Rapportera misstänkta fall av missbruk

Enligt 71 a § i lagen om Finansinspektionen ska Finansinspektionen upprätthålla ett system genom vilket den kan ta emot rapporter om misstänkta missbruk som har samband med bestämmelserna om finansmarknaden (ett s.k. whistleblowing-system). Bestämmelser om finansmarknaden är de lagar och andra förordningar som Finansinspektionen utövar tillsyn över. Misstänkta fall av missbruk innebär inte endast misstanke om brott, utan omfattar alla misstänkta regelöverträdelser.

Vem som helst kan rapportera om misstänkta överträdelser av lagar eller bestämmelser om finansmarknaden. Rapportören torde i regel vara i sådan ställning (t.ex. arbetstagare, utomstående expert), där han eller hon kan få tillgång till icke-offentlig information om en sammanslutning, dess ledning eller arbetstagarnas verksamhet som Finansinspektionen utövar tillsyn över. Sådana sammanslutningar är exempelvis kreditinstitut, försäkringsbolag, fondbolag, (företag som står under Finansinspektionens tillsyn) och börsbolag. Sammanslutningen kan också ha ett bolagsinternt rapporteringssystem. Finansinspektionens system är en alternativ kanal för rapportering av misstänkta fall av missbruk. 

Rapportören behöver inte ha särskilda bevis som stöd för sina misstankar, utan det räcker med en grundad misstanke. Rapportören är skyddad av att systemet är konfidentiellt. Rapportören är också skyddad av att en person enligt 71 b § i lagen om Finansinspektionen inte ställs till ansvar för överträdelse av sådana restriktioner för röjande av information som grundar sig på avtal, lag, förordning eller föreskrift. Om anmälan emellertid visar sig vara uppenbart obefogad, kan den leda till en begäran om polisutredning.

Vad är inte misstänkt fall av missbruk?

Systemet är inte avsett för handläggning av meningsskiljaktigheter mellan Finansinspektionens tillsynsobjekt som tillhandahåller finanstjänster och -produkter och deras kunder. De omfattas av andra förfaranden (t.ex. alternativa tvistlösningsorgan), se Finanssivalvonta.fi/sv -> Konsumentskydd -> Frågor och svar -> Problem med tjänsteleverantör . Ärenden som rapporterats via systemet överförs till behörig tillsynsavdelning hos Finansinspektionen. Detsamma gäller även förvaltningsklagan som inlämnats av Finansinspektionens tillsynsobjekt som sköter offentliga förvaltningsuppgifter.

Anmälningar

Misstänkta fall av missbruk kan rapporteras till chefen för Finansinspektionens enhet Juridik och en särskilt namngiven jurist inom enheten Juridik. 

  • via skyddad e-post 
  • per brev
  • per telefon
  • eller vid ett besök.

Du kan sända anmälan elektroniskt med Finlands Banks och Finansinspektionens skyddade e-post (WB-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi).

Sänd brevet till Finansinspektionen till adressen: Chefen för enheten Juridik, Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors. Märk kuvertet "Konfidentiell/Rapportering av misstänkt fall av missbruk".

För anmälan som sänds med skyddad e-post eller per brev används följande blankett: Blankett för rapportering av misstänkta fall av missbruk. Du kan spara blanketten på din egen dator, fylla i den elektroniskt och skriva ut den.

Anmälan ska innehålla en fritt formulerad beskrivning av fallet med följande uppgifter:

1) parten som rapporten gäller, 2) tidpunkten för det misstänkta fallet av missbruk 3) hur fallet har uppdagats.

Dokument och andra inspelningar kan fogas till rapporten.

Det rekommenderas att rapportören uppger namn och kontaktuppgifter i rapporten, så att Finansinspektionen vid behov kan be rapportören precisera uppgifterna eller att lämna ytterligare information. Rapporten kan emellertid också göras anonymt.

Finansinspektionen bekräftar skriftligen utan dröjsmål om att brevet mottagits. En skriftlig mottagningsbekräftelse sänds inte, om rapportören uttryckligen har begärt att inte få en sådan eller om Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att en skriftlig bekräftelse skulle äventyra rapportörens integritetsskydd.

Om rapportören önskar ge en rapport per telefon eller vid ett besök, ska personen vara i kontakt med assistenten för Finansinspektionens stabsfunktion (tfn 09 183 5343). Samtal tas emot på tisdagarna och torsdagarna kl. 10-11. Assistenten ska genast i början av samtalet upplysas om att samtalet gäller en rapport om misstänkt fall av missbruk. Assistenten kopplar samtalet till chefen för enheten Juridik eller till en särskilt namngiven jurist inom enheten Juridik. Anmälningar handläggs endast av chefen för Finansinspektionens enhet Juridik och särskilt namngivna jurister inom enheten Juridik. Finansinspektionen bandar inte samtal.

Finansinspektionen meddelar om sina fortsatta åtgärder endast om det finns särskild anledning till det.

Konfidentialitet

Finansinspektionen skyddar personuppgifterna och identiteten för rapportören och den som är föremål för rapporten på det sätt som föreskrivs i 71 a § i lagen om Finansinspektionen och annanstans i lagen. I 71 a § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs bland annat att personuppgifter om rapportören och den som är föremål för rapporten och information om rapporten ska hållas hemliga, om ingenting annat föreskrivs särskilt. Finansinspektionens system ska också innehålla anvisningar som tryggar skyddet av identiteten för rapportören och den som är föremål för rapporten, om det inte för utredande av en överträdelse eller annars till följd av myndigheternas rätt till information föreskrivs något annat i lag.

Rapporterna behandlas endast av chefen för Finansinspektionens stabsfunktion och namngivna stabsjurister. Dokument och andra inspelningar som ansluter sig till ärendet lagras i ett konfidentiellt och säkert system, som endast de berörda personerna har tillgång till. Om ärendet överförs till Finansinspektionens tillsynsavdelning för utredning, utlämnas rapportörens identitet endast om rapportören har gett sitt samtycke till det eller om det är nödvändigt för att utreda ärendet.

Enligt 3 c § i lagen om Finansinspektionen ska Finansinspektionen lämna en begäran om polisutredning om den har orsak att misstänka brott. Uppgifter och utredningar i anslutning till rapporten samt uppgifter om rapportörens identitet överlämnas då till polisen. Rapportörens identitet kan avslöjas för den misstänkte eller en eventuell sakägare i samband med förundersökningen, men senast när förundersökningen färdigställts. Rapportörens identitet kan också bli offentlig i samband med en eventuell rättegång.

Om rapporten leder till ett förfarande där det fastställs en sådan administrativ påföljd som föreskrivs i 4 kap. i lagen om Finansinspektionen, kan partens (föremålet för en rapport) rätt att få information om angivelsen begränsas med stöd av 11 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), eftersom utlämnande av uppgifter kan strida mot ett synnerligen viktigt allmänt intresse eller ett viktigt enskilt intresse. 

Om rapporten har kopplingar till en annan stat, har Finansinspektionen rätt att med 71 § i lagen om Finansinspektionen eller på villkor som föreskrivs annanstans i lagen rätt att lämna ut informationen till utländska tillsynsmyndigheter på finansmarknaden. Finansinspektionen har rätt att lämna ut endast den information som de utländska myndigheterna behöver för att kunna utföra sina uppgifter, under förutsättning att informationen i den andra staten omfattas av motsvarande tystnadsplikt som Finansinspektionen har. Information om rapportörens identitet kan endast utlämnas om det är nödvändigt för att utreda ärendet. Om ärendet leder till en myndighetsutredning eller en rättsprocess i en utländsk stat, tillämpas den aktuella statens lagstiftning på förfarandet.

Rapportören är också skyddad av att rapporten kan lämnas anonymt. En anonym rapport kan emellertid försvåra utredningen av ett misstänkt fall av missbruk, då närmare information inte kan begäras av rapportören.

Bevarande av uppgifter

Enligt 71 a § 3 mom. i lagen om Finansinspektionen ska Finansinspektionen bevara den behövliga informationen om rapporterna i fem år efter rapporteringen. Därefter ska informationen avföras, om den inte fortfarande behövs för en brottsutredning, en pågående rättegång eller en myndighetsundersökning eller för att trygga de rättigheter som rapportören eller den som är föremål för rapporten har. Senast tre år efter att behovet av att bevara informationen har granskats ska behovet av fortsatt bevarande undersökas. En anteckning ska göras om granskningen.

Samarbete med arbetarskyddsmyndigheterna

Finansinspektionen samarbetar med arbetarskyddsmyndigheterna. Målet med samarbetet är ett effektivt informationsutbyte och samarbete i syfte att skydda personer som rapporterar misstänkta fall av missbruk till Finansinspektionen eller som anklagas för sådana överträdelser. Syftet är att förhindra repressalier, diskriminering och andra former av orättvis behandling som uppstår på grund av eller i samband med rapportering. Samarbetet avser också att säkerställa att rapportörer har tillgång till tillräcklig information och rådgivning om de rättsmedel och förfaranden som de har tillgång till i händelse av arbetsgivarens eventuella motåtgärder.

Utgångspunkten för samarbetet är att Finansinspektionen koncentrerar sig på att utreda misstänkta fall av missbruk och allmän rådgivning till rapportörer, medan arbetarskyddsmyndigheterna erbjuder rapportörer och de som är föremål för en rapport hjälp om de blir utsatta för repressalier, diskriminering och andra former av orättvis behandling. 

Mer information om arbetarskyddsmyndigheternas verksamhet finns på www.tyosuojelu.fi/.

Se också