EMIR

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012, om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (European Market Infrastructure Regulation, EMIR) strävar efter att öka transparensen och att minska riskerna på derivatmarknaden. EMIR innehåller bestämmelser om verksamhet som utövas av centrala motparter och transaktionsregister och ställer därtill en rad krav på samtliga företag som ingår derivatkontrakt. Kraven behandlas närmare här. Kommissionen har gett ett förslag till ändring av EMIR-förordningen som även innehåller vissa ändringsförslag i de krav som här behandlas (se Tillämpning och tidtabell).

Vem berörs av EMIR?

EMIR gäller alla företag (undertaking) som ingår derivatkontrakt. Tillämpningen av kraven enligt EMIR är emellertid beroende av om företaget enligt förordningen betraktas som

 • en finansiell motpart (financial counterparty, FC) eller
 • en icke-finansiell motpart (non-financial counterparty, NFC). 

De företag som är finansiella motparter enligt förordningen definieras skilt i förordningen medan andra företag är icke-finansiella motparter.

Finansiella motparter

Enligt definitionen i artikel 2.8 i EMIR är finansiella motparter:

 • värdepappersföretag
 • kreditinstitut
 • skade-, liv- och återförsäkringsföretag
 • fondföretag och deras förvaltningsbolag
 • tjänstepensionsinstitut
 • alternativa investeringsfonder som förvaltas av auktoriserade eller registrerade AIF-förvaltare

Tillämpningen av kraven enligt EMIR på icke-finansiella motparter är dessutom beroende av huruvida det nominella bruttovärdet på deras derivatkontrakt överskrider något av tröskelvärdena enligt förordningen. Vid beräkningen av positionen beaktas alla OTC-derivatkontrakt som motparten och de sammanslutningar som hör till samma koncern med den har ingått, med undantag för de derivatkontrakt som minskar motpartens eller den aktuella koncernens exponeringar i affärs- eller finansieringsverksamheten. Finansinspektionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) ska underrättas om att tröskelvärdet överskrids. (Se Underrättelser till Finansinspektionen). I praktiken finns det mycket få icke-finansiella motparter som överskrider värdena för clearingströsklarna.

Värden för clearingströsklar

Enligt artikel 11 i kommissionens delegerade förordning (EU) 149/2013 som antagits med stöd av artikel 10.4 i EMIR är värdena för clearingströsklarna till nominellt bruttovärde:

 • för kreditderivatkontrakt EUR 1 miljard
 • för aktiederivatkontrakt EUR 1 miljard
 • för räntederivatkontrakt EUR 3 miljarder
 • för derivatkontrakt i utländsk valuta EUR 3 miljarder
 • för råvaror och andra OTC-derivatkontrakt EUR 3 miljarder

Tillämpningen av skyldigheterna enligt EMIR är ytterligare beroende av huruvida derivatkontraktet är ett OTC-derivatkontrakt eller inte, och huruvida det clearas via en central motpart, för vilket redogörs närmare nedan.

Vilka är kraven enligt EMIR?

Öppna alla Stäng alla
Clearingkravet

Clearingkravet (clearing obligation) enligt EMIR förutsätter att finansiella motparter och icke-finansiella motparter, vilka överskrider något av värdena för clearingströsklarna, clearar sina ömsesidiga OTC-derivatkontrakt i enlighet med förordningen via en auktoriserad eller godtagbar central motpart. Clearingkravet gäller emellertid inte alla klasser av derivat, utan de klasser av derivat som omfattas av kravet vid respektive tidpunkt fastställs särskilt i kommissionens delegerade förordning (se Tillämpning och tidtabell). Transaktioner och pensionssystem inom en grupp kan under vissa förutsättningar bli befriade från clearingkravet (se Undantag).

Rapportering till transaktionsregistret

Rapporteringskravet (reporting obligation) enligt EMIR ålägger bägge motparterna i ett derivatkontrakt att inrapportera uppgifterna om derivatkontraktet och om eventuell ändring eller avslutandet av kontraktet till ett transaktionsregister som är registrerat eller godtagbart enligt förordningen. Uppgifterna ska rapporteras in senast den första arbetsdagen efter varje ingående, ändring eller avslutande av kontraktet. Rapporteringskravet gäller alla företag som ingår derivatkontrakt, inklusive andra derivatkontrakt än OTC-derivatkontrakt, dvs. även s.k. börsderivat, och det finns inga undantag från detta. Finansiella motparter och icke-finansiella motparter som överskrider något av värdena för clearingströsklarna ska dessutom dagligen rapportera uppdaterade värden och säkerheterna för sina kontrakt till transaktionsregistret.

Riskreduceringstekniker

EMIR förpliktar även företagen att tillämpa vissa riskreduceringstekniker på sådana OTC-derivatkontrakt som inte clearas via en central motpart. Riskreduceringsteknikerna gäller

 • godkännande av villkoren i tid
 • portföljförlikning (portfolio reconciliation)
 • lösning av tvister
 • portföljkompression (portfolio compression)
 • daglig uppdatering av värdet
 • obligatorisk utväxling av säkerheter.

Obligatorisk utväxling av säkerheter och kravet på daglig uppdatering av värdet gäller endast finansiella motparter och sådana icke-finansiella motparter som överskrider något av clearingströsklarna. Befrielse från utväxling av säkerhet kan under vissa förutsättningar ges för transaktioner inom gruppen (se Undantag). De övriga riskreduceringsteknikerna gäller alla företag och det finns inga undantag från dem, men kravens noggrannare innehåll i fråga om vissa detaljer beror på om företaget är en finansiell motpart, och ifall den inte är det, huruvida någon av clearingtrösklarna överskrids eller inte.

Underrättelser till Finansinspektionen

Rapportering om att företaget överskrider eller underskrider värdet för clearingströskeln

Enligt artikel 10.1 i EMIR ska en icke-finansiell motpart skyldig att underrätta Finansinspektionen om att dess positioner i derivatkontrakt överskrider något av värdena för clearingtrösklarna (se Värden för clearingtrösklar). Underrättelse om att tröskelvärdet överskrids ska skickas per e-post till kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi genom att skriva EMIR i e-postens ärendefält och genom att använda den bifogade blanketten (excel).

Om ett företag som underrättat Finansinspektionen om att värdet för clearingströskeln överskridits senare underskrider tröskelvärdet, ska företaget även underrätta detta till den ovan nämnda e-postadressen på den bifogade blanketten (excel).

Anmälan om att värdet för clearingtröskeln har överskridits eller underskridits ska förutom till Finansinspektionen även göras direkt till Esma. Instruktioner om den anmälan som ska inlämnas till Esma om att tröskelvärdet överskrids eller underskrids finns på Esmas webbplats.

Anmälan om obekräftade derivattransaktioner

Enligt artikel 12.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 149/2013 som antagits med stöd av artikel 11.4 i EMIR ska finansiella motparter ha nödvändiga rutiner för att månadsvis rapportera till Finansinspektionen om hur många obekräftade OTC-derivattransaktioner som har varit utestående i mer än fem affärsdagar. Dessa rapporter behöver emellertid inte skickas, såvida Finansinspektionen inte särskilt ber om dem.

Anmälan om tvister

Enligt artikel 15.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 149/2013 som antagits med stöd av artikel 11.4 i EMIR ska finansiella motparter rapportera till Finansinspektionen om sådana tvister mellan motparter som avser ett OTC-derivatkontrakt, dess värdering eller utväxlingen av säkerheter till ett belopp eller värde som överstiger 15 miljoner euro och som har varit olöst under minst femton affärsdagar. Om det blir aktuellt att lämna in en sådan rapport, ska motparten kontakta Finansinspektionen (se Kontaktuppgifter).

Undantag

Befrielse från clearingkravet för transaktioner inom grupper

Enligt artikel 3 i EMIR är det möjligt att få befrielse från clearingkravet för transaktioner inom grupper enligt följande:

 • genom att underrätta Finansinspektionen om att en motpart som hör till gruppen har investerat i Finland eller i någon annan EU-medlemsstat
 • med Finansinspektionens tillstånd, då en motpart som hör till gruppen har investerat i ett tredjeland.

Finansinspektionen ska kontaktas innan en anmälan eller ansökan görs (se Kontaktuppgifter).

Befrielse från utväxling av säkerheter för transaktioner inom grupper

Enligt artikel 3 i EMIR är det möjligt att under vissa förutsättningar få befrielse även för utväxling av säkerheter för transaktioner inom grupper.

Enligt artikel 11.5 i EMIR tillämpas obligatorisk utväxling av säkerhet inte på transaktioner inom grupper under de förutsättningar som föreskrivs närmare i punkten, om bägge motparter inom gruppen har investerat i Finland. Detta förutsätter inte Finansinspektionens tillstånd eller rapportering till Finansinspektionen. Motparten ska själv försäkra sig om att förutsättningarna i punkten uppfylls.

