Flaggning

Vem omfattas av flaggningsskyldigheten?

Flaggningsskyldigheten, dvs. skyldigheten att anmäla betydande röstandelar, gäller aktieägare i noterade bolag och personer jämförbara med aktieägare samt det noterade bolaget självt.

Flaggningsskyldigheten gäller ägar- och röstandelar i finländska bolag, vilkas aktie är föremål för handel på en reglerad marknad i en EES-stat. Flaggningsskyldigheten börjar då en aktie upptas för handel.

Genom flaggningsskyldigheten strävar man efter att trygga investerarnas möjligheter att jämlikt få information om ägar- och rösträttsstrukturen och ändringarna i den i ett noterat bolag. Uppgifterna kan ha en väsentlig inverkan på värdet på det noterade bolagets aktie.

Närmare om flaggningsskyldigheten

Flaggningsskyldigheten grundar sig på bestämmelserna i 9 kap. i värdepappersmarknadslagen om anmälan av betydande ägar- och röstandelar.

Flaggningsskyldigheten sträcker sig ända till den som utövar det högsta bestämmande inflytandet i beslutskedjan. Aktieägaren behöver inte lämna in flaggningsanmälan, om en person som har bestämmande inflytande över aktieägaren gör det.

Aktieägare eller personer jämförbara med aktieägare ska lämna in flaggningsanmälan till det noterade bolaget och till Finansinspektionen, om aktieägarens eller personens egen och/eller hela det ägarkontrollerade företagets andel av röstetalet eller aktierna i bolaget överskrider, underskrider eller uppnår flaggningsgränsen.

Jämförbara med aktieägare är bland annat personer som inte själva äger aktier i bolaget, men som har bestämmande inflytande i en sammanslutning som är aktieägare. Jämförbara med aktieägare är också andra personer som inte själva är aktieägare, men som kan utöva de förmögenhets- eller förvaltningsrättigheter som aktierna medför eller som har finansiella instrument som medför flaggningsskyldighet.

Noterade bolag är skyldiga att flagga när flaggningsgränserna passeras på grund av förvärv, överlåtelse eller makulering av egna aktier.

Flaggningsskyldigheten gäller också onoterade aktieserier.

Flaggningsskyldigheten gäller inte ägar- och röstandelen i bolag, vilkas aktier är föremål för handel på en multilateral handelsplattform, t.ex. på First North-listan.

I vilka situationer måste man flagga?

Flaggningsanmälan ska inlämnas då ägar- eller röstandelen i ett noterat bolag uppnår, överskrider eller underskrider flaggningsgränsen. Flaggningsgränserna är 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 2/3 och 90 procent av bolagets röstetal eller antalet aktier.

Närmare information om hur flaggningsskyldighet uppstår

Flaggningsskyldighet kan uppkomma på tre olika grunder

  1. På grund av den befintliga ägar- eller röstandelen.
  2. På grund av s.k. lång position1 som förvärvats med finansiella instrument och
  3. På grund av sammanläggning av punkterna 1 och 2.

1 Flaggningsskyldigheten gäller finansiella instrument som medför rätt att förvärva aktier som redan emitterats eller som leder till motsvarande ekonomiska position. Finansiella instrument kan realiseras som antingen aktieleverans eller kontantavräkning.

Flaggningsskyldighet uppkommer när andelen av vilket innehav som helst enligt punkterna 1–3 uppnår, överskrider eller underskrider flaggningsgränsen.

Flaggningsskyldighet kan också uppkomma utan några uttryckliga åtgärder från aktieägarens sida. Detta kan vara fallet till exempel

  • då innehavet försvagas på grund av ett ökat antal aktier i bolaget till följd av emission,
  • då ägarandelen ökar till följd av makulering av det noterade bolagets egna aktier
  • då en lång position som förvärvats med finansiella instrument förändras för att det s.k. deltavärdet förändras.

Då en aktieägares ägar- och röstandel beräknas inräknas i andelen även bland annat ägar- och röstandelen i en sammanslutning eller stiftelse där aktieägaren har bestämmande inflytande samt ägar- och röstandelen i en pensionsstiftelse eller pensionskassa som innehas av aktieägaren eller av en sammanslutning där aktieägaren har bestämmande inflytande.

I flaggningsanmälan ska de uppgifter som det noterade bolaget offentliggjort om det totala röstetalet och totalantalet aktier användas. Om det noterade bolaget skaffar egna aktier, inverkar detta inte på en aktieägares flaggningsskyldighet. Detta beror på att aktier som bolaget innehar inte dras av från aktiernas totalantal. Makulering av nyanskaffade aktier minskar bolagets totala antal aktier och inverkar på röst- och ägarandelarna.

När och på vilket sätt ska flaggningsanmälan göras och publiceras?

Flaggningsanmälan ska göras utan obefogat dröjsmål, dock senast följande handelsdag efter att aktieägaren fick eller borde ha fått kännedom om att flaggningsgränsen passerats.

Gör en skriftlig flaggningsanmälan på flaggningsblanketten och skicka den till börsbolaget och Finansinspektionen till liputukset(at)finanssivalvonta.fi.

Närmare om hur man gör och publicerar en flaggningsanmälan

Fyll i flaggningsanmälan enligt anvisningarna. Ange den befintliga ägar- och röstandelen, lång position som förvärvats med finansiella instrument och dessa tillsammans skilt för sig i flaggningsanmälan.

Skicka flaggningsanmälan både till det noterade bolaget och Finansinspektionen. Flaggningsanmälan ska inlämnas till Finansinspektionen per e-post till liputukset(at)finanssivalvonta.fi.

Flaggningsanmälan offentliggörs av det noterade bolaget:

  • Då det noterade bolaget får flaggningsanmälan, ska det utan obefogat dröjsmål offentliggöra de uppgifter som flaggningsanmälan innehåller.
  • Om aktieägarens flaggningsanmälan varit bristfällig, kan bolaget komplettera den om det är möjligt utan oskäligt dröjsmål eller olägenheter. Av bolagets anmälan bör då framgå vilka uppgifter i anmälan som bolaget kompletterat.
  • Vid offentliggörandet ska också nämnas huruvida det noterade bolaget inte känner till alla uppgifter enligt flaggningsblanketten. Om andra uppgifter dessutom lämnats i flaggningsanmälan, ska även dessa uppgifter offentliggöras i samma sammanhang.

Finansinspektionen offentliggör inte några flaggningsanmälningar.

Flaggningsanmälningarna finns tillgängliga per bolag i den nationella loggen av meddelanden.

Undantag från anmälningsskyldigheten

Flaggningsreglerna innehåller undantag från flaggningsskyldigheten för fondbolag, kreditinstitut, tillhandahållare av investeringstjänster och marknadsgaranter.

Närmare information om undantag från anmälningsskyldigheten och beviljade undantagstillstånd

Offentliggörande av bolagets innehav vid börsintroduktion

Flaggningsskyldighet uppstår inte för ändringar i ägar- och röstandelar som sker innan bolagets aktie har upptagits till handel på en reglerad marknad.

De aktieägare som har en ägar- eller röstandel på minst 5 procent framgår av börsprospektet för det bolag som börsintroduceras. Introduktionsemission eller -försäljning medför emellertid ändringar i uppgifterna om bolagets innehav. Då har marknaden inte tillgång till aktuell information om ägarandelar med vilka senare flaggningsanmälningar kunde jämföras. Informationen till investerarna och god värdepappersmarknadssed främjas om bolagen efter börsintroduktionen ger ut ett börsmeddelande med motsvarande uppgifter om ägarna.

Regelverk

9 kap. i värdepappersmarknadslagen

Närmare upplysningar

Flaggningsexempel (pdf)

Q&A om flaggning (pdf)