SFTR

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365 arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä (myös arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien raportointi- ja läpinäkyvyysasetus, Securities Financing Transactions Regulation, SFTR) säädettiin finanssikriisin jälkeen osana komission suunnitelmaa ns. varjopankkitoiminnalle ominaisten riskien torjumiseksi. SFTR pyrkii lisäämään arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja vakuutena saatujen rahoitusvälineiden uudelleenkäytön läpinäkyvyyttä ja vähentämään niihin liittyviä riskejä.

Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet?
Arvopapereilla toteutettavilla rahoitustoimilla SFTR:ssä tarkoitetaan

• takaisinostotransaktiota (en repurchase transaction, ns. repokauppa)
• arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi antamista ja arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi ottamista
• osto-myynti-transaktiota tai myynti-osto-transaktiota ja
• vakuudellista limiittiluotonantoa (en margin lending transaction)

Raportointi kauppatietorekisteriin
SFTR edellyttää, että arvopaperilla toteuttavan rahoitustoimen molemmat vastapuolet ilmoittavat asetuksen mukaiset tiedot tekemästään rahoitustoimesta ja sen mahdollisesta muuttamisesta tai päättämisestä asetuksen mukaisesti rekisteröityyn tai tunnustettuun kauppatietorekisteriin. Tiedot on ilmoitettava viimeistään rahoitustoimen tekemistä, muuttamista tai päättymistä seuraavana työpäivänä.

Raportointivelvollisuus koskee kaikkia yrityksiä, jotka tekevät arvopapereilla toteuttavia rahoitustoimia. Kuitenkin jos finanssialalla toimiva vastapuoli (jotka määritellään asetuksessa erikseen) tekee rahoitustoimen sellaisen finanssialan ulkopuolisen vastapuolen kanssa, joka ylittää enintään yhden seuraavista kolmesta raja-arvosta:

• taseen loppusumma: 20 000 000 euroa
• liikevaihto: 40 000 000 euroa
• työntekijöitä tilivuoden aikana keskimäärin: 250

vastaa finanssialan vastapuoli molempien vastapuolten tietojen ilmoittamisesta kauppatietorekisteriin.

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten läpinäkyvyys sijoittajia kohtaan

SFTR edellyttää, että sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen sijoittajille annettavissa tiedoissa määritetään asetuksessa tarkemmin säädetyllä tavalla ne arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet ja kokonaistuoton vaihtosopimukset (en total return swaps), joita rahastoyhtiö tai vaihtoehtorahastojen hoitaja saa käyttää. Rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtorahastojen hoitajien on lisäksi annettava sijoittajille puolivuotiskatsauksissa ja vuosikertomuksissa asetuksen mukaiset tarkemmat tiedot siitä, miten ne ovat käyttäneet arvopapereilla toteuttavia rahoitustoimia ja kokonaistuoton vaihtosopimuksia.

Vakuutena saatujen rahoitusvälineiden uudelleenkäyttö

SFTR sääntelee myös yleisesti (eli ei pelkästään arvopapereilla toteuttaviin rahoitustoimiin liittyen) niitä edellytyksiä, joilla vastapuolilla on oikeuksia käyttää uudelleen vakuutena saamiaan rahoitusvälineitä. Vakuusjärjestelyt, joihin sääntelyä sovelletaan, voivat olla rahoitusvakuuslain (11/2004) mukaisia omistusoikeuden siirtoon perustuvia vakuusjärjestelyjä, eli ns. vakuusluovutuksia, tai panttioikeuksia, joihin liittyy pantinsaajan määräämisoikeus, ja uudelleenkäytöllä asetuksessa tarkoitetaan vakuudensaajan vakuusjärjestelyn nojalla saamien rahoitusvälineiden käyttöä, esimerkiksi myyntiä tai vakuudeksiantoa, sen omissa nimissä ja omaan lukuun. SFTR ei kuitenkaan rajoita tiukemman alakohtaisen EU:n tai kansallisen lainsäädännön soveltamista, ja esimerkiksi sijoituspalvelualain (747/2012) 4 a luvun 9 § sallii sijoituspalvelun tarjoajien käyttää omistusoikeuden siirtäviä rahoitusvakuusjärjestelyjä vain hyväksyttävien vastapuolten ja ammattimaisten asiakkaiden kanssa.


SFTR ja sen nojalla annetut delegoidut säädökset ovat sellaisenaan suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä EU:n jäsenvaltioissa.

SFTR:ää on alettu soveltaa eri ajankohdista seuraavasti:

• Raportointi kauppatietorekisteriin

o 13.4.2020 lukien luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset
o 13.7.2020 lukien keskusvastapuolet ja arvopaperikeskukset
o 12.10.2020 lukien yhteissijoitusyritykset, ml. rahastoyhtiöt, vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset ja ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset
o 11.1.2021 lukien finanssialan ulkopuoliset vastapuolet

• Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten läpinäkyvyysvaatimukset sijoittajia kohtaan 13.1.2017 lukien (puolivuotiskatsaukset ja vuosikertomukset) ja 13.7.2017 lukien (tarjousesitteet ja vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista sijoittajille annettavissa tiedot).

• Edellytykset vakuutena saatujen rahoitusvälineiden uudelleenkäytölle 13.7.2016 lukien.

 

      SFTR