Rapportera misstänkta fall av missbruk

WB_kaavio_2022_sv.jpg

Öppna bilden (pdf)

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Vill du rapportera ett misstänkt fall av missbruk till Finansinspektionen?

Enligt 71 a § i lagen om Finansinspektionen ska Finansinspektionen upprätthålla ett system genom vilket den kan ta emot rapporter om misstänkta missbruk som har samband med bestämmelserna om finansmarknaden (ett s.k. whisteblowing-system).

Nedan följer information om vilka ärenden som kan rapporteras till Finansinspektion för att behandlas som egentliga rapporter om misstänkta missbruk och hur rapporter kan lämnas via den kanal som inrättas för ändamålet.

Vad är inte misstänkt fall av missbruk?

Strävan är att egentliga rapporter om misstänkta missbruk ska behandlas utan dröjsmål. För att uppnå detta mål beskrivs nedan situationer där det ofta är fråga om något annat är ärenden som ska rapporteras till Finansinspektionen som misstänkta missbruk, t.ex. marknadstips och kundkontakter.

1. Marknadstips

Jag är en marknadspart, t.ex. en privatperson som sysslar med aktiehandel, en blankare, en fondförvaltare, någon annan aktör som är verksam på finansmarknaden eller en journalist, och jag vill dela med mig av en marknadsobservation till Finansinspektionen.

Sänd e-post: markkinat(at)fiva.fi

2. Kundkontakt och konsumentskydd

Jag vill rapportera de förfaranden och den laglighet i fråga om avtalsvillkor som en bank, ett försäkringsbolag eller någon annan tjänsteleverantör som står under Finansinspektionens tillsyn iakttar i sina kundrelationer.

Det system som Finansinspektionen inrättat för att ta emot rapporter om misstänkta missbruk är inte avsett för handläggning av meningsskiljaktigheter, såsom ersättningsfrågor och tvistemål, mellan företag som står under Finansinspektionens tillsyn som tillhandahåller finansiella tjänster och produkter och deras kunder. De omfattas av andra förfaranden (t.ex. alternativa tvistlösningsorgan), se

Finansinspektionen.fi - > Konsumentskydd -> Problem med tjänsteleverantören

Se också:
Konsumentskydd - www.finansinspektionen.fi, och
Finansinspektionens (FI) roll inom konsumentskyddet - Konsumentskydd - www.finanssivalvonta.fi.

Finansinspektionen är inte behörig att avgöra privaträttsliga tvistemål mellan en kund och en tjänsteleverantör, såsom meningsskiljaktigheter om skadeståndsskyldighet eller innehållet i ett ersättningsbeslut. Finansinspektionen kan inte heller uppträda som ombud för en enskild kund vid utredningen av problemsituationer.

Finansinspektionen riktar tillsynen över förfaranden särskilt mot verksamhet där problemen berör stora grupper av kunder. Strävan med tillsynsåtgärderna är de ska vara bra för alla kunder.

Finansinspektionens telefonrådgivning för bank-, försäkrings- och investeringskunder:
Servicenummer 09 183 5360 betjänar vardagar klockan 9–11.

Registratorskontoret: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Misstänkta fall av missbruk

Om ditt ärende gäller en misstänkt överträdelse av bestämmelserna om penningtvätt, så hittar du anvisningar om rapportering av missbruk i följande avsnitt. Lägg märke till att det finns separata anvisningar om rapportering för anställda och ombud hos företag under tillsyn och separata anvisningar för andra rapportörer.

Rapportera misstänkta överträdelser av bestämmelserna om penningtvätt

Anvisningar om anställdas och ombuds rapportering av misstänkta överträdelser

Anvisningar om rapportering av misstänkta överträdelser av bestämmelserna om penningtvätt från företag under tillsyn

Andra fall av misstänkt missbruk

Misstänker du att din arbetsgivare inte följer sådana bestämmelser om finansmarknaden vilkas efterlevnad Finansinspektionen ska övervaka? Är du annars i sådan ställning att du innehar icke-offentlig information om verksamheten hos en sammanslutning som står under Finansinspektionens tillsyn eller hos sammanslutningens ledning eller anställda, och misstänker du missbruk? Gäller dina misstankar verksamhet där problemen berör stora grupper av kunder?  Vill du rapportera anonymt, eftersom du är anställd hos den sammanslutning som är föremål för din rapport och tror du att din rapport leder till repressalier, diskriminering eller andra former av orättvis behandling?

