Luottolaitokset

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Arvopaperialaa (ESMA) ja pankkialaa (EPV) koskevat ohjeet valitusten käsittelystä

Arvopaperialaa (ESMA) ja pankkialaa (EPV) koskevat ohjeet valitusten käsittelystä (JC 2018 35)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjät
 • sijoituspalveluyritykset
 • rahastoyhtiöt
 • maksulaitokset
 • vaihtoehtorahastojen hoitajat, jotka harjoittavat vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 3 luvun 2 §:n 2 momentissa ja 3 §:ssä tarkoitettua toimintaa
 • muissa kuin ETA-valtioissa toimiluvan saaneiden ulkomaisten luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten Suomessa olevat sivuliikkeet
 • muissa kuin ETA-valtioissa toimiluvan saaneet ulkomaiset sijoituspalveluyritykset, jotka tarjoavat sijoituspalvelua sivuliikettä perustamatta

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Sanna Atrila, johtava juristi
p. 09 183 5552, sähköposti sanna.atrila@finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet stressatusta Value at Risk -mallista (Stressed VaR) (EBA/GL/2012/02)

EBAn ohjeet stressatusta Value at Risk -mallista (Stressed VaR) (EBA/GL/2012/02)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • sijoituspalveluyritykset
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • sijoituspalveluyritysten omistusyhteisöt
 • Luottolaitosten omistusyhteisöihin näitä ohjeita sovelletaan ainoastaan niiden konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Tomi Halme, johtava tarkastaja
p. 09 183 5233, sähköposti: tomi.halme(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet maksukyvyttömyysriskin ja luottoluokan siirtymäriskin kasvun kattamiseksi vaadittavasta pääomasta (Incremental Risk Charge, IRC) (EBA/GL/2012/3)

EBAn ohjeet maksukyvyttömyysriskin ja luottoluokan siirtymäriskin kasvun kattamiseksi vaadittavasta pääomasta (Incremental Risk Charge, IRC) (EBA/GL/2012/3)

Soveltamisala:

 • sijoituspalveluyritykset
 • rahastoyhtiöt
 • vaihtoehtorahastojen hoitajat
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • sijoituspalveluyritysten omistusyhteisöt
 • Sijoituspalveluyritysten ja niiden omistusyhteisöjen sekä rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtorahastojen hoitajien osalta näitä ohjeita sovelletaan siltä osin, kuin ne koskevat kyseisiin valvottaviin sovellettavia EU:n vakavaraisuusasetuksen artikloja.
 • Luottolaitosten omistusyhteisöihin näitä ohjeita sovelletaan ainoastaan niiden konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Tomi Halme, johtava tarkastaja
p.  09 183 5233, sähköposti: tomi.halme(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 243 ja 244 artiklassa tarkoitetusta merkittävästä luottoriskin siirrosta (EBA/GL/2014/05)

Ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 243 ja 244 artiklassa tarkoitetusta merkittävästä luottoriskin siirrosta (EBA/GL/2014/05)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • sijoituspalveluyritykset
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • sijoituspalveluyritysten omistusyhteisöt
 • Luottolaitosten omistusyhteisöihin näitä ohjeita sovelletaan ainoastaan niiden konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot

Anna Myllymäki, johtava asiantuntija
p. 09 183 5020, sähköposti: anna.myllymaki(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita (EBA/GL/2014/06)

EBAn ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita (EBA/GL/2014/06)

Soveltamisala:

 • luottolaitos ja sen konsolidointiryhmään kuuluva omistusyhteisö sekä rahoituslaitos luottolaitoslain (610/2014) 8a luvun 1 §:n ja 8 §:n mukaisesti
 • sijoituspalveluyritys, joka harjoittaa kaupankäyntiä rahoitusvälineillä omaan lukuun tai liikkeeseenlaskun takaamista sijoituspalvelulain (747/2012) mukaisesti ja näiden konsolidointiryhmään kuuluva omistusyhteisö ja rahoituslaitos
 • talletuspankkien yhteenliittymä talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/20103 luvun 20 a §:n mukaisesti

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Virva Walo, toimistopäällikkö
p. 09 183 5253, sähköposti: virva.walo(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 432 artiklan 1 kohdassa, 432 artiklan 2 kohdassa ja 33 artiklassa säädetystä olennaisuudesta, liikesalaisuuden piiriin kuulumisesta ja luottamuksellisuudesta sekä julkistamistiheydestä (EBA/GL/2014/14)

Ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 432 artiklan 1 kohdassa, 432 artiklan 2 kohdassa ja 33 artiklassa säädetystä olennaisuudesta, liikesalaisuuden piiriin kuulumisesta ja luottamuksellisuudesta sekä julkistamistiheydestä (EBA/GL/2014/14)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • Luottolaitosten omistusyhteisöihin näitä ohjeita sovelletaan ainoastaan niiden konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Jaana Ladvelin, johtava asiantuntija
p. 091835313, sähköposti: jaana.ladvelin(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet direktiivin 2014/59/EU 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen varhaisen puuttumisen toimenpiteiden käytön käynnistävistä tekijöistä (EBA/GL/2015/03)

Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen varhaisen puuttumisen toimenpiteiden käytön käynnistävistä tekijöistä (EBA/GL/2015/03)

Soveltamisala:

 • luottolaitos ja sen konsolidointiryhmään kuuluva omistusyhteisö sekä rahoituslaitos luottolaitoslain (610/2014) 8a luvun 1 §:n ja 8 §:n mukaisesti
 • sijoituspalveluyritys, joka harjoittaa kaupankäyntiä rahoitusvälineillä omaan lukuun tai liikkeeseenlaskun takaamista sijoituspalvelulain (747/2012) mukaisesti ja näiden konsolidointiryhmään kuuluva omitusyhteisö ja rahoituslaitos
 • talletuspankkien yhteenliittymä talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/20103 luvun 20 a §:n mukaisesti

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Virva Walo, toimistopäällikkö
p. 09 183 5253, sähköposti: virva.walo@finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet jotka koskevat erilaisten olosuhteiden tulkitsemista, kun laitoksen katsotaan olevan lähellä kaatumista tai todennäköisesti kaatuvan direktiivin 2014/59/EU 32 artiklan 6 kohdan mukaan (EBA/GL/2015/07)

Ohjeet jotka koskevat erilaisten olosuhteiden tulkitsemista, kun laitoksen katsotaan olevan lähellä kaatumista tai todennäköisesti kaatuvan direktiivin 2014/59/EU 32 artiklan 6 kohdan mukaan (EBA/GL/2015/07)

Soveltamisala:

 • ohje on osoitettu valvovalle viranomaiselle ja kriisinratkaisuviranomaiselle

Finanssivalvonnan tarkentava ohjeistus:

 • Ohjeet koskevat myös direktiivin 2014/59/EU 81 artiklan 1 kohdan nojalla ohjeiden soveltamispiiriin kuuluvia alla mainittuja yhteisöjä ja näiden ryhmittymiä, mikäli ne itse katsovat olevansa lähellä kaatumista tai todennäköisesti kaatuvan. Finanssivalvonta suosittaa ohjeen soveltamisalan piiriin kuuluvia yhteisöjä ja niiden muodostamia ryhmittymiä noudattamaan EBA:n antamaa ohjetta edellä mainitulta osin ja ottamaan huomioon siinä esitetty edellä tarkoitetussa tilanteissa. Laitoksiin ei kuitenkaan sovelleta niitä ohjeiden osia, joissa viitataan direktiivin 2014/59/EU 32 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa asetettuihin kriisinratkaisuedellytyksiin.
  • luottolaitos ja sen konsolidointiryhmään kuuluva omistusyhteisö sekä rahoituslaitos luottolaitoslain (610/2014) 8a luvun 1 §:n ja 8 §:n mukaisesti
  • sijoituspalveluyritys, joka harjoittaa kaupankäyntiä rahoitusvälineillä omaan lukuun tai liikkeeseenlaskun takaamista sijoituspalvelulain (747/2012) mukaisesti ja näiden konsolidointiryhmään kuuluva omistusyhteisö ja rahoituslaitos
  • talletuspankkien yhteenliittymä talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/2010) luvun 20 a §:n mukaisesti

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Virva Walo, toimistopäällikkö
p. 09 183 5253, sähköposti: virva.walo(at)finanssivalvonta.fi

EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta (EBA/GL/2015/12)

EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta (EBA/GL/2015/12)

Soveltamisala:

 • Näitä ohjeita sovelletaan Finanssivalvonnasta annetun lain 4 §:ssä ja 5 §:ssä tarkoitettuihin valvottaviin, ulkomaisiin valvottaviin ja muihin finanssimarkkinoilla toimijoihin, jotka tarjoavat Suomessa asuntoluottoja tai muita asuntovakuudellisia kuluttajaluottoja.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Sanna Atrila, johtava juristi
p. 09 183 5552, sähköposti: sanna.atrila(at)finanssivalvonta.fi

Torsten Groschup, johtava asiantuntija
p. 09 183 5333, sähköposti: torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet direktiivin 2104/59/EU 23 artiklan mukaisten konsernin sisäisen rahoitustuen edellytysten täsmentäminen (EBA/GL/2015/17)

Ohjeet direktiivin 2104/59/EU 23 artiklan mukaisten konsernin sisäisen rahoitustuen edellytysten täsmentäminen (EBA/GL/2015/17)

Soveltamisala:

