EMIR

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (European Market Infrastructure Regulation, EMIR) pyrkii lisäämään avoimuutta ja vähentämään riskejä johdannaismarkkinoilla. EMIR sääntelee keskusvastapuolten ja kauppatietorekisterien toiminnan harjoittamista ja asettaa lisäksi joukon tässä tarkemmin käsiteltäviä velvoitteita kaikille yrityksille, jotka tekevät johdannaissopimuksia. EMIRin muuttamisesta on vireillä komission antama asetusehdotus, ja se sisältää eräitä muutosehdotuksia myös tässä käsiteltäviin velvoitteisiin (katso Soveltaminen ja aikataulu).

Ketä EMIR koskee?

EMIR koskee kaikkia sellaisia yrityksiä (undertaking), jotka tekevät johdannaissopimuksia. EMIRin velvoitteiden soveltaminen riippuu kuitenkin siitä, onko yritys asetuksen mukaan

 • finanssialalla toimiva vastapuoli (financial counterparty, FC) vai
 • finanssialan ulkopuolinen vastapuoli (non-financial counterparty, NFC). 

Yritykset, jotka ovat asetuksen mukaan finanssialalla toimivia vastapuolia, määritellään asetuksessa erikseen, ja muut yritykset ovat finanssialan ulkopuolisia vastapuolia

Finanssialalla toimivat vastapuolet

EMIR 2 artiklan 8 kohdan määritelmään mukaan finanssialalla toimivia vastapuolia ovat:

 • sijoituspalveluyritykset
 • luottolaitokset
 • vahinko-, henki- ja jälleenvakuutusyritykset
 • yhteissijoitusyritykset ja niiden rahastoyhtiöt
 • ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset
 • toimiluvan saaneiden tai rekisteröityjen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen
 • hoitajien hoitamat vaihtoehtoiset sijoitusrahastot

EMIRin velvoitteiden soveltaminen finanssialan ulkopuolisiin vastapuoliin riippuu lisäksi siitä, ylittävätkö niiden johdannaispositioiden bruttonimellisarvot jonkin asetuksen mukaisen määrityskynnysarvon. Laskettaessa positiota otetaan huomioon kaikki vastapuolen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen tekemät OTC-johdannaissopimukset, pois lukien kuitenkin ne johdannaissopimukset, jotka vähentävät vastapuolen tai kyseisen konsernin liike- tai rahoitustoimintaan liittyviä riskejä. Kynnysarvon ylityksestä pitää ilmoittaa Finanssivalvonnalle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (ESMA). (Katso Ilmoitukset Finanssivalvonnalle.) Käytännössä hyvin harvat finanssialan ulkopuoliset vastapuolet ylittävät määrityskynnysarvoja.

Määrityskynnysarvot

EMIR 10 artiklan 4 kohdan nojalla annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 149/2013 11 artiklan mukaan määrityskynnysarvot ovat bruttonimellisarvoina:

 • luottojohdannaissopimuksille EUR 1 miljardi
 • osakejohdannaissopimuksille EUR 1 miljardi
 • korkojohdannaissopimuksille EUR 3 miljardia
 • valuuttajohdannaissopimuksille EUR 3 miljardia
 • hyödyke- ja muille johdannaissopimuksille EUR 3 miljardia

EMIRin velvoitteiden soveltaminen riippuu vielä jäljempänä tarkemmin kerrottavalla tavalla siitä, onko johdannaissopimus OTC-johdannaissopimus vai ei, ja määritetäänkö se keskusvastapuolessa.

Mitä EMIRin velvoitteet ovat?

Avaa kaikki Sulje kaikki
Määritysvelvollisuus

EMIRin määritysvelvollisuus (clearing obligation) edellyttää finanssialalla toimivia vastapuolia ja finanssialan ulkopuolisia vastapuolia, jotka ylittävät jonkin määrityskynnysarvon, määrittämään keskinäiset OTC-johdannaissopimuksensa asetuksen mukaisesti toimiluvan saaneessa tai tunnustetussa keskusvastapuolessa. Määritysvelvollisuus ei kuitenkaan koske kaikkia johdannaislajeja, vaan sen piiriin kulloinkin kuuluvat johdannaislajit määritellään erikseen komission delegoiduissa asetuksissa (katso Soveltaminen ja aikataulu). Konsernin sisäiset transaktiot ja eläkejärjestelmät voivat tietyin edellytyksin saada vapautuksen määritysvelvollisuudesta (katso Poikkeukset).