Systemet är i synnerhet avsett för situationer där en anställd hos ett företag som står under Finansinspektionens tillsyn eller någon annan sammanslutning på finansmarknaden (t.ex. ett börsbolag) eller någon annan person (t.ex. en utomstående expert) som fått icke-offentlig information om en sådan sammanslutnings verksamhet misstänker missbruk. I sådana situationer är det vanligtvis motiverat att lämna en rapport till Finansinspektionens funktion för misstänkta missbruk.

Vem som helst kan rapportera ett misstänkt fall av missbruk, rapportören får vara anonym och rapporten kan gälla misstänkta missbruk i anslutning till alla sådana bestämmelser om finansmarknaden vilkas efterlevnad Finansinspektionen ska övervaka.

Begreppet ”bestämmelser om finansmarknaden” definieras inte i lag, men allmänt taget avses med sådana bestämmelser alla lagbestämmelser och med stöd av dem utfärdade bestämmelser och föreskrifter samt EU-förordningar och beslut av kommissionen som gäller företag som står under Finansinspektionens tillsyn samt andra aktörer på finansmarknaden och vilkas efterlevnad det ankommer på Finansinspektionen att övervaka i Finland.

Sådana sammanslutningar är till exempel kreditinstitut, försäkringsbolag, fondbolag (Förteckning över Finansinspektionens tillsynsobjekt) och börsbolag (se också den allmänna förteckningen över Finansinspektionens tillsynsobjekt).

Rapportören torde i allmänhet vara i en sådan ställning (t.ex. anställd, utomstående expert), där han eller hon kan få tillgång till icke-offentlig information om verksamheten hos en sammanslutning som står under Finansinspektionens tillsyn eller hos sammanslutningens ledning eller anställda. Exempelvis i kreditinstitut kan anställda hos den enhet som svarar för att bestämmelserna efterlevs (compliance) eller internrevisionen eller också andra anställda få kännedom om eventuella fall av missbruk.

Missbruk kan i kreditinstitut vara till exempel bristfälliga kalkyler över kapitalbas och kapitalkrav samt till exempel administrativa problem i företag som står under Finansinspektionens tillsyn.  När det gäller förfaranden riktar Finansinspektionen tillsynen särskilt mot verksamhet där problemen berör stora grupper av kunder. Strävan med tillsynsåtgärderna är att de ska vara bra för alla kunder.

Anonym rapportering av misstänkta missbruk skyddar identiteten hos i synnerhet rapportörer som står i arbetsavtalsförhållande.  Enligt förarbetena till lagen skyddas personer i arbetsavtalsförhållande mot repressalier, diskriminering och andra former av orättvis behandling . Repressalier eller orättvis behandling kan ta sig uttryck i till exempel mobbning, hot, uppsägning, förlust av avancemangs- eller befordringsmöjligheter, överföring till andra uppgifter, lönesänkning eller förlorad lön, trakasserier eller annan bestraffning eller diskriminering.

Finansinspektionen önskar att rapporten ska innehålla kontaktuppgifter, eftersom en anonym rapport kan försvåra utredningen av ett misstänkt fall av missbruk, då närmare information inte kan begäras av rapportören. Mer information om konfidentiell behandling av rapporter finns i avsnittet ”Skydd för rapportören och konfidentialitet”.

Lämnande av rapporter

Innan du lämnar rapporten rekommenderas att du bekantar dig med avsnittet ”Vad är inte misstänkt fall av missbruk?” ovan. Den sammanslutning som rapporten avser kan också ha ett bolagsinternt rapporteringssystem. Finansinspektionens system är en alternativ kanal för rapportering av misstänkta fall av missbruk. Via detta system tar Finansinspektionen emot rapporter om misstänkta fall av missbruk och överför dem till behörig tillsynsavdelning, så att rapporterna kan beaktas i Finansinspektionens tillsynsverksamhet.

Rapportören behöver inte ha särskilda bevis som stöd för sina misstankar, utan det räcker med en grundad misstanke. Om rapporten emellertid visar sig vara uppenbart obefogad, kan den leda till en begäran om polisutredning.

Misstänkta fall av missbruk kan rapporteras till chefen för Finansinspektionens enhet Juridik och till särskilt namngivna jurister vid enheten Juridik

  • via skyddad e-post,
  • per brev,
  • per telefon eller
  • vid behov vid ett besök.

Du kan sända rapporten elektroniskt med Finlands Banks och Finansinspektionens skyddade e-post till adressen WB-ilmoitukset(at)fiva.fi.

