Anmälningar till Finansinspektionen

Anmälan om verksamhet som systematisk internhandlare (SI)

En tillhandahållare av investeringstjänster som verkar som systematisk internhandlare ska göra en anmälan om sin SI-verksamhet enligt följande anvisning och med följande blankett.

Anmälan om algoritmisk handel

Företag som tillhandahåller investeringstjänster och som bedriver algoritmisk handel ska rapportera sin handel till

 1. myndigheterna i hemstaten, det vill säga Finansinspektionen för finska företag och
 2. värdepappersmyndigheten i den stat, där den handelsplats på vilken företaget bedriver handel ligger.

Anmälningarna till Finansinspektionen görs med ett fritt formulerat meddelande till adressen MiFIDilmoitukset(at)fiva.fi.

 • Meddelandet rubriceras: Anmälan om algoritmisk handel [företagets namn]
 • I meddelandet ska det anges på vilken handelsplats företaget bedriver algoritmisk handel och hemstaten för handelsplatsen i fråga
 • I meddelandet ska det anges om det är fråga om högfrekvenshandel1
 • Kontaktperson och dennes kontaktuppgifter ska framgå av meddelandet.

Anmälan om tillhandahållande av direkt elektroniskt tillträde (DEA)

Den som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde ska anmäla detta till

 1. myndigheterna i hemstaten, det vill säga Finansinspektionen för finska företag och
 2. värdepappersmyndigheten i den stat, där den handelsplats på vilken företaget tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde ligger.

Anmälningarna till Finansinspektionen görs med ett fritt formulerat meddelande till adressen MiFIDilmoitukset(at)fiva.fi.  

 • Meddelandet rubriceras: Anmälan om tillhandahållande av direkt elektroniskt tillträde [företagets namn]
 • I meddelandet ska det anges på vilken handelsplats företaget tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde, hemstaten för handelsplatsen i fråga och för vilka aktörer direkt elektroniskt tillträde tillhandahålls
 • Kontaktperson och dennes kontaktuppgifter ska framgå av meddelandet.

Anmälan från bolag som handlar med råvaruderivat och/eller utsläppsrättsderivat om utnyttjande av undantag för sidoverksamhet

Bolag som handlar med råvaruderivat och/eller utsläppsrättsderivat ska anmäla om det inte behöver tillstånd för tillhandahållande av värdepapperstjänster med stöd av undantag för sidoverksamhet.

Anmälan ska göras årligen senast 1.4. till den behöriga myndigheten. Finländska bolag lämnar in anmälan till Finansinspektionen.

Anmälan till Finansinspektionen görs med ett fritt formulerat meddelande, som skickas till adressen MiFIDilmoitukset(at)fiva.fi.

 • Rubrik för meddelandet: Anmälan om utnyttjande av undantag för sidoverksamhet [bolagets namn]
 • Meddelandet ska ange att bolaget har upprättat en beräkning, som verifierar att det inte behöver verksamhetstillstånd fastän det bedriver handel med råvaruderivat och/eller utsläppsrättsderivat.
 • Beräkningen behöver inte lämnas till Finansinspektionen i samband med anmälan. (Finansinspektionen kan vid behov särskilt be att få beräkningen till påseende).
 • Av meddelandet ska kontaktpersonen jämte kontaktuppgifter framgå.

Anmälan ska göras separat för varje bolag. Om det inom samma koncern finns flera bolag som är skyldiga att lämna in anmälan, räcker ett meddelande, förutsatt att meddelandet tar upp alla de bolag (inklusive FO-nummer) som anmälan gäller. Den som lämnar anmälan/Kontaktpersonen ska ha rätt att lämna in anmälan för alla bolags räkning.

Beräkningen ska upprättas i enlighet med kommissionens delegerade förordning 2017/592. (Finsk Energiindustri har gett sina medlemmar anvisningar om upprättande av beräkningen och lagt ut anvisningarna på sin webbplats).

 

1 Definition av högfrekvenshandel, se MiFID II artikel 4.1.40 och artikel 19 i den delegerade förordningen 2017/565. Se även Esmas Q&A.