 • luottolaitos ja sen konsolidointiryhmään kuuluva omistusyhteisö sekä rahoituslaitos luottolaitoslain (610/2014) 8a luvun 1 §:n ja 8 §:n mukaisesti
 • sijoituspalveluyritys, joka harjoittaa kaupankäyntiä rahoitusvälineillä omaan lukuun tai liikkeeseenlaskun takaamista sijoituspalvelulain (747/2012) mukaisesti ja näiden konsolidointiryhmään kuuluva omitusyhteisö ja rahoituslaitos
 • talletuspankkien yhteenliittymä talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/20103 luvun 20 a §:n mukaisesti

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Virva Walo, toimistopäällikkö
p. 09 183 5253, sähköposti: virva.walo(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet pankkitoimintaa säännellyn kehyksen ulkopuolella harjoittavien varjopankkiyhteisöjen vastuiden rajoittamiseen asetuksen (EU) N:o 575/2013 395 artiklan 2 kohdan mukaisesti (EBA/GL/2015/20)

Ohjeet pankkitoimintaa säännellyn kehyksen ulkopuolella harjoittavien varjopankkiyhteisöjen vastuiden rajoittamiseen asetuksen (EU) N:o 575/2013 395 artiklan 2 kohdan mukaisesti (EBA/GL/2015/20)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • rahoitus- ja vakuutusryhmittymien emoyritykset.
 • Luottolaitosten omistusyhteisöihin näitä ohjeita sovelletaan ainoastaan niiden konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Torsten Groschup, johtava asiantuntija
p. 09 183 5333, sähköposti: torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi

EBAn tarkistetut ohjeet maailmanlaajuisen järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta (EBA/GL/2016/01)

EBAn tarkistetut ohjeet maailmanlaajuisen järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta (EBA/GL/2016/01)

Soveltamisala:

 • EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön johtamat konsernit
 • laitokset, jotka eivät ole EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryrityksiä, joiden vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrä on yli 200 miljardia euroa konsernitasolla tai yksittäisinä käyttäen asianmukaista vaihtokurssia, jossa otetaan huomioon Euroopan keskuspankin julkaisema tilikauden lopussa sovellettava valuuttakurssi ja kansainväliset standardit (’asianomaiset yhteisöt’)

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Peik Granlund, johtava asiantuntija
p. 09 183 5236, sähköposti: peik.granlund(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet tietojen toimittamisesta tiivistelmänä tai koosteena direktiivin 2014/59/EU 84 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi (EBA/GL/2016/03)

Ohjeet tietojen toimittamisesta tiivistelmänä tai koosteena direktiivin 2014/59/EU 84 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi (EBA/GL/2016/03)

Soveltamisala:

 • Ohje on osoitettu valvovalle viranomaiselle ja kriisinhallintaviranomaiselle sekä muille viranomaisille ja henkilöille, jotka joutuvat kriisinratkaisun yhteydessä käsittelemään salassapidettäviä tietoja. Lisäksi ohje koskee asetuksessa (EU) N:O 1093/2010 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja finanssilaitoksia.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Virva Walo, toimistopäällikkö
p. 09 183 5253, sähköposti: virva.walo@finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet vähittäispankkituotteiden ja -palvelujen myyntiin ja tarjontaan liittyvistä palkitsemisperiaatteista ja -käytännöistä (EBA/GL/2016/06)

EBAn ohjeet vähittäispankkituotteiden ja -palvelujen myyntiin ja tarjontaan liittyvistä palkitsemisperiaatteista ja -käytännöistä (EBA/GL/2016/06)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjät
 • maksulaitokset

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Sanna Atrila, johtava juristi
p. 09 183 5552, sähköposti: sanna.atrila(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet vähittäispankkituotteiden tuotehallintamenettelystä (EBA/GL/2015/18)

EBAn ohjeet vähittäispankkituotteiden tuotehallintamenettelystä (EBA/GL/2015/18)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • maksulaitokset

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Sanna Atrila, johtava juristi
p. 09 1835552, sähköposti: sanna.atrila(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet maksukyvyttömyyden määritelmän soveltamisesta asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti (EBA/GL/2016/07)

EBAn ohjeet maksukyvyttömyyden määritelmän soveltamisesta asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti (EBA/GL/2016/07)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • Luottolaitosten omistusyhteisöihin näitä ohjeita sovelletaan ainoastaan niiden konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Heli Hyykky, vanhempi tarkastaja
p. 09 183 5240, sähköposti: heli.hyykky(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet implisiittisestä tuesta arvopaperistamistransaktioille (EBA/GL/2016/08)

Ohjeet implisiittisestä tuesta arvopaperistamistransaktioille (EBA/GL/2016/08)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • sijoituspalveluyritykset
 • rahastoyhtiöt
 • vaihtoehtorahastojen hoitajat
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • sijoituspalveluyritysten omistusyhteisöt
 • Sijoituspalveluyritysten ja niiden omistusyhteisöjen sekä rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtorahastojen hoitajien osalta näitä ohjeita sovelletaan siltä osin, kuin ne koskevat kyseisiin valvottaviin sovellettavia EU:n vakavaraisuusasetuksen artikloja.
 • Luottolaitosten omistusyhteisöihin näitä ohjeita sovelletaan ainoastaan niiden konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Anna Myllymäki, johtava asiantuntija
p. 09 183 5020, sähköposti anna.myllymaki(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden modifioituun duraatioon tehtävistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 340 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisista korjauksista (EBA/GL/2016/09)

EBAn ohjeet vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden modifioituun duraatioon tehtävistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 340 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisista korjauksista (EBA/GL/2016/09)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • Luottolaitosten omistusyhteisöihin näitä ohjeita sovelletaan ainoastaan niiden konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Tomi Halme, johtava tarkastaja
p. 09 183 5233, sähköposti: tomi.halme(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet valvojan arviointiprosessia varten kerättävistä ICAAP- ja ILAAP-tiedoista (EBA/GL/2016/10)

EBAn ohjeet valvojan arviointiprosessia varten kerättävistä ICAAP- ja ILAAP-tiedoista (EBA/GL/2016/10)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitetut yhteenliittymän keskusyhteisöt
 • luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen omistusyhteisöt
 • rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitetut ryhmittymän omistusyhteisöt

Pelkästään ICAAPin osalta ohjetta sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) tarkoitettuihin valvottaviin:

 • sijoituspalveluyritykset

Finanssivalvonnan tarkentava ohjeistus:

 • Finanssivalvonta tulee ilmoittamaan valvottavakohtaisesti tietojen toimitusfrekvenssin ja viimeisen toimituspäivän.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

ICAAP:

Sami Ilvonsalo, johtava pankkivalvoja
p. 09 183 5028, sähköposti: sami.ilvonsalo(at)finanssivalvonta.fi

ILAAP:

Marjo Risku, johtava asiantuntija
p. 09 183 5275, sähköposti: marjo.risku(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet luottolaitosten luottoriskien hallinnan käytännöistä ja odotettavissa olevien luottotappioiden kirjanpitokäsittelystä (EBA/GL/2017/06)

Ohjeet luottolaitosten luottoriskien hallinnan käytännöistä ja odotettavissa olevien luottotappioiden kirjanpitokäsittelystä (EBA/GL/2017/06)

Soveltamisala:

 • Luottolaitokset
 • Muussa kuin Eta-valtiossa toimiluvan saaneiden ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevat sivuliikkeet (kolmannen maan luottolaitoksen sivuliikkeet)
 • Talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • Luottolaitoksen ja edellä mainittujen sijoituspalveluja tarjoavien sijoituspalveluyritysten omistusyhteisöt
 • Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitetut ryhmittymän omistusyhteisöt

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Torsten Groschup, johtava asiantuntija
p. 09 183 5333, sähköposti: torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi

Anna Myllymäki, johtava asiantuntija
p.  09 183 5020, sähköposti: anna.myllymaki(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 39 alakohdan mukaisista asiakaskokonaisuuksista (EBA/GL/2017/15)

EBAn ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 39 alakohdan mukaisista asiakaskokonaisuuksista (EBA/GL/2017/15)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • sijoituspalveluyritykset
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • sijoituspalveluyritysten omistusyhteisöt
 • rahoitus- ja vakuutusryhmittymien emoyritykset.
 • Luottolaitosten omistusyhteisöihin näitä ohjeita sovelletaan ainoastaan niiden konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Torsten Groschup, johtava asiantuntija
p. 09 183 5333, sähköposti: torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet maksukyvyttömyyden todennäköisyyden estimointia, tappioosuuden estimointia ja maksukyvyttömien vastuiden kohtelua varten (EBA/GL/2017/16)

EBAn ohjeet maksukyvyttömyyden todennäköisyyden estimointia, tappio-osuuden estimointia ja maksukyvyttömien vastuiden kohtelua varten (EBA/GL/2017/16)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • Luottolaitosten omistusyhteisöihin näitä ohjeita sovelletaan ainoastaan niiden konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Heli Hyykky, vanhempi tarkastaja
p. 09 1835240, sähköposti: heli.hyykky(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet laitosten stressitestauksesta (EPV/GL/2018/04)

EBAn ohjeet laitosten stressitestauksesta (EPV/GL/2018/04)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitetut yhteenliittymän keskusyhteisöt
 • luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen omistusyhteisöt
 • rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitetut ryhmittymän omistusyhteisöt

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Deni Seitz, vanhempi asiantuntija
p. 09 1835415, sähköposti: deni.seitz(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet petoksia koskevien tietojen raportointivaatimuksista PSD2- direktiivin 96 artiklan 6 kohdan mukaisesti (EPV/GL/2018/05)

EBAn ohjeet petoksia koskevien tietojen raportointivaatimuksista PSD2- direktiivin 96 artiklan 6 kohdan mukaisesti (EPV/GL/2018/05)

