Lagstiftning om AIF-förvaltare

Nationell lagstiftning

EU-reglering

AIFM-direktivet (2011/61/EU)

Kommissionens AIFM-förordning på nivå 2

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 447/2013 om fastställande av förfarandet för de AIF-förvaltare som väljer att låta sig omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 448/2013 om införande av ett förfarande för att fastställa referensmedlemsstaten för en icke EU-baserad AIF-förvaltare i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder (EuVECA)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande (EuSEF)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1991 om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Long-term Investment Funds, COM(2013) 462 final

Kommissionens frågor och svar om direktivets tillämpning

ESMAs riktlinjer

ESMAn konsultationer