Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
ESMAn ohjeet esiteasetuksen mukaisista julkistamisvaatimuksista

ESMAn ohjeet esiteasetuksen mukaisista julkistamisvaatimuksista

Soveltamisala:

 • Ohjeita sovelletaan arvopapereiden liikkeeseenlaskijaan sekä muuhun luonnolliseen tai oikeushenkilöön, joka laatii arvopaperimarkkinalain (746/2012) 3 luvun 1 §:ssä tarkoitetun esiteasetuksen mukaisen esitteen, ja kun esitteen hyväksyvä viranomainen on Finanssivalvonta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 (esiteasetus) 2 artiklan m) alakohdan mukaisesti.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Anna Sahrakorpi, juristi
p. 09 183 5458, sähköposti: anna.sahrakorpi(at)finanssivalvonta.fi

ESMAn ohjeet esiteasetuksen mukaisesti esitettävistä riskitekijöistä

ESMAn ohjeet esiteasetuksen mukaisesti esitettävistä riskitekijöistä

Soveltamisala:

 • Ohjeita sovelletaan arvopapereiden liikkeeseenlaskijaan sekä muuhun luonnolliseen tai oikeushenkilöön, joka laatii arvopaperimarkkinalain (746/2012) 3 luvun 1 §:ssä tarkoitetun esiteasetuksen mukaisen esitteen, ja kun esitteen hyväksyvä viranomainen on Finanssivalvonta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 (esiteasetus) 2 artiklan m) alakohdan mukaisesti.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Anna Sahrakorpi, juristi
p. 09 183 5458, sähköposti: anna.sahrakorpi(at)finanssivalvonta.fi

ESMAn ohjeet: Vaihtoehtoiset tunnusluvut

ESMAn ohjeet: Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Soveltamisala:

 • Ohjetta sovelletaan säännellyille markkinoille kaupankäynnin kohteeksi otettujen arvopapereiden liikkeeseenlaskijoihin sekä liikkeeseenlaskijaan tai muuhun henkilöön, joka on velvollinen julkaisemaan AML:n 3 luvussa tarkoitetun esitteen.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Minna Toiviainen, vanhempi valvoja,
p. 09 183 5219, sähköposti minna.toiviainen(at)finanssivalvonta.fi

ESMAn ohjeet: Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen ja vakavaraisuusvalvontaan liittyvät toimet

ESMAn ohjeet: Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen ja vakavaraisuusvalvontaan liittyvät toimet

Soveltamisala:

 • Ohjetta sovelletaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 17 artiklan soveltamisalaan kuuluviin liikkeeseenlaskijoihin.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Pia Ovaska, johtava juristi
p. 09 183 5296, sähköposti: pia.ovaska(at)finanssivalvonta.fi

ESMAn ohjeet: Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet – Tietoa hyödykejohdannaismarkkinoista ja niihin liittyvistä spotmarkkinoista hyödykejohdannaisia koskevan sisäpiiritiedon määrittelemiseksi

ESMAn ohjeet: Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet – Tietoa hyödykejohdannaismarkkinoista ja niihin liittyvistä spotmarkkinoista hyödykejohdannaisia koskevan sisäpiiritiedon määrittelemiseksi

Soveltamisala:

Näitä ohjeita sovelletaan seuraaviin markkinaosapuoliin:

 • hyödykejohdannaisilla tai hyödykkeiden spot-markkinoilla kauppaa käyviin luonnollisiin tai oikeushenkilöihin
 • arvopaperimarkkinalain (746/2012) 2 luvun 10 §:ssä tarkoitettuihin sijoituspalvelun tarjoajiin
 • arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:ssä tarkoitettuihin säännellyn markkinan ylläpitäjiin ja arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitettuihin monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjiin
 • markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 3 artiklan 1 kohdan 28 alakohdassa tarkoitettuihin henkilöihin, jotka ammattinsa puolesta järjestävät tai toteuttavat liiketoimia hyödykejohdannaisilla

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Pia Ovaska, johtava juristi
p. 09 183 5296, sähköposti: pia.ovaska(at)finanssivalvonta.fi

ESMAn ohjeet: Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

ESMAn ohjeet: Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Soveltamisala:

 • Näitä ohjeita sovelletaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (596/2014) 11 artiklan tarkoittamiin markkinoiden tunnustelua vastaanottaviin oikeushenkilöihin tai luonnollisiin henkilöihin.

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Pia Ovaska, johtava juristi
p. 09 183 5296, sähköposti: pia.ovaska(at)finanssivalvonta.fi

ESMAn ohjeet lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 mukaisesta markkinatakaustoimintaa ja ensimarkkinoilla suoritettavia operaatioita koskevasta poikkeuksesta

ESMAn ohjeet lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 mukaisesta markkinatakaustoimintaa ja ensimarkkinoilla suoritettavia operaatioita koskevasta poikkeuksesta

Soveltamisala:

 • Sijoituspalveluyritys, joka on markkinapaikan jäsen
 • Luottolaitos, joka on markkinapaikan jäsen
 • Kolmannen maan yhteisö, joka on Euroopan unionissa sijaitsevan markkinapaikan jäsen
 • Kolmannen maan yhteisö, joka on sellaisen kolmannen maan markkinapaikan jäsen, jonka lainsäädäntö- ja valvontakehyksen komissio on todennut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012) 17 artiklan 2 kohdan nojalla vastaavaksi.
 • Yritys, joka on markkinapaikan jäsen, ja jonka tarjoamat sijoituspalvelut ja/tai harjoittamat sijoitustoimet muodostuvat ainoastaan kaupankäynnistä omaan lukuun futuuri-, optio- tai muilla johdannaismarkkinoilla ja käteismarkkinoilla yksinomaan johdannaismarkkinoilla tehtyjen sijoitusten suojaamiseksi tai joka käy kauppaa näiden markkinoiden muiden markkinaosapuolten lukuun tai joka asettaa näiden markkinoiden osapuolille hinnat ja joka on näiden markkinoiden selvitysosapuolien takaama, kun kyseisten markkinoiden selvitysosapuolet ottavat vastuun tämän yrityksen tekemien sopimusten täyttämisen varmistamisesta.

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Pia Ovaska, johtava juristi
p. 09 183 5296, sähköposti: pia.ovaska(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet muiden kuin ABCP-liiketoimien arvopaperistamisen YLS-kriteereistä (EBA/GL/2018/09)

EBAn ohjeet muiden kuin ABCP-liiketoimien arvopaperistamisen YLS-kriteereistä (EBA/GL/2018/09)

Soveltamisala:

Näitä ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) tarkoitettuihin toimilupavalvottaviin ja ulkomaisiin valvottaviin, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 1 luvun 2 artiklassa määriteltyjä arvopaperistamisiin osallistuvia osapuolia:

 • institutionaaliset sijoittajat
 • alullepanijat
 • järjestäjät
 • alkuperäiset luotonantajat
 • arvopaperistamista varten perustetut erillisyhtiöt.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Deni Seitz, vanhempi asiantuntija
p. 09 183 5415, sähköposti: deni.seitz(at)finanssivalvonta.fi