Lämplighetstillsyn (Fit & Proper)

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Ledning och tillförlitlighet

För att få auktorisation att fungera som finansmarknadsaktör förutsätts bland annat uppläggning av en tillförlitlig förvaltning samt iakttagande av sunda och försiktiga affärsprinciper. Företagen ska ledas med yrkesskicklighet och enligt ovan nämnda principer. Detta säkerställs även med en lämplighetsbedömning (Fit & Proper) av ledningen, vilken utgör ett led i bedömningen av förutsättningarna för auktorisation och registrering. Dessa förutsättningar ska därtill uppfyllas under hela den tid företaget är verksamt.

Bestämmelser om ledningens lämplighet och tillförlitlighet finns bland annat i lagstiftningen om kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förmedlare av alternativa investeringsfonder, finans- och försäkringskonglomerat, betalinstitut, börsen, värdepapperscentralen, försäkringsaktörer och tillhandahållare av gräsrotsfinansieringstjänster.

Föremål för en lämplighetsbedömning är de personer i Finansinspektionens tillsynsobjekt och hos andra finansmarknadsaktörer som lagstiftningen förutsätter, t.ex. betydande ägare, högsta ledningen, verkställande ledningen samt inom flera sektorer även ledande befattningshavare. Med ledning avses i regel tillsynsobjektets styrelse, förvaltningsråd och verkställande direktör, deras ersättare samt personer som är direkt underställda verkställande direktören och som sköter de högsta ledningsuppgifterna i tillsynsobjektets organisation eller de facto leder företagets verksamhet. Andra personer som ska bedömas är ledande befattningshavare, t.ex. direktörerna för intern kontroll, regelefterlevnad och riskhantering. Dessa personer ska uppfylla de särskilda krav som ställs på tillförlitlighet och lämplighet i lagstiftningen.

Finansinspektionen övervakar inte ledningens tillförlitlighet i noterade bolag, dvs. hos emittenter. Om en emittent emellertid hör till Finansinspektionens tillsynsobjekt, omfattas aktören av skyldigheterna.

Tillsynsobjektet ansvarar för lämplighetsbedömningen

Tillsynsobjektet ska innan en person väljs bedöma om personen uppfyller kraven på tillförlitlighet och lämplighet enligt regleringen, även vad gäller yrkesskickligheten. Dessa förutsättningar ska klart redogöras som underlag för beslutsfattandet i den organisation som väljer person. Det är tillsynsobjektets skyldighet att skaffa alla nödvändiga uppgifter och utredningar samt att bedöma vikten av de faktorer som eventuellt kommer fram först i Finansinspektionens utredning. Finansinspektionen har i uppgift att säkerställa att den bedömning som görs hos tillsynsobjektet är ändamålsenlig.

Genom att upprätta en anmälan om den valda försäkrar tillsynsobjektet att den har säkerställt att personen uppfyller kraven på lämplighet och tillförlitlighet enligt lagstiftningen, dvs. till exempel att

 • personens yrkeskunskap och tidigare arbetserfarenhet fyller de krav som uppdraget förutsätter
 • personen har blivit informerad om att Finansinspektionen kommer att begära utdrag ur brotts- och bötesregistret om personen
 • tillsynsobjektet är medvetet om sådana förtroendeuppdrag, innehav och ekonomiska åtaganden som inverkar på personens oberoende och det har bedömt hur dessa inverkar på skötseln av uppdraget
 • personen inte har sådana betalningsanmärkningar eller ekonomiska oklarheter som kan vara av betydelse för skötseln av uppdraget eller för att förtroendet för tillsynsobjektets verksamhet ska bevaras
 • inverkan av eventuella klander- eller anmärkningsförfaranden mot personen har bedömts
 • tillsynsobjektet har beaktat andra omständigheter som kommit till dess kännedom och som kan betraktas som relevanta för bedömningen av personens tillförlitlighet, lämplighet och yrkesfärdighet för det uppdrag som personen ska utses till.

Tillsynsobjektet ska i anmälan föra fram de negativa faktorer som kommit fram vid bedömning, men som inte utgjort hinder för utnämningen.

Anmälningsskyldighet

Finansinspektionen ska meddelas om nya utnämningar och ändringar samt om lämplighetsbedömningarna i anslutning till dem. Finansinspektionen rekommenderar att anmälan till Finansinspektionen görs i god tid före utnämningsbeslutet.

Anmälan ska emellertid alltid göras utan dröjsmål efter utnämningsbeslutet eller ändringen av uppgifterna, såvida inte annat förutsätts i lagstiftningen eller i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar som grundar sig på den.

Anmälningarna ska skickas antingen via Finansinspektionens elektroniska kommunikation, ECB:s elektroniska kommunikation eller på de standardblanketter som publiceras i Finansinspektionens webbtjänst.

