Pressmeddelande 10.7.2018

Finansinspektionen dömde ut vite för Danko Koncar

Finansinspektionen dömde den 9 juli 2018 ut ett löpande vite för Danko Koncar till grundbeloppet 40 000 000 euro samt till ett tilläggsbelopp på 10 000 000 euro som uppkommit fram till den tidpunkt då vitet dömdes ut. Vitet dömdes ut eftersom Koncar inte har offentliggjort uppköpserbjudandet på Afarak Group Oyj:s aktier och inte har angett någon giltig orsak till den bristande efterlevnaden av förpliktelsen.

Den 21 februari 2018 förpliktade Finansinspektionen Koncar att lämna ett offentligt uppköpserbjudande på Afaraks aktier och förenade förpliktelserna enligt beslutet med löpande viten. Tidsfristen för Koncar att offentliggöra uppköpserbjudandet löpte ut den 18 maj 2018. Förpliktelserna för Koncar och de löpande viten fortsätter att gälla även efter att vitet har dömts ut.

Beslutet om vitesföreläggande från februari har dock ännu inte vunnit laga kraft, eftersom Koncar har överklagat beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol. Finansinspektionen beslutade döma ut vitet trots att beslutet om vitesföreläggande inte hade vunnit laga kraft, med hänvisning till betydelsen för allmänintresset och försummelsens allvar samt att uppfyllelsen av huvudförpliktelsen är av brådskande natur. Koncars försummelse av bestämmelserna om budplikten har varit ägnat att försvaga förtroendet för värdepappersmarknaden.

Det föreliggande beslutet om vitesutdömning har inte vunnit laga kraft. Koncar har rätt att överklaga beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter delgivningsdagen. Information om beslutets laga kraft har lagts ut på Finansinspektionens webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

Ville Kajala, ledande expert. Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediejour, telefon (09) 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilagor

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska och engelska)

Se också