Anvisningar om rapportering av misstänkta överträdelser av bestämmelserna om penningtvätt från företag under tillsyn

Rapportering

Misstänkta överträdelser kan rapporteras elektroniskt med Finlands Banks och Finansinspektionens skyddade e-post till adressen WB-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi.

Skyddad e-post
Anvisningar om skyddad e-post

För en rapport som sänds med skyddad e-post används följande blankett: Blankett för rapportering av misstänkta fall av missbruk. Du kan spara blanketten på din egen dator, fylla i den elektroniskt och skriva ut den. Rapporten ska innehålla en fritt formulerad beskrivning av fallet med följande uppgifter:

  1. den part som rapporten gäller
  2. tidpunkten för den misstänkta oegentligheten och
  3. hr fallet har uppdagats.

Dokument och andra upptagningar kan fogas till rapporten.

Det rekommenderas att rapportören uppger namn och kontaktuppgifter i rapporten, så att Finansinspektionen vid behov kan be rapportören precisera uppgifterna eller att lämna ytterligare information. Rapporten kan emellertid också göras anonymt.

Finansinspektionen bekräftar skriftligen utan dröjsmål att meddelandet mottagits. En skriftlig mottagningsbekräftelse sänds inte, om rapportören uttryckligen har begärt att inte få en sådan eller om Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att en skriftlig bekräftelse skulle äventyra rapportörens integritetsskydd.

Finansinspektionen meddelar om sina fortsatta åtgärder endast om det finns särskild anledning till det.