Följande samfund ska lämna en anmälan via Finansinspektionens elektroniska kommunikation:

 • förvaltare av alternativa investeringsfonder och deras holdingföretag
 • kreditinstitut, värdepappersföretag, centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker, holdingföretag för kreditinstitut och värdepappersföretag, finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag samt utländska kreditinstitut och värdepappersföretag som har fått auktorisation i en stat utanför EES och som har en filial i Finland, vilka Finansinspektionen utöver tillsyn över

I samband med ansökan om auktorisation och registrering används standardblanketterna i Finansinspektionens e-tjänst.

Kreditinstitut som ECB utövar tillsyn över:

 • Uppgifter om nya styrelse- och förvaltningsrådsledamöter och deras ersättare, samt om verkställande direktören och dennas ställföreträdare ska anmälas via IMAS-portalen i ECB:s elektroniska kommunikation
 • Anmälningar om andra än ovan nämnda ändringar som avser ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare samt anmälningar om ändringar i alla tidigare anmälda uppgifter ska skickas på blanketten Blankett för lämplighetsbedömning i systemviktiga tillsynsobjekt (word).
  • Blanketten ska skickas per e-post till Finansinspektionens registratorskontor, adress kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Medlemskreditinstitut enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010)

Medlemskreditinstitut enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) ska lämna in uppgifter om nya utnämningar i medlemskreditinstitutens ledningsorgan samt om nya ledande befattningshavare som inte ingår i ledningsorganet till Finansinspektionen varje kvartal. Anmälan ska göras genom upprättande av en lista.

Närmare information:

Följande samfund gör en anmälan på standardblanketterna i Finansinspektionens webbtjänst:

 • Försäkringsbolag (liv- och skadeförsäkringsbolag), pensionsstiftelser och -kassor, filialer till försäkringsbolag från tredje land, specialföretag enligt försäkringsbolagslagen, tillhandahållare av gräsrotsfinansiering, representanter för innehavare av masslån, betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar, personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster, personer som ger ut elektroniska pengar utan auktorisation, försäkringsförmedlare (ombud och försäkringsmäklare), förmedlare av bostadskrediter, värdepapperscentralen, centrala motparter, börsen, upprätthållare av multilaterala handelsplattformar och tillhandahållare av virtuell valuta
 • Blanketterna ska skickas till Finansinspektionens registratorskontor, adress kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi.

Försäkringsförmedlare (ombud och försäkringsmäklare)

 • Anmälningsblanketten laddas ner direkt i försäkringsförmedlarregistret och den behöver inte skickas till Finansinspektionens registratorskontor.

Arbetspensionsförsäkringsbolag

 • Tillsvidare har Finansinspektionen inte publicerat standardblanketter för Arbetspensionsförsäkringsbolag. Därför information enligt regler och förordningar ska skickas till Finansinspektionens registratorskontor i valfri form.
 • Anmälningen ska skickas till Finansinspektionens registratorskontor, adress kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi.
Behandlingen av anmälan hos Finansinspektionen

Finansinspektionen granskar att anmälan innehåller den information och de bilagor som lagstiftningen förutsätter. På basis av utredningen bedömer den också om den anmälda personen uppfyller kraven på tillförlitlighet och lämplighet. Vid bedömningen av tillförlitligheten kontrollerar Finansinspektionen även den anmäldas straff- och bötesregisterutdrag.

Finansinspektionen kan vid behov be om tilläggsutredningar om uppgifterna i anmälan eller om bolagets bedömning. Om personen inte uppfyller behörighetskraven, kan av tillsynsobjektet skriftligen förutsättas t.ex. ett utbildnings- och introduktionsprogram eller andra korrigerande åtgärder (t.ex. förhindrande av intressekonflikter, stärkandet av styrelsens sammansättning). I vissa fall kan tillsynsobjektet påföras en särskild rapporteringsskyldighet (t.ex. slutresultatet av en rättegång och den bedömning som görs på grundval av den, genomförandet av korrigerande åtgärder inom given tidsfrist).

Om Finansinspektionen inte har något att anmärka om den person som bedöms och tillsynsobjektets bedömning, skickas en skriftlig bekräftelse i ärendet till tillsynsobjektet. Brevet skickas antingen via Finansinspektionens elektroniska kommunikation eller per e-post beroende på hur anmälan skickats.

Lagstiftning

Förutsättningarna för lämplighet och tillförlitlighet regleras i den sektorspecifika lagstiftningen för finansmarknadsaktörer.

Mer information per sektor finns i Finansinspektionens webbtjänst:

Banker

Försäkring

Kapitalmarknaden

Betalningsinstitut