEF-raportoinnista.  Videossa vastataan usein esitettyihin ESEFiin liittyviin kysymyksiin.  Linkki videoon täällä.

Hyödyllisiä asiantuntijoiden esityksiä ESEFistä ja XBRL:stä - Eurofiling Conference Frankfurt June 2019, kannattaa tutustua, avaa linkki tästä.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, XBRL Finland ja Finanssivalvonta tekivät keväällä 2019 ja 2020 listayhtiöille kyselyn ESEF-raportointiin valmistautumisen tilanteesta ja suunnitelluista ESEFin käyttöönoton tavoista. Avaa linkki vuoden 2020 kyselyn tuloksiin ja vuoden 2019 vertailutietoihin tästä. Samasta linkistä löytyy myös tietojen hyödyntämiseen liittyvä haastattelututkimus.

Euroopan komissio on myös 29.5.2019 julkaissut ESEF RTS:ää koskevan Q&A:n. Linkki Q&A:han löytyy täältä.

ESEF Digital HUB, tietoa mm. webinaareista ja iXBRL -ohjelmistotyökaluista

Video tutorial on The European Single Electronic Format

Video Tutorial / ESEF 2020: Implementation support for preparers - ESMA julkaissut listayhtiöiden tilinpäätösten laatijoille suunnatun opetusvideon yhteisestä sähköisestä raportointimuodosta

ESMAn ESEF-sivut, tietoa ESEFistä ja linkkejä

ESMA toteutti kesällä 2017 kenttätestin, jossa listayhtiöiden tilinpäätöksiä muunnettiin XBRL-muotoon. Kenttätestin tulokset ja XBRL:llä merkityt testitilinpäätökset löytyvät täältä.

Esitysmateriaalia eurooppalaisista ESEF-outreach-tilaisuuksista 2018.

IFRS-taksonomia

Using the IFRS taxonomy: A Preparer's guide (pdf)

ESEF (European Single Electronic Format) seminaarin 2018 – Helsinki 26.11.2018 esitykset (pdf)

ESEF-seminaarin 2018 – Helsinki 26.11.2018 video

Seuraa näitä sivuja, ESMAlta on tulossa lisää aineistoa webinaarien ja muun ohjeistuksen muodossa.