Regelverk

Andra betaltjänstdirektivet – Payment Services Directive, PSD2

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/1001/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG, publicerades den 23 december 2015. Detta så kallade andra betaltjänstdirektivet skulle sättas i kraft nationellt senast den 13 januari 2018.

Syftet med direktivet är att utsträcka regelverket till att omfatta olika betaltjänster mer heltäckande än tidigare och att uppdatera regelverket om betaltjänster så att det svarar mot utvecklingen på marknaden.

I Finland skedde det nationella genomförandet i två steg. Betaltjänstlagen ändrades genom lagen 898/2017 och lagen om betalningsinstut genom lagen  890/2017. Lagändringarna trädde huvudsakligen i kraft den 13 januari 2018.

Se mer:

Allmänt

I det här avsnittet presenteras Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar, samt den nationella lagstiftningen och regleringen på EU-nivå om betalningsleverantörer. Avsnittet innehåller också länkar till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) riktlinjer och rekommendationer samt till Finansinspektionens ställningstaganden och tolkningar.