Soveltamisala:

 • maksupalveluja tarjoavat valvottavat
 • maksupalveluja ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt
 • maksupalvelua tarjoavat kotimaiset luottolaitokset ja
 • ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa maksupalvelua tarjoavat sivuliikkeet

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot

Pasi Korhonen, johtava riskiasiantuntija
p. 09 183 5514, sähköposti: pasi.korhonen(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet järjestämättömien saamisten ja lainanhoitojoustosaamisten käsittelystä (EBA/GL/2018/06)

EBAn ohjeet järjestämättömien saamisten ja lainanhoitojoustosaamisten käsittelystä (EBA/GL/2018/06)

Soveltamisala:

 • Luottolaitokset
 • Muussa kuin Eta-valtiossa toimiluvan saaneiden ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevat sivuliikkeet (kolmannen maan luottolaitoksen sivuliikkeet)
 • Talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • Luottolaitoksen ja edellä mainittujen sijoituspalveluja tarjoavien sijoituspalveluyritysten omistusyhteisöt
 • Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitetut ryhmittymän omistusyhteisöt

Näihin ohjeisiin liittyy:

Luottoriskien hallinta ja luottokelpoisuuden arviointi rahoitussektorin valvottavissa, määräykset ja ohjeet 4/2018

Guidelines on management of non-performing and forborne exposures | European Banking Authority (europa.eu)

Yhteystiedot:

Torsten Groschup, Johtava asiantuntija
p. 09 183 5333, sähköposti: torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet asetuksen (EU) 2018/389 33 artiklan 6 kohdan mukaisen varajärjestelmän poikkeuksen hyödyntämistä koskevista ehdoista (asiakkaan vahvaa tunnistamista ja yhteistä ja turvallista viestintää koskeva tekninen sääntelystandardi) (EBA/GL/2018/07)
EBAn ohjeet ABCP-arvopaperistamisen YLS-kriteereistä (EBA/GL/2018/08)

EBAn ohjeet ABCP-arvopaperistamisen YLS-kriteereistä (EBA/GL/2018/08)

Soveltamisala:

Näitä ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) tarkoitettuihin toimilupavalvottaviin ja ulkomaisiin valvottaviin, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 1 luvun 2 artiklassa määriteltyjä arvopaperistamisiin osallistuvia osapuolia:

 • institutionaaliset sijoittajat
 • alullepanijat
 • järjestäjät
 • alkuperäiset luotonantajat
 • arvopaperistamista varten perustetut erillisyhtiöt.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Deni Seitz, vanhempi asiantuntija
p. 09 183 5415, sähköposti: deni.seitz(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet järjestämättömien saamisten ja lainanhoitojoustosaamisten julkistamisesta (EBA/GL/2018/10)

EBAn ohjeet järjestämättömien saamisten ja lainanhoitojoustosaamisten julkistamisesta (EBA/GL/2018/10)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • Luottolaitosten omistusyhteisöihin näitä ohjeita sovelletaan ainoastaan niiden konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Torsten Groschup, johtava asiantuntija
p. 09 183 5333, sähköposti: torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet, joilla muutetaan ohjeita EBA/GL/2018/10 järjestämättömien saamisten ja lainanhoitojoustosaamisten julkistamisesta (EBA/GL/2022/13)

EBAn ohjeet, joilla muutetaan ohjeita EBA/GL/2018/10 järjestämättömien saamisten ja lainanhoitojoustosaamisten julkistamisesta (EBA/GL/2022/13)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • sijoituspalveluyritysten omistusyhteisöt
 • Luottolaitosten omistusyhteisöihin ohjeita sovelletaan ainoastaan niiden konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Torsten Groschup, johtava asiantuntija
p. 09 183 5333, sähköposti: torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet suuren riskin sisältävien vastuiden tyyppien määrittämisestä (EPV/GL/2019/01)

EBAn ohjeet suuren riskin sisältävien vastuiden tyyppien määrittämisestä (EPV/GL/2019/01)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • Luottolaitosten omistusyhteisöihin näitä ohjeita sovelletaan ainoastaan niiden konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Torsten Groschup, johtava asiantuntija
p. 09 183 5333, sähköposti: torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ulkoistamista koskevat ohjeet (EBA/GL/2019/02)

EBAn ulkoistamista koskevat ohjeet (EBA/GL/2019/02)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • rahastoyhtiöt
 • pörssi
 • muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan saaneiden ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevat sivuliikkeet (kolmannen maan luottolaitosten sivuliikkeet)
 • maksulaitokset

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Pasi Korhonen, johtava asiantuntija,
p. 09 183 5514, sähköposti: pasi.korhonen(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet talouden laskusuhdanteen tappio-osuuden estimointiin (laskusuhdanteen LGD-estimointi) (EBA/GL/2019/03)

EBAn ohjeet talouden laskusuhdanteen tappio-osuuden estimointiin (laskusuhdanteen LGD-estimointi) (EBA/GL/2019/03)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • Luottolaitosten omistusyhteisöihin näitä ohjeita sovelletaan ainoastaan niiden konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Heli Hyykky, vanhempi tarkastaja
p. 09 1835240, sähköposti: heli.hyykky(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet luottolaitosten varainhankintasuunnitelmien yhdenmukaisista määritelmistä ja raportointimalleista Euroopan järjestelmäriskikomitean 20. joulukuuta 2012 antaman suosituksen (EJRK/2012/02) mukaisesti (EPV/GL/2019/05)

EBAn ohjeet luottolaitosten varainhankintasuunnitelmien yhdenmukaisista määritelmistä ja raportointimalleista Euroopan järjestelmäriskikomitean 20. joulukuuta 2012 antaman suosituksen (EJRK/2012/02) mukaisesti (EPV/GL/2019/05)

Soveltamisala:

 • Ohjeita sovelletaan luottolaitoksiin, jotka ovat yhteistä pankkivalvontamekanismia koskevan asetuksen (YVM-asetus) ja YVM-kehysasetuksen kriteerien mukaisesti määritetty merkittäviksi, ja jotka näin ollen ovat Euroopan keskuspankin (EKP) suorassa valvonnassa.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Marjo Risku, johtava asiantuntija,
p. 09 183 5275, sähköposti: marjo.risku(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet covid-19-kriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin sovellettavista lainsäädännöllisistä ja muista kuin lainsäädännöllisistä lykkäyksistä (EBA/GL/2020/02)
EBAn ohjeet, joilla muutetaan ohjeita EBA/GL/2020/02 covid-19-kriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin sovellettavista lainsäädännöllisistä ja muista kuin lainsäädännöllisistä lykkäyksistä (EBA/GL/2020/08)
EBAn ohjeet etuoikeusluokan painotetun keskimääräisen maturiteetin määrittämisestä asetuksen (EU) N:o 575/2013 257 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti (EBA/GL/2020/04)

EBAn ohjeet etuoikeusluokan painotetun keskimääräisen maturiteetin määrittämisestä asetuksen (EU) N:o 575/2013 257 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti (EBA/GL/2020/04)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • Luottolaitosten omistusyhteisöihin ohjeita sovelletaan ainoastaan niiden konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Anna Myllymäki, johtava asiantuntija
p. 09 183 5020, sähköposti: anna.myllymaki(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet luottoriskin vähentämisestä laitoksille, jotka soveltavat IRB-menetelmää omia LGD-estimaattejaan käyttäen (EBA/GL/2020/05)

EBAn ohjeet luottoriskin vähentämisestä laitoksille, jotka soveltavat IRB-menetelmää omia LGD-estimaattejaan käyttäen (EBA/GL/2020/05)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • Luottolaitosten omistusyhteisöihin näitä ohjeita sovelletaan ainoastaan niiden konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Heli Hyykky, vanhempi tarkastaja
p. 09 1835240, sähköposti: heli.hyykky(at)finanssivalvonta.fi

EBAn luotonantoa ja -valvontaa koskevat ohjeet (EBA/GL/2020/06)

EBAn luotonantoa ja -valvontaa koskevat ohjeet (EBA/GL/2020/06)

Soveltamisala:

 • Luottolaitokset
 • Muussa kuin Eta-valtiossa toimiluvan saaneiden ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevat sivuliikkeet (kolmannen maan luottolaitoksen sivuliikkeet)
 • Talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • Luottolaitoksen ja edellä mainittujen sijoituspalveluja tarjoavien sijoituspalveluyritysten omistusyhteisöt
 • Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitetut ryhmittymän omistusyhteisöt

Finanssivalvonnan tarkentava ohjeistus:

 • Finanssivalvonta suosittaa, että myös kaikki Finanssivalvonnasta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetut valvottavat, ja 5 §:ssä tarkoitetut muut finanssimarkkinoilla toimivat ja 6 §:ssä tarkoitetut ulkomaiset valvottavat noudattavat EBAn ohjeen luotonantoa koskevaa lukua 5. lukuun ottamatta sen 93 kohtaa, kun ne tarjoavat kuluttajansuojalain 7 luvun soveltamisalaan kuuluvia kuluttajaluottoja tai kuluttajansuojalain 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Torsten Groschup, johtava asiantuntija
p. 09 183 5333, sähköposti: torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet rakenteellisten valuuttapositioiden kohtelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013 (vakavaraisuusasetus) 352 artiklan 2 kohdan mukaisesti (EBA/GL/2020/09)

EBAn ohjeet rakenteellisten valuuttapositioiden kohtelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013 (vakavaraisuusasetus) 352 artiklan 2 kohdan mukaisesti  (EBA/GL/2020/09)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • Luottolaitosten omistusyhteisöihin näitä ohjeita sovelletaan ainoastaan niiden konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Tomi Halme, johtava tarkastaja
p. 091835233, sähköposti: tomi.halme(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet vakavaraisuusvalvontaan liittyvästä raportoinnista ja julkistamisvaatimuksista covid-19-pandemian vuoksi käyttöön otetun vakavaraisuusasetuksen ”pikaratkaisun” mukaisesti (EBA/GL/2020/11)
EBAn ohjeet järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta (EBA/GL/2020/14)

EBAn ohjeet järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta (EBA/GL/2020/14)

Soveltamisala:

 • EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön johtamat konsernit
 • laitokset, jotka eivät ole EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryrityksiä, joiden vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrä on yli 200 miljardia euroa konsernitasolla tai yksittäisinä käyttäen asianmukaista vaihtokurssia, jossa otetaan huomioon Euroopan keskuspankin julkaisema tilikauden lopussa sovellettava valuuttakurssi ja kansainväliset standardit (’asianomaiset yhteisöt’).

