Hållbar finansiering

Regleringen om hållbar finansiering utgör en omfattande samling regler som gäller företag verksamma på finansmarknaden. Här har vi samlat både regler om hållbar finansiering som gäller hela den finansiella sektorn eller en större grupp företag under tillsyn, och regler som är under beredning. Obs! I de sektorspecifika reglerna läggs eventuellt också avsnitt om hållbar finansiering till (länk: https://www.finanssivalvonta.fi/sv/regelverk/regelverk-per-sektor/.

Se också temasidan om hållbar finansiering.

Länkar till regelverk

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade uppgifter som ska lämnas in inom den finansiella tjänstesektorn.

Direktiv 2014/95 om tillhandahållande av icke-finansiell information och kommissionens två riktlinjer: Riktlinjer för icke-finansiell rapportering 2017/C215/01 och Tillägg avseende rapportering av klimatrelaterad information 2019/C209/01.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2089 vad gäller hållbarhetsrelaterade upplysningar för referensvärden.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar.