Ilmoitukset

Mitä pitää ilmoittaa?

Pankki

Luottolaitokset

Suomalaiset luottolaitokset

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys
ja raportointi-ajankohdat
Palautuspäivät
ja -osoite

Valvottavatiedotteet
7.5.2015 - 18/2015
5.6.2015 - 24/2015

Euroopan
keskuspankin asetus
valvontamaksuista
(EU) 1163/2014 (EKP/2014/41)
ja päätös
(EU) 2015/530 (EKP/2015/7) 

Euroopan keskuspankin valvontamaksutietojen kerääminen
COF

Vuosittain Viimeistään 1.7.

Laki
luottolaitostoiminnasta

1. Muuttuvien palkkioiden suurta enimmäisosuutta koskeva yhtiökokouksen päätös - 8 luku 8 §
Valvottavatiedote 22/2015
– 29.5.2015 sisältää käytettävän lomakkeen.

 

viipymättä

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

ks. yllä

2. Tietoa yli miljoona
euroa vuodessa
ansaitsevista
– 8 luku 16 §
Valvottavatiedote 35/2018
– 18.6.2018
sisältää lomakkeen ja
linkin EBAn ohjeisiin
(= High earners)

vuosittain

30.6.

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

ks. yllä

3. Palkitsemisen
kehittymistä koskeva tiedonkeruu
– 8 luku 16 § (Finanssivalvonta
ilmoittaa kohderyhmälle raportointivelvollisuudesta)
Valvottavatiedote 35/2018
– 18.6.2018
sisältää lomakkeen
ja linkin EBAn ohjeisiin
(= Benchmarking)

vuosittain

30.6.

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

15/2021

Luottolaitoslaki 7 luku 4 §

RavaL
2 luku 14 §

Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen

LSI-valvottavat: Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta (lisätietoja). Sähköisen asiointijärjestelmän kirjautumissivu.

SI-valvottavat:
Fit & Proper -lomake
(word). Ei sähköisessä asiointijärjestelmässä.

 

Viipymättä nimityspäätöksen
tai tehtävien
muutosten jälkeen, viimeistään
kahden viikon
kuluessa päätöksestä
tai siitä ajankohdasta,
kun henkilö ottaa
tehtävän vastaan.

Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta.

8/2014

Operatiiviseen riskin
hallinta rahoitus-
sektorin valvottavissa

 

 

 • luku 9.1

Ilmoitus toiminnan
häiriöistä ja virheistä

Häiriöilmoituslomake
(excel)

 

Viipymättä niiden ilmaannuttua

hairio(at)
finanssivalvonta.fi

Alkaen 1.2.2023 Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta (lisätietoja). Sähköisen asiointijärjestelmän kirjautumissivu.

 • ks. yllä

Ilmoitus merkittävistä maksupalvelu-
häiriöistä

Merkittävän maksupalveluhäiriön ilmoituslomake
(excel)

 

Euroopan pankkiviranomaisen
ohjeiden
(EBA/GL/2021/03)
määräaikojen
mukaisesti

hairio(at)finanssivalvonta.fi

Alkaen 1.2.2023 Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta (lisätietoja). Sähköisen asiointijärjestelmän kirjautumissivu.

 • luku 9.2

Vuosi-ilmoitus
operatiivisen riskin aiheuttamista
tappioista

Vahinkoilmoituslomake
(word)

 

opriskivahinko(at)finanssivalvonta.fi

5/2019
luku 13.4

EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet

Suurten asiakasriskien ylitysraportointiin
tarkoitettu
ylitysilmoituslomake
(excel)

 

Viipymättä
ylityksen
havaitsemisesta

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

1/2023
luku 3

Luottolaitoksen ja
sen konsolidointi-
ryhmän kiinteistöomistuksen ilmoittamisesta

Lomakkeet ovat
saatavilla
Finanssivalvonnan verkkopalvelusta

Vuosittain
31.12.
tilanteesta

Viimeistään 1.4.

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Valtioneuvoston
asetus
208/2014
LLL
(610/2014) 3 luku 1 § 
RavaL
(699/2004) 11 §

Omistusosuuden
hankkiminen ja
luovuttaminen luottolaitoksessa

 

 

IMAS portal

9/2017

Määräosuuksien
hankinnan ja
lisäämisen arviointi

Valvottavatiedote 55/2017 – 3.10.2017

 

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Asetus (EU) 2017/847 (maksun tiedot
-asetus)

5/2018 Varain-
siirtojen mukana toimitettavat
tiedot maksajasta
ja maksunsaajasta

Ilmoitukset maksajan
tai maksunsaajan tietojen toimittamatta jättämisestä ja toteutetuista toimista.

Lomake on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelusta 

 

Viipymättä ja
viimeistään kolmen kuukauden
kuluessa maksupalveluntarjoajan
toistuvan
laiminlyönnin havaitsemisesta.

maksuntiedot(at)fiva.fi

Vapaamuotoisina ilmoitettavat tiedot

Määräykset
ja ohjeet
Raportoitava tieto Raportointitiheys
ja raportointi-
ajankohdat
Palautuspäivät

Valvottavatiedote 28.1.2022 – 8/2022

Vakavaraisuusasetus (EU) 575/2013
(artikla 4 artiklan 1 kohdan 145 alakohta)

Ilmoitusvelvollisuus pienten ja rakenteeltaan yksinkertaisten luottolaitosten edellytysten täyttymisestä Vuosittain

31.3.

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit
ja ilmoitukset
 

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

RA1.1 luku 4
(LLL 5 luku 15§)
TaYL 6 luku 33 §)
RavaL 2 luku
Sisäisten liiketoimien
ilmoittaminen

Neljännes-
vuosittain
31.3., 30.6.,
30.9., 31.12.

15.5, 15.8,
15.11., 28./29.2.  

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

RA1.2 luku 4
LLL 5 luku 13 §
RavaL 2 luku 10§
Määräysvallan hankkiminen
Euroopan talousalueen
ulkopuolisessa maassa
sijaitsevasta yrityksestä

 

Etukäteen ennen
määräysvallan
hankkimista

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

1/2012 luku 8 Toiminnan ulkoistaminen

 

Etukäteen

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

2/2016
luku 13.2.2

Tilinpäätösasiakirjojen
toimittaminen

 • Jäljennös
  tilinpäätöksestä ja
  konsernitilinpäätöksestä
  sekä toiminta-
  kertomuksesta
 • Jäljennös tilintarkastus-
  kertomuksesta
 • Jäljennös tilinpäätöstä
  käsitelleen
  yhtiökokouksen
  tai sitä vastaavan
  elimen kokouksen
  pöytäkirjasta

Vuosittain

Kahden viikon
kuluessa
tilinpäätöksen
vahvistamisesta

Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

ks. yllä

Taloudellinen katsaus

(yhtiön puolivuosikatsaus
ja yhtiön säännöllisesti
kolmelta tai yhdeksältä
kuukaudelta julkaisemat
toimintansa tulosta ja
taloudellista asemaa
koskevat tiedot)

 

Katsauskausittain

Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

2/2016
luku 13.3.2

Tilintarkastajien raportit
valvottavalle, valvottavan
omistusyhteisölle tai
sen tytäryhtiölle

 

Kahden viikon
kuluessa raportin
esittämisestä
valvottavalle

Laki
luottolaitostoiminnasta

4 luku 7 § 2 mom.

Luottolaitos ei saa aloittaa
toimintaansa ennen kuin
se on toimittanut
Finanssivalvonnalle:

 1. luottolaitosta koskevan
  täydellisen otteen
  kaupparekisteristä, johon
  sisältyvät yhtiöjärjestys
  tai säännöt;
 2. hallintoneuvoston ja
  hallituksen jäsenten ja
  varajäsenten, toimitus-
  johtajan ja toimitus-
  johtajan sijaisen sekä
  tilintarkastajien ja
  varatilintarkastajien
  nimet ja heitä koskevat
  tarvittavat muut tiedot.

Jos 2 momentissa mainitussa
tiedossa tapahtuu muutos,
uusi tieto on viipymättä
ilmoitettava Finanssivalvonnalle.

