Valvottavatiedote 31.12.2021 – 62/2021

Määräykset ja ohjeet 16/2021 Finanssivalvonnan suositus EBAn palkitsemisjärjestelmiä koskevien ohjeiden noudattamisesta (EBA/GL/2021/04)

Finanssivalvonta on antanut 14.12.2021 määräykset ja ohjeet 16/2021, joissa se saattaa kansallisesti voimaan Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) 2.7.2021 antamat päivitetyt ohjeet direktiivin 2013/36/EU mukaisista moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä (Guidelines on sound remuneration policies under Directive 2013/36/EU). EBAn ohjeiden suomen- ja ruotsinkieliset versiot julkaistiin 29.10.2021 (EBA/GL/2021/04). Finanssivalvonnan uudet määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 31.12.2021.

EBAn uudistetut ohjeet käsittelevät mm. seuraavia asioita.

  1. Kohderyhmään tehdyt muutokset – luottolaitosten lisäksi kohderyhmään kuuluvat sijoituspalveluyritykset, joiden taseen arvo on vähintään 15 miljardia euroa ja jotka täyttävät lisäksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetuksessa1 tarkemmin asetetut edellytykset.

  2. Henkilöstön sukupuolineutraali palkitseminen, tasapuolinen kohtelu ja syrjimättömyyskiellot.

  3. Muuttuvan palkkion maksaminen siten, että
    1. pienet toimijat (muut kuin ’suuret laitokset’ CRR art. 4 kohdan 1. alakohdan 146 ja kansallisen kynnysarvon alittavat) vapautetaan muuttuvan palkkion lykkäämisestä sekä muun kuin käteisen käytöstä kokonaan,
    2. kaikki palkkiot, jotka ovat enintään 50 000 euroa ja 1/3 palkkionsaajan kokonaispalkkiosta vapautetaan lykkäyksestä sekä vaatimuksesta muun kuin käteisen käytöstä kokonaan, palkkion maksajan koosta riippumatta.

  1. Listattujen yhtiöiden instrumenttien käyttöä on vapautettu siten, että myös nämä yhtiöt voivat käyttää palkitsemisessa muitakin instrumentteja kuin omia osakkeitaan, ts. osakesidonnaiset välineet hyväksytään jatkossa myös listayhtiöillä.

  2. Palkitsemissääntelyn soveltamisessa konsernissa on otettu huomioon se, että konserniin kuuluvissa yrityksissä, jotka eivät kuulu direktiivin 2013/36/EU soveltamisalaan voidaan soveltaa muuta, alakohtaista EU-lainsäädännön sisältämää palkitsemissääntelyä.

  3. Ohjeissa on tarkennettu sitouttamispalkkion käyttömahdollisuuksia ja tarkennettu em. palkkion käyttämiseen ja lopulliseen maksuun sovellettavia edellytyksiä.

Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että Määräysten ja ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat valvottavat noudattavat ohjeita. Määräysten ja ohjeiden soveltamisala on laajempi kuin EBAn ohjeen kohderyhmä.

Ohjeiden kieliasua on tarkistettu EBAn ohjeet EBA/GL/2015/22 sisältöön verrattuna. Uusi ohje kumoaa em. ohjeen 31.12.2021 lukien.

Finanssivalvonta on ilmoittanut EBAlle 14.12.2021 noudattavansa ohjetta valvonnassaan.

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 16/2021 kumoavat Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista.

Finanssivalvonta kumoaa valvottavatiedotteissa 63/2014 ja 64/2015 antamansa tulkinnan luottolaitosten ja muiden luottolaitoslain (610/2014) soveltamisalaan kuuluvien valvottavien osalta luottolaitoslain 8 luvun 9 §,11 § ja 12 § noudattamisesta. Finanssivalvonta tulee kuitenkin valvonnassaan edelleen soveltamaan suhteellisuusperiaatetta sen suhteen, millä yksityiskohtaisuuden tasolla sen valvottavien tulee arvioida ja dokumentoida muuttuvia palkkioita koskevia vaatimuksia arvoltaan pienemmissä palkkioissa.

Lisätietoja antaa

Erika Penttilä, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5270 tai erika.penttila(at)finanssivalvonta.fi

Linkit

 

1 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/2033, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista sekä asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 575/2013, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta.