Finansinspektionens beslut

Här offentliggör Finansinspektionen meddelade sanktioner och vidtagna tillsynsåtgärder.

Finansinspektionens pressmeddelanden och beslut från 2012 eller tidigare kan beställas från Finansinspektionens registratur: kirjaamo(at)fiva.fi. Registraturens övriga kontaktuppgifter finns här.

Datum Beslut Beslutets laga kraft
3.6.2024

Påföljdsavgift på 15 000 euro till Alami Services Oy för försummelser att iaktta lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt. Läs mer

Finansinspektionens beslut har ännu inte vunnit laga kraft. Alami Services Oy har rätt att överklaga beslutet av den 3 juni 2024 hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha fått del av beslutet.

3.6.2024

Påföljdsavgift på 25 000 euro till Roble Services Oy för försummelser att iaktta lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt
Läs mer

Finansinspektionens beslut har ännu inte vunnit laga kraft. Roble Services Oy har rätt att överklaga beslutet av den 3 juni 2024 hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha fått del av beslutet.

25.1.2024

Keva åläggs att betala en ordningsavgift för försummelser vid rapporteringen av derivatkontrakt. Läs mer

Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.

25.1.2024 Före detta styrelsemedlem i ett börsnoterat bolag påförs påföljdsavgift för överträdelse av handelsförbud. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
7.9.2023 Pohjola Försäkring Ab har meddelats en offentlig varning för försummelse att iaktta vissa bestämmelser om tidsfrister i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och bestämmelser om företagsstyrningssystemet. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
7.6.2023 Finansinspektionen förbjuder Ermitage Partners Oy att tillhandahålla investeringstjänster utan tillstånd. Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Ermitage Partners Oy har överklagat Finansinspektionens beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

28.2.2023 Ålandsbanken Abp åläggs att betala en ordningsavgift för försummelser vid rapporteringen av derivatkontrakt. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
27.1.2023 Finansinspektionen återkallar Nada express osk:s registrering enligt lagen om betalningsinstitut för tillhandahållande av betaltjänster utan auktorisation. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
23.11.2022 Eisler Capital (UK) Ltd påförs ordningsavgift för dröjsmål med att lämna in blankningsanmälningar som ska offentliggöras. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
25.8.2022 S-Banken Abp påförs en ordningsavgift för försummelser i rapporteringen av derivatkontrakt. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
6.7.2022 Finansinspektionen meddelar beslut till S-Banken Abp om fastställande av vissa grupper av kunder med inbördes anknytning. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
6.6.2022 LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab påförs en påföljdsavgift på 125 000 euro för försummelser i organiseringen av transaktionsrapporteringen. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
31.5.2022

Ombudsövervakningen av Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos verksamhet upphör. Läs mer

Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.

 

6.5.2022 Nada express osk påförs en påföljdsavgift på 25 000 euro och tilldelas en offentlig varning för försummelse av bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
13.4.2022 Halgan Services Oy påförs en påföljdsavgift på 10 000 euro och tilldelas en offentlig varning för försummelse att iaktta bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
13.9.2021 Finansinspektionen har påfört POP Bankcentral anl en påföljdsavgift och tilldelat sammanslutningen en offentlig varning. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
13.9.2021 S-Banken Abp påförs en påföljdsavgift på 1 650 000 euro för försummelse att upptäcka misstänkta transaktioner. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
2.7.2021 Finansinspektionen återkallar verksamhetstillståndet för Privanet Securities Oy:s värdepappersföretag. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
11.3.2021 Finansinspektionen har tillsatt ett ombud för att övervaka verksamheten i Privanet Securities Oy. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
11.12.2020 Finansinspektionen har tillsatt ett ombud för att övervaka Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos verksamhet. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
20.11.2020

Aktia Pankki Abp påförs en ordningsavgift för felaktig FINREP-rapportering Läs mer

Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
24.8.2020

Finansinspektionen har dömt ut tilläggs­beloppen till vitet som förelagts Danko Koncar. Läs mer, Q&A (uppdaterad 17.9.2021)

Helsingfors förvaltningsdomstol har den 23 juni 2021 avslagit Danko Koncars yrkande att upphäva Finansinspektionens beslut av den 21 augusti 2020. Beslutet får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen, om domstolen beviljar besvärstillstånd. Besvärstillstånd ska sökas inom 30 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Enligt högsta förvaltningsdomstolen, har beslutet inte överklagats inom besvärstiden, vilket innebär att beslut har vunnit laga kraft.

2.7.2020 Privanet Capital Markets Ab har påförts en påföljdsavgift och tilldelats en offentlig varning för sitt agerande i marknadsföringen och försäljningen av Lapisbolagens aktier och skuldförbindelser. Läs mer

Finansinspektionens beslut om den offentliga varningen har vunnit laga kraft.

Privanet Capital Markets Ab har överklagat Finansinspektionens beslut om påföljdsavgiften. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade den 1 februari 2022 Privanet Capital Markets Ab:s besvär. Läs mer

Bolaget ansökte om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen, som förkastade ansökan genom sitt beslut av den 28 juni 2022. Helsingfors förvaltningsdomstols beslut har därmed vunnit laga kraft.

16.6.2020 Finansinspektionen har påfört Evli-Fondbolag Ab en påföljdsavgift för försenad flaggningsanmälan. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
18.12.2019 Finansinspektionen förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder och att tillhandahålla investeringstjänster utan verksamhetstillstånd. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
18.12.2019 Finansinspektionen har påfört S-Banken Ab en påföljdsavgift och tilldelat FIM Kapitalförvaltning Ab en offentlig varning för försummelse av bestämmelserna om kundkännedom. Läs mer Besluten har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
24.9.2019 Afarak Group Oyj påförs en påföljdsavgift på 1 450 000 euro för försummelse av skyldigheterna att offentliggöra insiderinformation och föra en insiderförteckning. Läs mer Genom sitt beslut av den 26 januari 2021 förkastade Helsingfors förvaltningsdomstol Afarak Group Oyj:s besvär. Läs mer
Afarak Group Oyj ansökte om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen, som förkastade ansökan genom sitt beslut av den 30 mars 2022. Helsingfors förvaltningsdomstols beslut har därmed vunnit laga kraft.
17.6.2019

Finansinspektionen har dömt ut tilläggsbeloppen till vitet som förelagts Danko Koncar. Läs mer, Q&A uppdaterad 17.9.2021)

Koncar har rätt att överklaga beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Beslutet har delgetts den 23 juli 2021. Enligt uppgifter från Helsingfors förvaltningsdomstol har beslutet inte överklagats inom besvärstiden, vilket innebär att Finansinspektionens beslut har vunnit laga kraft.

23.1.2019 Finansinspektionen har beslutat påföra Dorval Asset Management S.A., Kabouter Management LLC och Kabouter International Opportunities Fund II, LLC en påföljdsavgift för försenade flaggningsanmälningar. Läs mer Besluten har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
17.9.2018 Offentlig varning från Finansinspektionen till Reka Eläkekassa för försummelse av kraven beträffande riskhantering av investeringsverksamheten och organisation av den interna styrningen. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​17.9.2018 Finansinspektionen påför Plc Uutechnic Group Oyj en påföljdsavgift på 50 000 euro på grund av bolagets försummelse av informationsskyldigheten för emittenter hösten 2015. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​22.8.2018 Finansinspektionen har tilldelat Aalto Bankirfirma Ab en offentlig varning och påfört bolaget en påföljdsavgift. Läs mer
Aalto Bankirfirma Ab har överklagat beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol och beslutet har således ännu inte vunnit laga kraft. Helsingfors förvaltningsdomstol har ännu inte träffat ett avgörande om besvären.
​11.7.2018 Offentlig varning från Finansinspektionen till Byggbranschens arbetslöshetskassa för försummelse av intern kontroll och riskhantering. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​10.7.2018 Finansinspektionen dömde den 9 juli 2018 ut ett löpande vite för Danko Koncar, vilket ställdes den 21 februari 2018, till grundbeloppet 40 miljoner euro samt till ett tilläggsbelopp på 10 miljoner euro som uppkommit fram till den tidpunkt då vitet dömdes ut. Läs mer, Q&A (uppdaterad 17.9.2021) Beslutet har vunnit laga kraft gällande vitets grundbelopp.
​17.5.2018 Finansinspektionen har tillsatt ett ombud för Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget för att övervaka bolagets löpande verksamhet. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​11.4.2018 Finansinspektionen har påfört Nordea Bank AB (publ) filial i Finland en påföljdsavgift på 400 000 euro för försummelse av transaktionsrapporteringen. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​22.2.2018

Finansinspektionen har förpliktat Danko Koncar att lämna ett offentligt uppköpserbjudande på aktierna i Afarak Group Oyj i enlighet med värdepappersmarknadslagen och förenat förpliktelserna med löpande viten. Läs mer, Q&A (uppdaterad 17.9.2021)

Finansinspektionen publicerar bilaga 2 (endast på finska och engelska) till sitt beslut av den 21 februari 2018 såsom delvis sekretessbelagd. I bilagan utgör e-postmeddelandena i åklagarens beslut om åtalseftergift av den 15 januari 2019 (nr 19/136) offentlig information.

Beslutet har vunnit laga kraft.

​1.11.2017 Offentlig varning från Finansinspektionen till Finska Skadeförsäkring Ab för försummelse att följa riskhanteringskraven. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​13.7.2017 Finansinspektionen har beslutat påföra Hufvudstadsbladets Pensionsstiftelse en ordningsavgift på femtusen (5 000) euro för försummad rapportering. Läs mer ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​15.3.2017 Finansinspektionen har beslutat påföra Ålandsbanken Abp en ordningsavgift på femtusen (5 000) euro för försummad rapportering. Läs mer ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​8.3.2017 Finansinspektionen har tilldelat fyra bolag en offentlig varning och påfört fyra bolag en påföljdsavgift. Läs mer ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​28.2.2017 Finansinspektionen har beslutat påföra Finska Skadeförsäkring Ab en ordningsavgift på femtusen (5 000) euro för försummad rapportering. Läs mer ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​12.12.2016 Finansinspektionen har påfört Ixonos Abp och Takoma Oyj 5 000 euro i påföljdsavgifter. Läs mer ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​25.11.2016 Finansinspektionen har påfört Investors House Oyj en påföljdsavgift på 35 000 euro. Läs mer ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​1.9.2016 Finansinspektionen har beslutat påföra Försäkringsaktiebolaget Bothnia International en ordningsavgift för försenad rapportering. Läs mer ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​14.6.2016 Offentlig varning från Finansinspektionen till Helsingforsnejdens Andelsbank för vilseledande marknadsföring. Läs mer ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​13.6.2016 Offentlig varning från Finansinspektionen till FIT Biotech Oy. Läs mer ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​6.6.2016 Finansinspektionen har påfört Capstone Volatility Master (Cayman) Limited en ordningsavgift på 20 000 euro. Bolaget försummade sin skyldighet att offentliggöra blankning. Läs mer ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​17.2.2016 Finansinspektionen har med stöd av värdepappersmarknadslagen påfört Jurase Park Oy ett förbud att fortsätta marknadsföringen av aktieemissionen och en skyldighet att rätta det lagstridiga förfarandet. Läs mer ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​19.1.2016 Finansinspektionen har påfört sju ordningsavgifter för försummelser av rapportering. Läs mer ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​14.12.2015 Finansinspektionen har påfört Carlson Capital UK LLP en ordningsavgift på grund av försenad blankningsanmälan för offentliggörande. Läs mer ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​10.9.2015 Finansinspektionen har påfört två bolag som hör till SEB-koncernen ordningsavgift för försenade flaggningsanmälningar. Läs mer ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
5.6.2015 Finansinspektionen har tilldelat BlackRock, Inc. och BlackRock Investment Management (UK) Limited offentliga anmärkningar. Läs mer ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
1.6.2015 ​Finansinspektionen har beslutat påföra Cevian Capital II Master Fund L.P. ordningsavgift för försenad flaggningsanmälan. Läs mer ​Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​29.5.2015 Finansinspektionen har beslutat påföra Noster Credit Opportunities Master Fund Limited en ordningsavgift på grund av försenade blankningsanmälningar. Läs mer Beslutet äger laga kraft. Företaget överklagade beslutet till Marknadsdomstol, som förkastade besväret i sin helhet genom ett beslut av den 26 april 2016 som äger laga kraft.
29.5.2015 Finansinspektionen har beslutat påföra Finnvera Abp ordningsavgift för försenad flaggningsanmälan. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
​13.3.2015 Finansinspektionen har beslutat påföra tre ordningsavgifter för försummelser av rapportering. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
4.3.2015 Finansinspektionen har beslutat påföra tre ordningsavgifter för försenade flaggningsanmälningar. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
11.11.2014 Finansinspektionen har påfört Navi Group Ab 100 000 euro i påföljdsavgift. Läs mer Marknadsdomstolen fattade sitt beslut i ärendet den 23 september 2015, läs mer. Finansinspektionen överklagade beslutet till högsta förvaltningsdomstolen, som förkastade besvären genom sitt beslut av den 14 december 2016. Marknadsdomstolens beslut förblev således i kraft. Läs mer
10.7.2014 Finansinspektionen har tilldelat Aurejärvi Förmögenhetsförvaltning Ab en offentlig varning för att bolaget underlåtit att iaktta bestämmelserna beträffande skyldigheten att organisera sin verksamhet på ett tillförlitligt sätt. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
13.3.2014 Finansinspektionen har ålagt två personer att betala ordningsavgift för försummelser av insideranmälningar. Läs mer     Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
7.3.2014 Finansinspektionen har tilldelat Nordea Bank Finland Abp en offentlig varning. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
22.1.2014 Finansinspektionen upphäver beslutet genom vilket den tillsatte ett ombud att övervaka Navi Group Oy:s verksamhet. Läs mer Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
5.11.2013 Finansinspektionen har påfört en ordningsavgift för försummelser i rapporteringen. Läs mer Beslutet om ordningsavgift har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
16.9.2013 Finansinspektionen har påfört tre ordningsavgifter för försummelser av rapporteringen. Läs mer Besluten har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
31.7.2013 Offentlig varning från Finansinspektionen till Eufex Bank Abp. Läs mer Beslutet om offentlig varning har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
31.5.2013 Finansinspektionen ändrar verkställighetsförbudet av den 9 april 2013 för Navi Group Oy och begränsar ytterligare Navi Group Oy:s verksamhet enligt verksamhetstillståndet. Läs mer Beslutet äger laga kraft. Företaget överklagade beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol, som förkastade besväret i sin helhet genom ett beslut av den 11 februari 2014 som äger laga kraft.
28.5.2013 Finansinspektionen har påfört Aval Asset Management Ab ordningsavgift för försummelser av rapporteringen. Läs mer Beslutet om ordningsavgift har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
29.4.2013 Finansinspektionen har ålagt Dalerfabrikens Fondbolag Ab att betala en ordningsavgift för brott mot placeringsbegränsningarna i lagen om placeringsfonder. Läs mer Beslutet om ordningsavgift har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
11.4.2013 Finansinspektionen begränsar Navi Group Oy:s verksamhet enligt verksamhetstillstånd och tillsätter ombud för bolaget. Läs mer Besluten äger laga kraft. Företaget överklagade besluten till Helsingfors förvaltningsdomstol, som förkastade besvären i sin helhet genom ett beslut av den 11 februari 2014 som äger laga kraft.
7.2.2013 Offentlig varning från FI till Ålandsbanken Abp. Läs mer        Beslutet om offentlig varning har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
20.12.2012 Finansinspektionen har med stöd av värdepappersmarknadslagen utfärdat Vitalon Power Oy ett förbud att fortsätta marknadsföra aktieemission och ålagt bolaget att korrigera sitt marknadsföringsförfarande. Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
1.11.2012 Finansinspektionen har påfört Optium Oy ordningsavgift för försummelse av rapporteringen. Beslutet om ordningsavgift har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
