PRIIPS

 

Syftet med PRIIPS-initiativet är att förbättra icke-professionella investerares skydd då det gäller finansiella tjänster så att investerarna kan välja sina finansiella produkter utifrån tydliga och rättvisande uppgifter. I PRIIPS-förordningen och i den nivå 2-reglering som preciserar den föreskrivs i synnerhet om den information som ska lämnas om investeringar.

Med en icke-professionell investerare avses annan än en professionell kund enligt MiFID. Begreppen professionell och icke-professionell kund har definierats i 1 kap. 23 § i lagen om investeringstjänster (747/2012).

PRIIPS gäller serviceproducenter som utvecklar och tillhandahåller paketerade försäkringsbaserade investeringsprodukter (PRIIP-produkter) för icke-professionella investerare. Dessa är bland annat banker, försäkringsbolag, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder samt emittenter av masskuldebrevslån.

Serviceproducenterna ska för varje produkt upprätta ett faktablad (KID, key information document). I faktabladet ges information om investeringsproduktens viktigaste egenskaper samt om de risker och kostnader som är förknippade med den. Dokumentet ska bland annat innehålla information om huruvida en produkt kan leda till förlust och hur komplicerad produkten i fråga är.

Ett faktablad ska upprättas åtminstone beträffande följande produkter:

  • alternativa investeringsfonder 
  • strukturerade produkter för icke-professionella investerare (även strukturerade insättningar)
  • försäkringar som används för investering och sparande
  • investeringsfonder.

Investeringsfondernas övergångsperiod

Den övergångsperiod som i PRIIPS-förordningen getts investeringsfonder tar slut den 1 januari 2023. När det gäller investeringsfonder (UCITS) och alternativa investeringsfonder som erbjuds icke-professionella investerare har det ursprungligen i PRIIPS-förordningen ingått en övergångsbestämmelse enligt vilken man inte beträffande dem har behövt upprätta ett faktablad enligt PRIIPS-förordningen. De har dock behövt ge ut en handling med basfakta enligt UCITS-regleringen.

Fondernas övergångsperiod hade genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2259 förlängts från den ursprungliga tidpunkten till den 31 december 2022.

Tillämpning och tidtabell

Förordningen började tillämpas den 1 januari 2018.

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
PRIIPS-förordningen
Nationellt genomförande
Nivå 2-reglering

Om faktabladens utformning, innehåll, översyn och revidering samt om villkor för uppfyllande av kravet att tillhandahålla sådana faktablad

Kommissionens delegerade förordning om produktintervention

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
PRIIPS-nyhetsbrev
  • 14.2.2019 – 1/2019 Temabedömning av de faktablad som Priips-regleringen förutsätter (pdf)
  •  25.1.2018 – 1/2018 PRIIPs-sääntelyn edellyttämän avaintietoasiakirjan antaminen englanninkielisenä tietyissä tilanteissa (pdf, på finska)
  • 19.12.2017 – ​1/2017 Avaintietoasiakirja tulee laatia suomeksi tai ruotsiksi (pdf, på finska)

Prenumeration på elektroniska publikationer