Hållbar finansiering

Hållbar utveckling är ett tema som genomsyrar hela finansmarknadsområdet, från individuella aktörer till enskilda marknader. Med hållbar finansiering avses vanligen att investeringsbeslut fattas med hänsyn till miljö- och samhällsaspekter. EU-kommissionen offentliggjorde våren 2018 en handlingsplan (på engelska) för hållbar finansiering som ska styra finansmarknaden mot målen för hållbar utveckling. Finansinspektionen lyfter i sin strategi för 2020–2022 fram konsekvenserna av klimatförändringen som ett viktigt tillsynsområde.

I tillsynen av den finansiella stabiliteten övervakar Finansinspektionen att företagen under tillsyn tar hänsyn till både hållbarhetsrisker och andra risker i sin verksamhet. Kunder och investerare ska ges saklig och lämplig informationen om hållbarhetsfaktorer så att kunderna ska kunna bilda sig en uppfattning om produkternas och tjänsternas hållbarhet och investerarna ska kunna göra hållbara investeringar.

imagesu5pk.png

Esmas tidtabell(PDF) för den regleringen om hållbar finansiering och Esmas hållbar finansiering vägkarta(PDF).

Den gällande regleringen om hållbar finansiering finns på sidan Regelverk. Här finns också frågor och svar sidan.

Begrepp

hållbarhetsrisk

 

en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde (EU 2019/2088 art. 2(1)(22))

hållbarhetsfaktor

 

miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor (2019/2088 art. 2(1)(24))

hållbar investering

en investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål förutsatt att investeringarna inte orsakar betydande skada för något av dessa mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning (EU 2019/2088 art. 2(1)(17))

miljöhållbar ekonomisk åtgärd

Läggs till senare när förordningen har publicerats i den officiella tidningen och förordningen försetts med nummer och en officiell översättning av förordningen finns att tillgå (taksonomin art. 3)

finansmarknadsaktör

 

- ett försäkringsföretag som tillhandahåller en försäkringsbaserad investeringsprodukt

- ett värdepappersföretag eller kreditinstitut som tillhandahåller portföljförvaltning

- ett tjänstepensionsinstitut

- en utvecklare av en pensionsprodukt

- en förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare)

- ett sparinstitut för paneuropeiska privata pensionsprodukter (PEPP-produkter)

- en förvaltare av en godkänd riskkapitalfond

- en förvaltare av en godkänd fond för socialt företagande

- ett fondföretag

(EU 2019/2088 art. 2(1)(1))

finansiell rådgivare

- en försäkringsförmedlare eller ett försäkringsföretag som tillhandahåller försäkringsrådgivning med avseende på försäkringsbaserade investeringsprodukter

- ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag, en AIF-förvaltare eller ett fondbolag som tillhandahåller investeringsrådgivning

(EU 2019/2088 art. 2(1)(11))

finansiell produkt

- en kapitalförvaltningstjänst enligt lagen om investeringstjänster

- en alternativ investeringsfond (en AIF-fond)

- en försäkringsbaserad investeringsprodukt

- en pensionsprodukt

- en pensionsplan

- ett fondföretag

- en PEPP-produkt

(EU 2019/2088 art. 2(1)(12))

Andra länkar

EU - sustainable finance (på engelska)

EBA - sustainable finance (på engelska)

EIOPA - sustainable finance ((på engelska)

ESMA - sustainable finance (på engelska)

ECB - sustainable finance (på engelska)