Valvottavatiedote 30.12.2022 – 63/2022

Määräykset ja ohjeet 9/2022: Finanssivalvonnan suositus EBAn direktiivin 2013/36/EU mukaisia vertailutietoja koskevien ohjeiden noudattamisesta (EBA/GL/2022/06)

Finanssivalvonta on antanut 19.12.2022 määräykset ja ohjeet 9/2022, joissa se saattaa kansallisesti voimaan Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) 30.6.2022 antamat päivitetyt ohjeet direktiivin 2013/36/EU mukaisesta palkitsemiskäytäntöjen, sukupuolten palkkaerojen ja suhteiden hyväksyttyjen korkeampien tasojen vertailusta (Guidelines on the benchmarking exercises on remuneration practices, the gender pay gap and approved higher ratios under Directive 2013/36/EU, EBA/GL/2022/06). EBAn ohjeiden suomen- ja ruotsinkieliset versiot julkaistiin 26.10.2022. Finanssivalvonnan uudet määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 31.12.2022.

Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että Määräysten ja ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat valvottavat noudattavat ohjeita. Määräysten ja ohjeiden soveltamisala on laajempi kuin EBAn ohjeen kohderyhmä.

EBAn päivitetyt ohjeet käsittelevät mm. seuraavia asioita:

  1. Ohjeiden kohderyhmä laajeni toimivaltaisista viranomaisista myös valvottaviin.
  2. Ohjeissa täsmennetään palkitsemistiedot ("REM BM"-raportointi) ja sukupuolten palkkaeroa koskevat tiedot ("REM GAP"-raportointi), jotka valittujen laitosten on toimitettava Finanssivalvonnalle direktiivin 2013/36/EU mukaista palkitsemisjärjestelmien seurantaa varten. Palkitsemistiedot raportoidaan vuosittain alkaen tilikauden 2022 tiedoista ja sukupuolten palkkaeroa koskevat tiedot raportoidaan joka kolmas vuosi alkaen tilikauden 2023 tiedoista.
  3. Ohjeissa täsmennetään lisäksi yhteinen raportointimuoto kiinteiden ja muuttuvien palkkioiden suhteiden hyväksyttyjen korkeampien tasojen raportointiin (suhteiden hyväksyttyjä korkeampia tasoja koskevat tiedot, "REM HR"-raportointi). Tietoja kerätään osakkeenomistajien hyväksymistä yli 100 prosentin suhteista direktiivin 2013/36/EU 94 artiklan 1 kohdan g alakohdan ii alakohdan mukaisesti. Tiedot raportoidaan joka toinen vuosi alkaen tilikauden 2022 tiedoista.
  4. Päättyneen tilikauden tiedot raportoidaan seuraavana kalenterivuonna. Valvottavien tulee varautua noudattamaan EBAn ohjeita sekä soveltamaan ohjeissa annettuja validointisääntöjä, kun ne toimittavat raportoitavat tiedot Finanssivalvonnalle.

Finanssivalvonta määrittelee EBAn ohjeiden perusteella ne valvottavat, joita palkitsemistietojen ja sukupuolten palkkaeroa koskevien tietojen raportointivelvollisuudet koskevat. Finanssivalvonta ilmoittaa näille laitoksille niitä koskevasta raportointivelvoitteesta viimeistään 31. maaliskuuta sinä kalenterivuonna, jona laitosten tulee toimittaa raportoitavat tiedot. Näiden raportointien sisällöstä ja raportointivelvollisten määrittelystä on annettu lisätietoja tiedotteen lopussa.

Raportointivelvollisten laitosten tulee toimittaa vuonna 2022 päättyvää tilikautta koskevat palkitsemiskäytäntöjä ja suhteiden hyväksyttyjä korkeampia tasoja koskevat tiedot Finanssivalvonnalle viimeistään 31.8.2023. Jatkossa raportoitavat tiedot tulee toimittaa viimeistään 15. kesäkuuta niinä kalenterivuosina, joina tiedot kerätään.

Uusi ohje kumoaa palkitsemisjärjestelmien vertailusta annetut EBAn ohjeet (EBA/GL/2014/08) 31.12.2022 lukien.

Finanssivalvonta on ilmoittanut EBAlle 21.12.2022 noudattavansa ohjetta valvonnassaan. 

Palkitsemistiedot

EBAn ohjeiden perusteella Finanssivalvonnan tulee kerätä ja toimittaa EBAlle palkitsemistiedot varojen määrän perusteella suurimmilta laitoksilta Suomessa ja varmistaa, että toimenpide kattaa vähintään 60 prosenttia pankkijärjestelmän varoista Suomessa.

Sukupuolten palkkaeroa koskevat tiedot

EBAn ohjeiden perusteella Finanssivalvonnan tulee kerätä ja toimittaa EBAlle sukupuolten palkkaeroja koskevat tiedot erikseen niiltä laitoksilta, joilta se kerää palkitsemistiedot. Finanssivalvonnan tulisi myös kerätä sukupuolten palkkaeroa koskevat tiedot laitoksilta, jotka edustavat riittävästi erityyppisiä laitoksia Suomessa. Sukupuolten palkkaeroa koskevat tiedot kerätään erikseen ainoastaan sellaisilta laitoksilta, joilla on vähintään 50 työntekijää, lukuun ottamatta valvontatehtäväänsä hoitavan ylimmän hallintoelimen jäseniä.

Finanssivalvonnan on pyrittävä keräämään sukupuolten palkkaeroa koskevat tiedot vähintään viideltä laitokselta (erikseen) kustakin seuraavista kokoluokista:

  • kokonaisvarat enintään 5 miljardia euroa
  • kokonaisvarat 5–15 miljardia euroa
  • kokonaisvarat vähintään 15 miljardia euroa. 

EBAn ohjeissa annetaan ohjeet sukupuolten palkkaeroa koskevien tietojen muodostamisesta. Kaikkien raportointivelvollisten laitosten on toimitettava sukupuolten palkkaeroja koskevat tiedot koko henkilöstöstä yhteensä ja erikseen nimetyistä henkilöistä. Lisäksi vähintään 250 työntekijän laitosten on raportoitava tiedot neljässä erillisessä yhtä suuressa osajoukossa (kvartiileittain), joista ensimmäinen osajoukko sisältää henkilöstön heikoiten palkitun neljänneksen ja neljäs osajoukko parhaiten palkitun neljänneksen. Jos laitoksessa on vähintään 250 nimettyä henkilöä, tulee näiden laitosten lisäksi raportoida tiedot nimetyistä henkilöistä muodostetuille kvartiileille.

Lisätietoja antaa

Erika Penttilä, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5270 tai erika.penttila(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet