Fondbolag

Ansökan om verksamhetstillstånd

Ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag

Fondbolagsverksamhet kräver verksamhetstillstånd. Nedan finns samlad information om hur man ansöker om verksamhetstillstånd för fondbolag.

Blankett för ansökan om verksamhetstillstånd

Inlämnande av tillståndsmaterial till Finansinspektionen

Fondbolagets tillståndsmaterial ska inlämnas till Finansinspektionens registratorskontor: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Se också:

Gränsöverskridande verksamhet och filialer

Filialer till fondbolag och gränsöverskridande tjänster från Finland till utlandet (PlacFL 22 Kap., UCITS-direktiv artikel 17)

Etablering av filial i en annen EES-stat (PlacFL 22 Kap. 1-3 §)

Om ett fondbolag som har verksamhetstillstånd i Finland avser att inrätta en filial i ett annat EES-land, ska i god tid på förhand anmäla detta till Finansinspektionen. 

Anmälan ska innehålla följande uppgifter och följande utredning:

 • fondbolagets värdstat, inom vars territorium fondbolaget har för avsikt att etablera en filial,
 • en verksamhetsplan för filialen med uppgift om vilken verksamhet fondbolaget har för avsikt att bedriva i fondbolagets värdstat och på vilket sätt, och uppgift om filialens organisationsstruktur samt en beskrivning av riskhanteringsmetoder och av de åtgärder, förfaranden och arrangemang enligt artikel 15 i fondföretagsdirektivet som genomförs i värdstaten,
 • filialens adress där handlingar kan erhållas,
 • uppgifter om de personer som ansvarar för filialens verksamhet,
 • uppgifter om filialens investerarskyddssystem eller avsaknaden av ett sådant.

Finansinpektionen meddelar myndigheterna i den kommande värdstaten om ärendet inom två (2) månader och fogar de uppgifter som direktivet (2009/65/EY) förutsätter av tillsynsmyndigheten. Verksamheten kan inledas först när värdstatens myndigheter har gett ett svar eller det har gått två (2) månader från det att värdstatens myndigheter har tagit emot underrättelsen.

Om ett fondbolag med verksamhetstillstånd i Finland avser att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster i ett annat EES-land, ska Finansinspektionen underrättas. Finansinspektionen underrättar tillsynsmyndigheterna i den kommande värdstaten inom en (1) månad. Verksamheten får inledas genast när Finansinspektionen sänt underrättelsen.

Ändringar i uppgifter som anmälts

Om de uppgifter som avses i punkterna 2 till 4 ovan ändras, ska fondbolaget skriftligen underrätta Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om ändringarna senast en månad innan ändringarna träder i kraft.

Fondbolags verksamhet utomlands utan etablering av filial

Ett fondbolag som har för avsikt att börja bedriva gränöverskrigande verksamhet ska i god tid på förhand anmäla detta till Finansinspektionen.

Anmälan ska innehålla följande uppgifter och följande utredning:

 • fondbolagets värdstat, inom vars territorium fondbolaget har för avsikt att bedriva verksamheten,
 • en verksamhetsplan med uppgift om vilken verksamhet fondbolaget har för avsikt att bedriva i värdstaten och på vilket sätt samt en beskrivning av fondbolagets riskhanteringsmetoder och av de åtgärder, förfaranden och arrangemang enligt artikel 15 i fondföretagsdirektivet som genomförs i värdstaten.

Finansinpektionen meddelar myndigheterna i den kommande värdstaten om ärendet inom en (1) månad. Verksamheten får påbörjas så snart Finansinspektionen har gjort denna anmälan. 
Om de rapporterade uppgifterna ändras ska fondbolaget på förhand skriftligen underrätta Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om ändringarna.

 • Se finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial i utlandet 437/2016.

Filialer till fondbolag och gränsöverskridande tjänster från utlandet till Finland (PlacFL Kap., UCITS-direktiv artikel 18)

Finansinspektionen måste underrättas, om ett fondbolag i något annat EES-land avser att inrätta en filial i Finland. Underrättelse från hemstatens myndighet krävs också om gränsöverskridande tjänster. Finansinspektionen för förteckning över dessa underrättelser.