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Peik Granlund, johtava asiantuntija
p. 09 183 5236, sähköposti: peik.granlund(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet, joilla muutetaan ohjeita EBA/GL/2020/14 järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta (EBA/GL/2022/12)

EBAn ohjeet, joilla muutetaan ohjeita EBA/GL/2020/14 järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta (EBA/GL/2022/12)

Soveltamisala:

 • EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön johtamat konsernit
 • laitokset, jotka eivät ole EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryrityksiä, joiden vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrä on yli 200 miljardia euroa konsernitasolla tai yksittäisinä käyttäen asianmukaista vaihtokurssia, jossa otetaan huomioon Euroopan keskuspankin julkaisema tilikauden lopussa sovellettava valuuttakurssi ja kansainväliset standardit (’asianomaiset yhteisöt’).

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Peik Granlund, johtava asiantuntija
p. 09 183 5236, sähköposti: peik.granlund(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet, joilla muutetaan ohjeita EBA/GL/2020/14 järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaat-torien täsmentämisestä ja julkistamisesta (EBA/GL/2023/10)

EBAn ohjeet, joilla muutetaan ohjeita EBA/GL/2020/14 järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta (EBA/GL/2023/10)

Voimassa

 • Soveltaminen alkaa 20.5.2024

Ohjeen soveltamisala

 • Ohjeet on tarkoitettu asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 artiklan 2 kohdan i alakohdassa määritetyille toimivaltaisille viranomaisille ja finanssilaitoksille, joiden osalta ohjeita EBA/GL/2020/14 sovelletaan.
 • Ohjeita sovelletaan luottolaitoksiin, joiden vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrä ylittää EUR 200 mrd.

Näihin ohjeisiin liittyy

Guidelines on the specification and disclosure of systemic importance indicators | European Banking Authority (europa.eu)

Tiedotteet

Muutos Euroopan pankkiviranomaisen EBAn ohjeeseen koskien järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämistä ja julkistamista - soveltaminen alkaa 20.05.2024.

Yhteystiedot

Laura Savio, vanhempi asiantuntija
p.09 183 5505, sähköposti: laura.savio(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet, joilla muutetaan ohjeita EBA/GL/2020/02 covid-19-kriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin sovellettavista lainsäädännöllisistä ja muista kuin lainsäädännöllisistä lykkäyksistä (EBA/GL/2020/15)
EBAn ohjeet vaihtoehtoisen menettelyn soveltamisesta laitosten vastuisiin, jotka liittyvät ”kolmen osapuolen takaisinostosopimusten” käsittelyyn suurissa asiakasriskeissä (EBA/GL/2021/01)

EBAn ohjeet laitoksille aiheutuvien riskien vaihtoehtoisen käsittelyn soveltamista koskevista edellytyksistä sellaisten suurten asiakasriskien osalta, jotka liittyvät asetuksen (EU) N:o 575/2013 403 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin ”kolmen osapuolen takaisinostosopimuksiin” (EBA/GL/2021/01)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • sijoituspalveluyritykset
 • rahastoyhtiöt
 • vaihtoehtorahastojen hoitajat
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • sijoituspalveluyritysten omistusyhteisöt
 • rahoitus- ja vakuutusryhmittymien emoyritykset.
 • Sijoituspalveluyritysten ja niiden omistusyhteisöjen sekä rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtorahastojen hoitajien osalta näitä ohjeita sovelletaan siltä osin, kuin ne koskevat kyseisiin valvottaviin sovellettavia EU:n vakavaraisuusasetuksen artikloja.
 • Luottolaitosten omistusyhteisöihin näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan ainoastaan niiden konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Torsten Groschup, johtava asiantuntija
p. 09 183 5333, sähköposti: torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi

EBAn päivitetyt ohjeet merkittävän häiriön raportoimisesta PSD2-direktiivin mukaisesti (EPV/GL/2021/03)

EBAn päivitetyt ohjeet merkittävän häiriön raportoimisesta PSD2-direktiivin mukaisesti (EPV/GL/2021/03)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • kolmannen maan luottolaitosten Suomessa olevat sivuliikkeet
 • sijoituspalveluyritykset, joihin sovelletaan sijoituspalvelulain 6 luvun 2 §:n mukaisesti luottolaitostoiminnasta annetun lain 9,10 ja 11 luvun säännöksiä
 • rahastoyhtiöt, jotka harjoittavat sijoitusrahastorahastolain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa
 • vaihtoehtorahastojen hoitajat, jotka tarjoavat sijoituspalveluja
 • luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen omistusyhteisöt sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitetut ryhmittymän omistusyhteisöt
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • maksulaitokset
 • Suomessa olevat kolmansien maiden sijoituspalveluyritysten sivuliikkeet

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Pasi Korhonen, johtava asiantuntija
p. 09 18 5514, sähköposti: pasi.korhonen(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet direktiivin 2013/36/EU mukaisista moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä (EBA/GL/2021/04)

EBAn ohjeet direktiivin 2013/36/EU mukaisista moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä (EBA/GL/2021/04)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitetut yhteenliittymän keskusyhteisöt
 • luottolaitoksen ja alla todetun sijoituspalveluyrityksen omistusyhteisöt
 • rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitetut ryhmittymän omistusyhteisöt
 • ulkomaiset luottolaitokset, jotka ovat saaneet toimiluvan muussa kuin ETA-valtiossa ja joilla on sivuliike Suomessa
 • ulkomaiset sijoituspalveluyritykset, jotka ovat saaneet toimiluvan muussa kuin ETA-valtiossa ja joilla on sivuliike Suomessa – jos sijoituspalveluyritys rinnastuu yritykseen, joka kuuluu direktiivin 2013/36/EU VII osaston soveltamisalaan sovellettaessa asetuksen (EU) 2019/2033 1 artiklan 2 ja 5 kohtaa

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Erika Penttilä, johtava asiantuntija
p. 09 183 5270, sähköposti: erika.penttila(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet hallinnosta ja ohjauksesta (EBA/GL/2021/05)

EBAn ohjeet hallinnosta ja ohjauksesta (EBA/GL/2021/05)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitetut yhteenliittymän keskusyhteisöt
 • luottolaitoksien (ks. alla) omistusyhteisöt
 • soveltuvin osin rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitetut ryhmittymän omistusyhteisöt
 • ulkomaiset luottolaitokset, jotka ovat saaneet toimiluvan muussa kuin ETA-valtiossa ja joilla on sivuliike Suomessa

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Erika Penttilä, johtava asiantuntija
p. 09 18 5270, sähköposti: erika.penttila(at)finanssivalvonta.fi

Operatiivinen riski: Jukka Korhonen, vanhempi valvoja 
p. 09 183 5089; jukka korhonen(at)finanssivalvonta.fi

ESMAn ja EBAn ohjeet ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointia varten (EBA/GL/2021/06, ESMA35-36-2319)

ESMAn ja EBAn ohjeet ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointia varten (EBA/GL/2021/06, ESMA35-36-2319)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • sijoituspalveluyritykset
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitoksien ja sijoituspalveluyrityksien omistusyhteisöt
 • rahoitus- ja vakuutusryhmittymien omistusyhteisöt, siltä osin kuin niitä koskevat lakisääteiset johdon sopivuus- ja luotettavuusvaatimukset vastaavat luottolaitosten lakisääteisiä vaatimuksia
 • ulkomaiset luottolaitokset, jotka ovat saaneet toimiluvan muussa kuin ETA-valtiossa ja joilla on sivuliike Suomessa
 • ulkomaiset sijoituspalveluyritykset, jotka ovat saaneet toimiluvan muussa kuin ETA-valtiossa ja joilla on sivuliike Suomessa

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Luottolaitokset:

Anne Hakkila, Vanhempi juristi
p. 09 183 5512, sähköposti: anne.hakkila(at)finanssivalvonta.fi

Sijoituspalveluyritykset:

Raija Railas, vanhempi valvoja
p. 09 183 5235, sähköposti: raija.railas(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bc artiklassa tarkoitetun riskienmittausmallin syöttötietojen käyttöä koskevista kriteereistä (EBA/GL/2021/07)

