Johtohenkilöiden liiketoimet ja suljettu ikkuna

Liiketoimien ilmoitusvelvollisuus

Liikkeeseenlaskijan johtohenkilöt ja heidän lähipiirinsä ovat velvollisia ilmoittamaan liikkeeseenlaskijalle ja Finanssivalvonnalle kyseisen liikkeeseenlaskijan osakkeilla, vieraan pääoman ehtoisilla välineillä, johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet (MAR 19 artikla). Euroopan komissio on delegoidussa asetuksessa antanut esimerkinomaisen luettelon ilmoitettavista liiketoimityypeistä.

Komission delegoitu asetus 
Komission delegoitu asetus (EU) 2016/522 – julkisiin elimiin ja keskuspankkeihin sovellettava poikkeus, markkinoiden manipuloinnin indikaattorit, tietojen julkistamisen raja-arvot, lykkäämistä koskevien ilmoitukset vastaanottava toimivaltainen viranomainen, suljetun ajanjakson aikana sallittu kaupankäynti ja johtohenkilöiden ilmoitettavien liiketoimien tyypit (pdf)

Keitä liiketoimien ilmoitusvelvollisuus koskee?

 Ilmoitusvelvollisuus koskee johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvia.

Johtotehtävissä toimiva henkilö

MAR 3.1 artiklan 25) alakohta määrittelee johtotehtävissä toimivan henkilön. Määritelmän mukaan toimit johtotehtävissä, jos olet liikkeeseenlaskijan

a) hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen
b) ylemmän tason henkilö, joka ei ole jäsen a) alakohdassa tarkoitetussa elimessä, mutta jolla on säännöllinen pääsy kyseistä yhteisöä suoraan tai välillisesti koskevaan sisäpiiritietoon, ja jolla on valtuudet tehdä johdolle kuuluvia päätöksiä, jotka vaikuttavat kyseisen yhteisön tulevaan kehitykseen ja liiketoimintanäkymiin.

Johtotehtävissä toimivan henkilön lähipiiriin kuuluvat

MAR 3.1 artiklan 26) alakohta määrittelee johtotehtävissä toimivan henkilön lähipiiriin kuuluvat henkilöt. Määritelmän mukaan kuulut johtotehtävissä toimivan henkilön lähipiiriin, jos olet johtotehtävissä toimivan henkilön

a) puoliso tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti puolisoa vastaava kumppani
b) huollettavana oleva lapsi
c) sukulainen, joka on asunut samassa taloudessa vähintään vuoden ajan kyseisen liiketoimen toteuttamisajankohtana
d) oikeushenkilö, trust tai henkilöyhtiö, jonka johtotehtäviä hoitaa johtotehtävissä toimiva henkilö tai edellä a-, b- tai c-alakohdassa tarkoitettu henkilö, tai joka on tällaisen henkilön välittömässä tai välillisessä määräysvallassa, tai joka on perustettu tällaisen henkilön hyväksi, tai jonka taloudelliset edut ovat suuressa määrin samat kuin tällaisen henkilön taloudelliset edut.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) Q&A - tulkinta johtotehtävissä toimivan henkilön lähipiiriyhteisöstä

Tulkinta määrittelee sen, mikä on MAR 3(1)(26)(d) artiklassa tarkoitettua lähipiiriyhteisön johtotehtävissä toimimista.

Liikkeeseenlaskijan johtotehtävissä toimiva henkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva luonnollinen henkilö toimii lähipiiriyhteisön johtotehtävissä, jos hän osallistuu tai vaikuttaa yhteisön päätöksentekoon liikkeeseenlaskijan rahoitusvälineillä tehtävistä liiketoimista.

ESMAn Q&A -tulkinta

Finanssivalvonta on käsitellyt Q&A -tulkintaa (video)

Milloin liiketoimet on ilmoitettava?

Ilmoita liiketoimet viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta.

Liiketoimien ilmoittamisen raja-arvo

Liiketoimien ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia liiketoimia sen jälkeen, kun 5 000 euron kokonaismäärä on saavutettu kalenterivuoden aikana. Laske raja-arvo laskemalla yhteen netottamatta kaikki MAR 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kalenterivuoden aikana tehdyt liiketoimet.

Liikkeeseenlaskijan ilmoitus johtotehtävissä toimiville

Ilmoita johtotehtävissä toimiville henkilöille kirjallisesti MAR 19 artiklasta johtuvista velvoitteista ja laadi luettelo kaikista johtotehtävissä toimivista sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä.

Johtotehtävässä toimivan ilmoitus lähipiirille

Ilmoita lähipiiriisi kuuluville henkilöille kirjallisesti MAR 19 artiklasta johtuvista velvoitteista ja säilytä jäljennös ilmoituksesta.

Johtotehtävissä toimivan henkilön ja hänen lähipiiriinsä kuuluvan liiketoimien ilmoittaminen

Ilmoita liiketoimet liikkeeseenlaskijalle ja Finanssivalvonnalle. Voit valtuuttaa liikkeeseenlaskijan tai muun tahon toimittamaan ilmoitukset puolestasi Finanssivalvonnalle.

Liiketoimien ilmoittaminen Finanssivalvonnalle 

Liiketoimet ilmoitetaan Finanssivalvonnalle sähköisen asioinnin kautta. Sähköiseen asiointipalveluun pääset kirjautumaan osoitteessa https://asiointi.finanssivalvonta.fi/.  Yleiset ja palvelukohtaiset ohjeet sähköisen asioinnin käyttöön löytyvät täältä

Finanssivalvonnan ohjeita

Johtohenkilöiden liiketoimien ilmoitusesimerkkejä -dokumentissa (pdf) on esimerkkejä johdon kauppojen ilmoittamisesta erilaisissa liiketoimissa. Esimerkit koskevat yleisimmin kysyttyjä liiketoimi-ilmoituksia.

XML-tiedosto

Malli konekielisesti raportoitaville johdon kaupoille 

Liikkeeseenlaskija julkistaa johtohenkilöidensä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien liiketoimet

Julkista tiedot johtohenkilöiden tai heidän lähipiirinsä kuuluvien liiketoimista viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa siitä, kun olet vastaanottanut johtotehtävissä toimivan tai tämän lähipiiriin kuuluvan henkilön ilmoituksen.

Liiketoimet julkistetaan pörssitiedottamista vastaavalla tavalla. Voit hyödyntää tiedotteen muodostamisessa Finanssivalvonnalle raportoituja lomaketietoja.

Toimita julkistettavat tiedot Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämään tiedotevarastoon. Käytä liiketoimien julkistamisessa tiedoteluokkaa ”Johdon liiketoimet”.

Pidä liiketoimet liikkeeseenlaskijan internet–sivuilla viiden (5) vuoden ajan.

Suljettu ikkuna

Liikkeeseenlaskijan johtotehtävissä toimivia henkilöitä koskee 30 päivän suljettu ikkuna ennen osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista.

Suljetun ikkunan aikana liiketoimet liikkeeseenlaskijan rahoitusvälineellä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti ovat kiellettyjä.

Ilmoituslomake PDF-muodossa

Tallenna lomake omalle koneellesi painamalla hiiren kakkospainiketta lomakkeen linkin päällä ja valitse ”tallenna nimellä/save as”. Hyväksy tarvittaessa JavaScript-ominaisuus Options-painikkeesta.