 

 

8/2014 luku 9.3

Vuosittainen arvio
maksupalveluiden
operatiivisista ja
turvallisuusriskeistä
(vapaamuotoinen riskiarvio)

 

Vuosittain 28.2.
mennessä.
Ensimmäinen
arvio 28.2.2019
mennessä.

operatiivinenriski(at)finanssivalvonta.fi

Standardi 1.5
luku 6

RavaL 2 luku 9§

Rahoitus- ja vakuutus-
ryhmittymän ja sen
omistusyhteisön
tunnistaminen

 

Viivytyksettä
saatuaan tiedon
ryhmittymään
kuulumisesta

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

7/2015 
luvut 5.1 ja 5.2

Rahoitus- ja vakuutus-
ryhmittymän rakennetta
koskevat tiedot sekä
vakavaraisuuslaskelman
apulaskelmat ja erittelyt

Vuosittain
per 31.12.
tilanteesta

28.2. mennessä

FivaRava-vakavaraisuusraportit(at)fiva.fi

       

 

Maksupalvelun tarjoajat

Toimiluvalliset maksulaitokset

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Ilmoitettava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat
8/2016 luku 8.3.1

 

Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen raportoiminen

Ilmoituslomake M (word)

Ilmoitus on tehtävä toimiluvan hakemisen yhteydessä sekä tehtäessä ilmoitus maksupalvelun tarjoamiseksi ilman toimilupaa tai asiamiehen käyttämisestä. Uuden henkilön tultua valituksi yllä mainittuun tehtävään ilmoitus on tehtävä välittömästi nimityspäätöksen tai tehtävien muutoksen jälkeen, viimeistään kahden viikon kuluessa päätöksestä.
8/2014 luku 9.1

Ilmoitus toiminnan häiriöistä ja virheistä

Häiriöilmoituslomake (excel)

Viipymättä niiden ilmaannuttua Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta (lisätietoja). Sähköisen asiointijärjestelmän kirjautumissivu.
8/2014 luku 9.1

Ilmoitus merkittävistä maksupalveluhäiriöistä

Merkittävän maksupalveluhäiriön ilmoituslomake (excel)

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden (EBA/GL/2021/03) määräaikojen mukaisesti Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta (lisätietoja). Sähköisen asiointijärjestelmän kirjautumissivu.
8/2014 luku 9.2

Vuosi-ilmoitus operatiivisen riskin aiheuttamista tappioista

Vahinkoilmoituslomake (word)

Finanssivalvonnan suojatun sähköpostipalvelun (linkki) kautta osoitteeseen opriskivahinko(at)finanssivalvonta.fi

Vapaamuotoisena ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Ilmoitettava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat
8/2016 luku 7.1 Sivuliikkeen perustaminen toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon Ilmoitus etukäteen Finanssivalvonnalle
8/2016 luku 7.2 Sivuliikkeen perustaminen valtioon, joka ei kuulu Euroopan talousalueeseen Haettava etukäteen lupa Finanssivalvonnalta
8/2016 luku 7.3 Palvelujen tarjoaminen toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon Ilmoitettava tarjottavat palvelut etukäteen Finanssivalvonnalle
8/2016 luku 8.3.2 ja standardin RA1.2 keskeiset periaatteet pl. luku 5

Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä

Ilmoitusohjeet: standardi RA1.2

Ilmoitusvelvollisen yrityksen tulee ilmoittaa etukäteen Finanssivalvonnalle määräysvallan hankkimisesta
8/2016 luku 8.3.3

Ilmoitus merkittävän toiminnan ulkoistamisesta

Ilmoitusohjeet: 1/2012 Ulkoistaminen rahoitussektoriin kuuluvissa valvottavissa

Maksulaitoksen on ilmoitettava maksupalvelun kannalta merkittävän toiminnon ulkoistamisesta etukäteen Finanssivalvonnalle
8/2016 luku 8.3.4

Ilmoitus asiamiehen käyttämisestä maksupalvelujen tarjonnassa

Ilmoitusohjeet: 1/2012 Ulkoistaminen rahoitussektoriin kuuluvissa valvottavissa

Maksulaitoksen on ilmoitettava tiedot Finanssivalvonnalle etukäteen ennen asiamiehen käyttöä
8/2016 luku 8.3.6

Omistajamuutoksista ilmoittaminen

Omistusosuuden muutos / Luonnollista henkilöä koskeva ilmoituslomake (word)

Omistusosuuden muutos / Oikeushenkilön ilmoituslomake (word)

Omistusosuuden muutos / kohdeyritystä koskeva ilmoituslomake (word)

Ilmoitus etukäteen Finanssivalvonnalle
8/2014 luku 9.3

Vuosittainen arvio maksupalveluiden operatiivisista ja turvallisuusriskeistä (vapaamuotoinen riskiarvio)

Vuosittain 28.2. mennessä.

Finanssivalvonnan suojatun sähköpostipalvelun (linkki) kautta osoitteeseen operatiivinenriski(at)finanssivalvonta.fi

Ilman toimilupaa rekisteröidyt maksupalvelun tarjoajat

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Ilmoitettava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat
8/2016 luku 8.3.1

 

Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen raportoiminen

Ilmoituslomake M (word)

Ilmoitus on tehtävä toimiluvan hakemisen yhteydessä sekä tehtäessä ilmoitus maksupalvelun tarjoamiseksi ilman toimilupaa tai asiamiehen käyttämisestä. Uuden henkilön tultua valituksi yllä mainittuun tehtävään ilmoitus on tehtävä välittömästi nimityspäätöksen tai tehtävien muutoksen jälkeen, viimeistään kahden viikon kuluessa päätöksestä.

8/2014 luku 9.1

Ilmoitus toiminnan häiriöistä ja virheistä

Häiriöilmoituslomake (excel)

Viipymättä niiden ilmaannuttua Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta (lisätietoja). Sähköisen asiointijärjestelmän kirjautumissivu.

8/2014 luku 9.1

Ilmoitus merkittävistä maksupalveluhäiriöistä

Merkittävän maksupalveluhäiriön ilmoituslomake (excel)

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden (EBA/GL/2021/03) määräaikojen mukaisesti Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta (lisätietoja). Sähköisen asiointijärjestelmän kirjautumissivu.

Vapaamuotoisena ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Ilmoitettava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat
Maksulaitoslaki 8 § 1 momentti

Palveluntarjoajan toiminnan lakkaaminen, merkittävät muutokset toiminnan laajuudessa sekä muutoksista maksulaitoslain 7 §:n 2-4 momentissa ja 7 a §:n 1 momentissa tarkoitetuissa seikoissa.

viipymättä
8/2014 luku 9.3

Vuosittainen arvio maksupalveluiden operatiivisista ja turvallisuusriskeistä (vapaamuotoinen riskiarvio)

Vuosittain 28.2. mennessä.

Finanssivalvonnan suojatun sähköpostipalvelun (linkki) kautta osoitteeseen operatiivinenriski(at)finanssivalvonta.fi

Ulkomaisten maksulaitosten Suomessa toimivat sivuliikkeet

Määräykset ja ohjeet Ilmoitettava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat
8/2016 luku 8.4.5 Raportointi maksutapahtumien yhteismäärästä Suomen Pankille Lisätietoa Suomen Pankin verkkopalvelusta

 

Vakuutus

Työeläkevakuutus

Työeläkevakuutusyhtiöt

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto
4/2015
Vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen valvonta-asiakirjojen toimittaminen

Ennen tilintarkastuskertomuksen luovuttamista toimitettavat asiakirjat

Tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen toimitettavat asiakirjat

Muut asiakirjat ja selonteot

Raportti 22b (excel)
Tietoja työkyvyttömyysriskin hallitsemiseksi tehdyistä palvelusopimuksista (excel)

MOK 2/2017, luku 5

Fit & Proper
Vakuutusyhtiön/vakuutusomistusyhteisön johdon luotettavuus- ja sopivuusselvitys

MOK 2/2017, luku 11.1

Ilmoitus toiminnan häiriöstä ja virheistä (häiriöilmoitus)

Lomake (excel)

Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta (lisätietoja). Sähköisen asiointijärjestelmän kirjautumissivu.

Tarkemmat tiedot (pdf)

Eläkekassat

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto
4/2015
Vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen valvonta-asiakirjojen toimittaminen

Ennen tilintarkastuskertomuksen luovuttamista toimitettavat asiakirjat

Tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen toimitettavat asiakirjat

Muut asiakirjat ja selonteot

Laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista (946/2021)

Laki lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista (947/2021)

Laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain, lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain ja vakuutuskassalain voimaanpanosta (951/2021)

Eläkekassan perustamis- ja muutosilmoitukset

Perustamisilmoitus (word)
Muutosilmoitus (word)

Eläkesäätiöt

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto
4/2015
Vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen valvonta-asiakirjojen toimittaminen

Ennen tilintarkastuskertomuksen luovuttamista toimitettavat asiakirjat

Tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen toimitettavat asiakirjat

Muut asiakirjat ja selonteot

Laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista (946/2021)

Laki lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista (947/2021)

Laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain, lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain ja vakuutuskassalain voimaanpanosta (951/2021)

Eläkesäätiön perustamis- ja muutosilmoitukset

Perustamisilmoitus (word)
Muutosilmoitus (word)

Lailla perustetut laitokset

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto
4/2015
Vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen valvonta-asiakirjojen toimittaminen

Ennen tilintarkastustilaisuutta toimitettavat asiakirjat

Tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen toimitettavat asiakirjat

Muut asiakirjat ja selonteot

Tarkemmat tiedot (pdf)

Vahinko- ja henkivakuutus

Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto
Valtioneuvoston asetus 208/2014

Omistusosuuden muutos / Luonnollista henkilöä koskeva ilmoituslomake (word)

Omistusosuuden muutos / Oikeushenkilön ilmoituslomake (word)

Omistusosuuden muutos / kohdeyritystä koskeva ilmoituslomake (word)

9/2017

Määräosuuksien hankinnan ja lisäämisen arviointi

6/2015 luku 10

Operatiivisen riskin hallinta vakuutussektorin valvottavissa

6/2015 luku 10.1.3

Ilmoitus toiminnan häiriöstä ja virheistä (häiriöilmoitus)
Lomake (excel)

hairio(at)finanssivalvonta.fi

Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta (lisätietoja). Sähköisen asiointijärjestelmän kirjautumissivu.

 6/2015 luku 10.1.4

Vuosi-ilmoitus operatiivisen riskin aiheuttamista tappioista (vahinkoilmoitus)
Lomake (word)

Finanssivalvonnan suojatun sähköpostipalvelun (linkki) kautta osoitteeseen opriskivahinko(at)finanssivalvonta.fi

6/2015 luku 9

Vakuutusyhtiön/vakuutusomistusyhteisön johdon luotettavuus- ja sopivuusselvitys
Lomake (word)

4/2015 luku 4

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

4/2015 luku 4

Run-off-yhtiön tilinpäätöstietoja 

Lomake (excel)

Vapaamuotoisina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto
6/2015 luku 4 Toiminnan aloittaminen, toimiluvan hakeminen
6/2015 luku 5 Liitännäistoiminta
6/2015 luku 8 Ensivakuutustoiminnan harjoittaminen muussa ETA-valtiossa
6/2015 luku 11 Ulkoistamista koskeva ilmoitus
6/2015 luku 12 Luotonotto ja vakuuden antaminen, ilmoitus luottojen ottamisesta
6/2015 luku 13

Vakavaraisuuspääomavaatimuksen täyttämättä jääminen

 • Yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelma
 • Lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelma
4/2015 luku 4 Tilintarkastus, valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

 

Vakuutusyhdistykset

Vakuutusyhdistykset

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto
4/2015 luku 4

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Vapaamuotoisina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto
6/2015 luku 4 Toiminnan aloittaminen, toimiluvan hakeminen
4/2015 luku 4 Tilintarkastus, valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

 

Työttömyysvakuutus

Työttömyyskassat

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

17/2013 luku 12
Työttömyyskassoja koskevat määräykset ja ohjeet

Tilinpäätöstiedot

Tiedot sisältävät vahvistettua tilinpäätöstä koskevat asiakirjat. (KB01,KB02 ja KB03)

 

Vuosittain
31.12.

30.4.

ks. yllä

Takaisinperintätilasto

Lomake (excel)

Vuosittain
31.12.
 31.3.
ks. yllä

Väärinkäytöstilasto

Lomake (excel)

Vuosittain
31.12.
31.3.
ks. yllä

Etuudensaajarekisterin neljännesvuositiedot

Maksutiedot, henkilötiedot ja päätöstiedot

Lomakkeet on saatavilla Fivan verkkopalvelusta

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.4., 15.7., 15.10., 15.1.

ks. yllä

Kuukausitilastot

Tiedot etuuslajeittain

Kuukausittain

15. kalenteripäivä tiedonajankohdan jälkeen

Talouden seuraaminen neljänneksittäin

Talouden tunnuslukujen Q1 ja Q2 liitetaulukot

Vuoden ensimmäinen ja toinen neljännes

30.4. ja 16.8.

