IFRS-regleringen

Redovisningsstandarder för noterade bolag utfärdas av International Accounting Standards Board (IASB), som lyder under IFRS Foundation, en privaträttslig organisation med säte i Storbritannien, och IFRS Interpretations Committee (IFRS IC), som är en tolkningskommitté för internationella redovisningsärenden underställd IASB.  IASB:s reglering antas som EU-lagstiftning genom ett särskilt kommittéförfarande. IFRS-standarderna, som Europeiska kommissionen har antagit genom en förordning, är bindande för de noterade bolagen.

Centrala aktörer i den europeiska antagandeprocessen är European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) och den föreskrivande kommittén för redovisningsfrågor (Accounting Regulatory Committee, ARC).

EFRAG bistår kommissionen i dess beslut om en standard från IASB eller en tolkning från IFRS IC kan antas som EU-lagstiftning. ARC, som består av representanter för ministerierna i medlemsländerna, gör därefter en framställning till kommissionen om att standarden eller tolkningen ska antas eller förkastas.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) är observatör i både EFRAG och ARC, medan Europeiska bankmyndigheten (EBA) är observatör endast i ARC. Bägge tillsynsmyndigheterna (ESMA och EBA) försöker påverka redovisningsstandarderna och tolkningarna särskilt i det stadiet när IASB eller IFRS IC lägger fram förslag till nya eller reviderade standarder eller tolkningar.

Finansinspektionen deltar regelbundet i ESMAs och EBAs arbetsgrupper som tar fram kommentarer till IFRS-standarderna. Även om arbetsgrupperna fokuserar på tillsynsperspektivet i sina kommentarer, diskuteras också redovisningsfrågor som bolagen lyft fram.

Se också