Ett fondbolag som verkar inom EES-området kan antingen via en filial eller utan att etablera filial sköta placeringsfonder eller inrätta en placeringsfond i en annan EES-stat. Tillsynsansvaret fördelas då mellan den behöriga myndigheten i fondbolagets hemstat och den behöriga myndigheten i den stat där placeringsfonden registreras. Finansinspektionen övervakar bland annat organiseringen av verksamheten, verksamhetens stabilitet och rapportering i de finländska fondbolaget. Fondbolaget kan vara beläget i en annan stat än placeringsfonden, och tillsynen över fondbolaget och placeringsfonden kan skötas av tillsynsmyndigheter i olika EES-stater.

Se lagen om placeringsfonder (213/2019)

 

Gränsöverskridande marknadsföring av fonder (PlacFl 23 Kap., UCITS-direktiv artikel 93)

Utländska fondföretag kan marknadsföra sina fonder i Finland enligt lagen om placeringsfonder och fondföretagsdirektivet. På samma sätt kan finländska fondbolag marknadsföra sina fonder i EES-området. Inledande av marknadsföring förutsätter ett anmälningsförfarande (UCITS-fonder).

Marknadsföring av placeringsfonder som är registrerade i Finland i en annan EES-stat än Finland (PlacFL 22 Kap. 7 §)

Fondföretag som uppfyller kraven i fondföretagsdirektivet (2009/65/EG) – UCITS-fonder

Andelar av UCITS-fonderna som är registrerade i Finland kan marknadsföra i andra EEA-stater än Finland genom ett anmälningsförfarande (förordning EU 584/2010).

Fondföretagen ska skicka en anmälan jämte bilagor och eventuella översättningar till dem om inledande av marknadsföring av andelar till Finansinspektionen.
Finansinpektionen granskar materialet och skickar det för kännedom till den behöriga myndigheten i den aktuella EES-staten.

Anmälan jämte bilagor ska skickas per e-post till kirjaamo(at)fiva.fi, ämnesfält: ”UCITS-anmälan – fondens namn - land”.

Anmälan

Om ett fondbolag har för avsikt att marknadsföra sina andelar i en annan EES-stat än Finland, ska det lämna en anmälan om detta jämte bilagor till Finansinspektionen.

Anmälan ska göras på engelska (det vedertagna språket inom den internationella finanssektorn).

Notera! Det är upp till fondbolaget att i förväg fastställa eventuella nationella marknadsföringskrav i mållandet.

Mer information om marknadsföringskrav i olika länder finns på ESMA:s webbplats.

Anmälningsblankett

Blanketten för skriftlig anmälan ska användas endast för placeringsfonder (UCITS) som är registrerade i Finland.

 

Bilagor

Följande dokument ska fogas till den ovan nämnda anmälan:

 1. placeringsfondens stadgar, fondprospektet, vid behov den senast offentliggjorda årsrapporten och eventuella därpå följande halvårsrapporter översatta till det officiella språket, ett av de officiella språken eller ett språk som godkänts av de behöriga myndigheterna i målstaten eller till det vedertagna språket inom den internationella finanssektorn (engelska)

 2. basfakta för investerare (KIID) översatt till det officiella språket, ett av de officiella språken eller ett språk som godkänts av de behöriga myndigheterna i målstaten samt

 3. ett intyg av Finansinspektionen om att fondföretaget uppfyller kraven i fondföretagsdirektivet (2009/65/EG) (ett s.k. fondföretagsintyg).

Intyget i punkt 3 skrivs ut av Finansinspektionen på engelska. Anmälan och bilagorna jämte eventuella översättningar ska lämnas in i elektroniskt format. Bilagorna ska förtecknas i e-postmeddelandet och översändas i ett vedertaget elektroniskt format (pdf) som gör att de kan visas och skrivas ut. Hela försändelsen får vara maximalt 19 MB.

 

Inledande av marknadsföring

Fondbolagen får börja marknadsföra sina andelar i en annan EES-stat den dag som Finansinspektionen meddelar fondbolaget att ovannämnda dokument har översänts till den behöriga myndigheten i den aktuella EES-staten.

