Värderingar och strategi

Mission

Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder och investerare samt värnar om försäkrade förmåner.

Vision

Effektiviteten i vår tillsyn ligger på europeisk spetsnivå.

Värderingar

 • FÖRNYELSEINRIKTAD
  Vi förutser förändringar i omvärlden och på tillsynsfältet och utvecklar löpande vår verksamhet. Vi följer med vår tid och deltar i den internationella utvecklingen.

 • ANSVARSFULL
  Vår verksamhet är konsekvent, konstruktiv och av hög kvalitet. Vi inser konsekvenserna av våra handlingar. Vi kommunicerar öppet, väl medvetna om vårt ansvar.

 • RESULTATINRIKTAD
  Vi fokuserar på det väsentliga. Vi känner ansvar för vårt eget och hela arbetsgemenskapens resultat. Vi är vaksamma och redo att ingripa.

 • TILLSAMMANS
  Vi bildar en sporrande arbetsgemenskap. Vi utvecklar oss själva och stöder varandras utveckling. Vi skapar en god gruppanda. Vi verkar i samförståelse med våra intressegrupper.

Finansinspektionens strategi 2020–2022

1. Tillsyn som speglar omvärldsförändringarna

 • Vi inriktar vår tillsyn efter tillsynsobjektets risker och den aktuella frågans betydelse
 • Vi tar hänsyn till digitaliseringsutvecklingen inom finansbranschen i vårt tillsynsarbete
 • Vi tar hänsyn till konsekvenserna av klimatförändringen och klimatpolitiken för den finansiella sektorn i vårt tillsynsarbete 
 • Vi verkar för en förebyggande tillsyn av penningtvättsbekämpning och främjar Finlands goda anseende inom penningtvättsbekämpning
 • Vi har god beredskap för eventuella störningar i den finansiella sektorn och i de finansiella tjänsterna

2. Expertis och gott anseende

 • Vår personal besitter gedigen kompetens som stöder våra mål
 • Vi har ett nära samarbete med andra myndigheter och utnyttjar intressentgruppernas kompetens inom områden där det inte är ändamålsenligt att förvärva egen djup kompetens
 • Vi utnyttjar personalens kompetens flexibelt över organisationsgränserna
 • Vårt ledarskap är inspirerande, stöder ett gott arbetsklimat och fokuserar på förändringsledarskap
 • Vi är en väl ansedd arbetsgivare för finansiella experter

3. God kvalitet och effektivitet

 • Vi har standardiserade och effektiva processer
 • Vi utnyttjar fullödigt både samarbetet med EU-myndigheterna och ECB:s tillsynspraxis i tillsynsarbetet
 • Vi använder moderna it-system för att öka tillsynens genomslagskraft och effektivitet
 • Vi utnyttjar systematiskt dataanalyser för en ändamålsenlig inriktning av tillsynen
 • Vår kommunikation stöder våra strategiska mål

Finansinspektionens strategi 2020–2022 (pdf)