Prospektregistret

I prospektregistret offentliggörs prospekt för erbjudande och börsnotering av värdepapper och erbjudandehandlingar över offentliga uppköpserbjudanden som godkänts av Finansinspektionen. Registret innehåller också uppgifter om prospekt som EES-staternas behöriga myndigheter har godkänt och anmält, dvs. notifierat, till Finansinspektionen.

Finansinspektionen svarar inte för innehållet i prospekten eller för att av de uppgifter som lämnas i prospekten är riktiga och uppdaterade. Offentliggörande av ett prospekt i prospektregistret utgör inte heller en uppmaning att investera i emittentens värdepapper.

Prospektregistret är ingen kanal för offentliggörande av prospekt, utan den som upprättat prospektet svarar för att prospektet och kompletteringarna till det läggs ut på den egna webbplatsen.

Den som upprättat prospektet har skickat den elektroniska versionen som offentliggörs i prospektregistret till Finansinspektionen. Den version som har lämnats till Finansinspektionens registratur är den officiella, godkända versionen av prospektet.

Uppgifter om alla prospekt godkända av EES-staternas myndigheter finns att hämta på Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) webbplats.

Prospektsökning

Anmälan till prospektregistret

  • Godkända prospekt samt tillägg till prospekt och slutliga villkor ska levereras till Finansinspektionen via e-tjänsten. Instruktioner för att fylla i anmälan finns här.
  • Godkända erbjudandehandlingar över offentliga uppköpserbjudanden samt tillägg till erbjudandehandlingar ska skickas till Finansinspektionen per e-post till esitteet(at)finanssivalvonta.fi.