Sänd brev till Finansinspektionen till adressen: Chefen för enheten Juridik, Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors. Märk kuvertet "Konfidentiell/rapportering av misstänkt fall av missbruk".

För en rapport som sänds med skyddad e-post eller per brev används följande blankett: Rapportering av misstänkta fall av missbruk. Du kan spara blanketten på din egen dator, fylla i den elektroniskt och skriva ut den.

Det rekommenderas att du nämner i rapporten om det har gjorts polisanmälan eller tagits kontakt med andra myndigheter eller instanser i ärendet.

Det rekommenderas att rapportören uppger kontaktuppgifter i rapporten, så att Finansinspektionen vid behov kan be rapportören precisera uppgifterna eller lämna ytterligare information. Rapporten kan emellertid också göras anonymt.

Om rapportören önskar ge en rapport per telefon, ska personen vara i kontakt med assistenten för Finansinspektionens stabsfunktion (tfn 09 183 5343). Samtal tas emot på tisdagarna och torsdagarna kl. 10–11. Assistenten ska genast i början av samtalet upplysas om att samtalet gäller en rapport om misstänkt fall av missbruk. Assistenten kopplar vid behov samtalet till chefen för enheten Juridik eller till en särskilt namngiven jurist inom enheten Juridik. Rapporter handläggs endast av chefen för enheten Juridik och särskilt namngivna jurister inom enheten Juridik samt stabsassistenterna. Finansinspektionen bandar inte telefonsamtal. Syftet med såväl samtal som besök är att ta emot rapporter och på detta sätt se till att den fortsatta handläggningen av ärendet löper smidigt vid Finansinspektionen.

Finansinspektionen bekräftar skriftligen utan dröjsmål att brevet mottagits. En skriftlig mottagningsbekräftelse sänds inte, om rapportören uttryckligen har begärt att inte få en sådan eller om Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att en skriftlig bekräftelse skulle äventyra rapportörens integritetsskydd.

Efter mottagningsbekräftelsen meddelar Finansinspektionen om sina fortsatta åtgärder endast om det finns särskild anledning till det.

Skydd för rapportören och konfidentialitet

Rapportören skyddas av att systemet är konfidentiellt. Rapportören skyddas också av att enligt lagen ställs en person inte vad gäller utlämnandet av information till ansvar för överträdelse av sådana restriktioner för röjande av information som grundar sig på avtal, lag, förordning eller föreskrift. Om rapporten emellertid visar sig vara uppenbart obefogad, kan den leda till en begäran om polisutredning.

I lagen föreskrivs det uttryckligen att i rapporteringsförfarandet skyddas en rapportör som står i arbetsavtalsförhållande och dennes identitet.

Finansinspektionen skyddar personuppgifterna och identiteten för rapportören och den som är föremål för rapporten på det sätt som föreskrivs i 71 a § i lagen om Finansinspektionen och annanstans i lag. I 71 a § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs bland annat att personuppgifter om rapportören och den som är föremål för rapporten och information om rapporten ska hållas hemliga, om ingenting annat föreskrivs särskilt. Finansinspektionens system ska också innehålla anvisningar som tryggar skyddet av identiteten för rapportören och den som är föremål för rapporten, om det inte för utredande av en överträdelse eller annars till följd av myndigheternas rätt till information föreskrivs något annat i lag.

Rapporterna behandlas endast av chefen för Finansinspektionens enhet Juridik och namngivna jurister vid enheten Juridik. Dokument och andra upptagningar som ansluter sig till ärendet lagras i ett konfidentiellt och säkert system, som endast de berörda personerna har tillgång till. Om ärendet överförs till Finansinspektionens tillsynsavdelning för utredning, utlämnas rapportörens identitet endast om rapportören har gett sitt samtycke till det eller om det är nödvändigt för att utreda ärendet.

Enligt 3 c § i lagen om Finansinspektionen ska Finansinspektionen lämna en begäran om polisutredning om den har orsak att misstänkta brott. Uppgifter och utredningar i anslutning till rapporten samt uppgifter om rapportörens identitet överlämnas då till polisen. Rapportörens identitet kan avslöjas för den misstänkte eller en eventuell sakägare i samband med förundersökningen, men senast när förundersökningen färdigställts. Rapportörens identitet kan också bli offentlig i samband med en eventuell rättegång.

Om rapporten leder till ett förfarande där det fastställs en sådan administrativ på-följd som föreskrivs i 4 kap. i lagen om Finansinspektionen, kan partens (föremålet för en rapport) rätt att få information om angivelsen begränsas med stöd av 11 § i offentlighetslagen (621/1999), eftersom utlämnande av uppgifter kan strida mot ett synnerligen viktigt allmänt intresse eller ett viktigt enskilt intresse.

Om rapporten har kopplingar till en annan stat, har Finansinspektionen rätt att un-der de förutsättningar som föreskrivs i 71 § i lagen om Finansinspektionen och någon annanstans i lag rätt att lämna ut information till utländska tillsynsmyndigheter på finansmarknaden. Finansinspektionen har rätt att lämna ut endast den information som de utländska myndigheterna behöver för att kunna utföra sina uppgifter, under förutsättning att informationen i den andra staten omfattas av motsvarande tystnadsplikt som Finansinspektionen har. Information om rapportörens identitet kan endast utlämnas om det är nödvändigt för att utreda ärendet. Om ärendet leder till en myndighetsutredning eller en rättsprocess i en utländsk stat, tillämpas den aktuella statens lagstiftning på förfarandet.

Rapportören är också skyddad av att rapporten kan lämnas anonymt. En anonym rapport kan emellertid försvåra utredningen av ett misstänkt fall av missbruk, då närmare information inte kan begäras av rapportören.

Europeiska centralbanken

Till den del som det i en rapport är fråga om ett misstänkt fall av missbruk som berör en bank (ett kreditinstitut) vars tillsyn ankommer på ECB, överför Finansinspektionen på eget initiativ rapporten med stöd av lag till ECB. Rapporter förmedlas till ECB utan personuppgifter, om inte rapportören ger sitt samtycke till att personuppgifterna överförs. Rapporter kan också lämnas direkt till ECB: whistleblowing.bankingsupervision.europa.eu.

Bestämmelser om ECB:s externa whistleblowing-system finns i artiklarna 36–38 i ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) (EU) nr 468/2014.

Till ECB:s behörighet hör att behandla rapporter om misstänkta fall av missbruk som hänför sig till verksamheten i betydande kreditinstitut (SI) till den del som ECB är behörig tillsynsmyndighet enligt SSM-förordningen (EU) 1024/2013 (kapitaltäckningsbestämmelser). Till ECB:s behörighet hör också att behandla rapporter om alla kreditinstitut, om rapporterna hänför sig till ECB:s förordningar eller beslut.

Den nationella tillsynsmyndigheten (i Finland Finansinspektionen) är till övriga delar behörig att handlägga misstänkta fall av missbruk (mindre betydande kreditinstitut (LSI), andra bestämmelser om finanssektorn som gäller kreditinstitut).

Lista över banker under ECB:s tillsyn (europa.eu). Mer information finns på ECB:s webbplats: whistleblowing.bankingsupervision.europa.eu.

Bevarande av uppgifter

Enligt 71 a § 3 mom. i lagen om Finansinspektionen ska Finansinspektionen bevara den behövliga informationen om rapporterna i fem år efter rapporteringen. Därefter ska informationen avföras, om den inte fortfarande behövs för en brottsutredning, en pågående rättegång eller en myndighetsundersökning eller för att trygga de rättigheter som rapportören eller den som är föremål för rapporten har. Senast tre år efter att behovet av att bevara informationen har granskats ska behovet av fortsatt bevarande undersökas. En anteckning ska göras om granskningen.

Samarbete med arbetarskyddsmyndigheterna

Finansinspektionen samarbetar med arbetarskyddsmyndigheterna. Målet med samarbetet är ett effektivt informationsutbyte och samarbete i syfte att skydda personer som rapporterar misstänkta fall av missbruk till Finansinspektionen eller som anklagas för sådana överträdelser. Syftet är att förhindra repressalier, diskriminering och andra former av orättvis behandling som uppstår på grund av eller i samband med rapportering. Samarbetet avser också att säkerställa att rapportörer har tillgång till tillräcklig information och rådgivning om de rättsmedel och förfaranden som de har tillgång till i händelse av arbetsgivarens eventuella motåtgärder.

Utgångspunkten för samarbetet är att Finansinspektionen koncentrerar sig på att utreda misstänkta fall av missbruk och allmän rådgivning till rapportörer, medan arbetarskyddsmyndigheterna erbjuder rapportörer och de som är föremål för en rapport hjälp om de blir utsatta för repressalier, diskriminering och andra former av orättvis behandling. 

Mer information om arbetarskyddsmyndigheternas verksamhet finns på  www.arbetarskydd.fi.