Tillsynsmeddelande 10.10.2023 – 55/2023

De europeiska tillsynsmyndigheterna bedömt de upplysningar som finansmarknadsaktörerna gett om konsekvenserna av sina investeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer

De europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, EIOPA och ESMA) har publicerat en gemensam rapport gällande finansmarknadsaktörernas redogörelser för de negativa konsekvenserna av sina investeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer. Rapporten har inlämnats till Europeiska kommissionen i enlighet med förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR, EU/2019/2088). Enligt artikel 4 i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar ska finansmarknadsaktörerna publicera en redogörelse för sina due diligence-policyer med avseende på investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (s.k. PAI-redogörelse, Principle adverse impact).

I rapporten bedöms hur väl finansmarknadsaktörerna beaktar denna upplysningsskyldighet. Den allmänna slutledningen av rapporten är att det råder stor variation då det gäller att iaktta upplysningsskyldigheten.

Upplysningsskyldigheten gäller finansmarknadsaktörer, vilka utgörs av livförsäkringsbolag, tilläggs­pensionskassor och -stiftelser med över 100 försäkrade, banker och värdepappersföretag som tillhandahåller kapitalförvaltning, fondbolag och AIF-förvaltare.

Rapporten innehåller även tillsynsmyndigheternas syn på god och dålig praxis samt rekom­mendationer till kommissionen för utvecklandet av regleringen.

Läs rapporten samt de europeiska tillsynsmyndigheternas meddelanden EBA, EIOPA, ESMA

Närmare upplysningar lämnas av

  • Banker, värdepappersföretag, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder: Nina Männynmäki, ledande specialist, nina.mannynmaki(at)fiva.fi
  • Försäkringsbolag och tilläggspensionskassor och -stiftelser med över 100 försäkrade Marketta Lindén, ledande specialist, marketta.linden(at)fiva.fi