EBAn ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bc artiklassa tarkoitetun riskienmittausmallin syöttötietojen käyttöä koskevista kriteereistä (EBA/GL/2021/07)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • sijoituspalveluyritykset
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • sijoituspalveluyritysten omistusyhteisöt
 • rahoitus- ja vakuutusryhmittymien emoyritykset.
 • Luottolaitosten omistusyhteisöihin näitä ohjeita sovelletaan ainoastaan niiden konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Tomi Halme, johtava tarkastaja
p. 09 183 5233, sähköposti: tomi.halme(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet direktiivin 2013/36/EU 21 b artiklassa tarkoitetun väliyhtiönä toimivan EU-emoyrityksen perustamista koskevan kynnysarvon seurannasta ja muista sitä koskevista menettelyllisistä näkökohdista (EBA/GL/2021/08)

EBAn ohjeet direktiivin 2013/36/EU 21 b artiklassa tarkoitetun väliyhtiönä toimivan EU-emoyrityksen perustamista koskevan kynnysarvon seurannasta ja muista sitä koskevista menettelyllisistä näkökohdista (EBA/GL/2021/08)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • sijoituspalveluyritykset
 • ulkomaiset luottolaitokset, jotka ovat saaneet toimiluvan muussa kuin ETA-valtiossa ja joilla on sivuliike Suomessa
 • ulkomaiset sijoituspalveluyritykset, jotka ovat saaneet toimiluvan muussa kuin ETA-valtiossa ja joilla on sivuliike Suomessa

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Anne Hakkila, vanhempi juristi
p. 09 183 5512, sähköposti: anne.hakkila(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet kriteerien määrittämiseksi suurten asiakasriskien sallitun enimmäismäärän poikkeuksellisesta ylittämisestä sekä määräajasta ja toimenpiteistä tilanteen palauttamiseksi säännösten mukaiseksi (EBA/GL/2021/09)

EBAn ohjeet niiden kriteerien määrittämiseksi, joilla arvioidaan poikkeukselliset tapaukset, joissa laitokset ylittävät asetuksen (EU) N:o 575/2013 395 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun suurten asiakasriskien sallitun enimmäismäärän, ja määräaika sekä toimenpiteet, joilla palataan noudattamaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 396 artiklan 3 kohdan säännöksiä (EBA/GL/2021/09)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • rahoitus- ja vakuutusryhmittymien emoyritykset.
 • Luottolaitosten omistusyhteisöihin näitä ohjeita sovelletaan ainoastaan niiden konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Torsten Groschup, johtava asiantuntija
p. 09 183 5333, sähköposti: torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet elvytyssuunnitelmaa koskevista indikaattoreista (EBA/GL/2021/11)

EBAn ohjeet elvytyssuunnitelmaa koskevista indikaattoreista (EBA/GL/2021/11)

Soveltamisala:

 • luottolaitos ja sen konsolidointiryhmään kuuluva omistusyhteisö sekä rahoituslaitos luottolaitoslain (610/2014) 8a luvun 1 §:n ja 8 §:n mukaisesti
 • sijoituspalveluyritys, joka harjoittaa kaupankäyntiä rahoitusvälineillä omaan lukuun tai liikkeeseenlaskun takaamista sijoituspalvelulain (747/2012) mukaisesti ja näiden konsolidointiryhmään kuuluva omitusyhteisö ja rahoituslaitos
 • talletuspankkien yhteenliittymä talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/20103 luvun 20 a §:n mukaisesti.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Virva Walo, toimistopäällikkö
p. 09 183 5253, sähköposti: virva.walo(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet direktiivin 2013/36/EU mukaisesta palkitsemiskäytäntöjen, sukupuolten palkkaerojen ja suhteiden hyväksyttyjen korkeampien tasojen vertailusta EBA/GL/2022/06)

EBAn ohjeet direktiivin 2013/36/EU mukaisesta palkitsemiskäytäntöjen, sukupuolten palkkaerojen ja suhteiden hyväksyttyjen korkeampien tasojen vertailusta (EBA/GL/2022/06)

 Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitetut yhteenliittymän keskusyhteisöt
 • luottolaitoksen omistusyhteisöt

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Erika Penttilä, johtava riskiasiantuntija,
p.09 183 5270, sähköposti: erika.penttila(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet direktiivin 2013/36/EU ja direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisesta suurituloisia koskevasta tietojen keruusta (EBA/GL/2022/08)

EBAn ohjeet direktiivin 2013/36/EU ja direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisesta suurituloisia koskevasta tietojen keruusta (EBA/GL/2022/08)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitetut yhteenliittymän keskusyhteisöt
 • luottolaitoksen omistusyhteisöt
 • sijoituspalveluyritykset, jotka eivät täytä EU:n sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetuksen (EU) 2019/2033 (IFR) 12 artiklan 1 kohdan ehtoja ”pienelle ja ilman sidossuhteita olevalle sijoituspalveluyritykselle”, sekä näiden emoyritykset ja SipaL:n (2012/747) 1 luvun 20 § omistusyhteisöt
 • rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitetut ryhmittymän omistusyhteisöt
 • ulkomaiset luottolaitokset, jotka ovat saaneet toimiluvan muussa kuin ETA-valtiossa ja joilla on sivuliike Suomessa
 • ulkomaiset sijoituspalveluyritykset, jotka ovat saaneet toimiluvan muussa kuin ETA-valtiossa ja joilla on sivuliike Suomessa

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Erika Penttilä, johtava asiantuntija
p. 09 183 5870, sähköposti: erika.penttila(at)finanssivalvonta.fi

Antti Alakiuttu, vanhempi asiantuntija
p. 09 183 5456, sähköposti: antti.alakiuttu(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet rahoitustaseen korkoriskeistä (IRRBB) ja muusta kuin kaupankäyntitoiminnasta aiheutuvasta luottomarginaaliriskistä (CSRBB) (EBA/GL/2022/14)

Direktiivin 2013/36/EU 84 artiklan 6 kohdan perusteella annetut ohjeet korkojen potentiaalisista muutoksista johtuvien riskien havaitsemista, arviointia, hallintaa ja vähentämistä koskevista perusteista ja luottomarginaaliriskin arvioinnista ja seurannasta — laitosten kaupankäyntivarastoon kuulumattomat toimet (EBA/GL/2022/14)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitetut yhteenliittymän keskusyhteisöt
 • luottolaitoksen ja yllä mainitun sijoituspalveluyrityksen omistusyhteisöt
 • rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitetut ryhmittymän omistusyhteisöt

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Marjo Risku, johtava asiantuntija
p. 09 183 5275, sähköposti: marjo.risku(at)finanssivalvonta.fi

EBAn suositus elvytyssuunnitelmien laatimisesta (EBA/REC/2013/02)

EBAn suositus elvytyssuunnitelmien laatimisesta (EBA/REC/2013/02)

Soveltamisala:

 • luottolaitos ja sen konsolidointiryhmään kuuluva omistusyhteisö sekä rahoituslaitos luottolaitoslain (610/2014) 8a luvun 1 §:n ja 8 §:n mukaisesti
 • sijoituspalveluyritys, joka harjoittaa kaupankäyntiä rahoitusvälineillä omaan lukuun tai liikkeeseenlaskun takaamista sijoituspalvelulain (747/2012) mukaisesti ja näiden konsolidointiryhmään kuuluva omitusyhteisö ja rahoituslaitos
 • talletuspankkien yhteenliittymä talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/20103 luvun 20 a §:n mukaisesti.

Finanssivalvonnan tarkentava ohjeistus:

 • Finanssivalvonta suosittaa suosituksen soveltamisalaan kuuluvia yhteisöjä ja niiden muodostamia ryhmittymiä noudattamaan EBA:n suositusta elvytyssuunnitelmien rakenteen laadinnassa ja lisäksi ottamaan huomioon valtiovarainministeriön asetuksessa (1286/2014) esitetyt vaatimukset elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä tiedoista.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Virva Walo, toimistopäällikkö
p. 09 183 5253, sähköposti: virva.walo(at)finanssivalvonta.fi

EBAn suositus yritysten sisällyttämisestä konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelmaan (EBA/REC/2017/02)

EBAn suositus yritysten sisällyttämisestä konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelmaan (EBA/REC/2017/02)

Soveltamisala:

 • luottolaitos ja sen konsolidointiryhmään kuuluva omistusyhteisö sekä rahoituslaitos luottolaitoslain (610/2014) 8a luvun 1 §:n ja 8 §:n mukaisesti
 • sijoituspalveluyritys, joka harjoittaa kaupankäyntiä rahoitusvälineillä omaan lukuun tai liikkeeseenlaskun takaamista sijoituspalvelulain (747/2012) mukaisesti ja näiden konsolidointiryhmään kuuluva omitusyhteisö ja rahoituslaitos
 • talletuspankkien yhteenliittymä talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/20103 luvun 20 a §:n mukaisesti.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Virva Walo, toimistopäällikkö
p. 09 183 5253, sähköposti: virva.walo(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet tieto- ja viestintätekniikka- (ICT) sekä turvallisuusriskien hallinnasta (EBA/GL/2019/04)

EBAn ohjeet tieto- ja viestintätekniikka- (ICT) sekä turvallisuusriskien hallinnasta (EBA/GL/2019/04)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • maksulaitokset
 • sijoituspalveluyritykset
 • rahastoyhtiöt
 • vaihtoehtorahastojen hoitajat
 • ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevat sivuliikkeet
 • ulkomaisten maksulaitosten Suomessa olevat sivuliikkeet
 • ulkomaisten sijoituspalveluyritysten Suomessa olevat sivuliikkeet

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Pasi Korhonen, johtava asiantuntija
p.  09 183 5514, sähköposti: pasi.korhonen(at)finanssivalvonta.fi

EPV:n suositus oikeushenkilötunnuksen (LEI) käytöstä (EBA/REC/2014/01)