I annat fall förutsätter befrielse från utväxling av säkerheter för transaktioner inom gruppen enligt artiklarna 11.6–11.10 i EMIR rapportering till Finansinspektionen och eventuellt även till den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten i vilket en motpart som hör till gruppen har investerat, eller tillstånd som beviljats av dem på ansökan. Finansinspektionen ska kontaktas innan en sådan anmälan eller ansökan görs (se Kontaktuppgifter).

Undantag från clearingkravet för pensionssystem

För OCT-derivatkontrakt i anslutning till pensionssystem enligt artikel 2.10 underpunkterna a–b i EMIR, vilka minskar investeringsriskerna förknippade med kapitaltäckningen, har clearingkravet tillfälligt upphävts med stöd av artikel 89.1 i förordningen (se Tillämpning och tidtabell). Även pensionssystem enligt artikel 2.10 underpunkterna c–d i EMIR har möjlighet att ansöka om motsvarande befrielse från clearingkravet. Finansinspektionen ska kontaktas innan en sådan ansökan görs (se Kontaktuppgifter).

 

EMIR och alla akter på lägre nivå som antagits med stöd av den är som sådana direkt tillämplig lagstiftning i EU:s medlemsländer.

EMIR trädde i kraft redan den 16 augusti 2012, men om tidpunkterna för tillämpningen av de olika kraven regleras skilt i de preciserande akterna på lägre nivå. För närvarande är emellertid alla skyldigheter i kraft med följande preciseringar:

 • Clearingkrav: Kraven gäller tillsvidare endast vissa noggrant fastställda klasser av ränte- och kreditderivat, och det föreskrivs skilt för varje klass om när kravet träder i kraft. Dessutom har motparterna indelats i olika grupper för graderingen av ikraftträdandet, och kravet trädde ännu i kraft för alla grupper i någon enda derivatklass. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma för ett aktuellt officiellt register som innehåller närmare information om de derivatklasser som omfattas av clearingkravet och om när kravet träder i kraft för varje motpartsgrupp. Registret finns på Esmas webbplats (pdf).
 • Riskreduceringstekniker: enligt artikel 36 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2251 har inledandet av tillämpningen av de krav på inledande säkerheter som ingår i den obligatoriska utväxlingen av säkerheter graderats under tidsperioden 4.2.2017–1.9.2020.

Kommissionen har den 4 maj 2017 också gett ett förslag till förordning (KOM(2017) 208 slutligt), som innehåller ändringsförslag till de krav som här behandlats. Förslaget innehåller dessutom en förlängning på den tillfälliga befrielse av clearingkravet, som upphörde den 18 augusti 2018, för pensionssystem enligt artikel 2.10 underpunkterna a–b i EMIR. Innehållet i och ikraftträdandet av eventuella ändringar är emellertid tillsvidare öppet.

 

Finansinspektionens EMIR-meddelanden

 • 22.5.2019 EMIR Refit - Alla som använder OTC-derivat ska räkna antalet positioner i derivatkontrakt efter att ändringarna träder i kraft (Tillsynsmeddelande 19/2019)
 • 20.12.2016 Finanssisektorin vastapuolten OTC-johdannaissopimusten vakuuksien vaihto muuttuu pakolliseksi (Tillsynsmeddelande 76/2016)
 • 30.4.2014 Clearingkrav och krav på säkerhet för OTC-derivat (Tillsynsmeddelande 24/2014)
 • 14.10.2013 Patentti- ja rekisterihallituksesta LEI-tunnisteita jakava viranomainen (pdf) (Artikel i nyhetsbrevet Markkinat 3/2013) (på finska)
 • 20.6.2013 EMIR-asetuksen toimeenpano jatkuu (pdf) (Artikel i nyhetsbrevet Markkinat 2/2013) (på finska)
 • 12.3.2013 Ytterligare EMIR-regler träder i kraft 15.3.2013 15.3.2013(Tillsynsmeddelande 19/2013)
 • 14.12.2012 EMIR-asetuksen toimeenpano on alkanut (pdf) (Artikel i nyhetsbrevet Markkinat 4/2012) (på finska)
 • 15.6.2012 EMIR-asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä – merkittäviä vaikutuksia myös finanssisektorin ulkopuolisiin toimijoihin (pdf) (Artikel i nyhetsbrevet Markkinat 2/2012) (på finska)

EU-kommissionens webbplats om EMIR
ESMAs webbsida om post-trading