Uppsäga en försäkring

Kan försäkringsbolaget säga upp en frivillig försäkring?

Ett försäkringsbolag kan säga upp en frivillig försäkring under en pågående försäkringsperiod på grund av försummelse av premiebetalningen eller av någon annan anledning som fastställs i lagen om försäkringsavtal. Bolaget ska uppge uppsägningsgrunden, som ska vara förenlig med lag och god försäkringssed.

Sådana orsaker kan vara till exempel det att försäkringstagaren

  • har gett försäkringsbolaget felaktiga eller bristfälliga uppgifter
  • inte har följt säkerhetsföreskrifter
  • har framkallat försäkringsfallet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

En fortlöpande skadeförsäkring fortsätter att vara i kraft en försäkringsperiod i sänder – normalt ett år – om inte någon av parterna säger upp avtalet. Försäkringsgivaren har därmed rätt att säga upp en fortlöpande skadeförsäkring att upphöra i slutet av försäkringsperioden.

Uppsägningen ska i regel basera sig på försäkringsbolagets principer för ansvarsval och den risk som försäkras. Till exempel om det händer skador ofta för en försäkringstagare och de är dyrare än vanligen, kan försäkringsgivare bedöma att den försäkrade risken är för stor och säga upp försäkringstagarens försäkring.