EPV:n suositus oikeushenkilötunnuksen (LEI) käytöstä (EBA/REC/2014/01)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • sijoituspalveluyritykset
 • rahastoyhtiöt
 • vaihtoehtorahastojen hoitajat
 • luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen konsolidointiryhmän suomalaiset emoyritykset
 • talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisöt
 • rahoituspainotteisten rahoitus- ja vakuutusryhmittymien suomalaiset omistusyhteisöt tai emoyrityksenä toimivat luottolaitokset
 • alakonsolidointiryhmän emoyritykset, jos ryhmään kuuluu sellaisia tytäryhtiöitä, jotka ovat saaneet luottolaitos- tai sijoituspalveluyritystoimiluvan Suomessa.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Juho Westerlund, vanhempi valvoja
p. 09 183 5310, sähköposti: juho.westerlund(at)finanssivalvonta.fi

Kirsti Svinhufvud, vanhempi asiantuntija
p. 09 183 5251, sähköposti: kirsti.svinhufvud(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet toimintaperiaatteista ja valvontatoimenpiteistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskien tehokkaaksi hallitsemiseksi tarjottaessa pääsy rahoituspalveluihin (EBA/GL/2023/04)

EBAn ohjeet toimintaperiaatteista ja valvontatoimenpiteistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskien tehokkaaksi hallitsemiseksi tarjottaessa pääsy rahoituspalveluihin (EBA/GL/2023/04)

 • voimassa 3.11.2023 lukien

Soveltamisala:

Ohjeita sovelletaan seuraaviin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) (jäljempänä rahanpesulaki) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettuihin ilmoitusvelvollisiin:

1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitetut luottolaitokset ja kolmansien maiden luottolaitosten sivuliikkeet

2) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettujen luottolaitoksen kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvat rahoituslaitokset

3) vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitetut vakuutusyhtiöt ja erillisyhtiöt niiden harjoittaessa vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toimintaa

4) ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitetut kolmansien maiden vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet niiden harjoittaessa vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toimintaa

5) sijoitusrahastolaissa (213/2019) tarkoitetut rahastoyhtiöt sekä mainitun lain nojalla toimiluvan saaneet säilytysyhteisöt

6) sijoituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitetut sijoituspalveluyritykset ja kolmansien maiden yritysten sivuliikkeet

7) sijoituspalvelulaissa tarkoitetut ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeet

8) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa (348/2017) tarkoitettu arvopaperikeskus mukaan lukien sen perustama kirjausrahasto ja selvitysrahasto

9) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitetut tilinhoitajat ja tilinhoitajan oikeudet saaneiden ulkomaisten yhteisöjen Suomessa sijaitsevat toimipisteet

10) maksulaitoslaissa (297/2010) tarkoitetut maksulaitokset

11) maksulaitoslain 7, 7 a ja 7 b §:ssä tarkoitetut luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt

12) laissa ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) tarkoitetut ulkomaiset maksulaitokset, kun ne tarjoavat maksupalveluita Suomessa sivuliikkeen välityksellä tai asiamiehen välityksellä

13) sellaiset vaihtoehtorahastojen hoitajat, joille on myönnetty vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa (162/2014) tarkoitettu vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa sekä mainitun lain nojalla toimiluvan saaneet säilytysyhteisöt

14) vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitetut ulkomaisten vaihtoehtorahastojen sivuliikkeet Suomessa ja laissa tarkoitetut rekisteröitymisvelvolliset vaihtoehtorahastojen hoitajat sekä ulkomaisten säilytysyhteisöjen sivuliikkeet Suomessa

15) vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa (234/2018) tarkoitetut vakuutusedustajat sekä ulkomaisten vakuutusedustajien Suomessa toimivat sivuliikkeet siltä osin kun on kyse vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvista vakuutuksista

16) asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetussa laissa (852/2016) tarkoitetut suomalaiset luotonvälittäjät ja ulkomaisten luotonvälittäjien Suomessa toimivat sivuliikkeet

Finanssivalvonnan tarkentava ohjeistus:

 • Näiden ohjeiden kohtaa 19 sovellettaessa tulee ottaa huomioon rahanpesulain 3 luvun 3 §:n 3 momentti, jonka mukaan rahanpesulain 3 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi on säilytettävä asiakkaan matkustusasiakirjan tiedot, jos asiakas on ulkomaalainen, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Jonna Ekström, johtava juristi
p. 09 183 5531, sähköposti: jonna.ekstrom(at)finanssivalvonta.fi sekä aml-authorities(at)fiva.fi

EBAn ohjeet etätunnistamisratkaisujen käytöstä asiakassuhteen perustamisessa direktiivin (EU) 2015/849 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti (EBA/GL/2022/15)

EBAn ohjeet etätunnistamisratkaisujen käytöstä asiakassuhteen perustamisessa direktiivin (EU) 2015/849 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti (EBA/GL/2022/15)

 • voimassa 2.10.2023 lukien

Soveltamisala:

Näitä ohjeita sovelletaan seuraaviin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettuihin ilmoitusvelvollisiin:

1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitetut luottolaitokset ja kolmansien maiden luottolaitosten sivuliikkeet

2) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettujen luottolaitoksen kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvat rahoituslaitokset

3) vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitetut vakuutusyhtiöt ja erillisyhtiöt niiden harjoittaessa vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toimintaa

4) ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitetut kolmansien maiden vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet niiden harjoittaessa vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toimintaa

5) sijoitusrahastolaissa (213/2019) tarkoitetut rahastoyhtiöt sekä mainitun lain nojalla toimiluvan saaneet säilytysyhteisöt

6) sijoituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitetut sijoituspalveluyritykset ja kolmansien maiden yritysten sivuliikkeet

7) sijoituspalvelulaissa tarkoitetut ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeet

8) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa (348/2017) tarkoitettu arvopaperikeskus mukaan lukien sen perustama kirjausrahasto ja selvitysrahasto

9) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitetut tilinhoitajat ja tilihoitajan oikeudet saaneiden ulkomaisten yhteisöjen Suomessa sijaitsevat toimipisteet

10) maksulaitoslaissa (297/2010) tarkoitetut maksulaitokset

11) maksulaitoslain 7, 7 a ja 7 b §:ssä tarkoitetut luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt

12) laissa ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) tarkoitetut ulkomaiset maksulaitokset, kun ne tarjoavat maksupalveluita Suomessa sivuliikkeen välityksellä tai asiamiehen välityksellä

13) sellaiset vaihtoehtorahastojen hoitajat, joille on myönnetty vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa (162/2014) tarkoitettu vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa sekä mainitun lain nojalla toimiluvan saaneet säilytysyhteisöt

14) vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitetut ulkomaisten vaihtoehtorahastojen sivuliikkeet Suomessa ja laissa tarkoitetut rekisteröitymisvelvolliset vaihtoehtorahastojen hoitajat sekä ulkomaisten säilytysyhteisöjen sivuliikkeet Suomessa

15) vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa (234/2018) tarkoitetut vakuutusedustajat sekä ulkomaisten vakuutusedustajien Suomessa toimivat sivuliikkeet siltä osin, kun on kyse vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvista vakuutuksista

16) asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetussa laissa (852/2016) tarkoitetut suomalaiset luotonvälittäjät ja ulkomaisten luotonvälittäjien Suomessa toimivat sivuliikkeet.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Jonna Ekström, johtava juristi
p. 09 183 5531, sähköposti: jonna.ekstrom(at)finanssivalvonta.fi sekä aml-authorities(at)fiva.fi

EBAn ohjeet rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovien toimihenkilöiden roolista, tehtävistä ja vastuista (EBA/GL/2022/05)

EBAn ohjeet direktiivin (EU) 2015/849 8 artiklan ja VI luvun mukaisista vaatimustenmukaisuuden hallintaan liittyvistä toimintaperiaatteista ja menettelytavoista sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön tehtävästä ja vastuista (EBA/GL/2022/05)

Soveltamisala:

Näitä ohjeita sovelletaan seuraaviin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettuihin ilmoitusvelvollisiin:

1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitetut luottolaitokset ja kolmansien maiden luottolaitosten sivuliikkeet

2) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettujen luottolaitoksen kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvat rahoituslaitokset

3) vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitetut vakuutusyhtiöt ja erillisyhtiöt niiden harjoittaessa vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toimintaa

4) ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitetut kolmansien maiden vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet niiden harjoittaessa vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toimintaa

5) sijoitusrahastolaissa (213/2019) tarkoitetut rahastoyhtiöt sekä mainitun lain nojalla toimiluvan saaneet säilytysyhteisöt

6) sijoituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitetut sijoituspalveluyritykset ja kolmansien maiden yritysten sivuliikkeet

7) sijoituspalvelulaissa tarkoitetut ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeet

8) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa (348/2017) tarkoitettu arvopaperikeskus mukaan lukien sen perustama kirjausrahasto ja selvitysrahasto

9) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitetut tilinhoitajat ja tilinhoitajan oikeudet saaneiden ulkomaisten yhteisöjen Suomessa sijaitsevat toimipisteet

10) maksulaitoslaissa (297/2010) tarkoitetut maksulaitokset

11) maksulaitoslain 7, 7 a ja 7 b §:ssä tarkoitetut luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt

12) laissa ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) tarkoitetut ulkomaiset maksulaitokset, kun ne tarjoavat maksupalveluita Suomessa sivuliikkeen välityksellä tai asiamiehen välityksellä

13) sellaiset vaihtoehtorahastojen hoitajat, joille on myönnetty vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa (162/2014) tarkoitettu vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa sekä mainitun lain nojalla toimiluvan saaneet säilytysyhteisöt

14) vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitetut ulkomaisten vaihtoehtorahastojen sivuliikkeet Suomessa ja laissa tarkoitetut rekisteröitymisvelvolliset vaihtoehtorahastojen hoitajat sekä ulkomaisten säilytysyhteisöjen sivuliikkeet Suomessa

15) vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa (234/2018) tarkoitetut vakuutusedustajat sekä ulkomaisten vakuutusedustajien Suomessa toimivat sivuliikkeet siltä osin, kun on kyse vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvista vakuutuksista

16) asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetussa laissa (852/2016) tarkoitetut suomalaiset luotonvälittäjät ja ulkomaisten luotonvälittäjien Suomessa toimivat sivuliikkeet.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet: 

Yhteystiedot:

Jonna Ekström, johtava juristi
p. 09 183 5531, sähköposti: jonna.ekstrom(at)finanssivalvonta.fi sekä aml-authorities(at)fiva.fi

EBAn ohjeet rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöistä (EBA/GL/2021/02)

EBAn ohjeet, jotka on annettu direktiivin (EU) 2015/849 17 artiklan ja 18 artiklan 4 kohdan nojalla asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta sekä tekijöistä, joita luotto- ja finanssilaitosten olisi tarkasteltava arvioidessaan yksittäisiin liikesuhteisiin ja yksittäisiin liiketoimiin liittyvää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiä (EBA/GL/2021/02)

Soveltamisala:

Näitä ohjeita sovelletaan seuraaviin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) (jäljempänä rahanpesulaki) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettuihin ilmoitusvelvollisiin:

1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitetut luottolaitokset ja kolmansien maiden luottolaitosten sivuliikkeet

2) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettujen luottolaitoksen kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvat rahoituslaitokset

3) vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitetut vakuutusyhtiöt ja erillisyhtiöt niiden harjoittaessa vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toimintaa

4) ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitetut kolmansien maiden vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet niiden harjoittaessa vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toimintaa

5) sijoitusrahastolaissa (213/2019) tarkoitetut rahastoyhtiöt sekä mainitun lain nojalla toimiluvan saaneet säilytysyhteisöt

6) sijoituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitetut sijoituspalveluyritykset ja kolmansien maiden yritysten sivuliikkeet

7) sijoituspalvelulaissa tarkoitetut ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeet

8) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa (348/2017) tarkoitettu arvopaperikeskus mukaan lukien sen perustama kirjausrahasto ja selvitysrahasto

9) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitetut tilinhoitajat ja tilinhoitajan oikeudet saaneiden ulkomaisten yhteisöjen Suomessa sijaitsevat toimipisteet

10) maksulaitoslaissa (297/2010) tarkoitetut maksulaitokset

11) maksulaitoslain 7, 7 a ja 7 b §:ssä tarkoitetut luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt

12) laissa ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) tarkoitetut ulkomaiset maksulaitokset, kun ne tarjoavat maksupalveluita Suomessa sivuliikkeen välityksellä tai asiamiehen välityksellä

13) sellaiset vaihtoehtorahastojen hoitajat, joille on myönnetty vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa (162/2014) tarkoitettu vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa sekä mainitun lain nojalla toimiluvan saaneet säilytysyhteisöt 

14) vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitetut ulkomaisten vaihtoehtorahastojensivuliikkeet Suomessa ja laissa tarkoitetut rekisteröitymisvelvolliset vaihtoehtorahastojen hoitajat sekä ulkomaisten säilytysyhteisöjen sivuliikkeet Suomessa

15) vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa (234/2018) tarkoitetut vakuutusedustajat sekä ulkomaisten vakuutusedustajien Suomessa toimivat sivuliikkeet siltä osin kun on kyse vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvista vakuutuksista

16) asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetussa laissa (852/2016) tarkoitetut suomalaiset luotonvälittäjät ja ulkomaisten luotonvälittäjien Suomessa toimivat sivuliikkeet

Finanssivalvonnan tarkentava ohjeistus:

Finanssivalvonta suosittaa, että ohjeita noudattavat soveltuvin osin myös seuraavat rahanpesulain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetut ilmoitusvelvolliset:

1) Edellä kohdan 1 alakohdissa 1, 3, 4, 5, 6, 8,10 ja 13 todettuja valvottavia vastaavien ulkomaisten yhteisöjen sivuliikkeet ja valvottavia vastaavat ulkomaiset yhteisöt, jos yhteisö tarjoaa Suomessa palveluita sivuliikettä perustamatta edustajan välityksellä

2) vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitetut vakuutusyhtiöt ja erillisyhtiöt niiden harjoittaessa muuta kuin vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toiminta

3) työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa (354/1997) tarkoitetut työeläkevakuutusyhtiöt

4) ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitetut kolmansien maiden vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet niiden harjoittaessa muuta kuin vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toimintaa

5) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitetut suomalaiset keskusvastapuolet

6) sellaiset yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut yhteisöt, joille on myönnetty mainitun asetuksen 28 artiklassa tarkoitettu toimilupa

7) omistusyhteisöt, joille on myönnetty omistusyhteisötoimintaa koskeva lupa luottolaitostoiminnasta annetun lain 2 a luvussa säädetyllä tavalla

8) sellaiset rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 2 artiklan 1 kohdan 34 alakohdassa tarkoitetut hyväksytyt julkistamisjärjestelyt ja 36 alakohdassa tarkoitetut hyväksytyt ilmoitusjärjestelmät, joille Finanssivalvonta on myöntänyt toimiluvan ja joiden valvonnasta se vastaa mainitun asetuksen 27 b artiklan 1 kohdan toisen alakohdan

9) edellä alakohdissa 2–8 todettuja valvottavia vastaavien ulkomaisten yhteisöjen sivuliikkeet

10) edellä alakohdissa 2–8 todettuja valvottavia vastaavat ulkomaiset yhteisöt, jos yhteisö tarjoaa Suomessa palveluita sivuliikettä perustamatta edustajan välityksellä

11) vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987) tarkoitetut vakuutusyhdistykset

12) vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa (234/2018) tarkoitetut vakuutusedustajat ja ulkomaisten vakuutusedustajien Suomessa toimivat sivuliikkeet siltä osin, kun on kyse muista kuin vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvista vakuutuksista sekä sivutoimiset vakuutusedustajat ja ulkomaisten vakuutusedustajien ja sivutoimisten vakuutusedustajien Suomessa toimivat sivuliikkeet

13) virtuaalivaluutan tarjoajista annetussa laissa (572/2019) tarkoitetut virtuaalivaluutan tarjoajat

14) eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain (186/2023) soveltamisalaan kuuluvat elinkeinonharjoittajat

Finanssivalvonnan tarkentava ohjeistus:

 • Näiden ohjeiden kohtaa 2.5 sovellettaessa tulee ottaa huomioon, ettei kansallinen lainsäädäntö mahdollista rikostuomioihin ja rikkomuksiin tai niihin liittyviin turvaamistoimiin liittyvien henkilötietojen käsittelyä asiakkaan tuntemistietoina

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Jonna Ekström, johtava juristi
p. 09 183 5531, sähköposti: jonna.ekstrom(at)finanssivalvonta.fi sekä aml-authorities(at)fiva.fi

EBAn ohjeet, joilla muutetaan ohjeita EBA/GL/2021/02 rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöistä (EBA/GL/2023/03)

EBAn ohjeet, joilla muutetaan direktiivin (EU) 2015/849 17 artiklan ja 18 artiklan 4 kohdan nojalla asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta sekä tekijöistä, joita luotto- ja finanssilaitosten olisi tarkasteltava arvioidessaan yksittäisiin liikesuhteisiin ja yksittäisiin liiketoimiin liittyvää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiä, annettuja ohjeita EBA/2021/02 (EBA/GL/2023/03)

 • voimassa 3.11.2023 lukien

Soveltamisala:

1. Näitä ohjeita sovelletaan seuraaviin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) (jäljempänä rahanpesulaki) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettuihin ilmoitusvelvollisiin:

1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitetut luottolaitokset ja kolmansien maiden luottolaitosten sivuliikkeet

2) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettujen luottolaitoksen kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvat rahoituslaitokset

3) vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitetut vakuutusyhtiöt ja erillisyhtiöt niiden harjoittaessa vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toimintaa

4) ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitetut kolmansien maiden vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet niiden harjoittaessa vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toimintaa

5) sijoitusrahastolaissa (213/2019) tarkoitetut rahastoyhtiöt sekä mainitun lain nojalla toimiluvan saaneet säilytysyhteisöt

6) sijoituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitetut sijoituspalveluyritykset ja kolmansien maiden yritysten sivuliikkeet

7) sijoituspalvelulaissa tarkoitetut ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeet

8) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa (348/2017) tarkoitettu arvopaperikeskus mukaan lukien sen perustama kirjausrahasto ja selvitysrahasto

9) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitetut tilinhoitajat ja tilinhoitajan oikeudet saaneiden ulkomaisten yhteisöjen Suomessa sijaitsevat toimipisteet

10) maksulaitoslaissa (297/2010) tarkoitetut maksulaitokset

11) maksulaitoslain 7, 7 a ja 7 b §:ssä tarkoitetut luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt

12) laissa ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) tarkoitetut ulkomaiset maksulaitokset, kun ne tarjoavat maksupalveluita Suomessa sivuliikkeen välityksellä tai asiamiehen välityksellä

13) sellaiset vaihtoehtorahastojen hoitajat, joille on myönnetty vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa (162/2014) tarkoitettu vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa sekä mainitun lain nojalla toimiluvan saaneet säilytysyhteisöt

14) vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitetut ulkomaisten vaihtoehtorahastojensivuliikkeet Suomessa ja laissa tarkoitetut rekisteröitymisvelvolliset vaihtoehtorahastojen hoitajat sekä ulkomaisten säilytysyhteisöjen sivuliikkeet Suomessa

15) vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa (234/2018) tarkoitetut vakuutusedustajat sekä ulkomaisten vakuutusedustajien Suomessa toimivat sivuliikkeet siltä osin kun on kyse vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvista vakuutuksista

16) asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetussa laissa (852/2016) tarkoitetut suomalaiset luotonvälittäjät ja ulkomaisten luotonvälittäjien Suomessa toimivat sivuliikkeet

Finanssivalvonnan tarkentava ohjeistus:

2. Finanssivalvonta suosittaa, että ohjeita noudattavat soveltuvin osin myös seuraavat rahanpesulain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetut ilmoitusvelvolliset:

1) Edellä kohdan 1 alakohdissa 1, 3, 4, 5, 6, 8,10 ja 13 todettuja valvottavia vastaavien ulkomaisten yhteisöjen sivuliikkeet ja valvottavia vastaavat ulkomaiset yhteisöt, jos yhteisö tarjoaa Suomessa palveluita sivuliikettä perustamatta edustajan välityksellä

2) vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitetut vakuutusyhtiöt ja erillisyhtiöt niiden harjoittaessa muuta kuin vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toiminta

3) työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa (354/1997) tarkoitetut työeläkevakuutusyhtiöt

4) ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitetut kolmansien maiden vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet niiden harjoittaessa muuta kuin vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toimintaa

5) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitetut suomalaiset keskusvastapuolet

6) sellaiset yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut yhteisöt, joille on myönnetty mainitun asetuksen 28 artiklassa tarkoitettu toimilupa

7) omistusyhteisöt, joille on myönnetty omistusyhteisötoimintaa koskeva lupa luottolaitostoiminnasta annetun lain 2 a luvussa säädetyllä tavalla

8) sellaiset rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 2 artiklan 1 kohdan 34 alakohdassa tarkoitetut hyväksytyt julkistamisjärjestelyt ja 36 alakohdassa tarkoitetut hyväksytyt ilmoitusjärjestelmät, joille Finanssivalvonta on myöntänyt toimiluvan ja joiden valvonnasta se vastaa mainitun asetuksen 27 b artiklan 1 kohdan toisen alakohdan

9) edellä alakohdissa 2–8 todettuja valvottavia vastaavien ulkomaisten yhteisöjen sivuliikkeet

10) edellä alakohdissa 2–8 todettuja valvottavia vastaavat ulkomaiset yhteisöt, jos yhteisö tarjoaa Suomessa palveluita sivuliikettä perustamatta edustajan välityksellä

11) vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987) tarkoitetut vakuutusyhdistykset

12) vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa (234/2018) tarkoitetut vakuutusedustajat ja ulkomaisten vakuutusedustajien Suomessa toimivat sivuliikkeet siltä osin, kun on kyse muista kuin vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvista vakuutuksista sekä sivutoimiset vakuutusedustajat ja ulkomaisten vakuutusedustajien ja sivutoimisten vakuutusedustajien Suomessa toimivat sivuliikkeet

13) virtuaalivaluutan tarjoajista annetussa laissa (572/2019) tarkoitetut virtuaalivaluutan tarjoajat

14) eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain (186/2023) soveltamisalaan kuuluvat elinkeinonharjoittajat

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Jonna Ekström, johtava juristi
p. 09 183 5531, sähköposti: jonna.ekstrom(at)finanssivalvonta.fi sekä aml-authorities(at)fiva.fi

EBAn ohjeet kokonaiselvytyskapasiteetista elvytyssuunnittelussa (EBA/GL/2023/06)

Ohjeet kokonaiselvytyskapasiteetista elvytyssuunnittelussa EBA/GL/2023/06

Voimassa

 • Soveltaminen alkaa 11.01.2024

Ohjeen soveltamisala

 • luottolaitos ja sen konsolidointiryhmään kuuluva omistusyhteisö sekä rahoituslaitos luottolaitoslain (610/2014) 8a luvun 1 §:n ja 8 §:n mukaisesti
 • sijoituspalveluyritys, joka harjoittaa kaupankäyntiä rahoitusvälineillä omaan lukuun tai liikkeeseenlaskun takaamista sijoituspalvelulain (747/2012) mukaisesti ja näiden konsolidointiryhmään kuuluva omistusyhteisö ja rahoituslaitos
 • talletuspankkien yhteenliittymä talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/2010) 3 luvun 20 a §:n mukaisesti

Näihin ohjeisiin liittyy

Guidelines on the overall recovery capacity in recovery planning | European Banking Authority (europa.eu)

Tiedotteet

Euroopan pankkivalvontaviranomaisen EBAn (EBA/GL/2023/06) ohje koskien kokonaiselvytyskapasiteettia elvytyssuunnittelussa ‒ soveltaminen alkaa 11.1.2024

Yhteystiedot

Antti Hietala, vanhempi lakimies
p. 09 183 5468, sähköposti: antti.hietala(at)finanssivalvonta.fi

EIOPAn ohjeet PEPP-valvontaa koskevaan raportointiin

EIOPAn ohjeet PEPP-valvontaa koskevaan raportointiin (EIOPA-BoS-21/260)

 • voimassa 22.3.2022 lukien

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • henkivakuutusyhtiöt
 • sijoituspalveluyritykset, joille Finanssivalvonta on myöntänyt toimiluvan omaisuudenhoitoon
 • rahastoyhtiöt
 • toimilupavelvolliset vaihtoehtorahastojen hoitajat

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Pankkivalvonta/Pankkien riskialueet
Pääomamarkkinoiden valvonta/Sijoituspalvelut ja -tuotteet
Vakuutusvalvonta/Vahinko- ja henkivakuutus
p. 09 183 51

Euroopan valvontaviranomaisten (ESAt) yhteiset ohjeet määräosuuksien hankintaan ja lisäämiseen rahoitusalalla sovellettavaa toiminnan vakauden arviointia koskien

Euroopan valvontaviranomaisten (ESAt) yhteiset ohjeet määräosuuksien hankintaan ja lisäämiseen rahoitusalalla sovellettavaa toiminnan vakauden arviointia koskien (JC/GL/2016/01)

Soveltamisala:

 • henki-, vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöt
 • keskusvastapuolet
 • luottolaitokset
 • sijoituspalveluyritykset

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Luottolaitokset: Anne Hakkila, vanhempi juristi
p. 09 183 5512, sähköposti: anne.hakkila(at)finanssivalvonta.fi

Keskusvastapuolet: Jukka Laitinen, johtava juristi
p. 09 183 51, sähköposti: jukka.laitinen(at)finanssivalvonta.fi

Sijoituspalveluyritykset: Raija Railas, vanhempi valvoja
p. 09 183 5235, sähköposti: raija.railas(at)finanssivalvonta.fi

Vakuutusyhtiöt: Tiina Granlund, johtava valvoja
p. 09 183 5521, sähköposti: tiina.granlund(at)finanssivalvonta.fi

Euroopan valvontaviranomaisten (ESAt) yhteiset ohjeet tilisiirtojen väärinkäyttämisen estämisestä rahanpesussa ja terrorismin rahoittamisessa (JC/GL/2017/16)

Ohjeet toimenpiteistä, joita maksupalveluntarjoajien on toteutettava maksajan tai maksunsaajan tietojen puuttumisen tai puutteellisuuksien havaitsemiseksi, ja menettelyistä, joita niiden tulisi ottaa käyttöön käsitelläkseen ilman vaadittuja tietoja olevan varainsiirron (JC/GL/2017/16)

Soveltamisala:

 • maksupalveluja tarjoavat luottolaitokset
 • maksupalveluja tarjoavien luottolaitosten omistusyhteisöt sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitetut ryhmittymän omistusyhteisöt
 • maksulaitokset
 • maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt
 • maksupalveluja tarjoavien ulkomaisten luottolaitosten Suomessa sijaitsevat sivuliikkeet
 • maksulaitosten Suomessa sijaitsevat sivuliikkeet.

Finanssivalvonnan tarkentava ohjeistus:

 • Finanssivalvonta suosittaa, että näiden ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt ja henkilöt täyttävät asetuksen (EU) 2015/847 8 ja 12 artiklojen 2 kohtien mukaiset velvoitteensa ilmoittaa maksajan tai maksunsaajan tietojen toimittamatta jättämisestä ja toteutetuista toimista Finanssivalvonnalle käyttäen Finanssivalvonnan verkkopalvelussa olevaa lomakepohjaa (linkki). Ilmoitukset tulisi Euroopan valvontaviranomaisten ohjeen mukaisesti tehdä Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa maksupalveluntarjoajan toistuvan laiminlyönnin havaitsemisesta. Ilmoitukset lähetetään osoitteeseen maksuntiedot@fiva.fi.
 • Finanssivalvonta suosittaa, että näiden ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt ja henkilöt laativat Euroopan valvontaviranomaisten ohjeisiin perustuen riskiarvion ja sisäiset ohjeet, joissa ne ottavat kantaa esimerkiksi maksun tietojen reaaliaikaisen ja jälkikäteisvalvonnan toteutukseen ja määrittelevät arviointiperusteet muiden maksupalveluntarjoajien maksun tietoja koskevien laiminlyöntien merkittävyyden arviointiin.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Petri Aalto, johtava asiantuntija
p. 09 183 5548, sähköposti: petri.aalto(at)finanssivalvonta.fi