1.11.2012 Offentlig varning från Finansinspektionen till L-Fashion Group Oy:s pensionsstiftelse. Beslutet om offentlig varning har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
27.9.2012 Finansinspektionen har påfört tre ordningsavgifter för försummelser av rapporteringen. Besluten har vunnit laga kraft.
31.8.2012 Finansinspektionen gav Mietoisten Säästöpankki en offentlig anmärkning. Beslutet om offentlig anmärkning har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
1.8.2012 Finansinspektionen gav Eufex Fondadministration Ab en offentlig anmärkning. Beslutet om offentlig anmärkning har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
27.6.2012 Finansinspektionen har ålagt sju instanser att betala ordningsavgift för rapporteringsförsummelse. Besluten om ordningsavgift har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
20.6.2012 Offentlig anmärkning och ordningsavgift från FI till UB Securities Ab. Besluten om offentlig anmärkning och ordningsavgift har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
10.5.2012 Offentlig varning från FI till Tapiola Bank Ab. Beslutet om offentlig varning har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
20.4.2012 Offentlig varning från FI till Pyhäselän Paikallisosuuspankki för brott mot riskhanteringskraven. Beslutet om offentlig varning har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
28.2.2012 Finansinspektionen har påfört FIM Kapitalförvaltning Ab en ordningsavgift för brott mot placeringsbegränsningarna i lagen om placeringsfonder. Beslutet om ordningsavgift har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
30.1.2012 Finansinspektionen har påfört Power-Deriva Oy en ordningsavgift för försummelse av skyldighet avseende insiderregister. Beslutet om ordningsavgift har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
12.10.2011 Finansinspektionen har påfört en privatperson en ordningsavgift för försummelse att anmäla insiderinnehav. Beslutet om ordningsavgift har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
7.9.2011 Offentlig anmärkning från FI till OP-Pohjola Anl för försummelser av flaggningsskyldighet och relaterade brister i intern kontroll. Beslutet om offentlig anmärkning har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
5.5.2011 Offentlig anmärkning till Ålandsbanken Abp för försummelse av regelbunden informationsskyldighet. Beslutet om offentlig anmärkning har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
5.5.2011 Offentlig anmärkning till Incap Abp för försummelse att iaktta EU-kommissionens prospektförordning och informationsskyldigheten enligt värdepappersmarknadslagen.              Beslutet om offentlig anmärkning har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
7.12.2010 Offentlig anmärkning till SEB Enskilda Corporate Finance Oy Ab för försummelse av skyldigheter avseende det företagsspecifika insiderregistret. Beslutet om offentlig anmärkning har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
30.9.2010 Finansinspektionen ålägger Handelsbanken Fondbolag Ab att betala ordningsavgift för brott mot investeringsfondernas stadgar. Beslutet om ordningsavgift har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
30.9.2010 Offentlig anmärkning till Icecapital Pankkiiriliike Oy för försummelse av skyldigheter avseende insiderregister. Beslutet om offentlig anmärkning har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
2.9.2010 Offentlig anmärkning av FI till Honkarakenne Oyj för försummelse av regelbunden informationsskyldighet. Beslutet om offentlig anmärkning har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
29.3.2010 Finansinspektionen har återkallat Sofia Bank Abp:s koncession för att skydda insättarnas intressen. Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
26.5.2009 Offentlig anmärkning till Danske Bank A/S, Helsingfors filial för försummelse av flaggningsskyldigheten. Beslutet om offentlig anmärkning har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
8.4.2009 Offentlig anmärkning av FI till svenska Fundior AB för försummelse av prospektskyldighet. Beslutet om offentlig anmärkning har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.