Problem med tjänsteleverantören

Finansinspektionen övervakar tjänsteleverantörernas förfaranden gentemot kunderna och avtalsvillkorens lagenlighet.

Finansinspektionen har inga befogenheter att lösa tvister mellan kunden och tjänsteleverantören, exempelvis oenighet om skadeståndsskyldigheten eller innehållet av ett ersättningsbeslut. Finansinspektionen kan inte heller agera som ombud för en enskild kund.

Gör så här om du har problem med en tjänsteleverantör:

 1. Anteckna problemen.
 2. Kontakta din egen tjänsteleverantör, till exempel en bank eller ett försäkringsbolag, ett kontor eller ett servicenummer.
 3. Om saken inte kan utredas eller om du kräver ersättning, gör ett skriftligt anspråk som är så tydligt och specificerat som möjligt och lämna det till din tjänsteleverantör.
 4. Om ärendet fortfarande inte kan avgöras, kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen FINE.

Finansinspektionen förutsätter att banker och andra tjänsteleverantörer behandlar kundernas klagomål på ett vederbörligt sätt.

I problemsituationer ska du alltså alltid först kontakta din egen avtalspart och först därefter andra aktörer.

Försäkrings- och finansrådgivningen FINE

Telefon 09 6850 120
måndagar till torsdagar kl. 10–16.

Ändringssökande – beslutsrekommendationer och domslut

I tvister mellan kunden och tjänsteleverantören kan ett avgörande som är bindande för bägge parterna vanligen endast utfärdas av en domstol. Domstolsbehandlingen tar emellertid tid och rättegångskostnaderna kan bli höga.

I många fall kan tvisten behandlas av ett oberoende organ innan den överförs till en domstol. Organ som ger rekommendationer till lösningar är exempelvis Försäkrings- och finansrådgivningen FINE (byrån och Banknämnden, Försäkringsnämnden och Investeringsnämnden i anslutning till den) samt konsumenttvistenämnden.

I vissa fall, t.ex. då ett försäkringsbolag vägrar betala en försäkringsersättning, får kunden ett överklagbart beslut av bolaget. Besvär mot beslutet kan anföras i enlighet med de besvärsanvisningar som bifogats beslutet.

 • Konsumenttvistenämnden
 • Trafikskadenämnden
 • Banknämnden
 • Patientskadenämnden
 • Investeringsnämnden
 • Besvärsnämnden för olycksfallsärenden
 • Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
 • Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
 • Försäkringsnämnden
 • Allmän domstol

Myndigheter

I problemsituationer kan du även kontakta följande myndigheter:

Konsumentmyndigheter

Konsumentrådgivningen assisterar och förmedlar i tvister mellan en konsument och ett företag samt ger konsumenter och företag information om konsumentens rättigheter och skyldigheter, bland annat om gottgörelsen av fel, avtal och betalning.  

Rådgivaren ger handledning och medlingshjälp i tvister. Rådgivarna behandlar emellertid inte värdepappers- eller aktietransaktioner och inte heller tvister mellan privatpersoner eller mellan näringsidkare.

Konkurrens- och konsumentverket samt konsumentombudsmannen

Konsumentombudsmannen övervakar förfaringssätt som anknyter till konsumenternas ekonomiska trygghet med stöd av konsumentskyddslagen och andra lagar, bl.a. betaltjänstlagen. Konsumentombudsmannen är en av de instanser som övervakar marknadsföringen av finansiella tjänster och försäkringstjänster och rimligheten av avtalsvillkor. Till finansiella tjänster hör privathushållens investeringar av olika slag. Försäkringstjänsterna omfattar förutom försäljningen av försäkringar även försäkringens skötsel- och ersättningstjänster.

Konsumenteuropa i Finland

Konsumenteuropa i Finland verkar inom Konkurrens- och konsumentverket och utgör en del av ett nätverk av konsumentmyndigheter i EES-länderna (European Consumer Centres Network). Nätverket har i uppgift att främja konsumentskyddet i den gränsöverskridande handeln mellan konsumenter och näringsidkare på den europeiska inre marknaden.

Konsumenteuropa i Finland ger råd och bidrar med expertis i konsumentfrågor med anknytning till gränsöverskridande handel. Centret kan också vid behov ge utrednings- och förlikningshjälp i tvister mellan en konsument och en näringsidkare i ett annat EES-land.

Ekonomi- och skuldrådgivarna

Ekonomi- och skuldrådgivaren hjälper bland annat med att kartlägga helhetssituationen och utarbeta ett förlikningsförslag. Ekonomi- och skuldrådgivaren fattar emellertid inga beslut på klientens vägnar utan ansvaret ligger alltid hos klienten.

Det lönar sig att kontakta en ekonomi- och skuldrådgivare så fort som möjligt då betalningssvårigheter eller en risk för sådana uppstår.

Dataombudsmannen

Dataombudsmannen övervakar, styr och kontrollerar lagenligheten inom hanteringen av personuppgifter. Du kan vända dig till dataombudsmannen vid problem som gäller användningen av personuppgifter, rätten att granska dem och rätta fel samt överlåtelse eller skyddande av personuppgifter.

Statliga rättshjälpsbyråer

De statliga rättshjälpsbyråerna erbjuder advokattjänster av oliks slag åt dem som är berättigade till rättshjälp. Rättshjälp kan erbjudas både i samband med rättegångar och i andra ärenden.

Riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern

Riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern övervakar att myndigheterna och tjänstemännen samt andra som ålagts ett offentligt uppdrag följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Riksdagens justitieombudsman eller justitiekanslern kan behandla ett sådant klagomål mot ett försäkringsbolag som gäller en lagstadgad försäkring.

Finansinspektionens kundservicetelefon

Servicenumret 09 183 53 60 betjänar bank-, försäkrings- och investeringskunder vardagar kl. 9–11. Kundservicetelefonen ger också rådgivning i andra ärenden som gäller Finansinspektionen. Servicen riktar sig till kunder som anlitar tjänster tillhandahållna av företag under Finansinspektionens tillsyn.