Grundläggande banktjänster

Vad är grundläggande banktjänster?

Till grundläggande banktjänster hör ett betalkonto med grundläggande funktioner och kontohanteringsinstrumenten i anknytning till det (såsom debetkort och nätbankskoder), möjligheten att ta ut kontanter och göra betalningstransaktioner samt ett elektroniskt autentiseringsverktyg. Konton med kredit eller kreditkort av olika slag betraktas däremot inte som grundläggande banktjänster.

Kan banken vägra öppna ett betalkonto med grundläggande funktioner för mig?

En bank måste erbjuda ett betalkonto med grundläggande funktioner åt alla konsumentkunder som är lagligen bosatta i en EES-stat på ett jämlikt och icke-diskriminerande sätt. Med konsumentkund avses en person som i huvudsak använder grundläggande banktjänster för andra syften än för yrkes- eller näringsverksamhet.

En inlåningsbank kan i princip vägra att öppna ett betalkonto med grundläggande funktioner och tillhandahålla betaltjänster i anslutning till kontot bara av skäl som följer av bestämmelserna om penningtvätt. Ett sådant skäl kan vara till exempel det att banken inte kan säkerställa kundens identitet på ett tillförlitligt sätt.

Om en inlåningsbank vägrar att öppna ett betalkonto med grundläggande funktioner för en konsumentkund eller tillhandahålla betaltjänster i anslutning till kontot, meddelar den kunden skälet till vägran utan dröjsmål, skriftligt och avgiftsfritt. Samtidigt ger banken kunden en tillräcklig utredning över förfarandet för överklagande.

Vilka tjänster hör till ett betalkonto med grundläggande funktioner?

Till ett betalkonto med grundläggande funktioner hör bland annat

  • tjänster i anknytning till öppnande, användning och avslutande av kontot
  • insättning av medel
  • uttag av kontanter i EES-stater
  • utförande av betalningstransaktioner med kontoöverföringar till exempel i nättjänster, på bankkontor och betalterminaler samt kontoöverföringar som stående uppdrag, direktbetalningar och direktdebiteringar
  • utförande av betalningstransaktioner med betalkort även i nätet.

Antalet transaktioner får inte begränsas.

Kan banken vägra att ge nätbankskoder?

Till betalkonton med grundläggande funktioner hör också nätbankskoder, dvs. ett starkt elektroniskt autentiseringsverktyg, om banker erbjuder andra kunder sådana. Banken kan vägra att tillhandahålla elektroniska autentiseringstjänster endast om kunden till exempel saknar personbeteckning eller inte är införd i befolkningsdatasystemet. I sådana fall ska banken erbjuda en mer begränsad elektronisk autentiseringsmetod, som bara kan användas med ett betalkonto med grundläggande funktioner och de tillhörande tjänsterna.

Hur avslutas ett avtal om ett betalkonto med grundläggande funktioner?

Kunden kan säga upp ett avtal om ett betalkonto med grundläggande funktioner när som helst, och inlåningsbanken får inte ta ut någon avgift för uppsägningen.

En inlåningsbank får säga upp ett betalkonto med grundläggande funktioner endast om det inte har funnits några transaktioner på kundens betalkonto under 24 månader i följd eller om kunden inte längre är lagligen bosatt i en EES-stat. Banken meddelar om uppsägningen av kontot och om uppsägningsgrunden skriftligt minst två månader innan uppsägningen träder i kraft.

En inlåningsbank får häva ett avtal om ett betalkonto med grundläggande funktioner om kunden

  • avsiktligt har använt betalkontot i olagligt syfte
  • har lämnat felaktiga uppgifter eller
  • har låtit bli att lämna uppgifter, och de korrekta uppgifterna skulle ha lett till att ansökan om kontot hade avslagits.

Hur ska man gå tillväga om man vill överföra kontot till en annan bank?

Ett betalkonto kan överföras till en annan bank med hjälp av kontobytestjänsten. Den nya banken ges den nödvändiga informationen, och kunden befullmäktigar den att be av den nuvarande banken den information som behövs för att överföra kontot.

Se också