Raportointi kauppatietorekisteriin

EMIRin ilmoitusvelvollisuus (reporting obligation) velvoittaa molemmat johdannaissopimuksen vastapuolet ilmoittamaan asetuksen mukaisesti rekisteröityyn tai tunnustettuun kauppatietorekisteriin tiedot johdannaissopimuksesta ja sen mahdollisesta muuttamisesta tai päättämisestä. Tiedot on ilmoitettava viimeistään sopimuksen tekemistä, muuttamista tai päättymistä seuraavana työpäivänä. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia yrityksiä, jotka tekevät johdannaissopimuksia, mukaan lukien muita johdannaissopimuksia kuin OTC-johdannaissopimuksia eli myös ns. pörssijohdannaisia, eikä siihen ole poikkeuksia. Finanssialalla toimivien vastapuolten ja finanssialan ulkopuolisten vastapuolten, jotka ylittävät jonkin määrityskynnysarvon, on lisäksi ilmoitettava kauppatietorekisteriin päivittäin sopimustensa arvostukset ja vakuudet.

Riskienpienentämistekniikat

EMIR velvoittaa lisäksi yritykset soveltamaan eräitä riskienpienentämistekniikoita sellaisiin OTC-johdannaissopimuksiinsa, joita ei määritetä keskusvastapuolessa. Riskienpienentämistekniikat koskevat

 • ehtojen vahvistamista ajoissa
 • sijoitussalkkujen täsmäytystä (portfolio reconciliation)
 • erimielisyyksien ratkaisemista
 • sijoitussalkkujen tiivistämistä (portfolio compression)
 • päivittäistä arvostusta
 • pakollista vakuuksien vaihtoa.

Pakollinen vakuuksien vaihto ja vaatimus päivittäisestä arvostuksesta koskevat vain finanssialalla toimivia vastapuolia ja sellaisia finanssialan ulkopuolisia vastapuolia, jotka ylittävät jonkin määrityskynnysarvon. Konsernin sisäisiin transaktioihin voi tietyin edellytyksin saada vapautuksen vakuuden vaihdosta (katso Poikkeukset). Muut riskienpienentämistekniikat koskevat kaikkia yrityksiä eikä niihin ole poikkeuksia, mutta velvoitteiden tarkempi sisältö eräissä yksityiskohdissa riippuu siitä, onko yritys finanssialalla toimiva vastapuoli, ja jos ei ole, ylittääkö se jonkin määrityskynnysarvon vai ei.

Ilmoitukset Finanssivalvonnalle

Määrityskynnysarvon ylitys- ja alitusilmoitukset

EMIR 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti yritys, joka ei ole finanssialalla toimiva vastapuoli, on velvollinen ilmoittamaan Finanssivalvonnalle, kun sen johdannaispositiot ylittävät jonkin määrityskynnysarvon (katso Määrityskynnysarvot). Kynnysarvon ylitysilmoitus lähetetään sähköpostiosoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi kirjoittamalla sähköpostin aihekenttään EMIR ja käyttämällä oheista lomaketta (excel).

Mikäli määrityskynnysarvon ylitysilmoituksen Finanssivalvonnalle tehnyt yritys myöhemmin alittaa kynnysarvon, yrityksen pitää ilmoittaa myös siitä yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen oheisella lomakkeella (excel).

Finanssivalvonnan lisäksi yrityksen on ilmoitettava määrityskynnysarvon ylityksestä tai alituksesta myös suoraan ESMAlle. ESMA on ohjeistanut sille tehtävien kynnysarvon ylitys- ja alitusilmoitusten tekoa omalla kotisivullaan.

Vahvistamattomien johdannaistransaktioiden ilmoittaminen

EMIR 11 artiklan 14 kohdan nojalla annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 149/2013 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti finanssialalla toimivilla vastapuolilla tulee olla menettelyt ilmoittaa Finanssivalvonnalle kuukausittain sellaisten vahvistamattomien OTC-johdannaistransaktioiden lukumäärä, jotka ovat olleet voimassa enemmän kuin viisi pankkipäivää. Näitä ilmoituksia ei tarvitse kuitenkaan lähettää muutoin kuin jos Finanssivalvonta niitä erikseen pyytää. 

Erimielisyyksistä ilmoittaminen

EMIR 11 artiklan 14 kohdan nojalla annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 149/2013 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti finanssialalla toimivien vastapuolten on ilmoitettava Finanssivalvonnalle myös sellaisista vastapuolten välisistä erimielisyyksistä, jotka liittyvät OTC-johdannaissopimukseen, sen arvostukseen tai vakuuksien vaihtoon, jonka määrä tai arvo on yli EUR 15 miljoonaa, ja jotka ovat olleet ratkaisematta vähintään 15 pankkipäivää. Mikäli tällaisen ilmoituksen tekeminen tulee ajankohtaiseksi, vastapuolen tulee olla yhteydessä Finanssivalvontaan (katso Yhteystiedot).   

Poikkeukset

Konsernin sisäisten transaktioiden vapautus määritysvelvollisuudesta

EMIR 3 artiklan mukaisiin konsernin sisäisiin transaktioihin voi saada vapautuksen määritysvelvollisuudesta seuraavasti:

 • ilmoittamalla siitä Finanssivalvonnalle, kun konserniin kuuluva vastapuoli on sijoittautunut Suomeen tai johonkin toiseen EU:n jäsenvaltioon
 • Finanssivalvonnan hakemuksesta myöntämällä luvalla, kun konserniin kuuluva vastapuoli on sijoittautunut kolmanteen maahan.

Ennen ilmoituksen tai hakemuksen tekemistä tulee ottaa yhteyttä Finanssivalvontaan (katso Yhteystiedot).

Konsernin sisäisten transaktioiden vapautus pakollisesta vakuuksien vaihtamisesta

EMIR 3 artiklan mukaisiin konsernin sisäisiin transaktioihin voi tietyin edellytyksin saada vapautuksen myös pakollisesta vakuuden vaihdosta.

EMIR 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti pakollista vakuuden vaihtoa ei sovelleta konsernin sisäisiin transaktioihin kohdassa tarkemmin säädetyillä edellytyksillä, jos molemmat vastapuolet konsernissa ovat sijoittautuneet Suomeen. Tämä ei edellytä Finanssivalvonnan lupaa eikä ilmoitusta sille. Vastapuolten tulee itse varmistua, että kohdan mukaiset edellytykset täyttyvät.

Muissa tapauksissa konsernin sisäisten transaktioiden vapautus vakuuden vaihdosta edellyttää EMIR 11 artiklan 6-10 kohtien mukaisesti ilmoitusta Finanssivalvonnalle ja mahdollisesti sille toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon konserniin kuuluva vastapuoli on sijoittautunut, tai niiden hakemuksesta myöntämää lupaa. Ennen tällaisen ilmoituksen tai hakemuksen tekemistä tulee ottaa yhteyttä Finanssivalvontaan (katso Yhteystiedot).

Eläkejärjestelmäpoikkeukset määritysvelvollisuuteen

EMIR 2 artiklan 10 kohdan a-b alakohtien mukaisten eläkejärjestelmien OTC-johdannaissopimukset, jotka vähentävät niiden vakavaraisuuteen liittyviä sijoitusriskejä, on asetuksen 89 artiklan 1 kohdan siirtymäsäännöksen nojalla vapautettu väliaikaisesti määritysvelvollisuudesta (katso Soveltaminen ja aikataulu). EMIR 2 artiklan 10 kohdan c–d alakohtien mukaisten eläkejärjestelmien on myös mahdollista hakea Finanssivalvonnalta samanlaista vapautusta määritysvelvollisuudesta. Ennen tällaisen hakemuksen tekemistä tulee ottaa yhteyttä Finanssivalvontaan (katso Yhteystiedot).

 

EMIR ja kaikki sen nojalla annetut alemman asteiset säädökset ovat sellaisenaan suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä EU:n jäsenvaltioissa.

EMIR tuli voimaan jo 16.8.2012, mutta sen eri velvoitteiden soveltamisen alkamisesta säädetään erikseen niitä tarkentavissa alemman asteisissa säädöksissä. Nyt kaikki velvoitteet ovat voimassa kuitenkin seuraavin täsmennyksin:

 • Määritysvelvollisuus: Velvollisuus koskee toistaiseksi vain eräitä tarkoin määriteltyjä korko- ja luottojohdannaislajeja, ja velvollisuuden voimaantulosta kunkin lajin osalta säädetään erikseen. Lisäksi vastapuolet on jaettu eri ryhmiin voimaantulon porrastusta varten, eikä velvollisuus ole tullut vielä voimaan kaikkien ryhmien osalta missään johdannaislajissa. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA pitää ajantasaista julkista rekisteriä, jossa on tarkemmat tiedot määritysvelvollisuuden piiriin kuuluvista johdannaislajeista ja milloin velvollisuus tulee voimaan kunkin vastapuoliryhmän osalta. Rekisteri on ESMAn verkkosivulla.
 • Riskienpienentämistekniikat: komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/2251 36 artiklan mukaisesti pakolliseen vakuuden vaihtoon sisältyvien alkuvakuusvaatimusten soveltamisen alkaminen on porrastettu aikavälille 4.2.2017–1.9.2020.

 

Finanssivalvonnan EMIR-tiedotteet

 • 22.5.2019 EMIR Refit - Kaikkien OTC-johdannaisten käyttäjien tulee laskea johdannaispositioiden määrä, kun muutokset tulevat voimaan (Valvottavatiedote 19/2019)
 • 20.12.2016 Finanssisektorin vastapuolten OTC-johdannaissopimusten vakuuksien vaihto muuttuu pakolliseksi (Valvottavatiedote 76/2016)
 • 30.4.2014 OTC-johdannaisille määritysvelvollisuuksia ja vakuusvaatimuksia (Valvottavatiedote 24/2014)
 • 14.10.2013 Patentti- ja rekisterihallituksesta LEI-tunnisteita jakava viranomainen (pdf) (Artikkeli Markkinat-tiedotteessa 3/2013) 
 • 20.6.2013 EMIR-asetuksen toimeenpano jatkuu (pdf) (Artikkeli Markkinat-tiedotteessa 2/2013)
 • 12.3.2013 Lisää EMIR-sääntelyä voimaan 15.3.2013 (Valvottavatiedote 19/2013)
 • 14.12.2012 EMIR-asetuksen toimeenpano on alkanut (pdf) (Artikkeli Markkinat-tiedotteessa 4/2012)
 • 15.6.2012 EMIR-asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä – merkittäviä vaikutuksia myös finanssisektorin ulkopuolisiin toimijoihin (pdf) (Artikkeli Markkinat-tiedotteessa 2/2012)

EU:n komission EMIR-sivut
ESMAn post-trading -sivut

Yhteystiedot

Vapautukset määritys- ja vakuudenvaihtovelvollisuudesta

Arja Voipio, johtava infrastruktuuriasiantuntija, puhelin +358 9 183 5224, sähköposti arja.voipio(at)finanssivalvonta.fi

Raportointi kauppatietorekisteriin

Esa Pitkänen, johtava asiantuntija, puhelin +358 9 183 5248, sähköposti esa.pitkanen(at)finanssivalvonta.fi

Muut EMIRiin liittyvät kysymykset

Jyrki Manninen, johtava asiantuntija, puhelin +358 9 183 5205, sähköposti jyrki.manninen(at)finanssivalvonta.fi