Hurdana försäkringar finns det?

Hurdana livförsäkringar finns det?

Genom en livförsäkring skyddas utkomsten för den försäkrade eller dennes familj. Livförsäkring kan tas med tanke på dödsfall men även för att leva på.

  • Utifrån en dödsfallsförsäkring betalas ersättning till förmånstagaren, om den försäkrade avlider under försäkringens giltighetstid. Om beloppet för försäkringsersättningen avtalas på förhand. Med förmånstagare avses den person som ersättningen ska betalas till. Dödsfallsförsäkringen är en så kallad risklivförsäkring, som inte omfattar sparande.
  • Utifrån en livsfallsförsäkring betalas ersättning, om den försäkrade är vid liv när försäkringsvillkoret uppfylls. En livsfallsförsäkring kan vara en pensionsförsäkring eller sparlivförsäkring.
  • Utifrån en sjukförsäkring betalas kostnadsersättningar, dagpenning och engångsersättningar av olika slag på basis av den försäkrade personens sjukdom eller olycksfall.

Hurdana skadeförsäkringar finns det?

Typiska skadeförsäkringar är brand-, vatten- och stöldförsäkringar för byggnader och lösöre, som säljs i paket i form av hemförsäkringar och fastighetsförsäkringar.

I hem- och fastighetsförsäkringar ingår också ofta en ansvarsförsäkring eller en rättsskyddsförsäkring. I enlighet med skadeståndslagen ersätter ansvarsförsäkringen skador som den försäkrade orsakar andra personer eller sammanslutningar. Utifrån rättsskyddsförsäkringen ersätts rättegångskostnader.

Till skadeförsäkringarna hör också den obligatoriska trafikförsäkringen som ska tas för trafikskador och den så kallade kaskoförsäkringen eller bilförsäkringen som tas för skador på det egna fordonet.

Till skadeförsäkringarna hör likaså sjukförsäkringar och frivilliga olycksfallsförsäkringar som beviljas av skadeförsäkringsbolag. Utifrån dessa betalas kostnadsersättningar, dagpenning och engångsersättningar av olika slag på basis av den försäkrade personens sjukdom eller olycksfall.

Dessutom erbjuder skadeförsäkringsbolag obligatoriska lagstadgade olycksfallsförsäkringar, utifrån vilka ersättningar betalas till arbetstagare som skadats i arbetet eller under anslutna omständigheter (till exempel under resan från eller till arbetet). En företagare kan också ta en lagstadgad olycksfallsförsäkring för sig själv.