Meddelandet skickas i elektroniskt format till den e-postadress som fondbolaget har angett.

Ändringar i uppgifterna i anmälan och bilagorna

Fondbolaget ska informera den behöriga myndigheten i den EES-stat där fondbolaget avser att marknadsföra sina andelar om gjorda ändringar i ovan avsedda bilagor och om var de finns tillgängliga i elektroniskt format (t.ex. på bolagets webbplats).

Om de åtgärder för marknadsföring av fondandelar i en placeringsfond som anges i anmälan ändras, ska fondbolaget lämna en skriftlig anmälan om detta senast en månad innan ändringarna träder i kraft till Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i den EES-stat där fondbolaget har för avsikt att marknadsföra sina andelar. Anmälan ska skickas i elektroniskt format innan ändringarna görs.

 

Avslutande av marknadsföringen

Ett fondbolag får upphöra med marknadsföringen av fondandelar i en placeringsfond som bolaget förvaltar i Finland i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat, om:

 1. ett allmänt erbjudande lämnas om att utan avgifter eller avdrag inlösa alla sådana fondandelar som innehas av investerare i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat, vilket offentliggörs under minst 30 arbetsdagar och riktas, direkt eller via förmedlare, individuellt till alla investerare vilkas identitet är känd,

 2. en anmälan om fondbolagets eller det utländska EES-fondbolagets avsikt att upphöra med marknadsföringen av fondandelar i placeringsfonden i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat offentliggörs på ett sätt som är allmänt tillgängligt och som är brukligt för marknadsföring av placeringsfonder och passande för en typisk investerare i placeringsfonder, och

 3. avtalsarrangemang med förmedlare eller ombud ändras eller avslutas med verkan från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring, i syfte att förhindra direkta eller indirekta erbjudanden om eller placeringar av de fondandelar i en placeringsfond som anges i den anmälan som avses i 3 mom

Det erbjudande om inlösen som avses i 1 punkten och den anmälan som avses i 2 punkten ska göras på det officiella språket eller ett av de officiella språken i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat eller på ett språk som godkänns av de behöriga myndigheterna i den staten. I dem ska ingå en tydlig beskrivning av konsekvenserna för fondandelsägarna om de inte godkänner ett erbjudande om inlösen av sina fondandelar.

Fondbolaget ska lämna en anmälan med de uppgifter som avses i 1–3 punkten ovan till Finansinspektionen.

Anmälan kan göras med bifogat avregistreringsformulär:

Anmälan ska skickas per e-post till rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi.

Finansinspektionen granskar den anmälan och senast 15 arbetsdagar efter mottagandet av den fullständiga anmälan vidarebefordra den till den behöriga myndighet i den EES-värdmedlemsstat.

Fondbolaget ska upphöra med alla direkta eller indirekta erbjudanden till investerare om eller placeringar av fondandelar i den förvaltade placeringsfonden i fondens EES-värdmedlemsstat från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring i denna EES-stat.

Fondbolaget ska lämna de uppgifter och handlingar som avses i 22 kapitel 9 § till investerare i den berörda EES-staten som innehar fondandelar i placeringsfonden samt till Finansinspektionen. Uppgifterna och handlingarna kan också lämnas genom elektronisk kommunikation eller annan teknik för distanskommunikation, om uppgifterna, handlingarna och kommunikationstekniken finns tillgängliga för investerare på det officiella språket eller något av de officiella språken i EES-staten eller på något annat språk som godkänts av den behöriga myndigheten i EES-staten.

 

 

 

Åtgärdsavgifter

Finansinspektionen tar ut en åtgärdsavgift enligt sin prislista för handläggning av anmälan och bilagor och för översändande av dem till den behöriga myndigheten i värdstaten. Finansinspektionen tar även ut en avgift enligt sin åtgärdstariff för fondföretagsintyg.

Se också:
Administrativa påföljder och andra tillsynsåtgärder

Tidsfrister

Ny anmälan

Finansinspektionen har tio (10) arbetsdagar på sig att granska den kompletta anmälan och bilagorna, upprätta ett fondföretagsintyg och översända anmälan och bilagorna till mållandet. Tidsfristen börjar när den kompletta anmälan har kommit in.

Finansinspektionen underrättar fondbolaget omedelbart om att anmälan har vidarebefordrats till den behöriga myndigheten i målstaten.  Fondbolaget kan börja marknadsföra sina andelar i målstaten efter att det har fått underrättelsen.

Anmälan om upphörande

Finansinspektionen har femton (15) arbetsdagar på sig att granska anmälan och översända den till mållandet. Tidsfristen börjar när den kompletta anmälan har kommit in.

Uppdatering av anmälningsmaterialet

Uppdaterade uppgifter om placeringsfonder som har anmälts till en annan EES-stat skickas direkt till den behöriga myndigheten i målstaten (UCITS-direktiv artikel 93 punkt 7).

Marknadsföring av utländska fonder i Finland (PlacFL 23 kap.)

Marknadsföring av andelar i fondföretag i Finland: Anmälningsförfarande

Fondföretag som uppfyller kraven i fondföretagsdirektivet (2009/65/EG) − UCITS-fonder

Med fondföretag avses i fondföretagsdirektivet avsedda företag för kollektiva investeringar som har beviljats verksamhetstillstånd i en annan EES-stat än Finland och som har etablerats på avtalsrättslig grund (placeringsfonder som förvaltas av fondbolag) eller med stöd av trustlagstiftning (på engelska unit trust) eller bolagsordning (placeringsfonder) (1 kap. 2 § 17 punkten i lagen om placeringsfonder). Andelar i fondföretag betraktas såsom värdepapper i enlighet med 2 kap. 1 § 1 mom. 4 punkten i värdepappersmarknadslagen (746/2014, VPML)

De UCITS-fondföretag som är registrerade i en annan EES-stat än Finland kan marknadsföra sina andelar i Finland, under förutsättning att de omfattas av ett anmälningsförfarande (förordning (EU) nr 584/2010; artiklarna 91–96 i direktiv 2009/65/EG, PlacFL 23 kapitel).

Kontakt:

 • Marknadsföring av nya utländska fonder: Ucits.Notifications(at)finanssivalvonta.fi
 • Anmälan om ändring: funds(at)finanssivalvonta.fi
Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Anmälan och avsändning av anmälan

Fondföretagen ska skicka en anmälan jämte bilagor och eventuella översättningar till dem om inledande av marknadsföring av andelar i Finland till den behöriga myndigheten i hemstaten. Anmälan ska göras på engelska enligt standardmallen och skickas i elektroniskt format.  Den behöriga myndigheten i hemstaten granskar materialet och skickar det till Finansinspektionen i Finland för kännedom.

Varje EES-stats tillsynsmyndighet har utarbetat en blankett för skriftlig anmälan enligt den aktuella EU-förordningen (EU 584/2010), vilken ska finnas tillgänglig i tillsynsmyndighetens webbtjänst i fondföretagets registreringsland

OBS! Fondföretag som är verksamma i EES-stater ska ta del av anvisningarna om anmälningsförfarandet i medlemsstaten i den aktuella behöriga myndighetens webbtjänst. 

Bilagor till anmälan

Följande dokument ska fogas till ovan nämnda anmälan:

 1. fondföretagets stadgar eller bolagsordning, fondprospektet, vid behov den senaste årsberättelsen och eventuell därpå följande halvårsrapport. Dokumenten ska vara översatta till finska, svenska eller engelska.
 2. basfakta för investerare (KIID), antingen på finska eller svenska
 3. ett intyg av den behöriga myndigheten i fondföretagets hemstat om att fondföretaget uppfyller kraven i fondföretagsdirektivet (2009/65/EG) (ett s.k. fondföretagsintyg). Intyget ska lämnas in på engelska

 

 

Tillställandet av handlingarna till Finansinspektionen

Anmälan och bilagorna jämte eventuella översättningar ska lämnas in i elektroniskt format.  Bilagorna ska förtecknas i e-postmeddelandet och översändas i ett vedertaget elektroniskt format (PDF) som gör att de kan visas och skrivas ut.  E-postmeddelandet får vara maximalt 19 MB.

Den behöriga myndigheten i fondföretagets hemstat skickar den kompletta anmälan jämte bilagor till Finansinspektionen i Finland på ovan beskrivet sätt.

Inledande av marknadsföring

Fondföretagen får börja marknadsföra sina andelar i Finland den dag som den behöriga myndigheten i fondföretagets hemstat meddelar fondföretaget att ovannämnda dokument har vidarebefordrats till Finansinspektionen (i Finland).

Ändringar i uppgifterna i anmälan och bilagorna

Fondföretaget ska informera Finansinspektionen om ändringar i ovannämnda bilagor och om var de finns tillgängliga i elektroniskt format. De uppdaterade dokumenten ska skickas till Finansinspektionen i elektronisk format. Endast dokument i elektronisk format beaktas.

Om de åtgärder för marknadsföring som angetts i anmälan eller de aktieslag som ska marknadsföras ändras, ska fondföretaget lämna en skriftlig anmälan om detta till Finansinspektionen. Anmälan ska skickas i elektroniskt format innan ändringen görs.

Anmälan ska skickas till funds(at)fiva.fi.

 

 

Avslutande av marknadsföringen

Fondföretaget får upphöra med att marknadsföra sina andelar i Finland, om

 1. ett allmänt erbjudande lämnas om att utan avgifter eller avdrag återköpa eller inlösa alla sådana andelar i fondföretaget som innehas av investerare i Finland, vilket offentliggörs under minst 30 arbetsdagar och riktas, direkt eller via förmedlare, individuellt till alla andelsägare i fondföretaget i Finland vilkas identitet är känd,

 2. en anmälan om fondföretagets avsikt att upphöra med marknadsföringen av sina andelar i Finland offentliggörs på ett sätt som är allmänt tillgängligt och som är brukligt för marknadsföring av fondföretag och passande för en typisk fondföretagsinvesterare, och

 3. avtalsarrangemang med förmedlare eller ombud ändras eller avslutas med verkan från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring av fondföretagets andelar, i syfte att förhindra direkta eller indirekta erbjudanden om eller placeringar av dessa andelar i Finland.

Det erbjudande om återköp eller inlösen som avses i 1 punkten ovan och den anmälan som avses i 2 punkten ska göras på finska eller svenska eller på något annat språk som Finansinspektionen godkänner. I dem ska ingå en tydlig beskrivning av konsekvenserna för andelsägarna i fondföretaget om de inte godkänner ett erbjudande om återköp eller inlösen av sina fondandelar.

Fondföretaget ska upphöra med alla direkta eller indirekta erbjudanden till investerare i Finland om eller placeringar av sina andelar från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring.

Fondföretaget ska lämna de handlingar och uppgifter som avses i 6 § samt ändringar i dem till de investerare i Finland som fortfarande innehar andelar i fondföretaget. Fondföretaget får lämna dessa handlingar och uppgifter samt ändringar i dem genom elektronisk kommunikation eller annan teknik för distanskommunikation, om uppgifterna, handlingarna och kommunikationstekniken finns tillgängliga för investerarna på finska eller svenska eller på något annat språk som Finansinspektionen godkänner.

Anmälan ska skickas till funds(at)fiva.fi.

Tidsfrister

Den behöriga myndigheten har tio (10) arbetsdagar på sig att granska den kompletta anmälan och bilagorna, upprätta ett fondföretagsintyg och vidarebefordra anmälan och bilagorna till målstaten. Tidsfristen börjar när den kompletta anmälan har kommit in.

Den behöriga myndigheten kommer genast att underrätta fondföretaget om att anmälan vidarebefordrats till den behöriga myndigheten i målstaten. Fondföretaget kan börja marknadsföra sina andelar i målstaten när det har fått nämnda underrättelse.

Åtgärdsavgifter

Finansinspektionen tar ut en åtgärdsavgift enligt sin prislista för handläggning av anmälan och bilagor.

Se också:
Administrativa påföljder och andra tillsynsåtgärder