Vapaamuotoisina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
17/2013 luvut 10 ja 12 
Työttömyyskassoja koskevat määräykset ja ohjeet
Sijoitussuunnitelmat   Seuraavan tilikauden ensimmäisen kuukauden loppuun mennessä
17/2013 luku 12 
Työttömyyskassoja koskevat määräykset ja ohjeet

Toiminnan ulkoistaminen

Ulkoistamista koskevat sopimukset

  Kahden viikon kuluessa siitä, kun tällainen sopimus on allekirjoitettu

ks. yllä

Hallinnon pöytäkirjat

  Kahden viikon kuluessa siitä, kun pöytäkirja on tarkistettu
17.9.2014 kirje

Työttömyyskassojen sääntöjen laatiminen ja vahvistaminen

  Etukäteen
17.9.2014 kirje

Työttömyyskassojen sulautuminen

  Etukäteen
17.9.2014 kirje

Työttömyyskassarekisteri

  Viipymättä

 

Sairaus- ja avustuskassat

Sairauskassat ja hautaus- ja eroavustuskassat

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Palautuspäivät
Sääntely/Määräys-ja-ohjekokoelma/Vakuutustoiminta/04_2015/

Ennen tilintarkastusta toimitettavat asiakirjat

10 vrk ennen tilintarkastuksen alkamista

 

Tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen toimitettavat asiakirjat

Muut asiakirjat ja selonteot

Kuukauden kuluessa kassankokouksesta

Vakuutuskassalaki (948/2021)

Laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista (946/2021)

Vakuutuskassan perustamis- ja muutosilmoitus

Perustamisilmoitus (word)
Muutosilmoitus (word)

 

 

Vakuutusedustajat

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
4/2015 luku 4.5
Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Liiketoimintakertomus

Lomake (excel)

 • Toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen tilastot(at)finanssivalvonta.fi
 • Viestin otsikoksi merkitään ”Vakuutusmeklari / yhtiön virallinen nimi”
 • Liiketoimintakertomuksen voi toimittaa suojatun sähköpostiyhteyden kautta: Finanssivalvonnan suojattu sähköposti
Vuosittain 30.4.

Vapaamuotoisina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
4/2015
Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Tilinpäätös

 • Toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen tilastot(at)finanssivalvonta.fi tai postitse Finanssivalvonta, Meklaritilastot, PL 103, 00101 Helsinki
 • Viestin otsikoksi merkitään ”Vakuutusmeklari / yhtiön virallinen nimi”
 • Liiketoimintakertomuksen voi toimittaa suojatun sähköpostiyhteyden kautta: Finanssivalvonnan suojattu sähköposti
Vuosittain yhtiömuodosta riippuen kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta
       

 

Pääomamarkkinat

Sijoituspalvelujen tarjoajat

Sijoituspalveluyritykset

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet / Standardi Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
Sijoituspalvelulain (747/2012)
7 luvun 8 §:n 2 momentin mukaan luottolaitoslain 8 luvun säännöksiä sovelletaan myös sijoituspalveluyrityksiin

1. Muuttuvien palkkioiden suurta enimmäisosuutta koskeva yhtiökokouksen päätös - 8 luku 8 §
Valvottavatiedote 22/2015 -
29.5.2015 sisältää käytettävän lomakkeen.

  Viipymättä
ks. yllä 2. Tietoa yli miljoona euroa vuodessa ansaitsevista – 8 luku 16 § Valvottavatiedote 35/2018 – 18.6.2018
sisältää lomakkeen ja linkin EBAn ohjeisiin (= High earners)
Vuosittain 30.6.
ks. yllä 3. Palkitsemisen kehittymistä koskeva tiedonkeruu – 8 luku 16 § (Finanssivalvonta ilmoittaa kohderyhmälle raportointivelvollisuudesta) Valvottavatiedote 35/2018 – 18.6.2018
sisältää lomakkeen ja linkin EBAn ohjeisiin
(= Benchmarking)

Vuosittain
30.6.

15/2021

Sijoituspalvelulaki 6 b luvun 4 §

Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen

Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta (lisätietoja). Sähköisen asiointijärjestelmän kirjautumissivu.

 

Viipymättä nimityspäätöksen
tai tehtävien
muutosten jälkeen, viimeistään
kahden viikon
kuluessa päätöksestä
tai siitä ajankohdasta,
kun henkilö ottaa
tehtävän vastaan.

Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta.

8/2014

Operatiiviseen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa

   
 • luku 9.1

Ilmoitus toiminnan häiriöistä ja virheistä

Häiriöilmoituslomake (excel)

  Viipymättä niiden ilmaannuttua
 • luku 9.2

Vuosi-ilmoitus operatiivisen riskin aiheuttamista tappioista

Vahinkoilmoituslomake (word)

 

28.2. mennessä

25/2013 luku 10.3

Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Suurten asiakasriskien ylitysraportointiin tarkoitettu ylitysilmoituslomake (excel)

 

Viipymättä

EU 2017/1946

Sijoituspalvelulaki (747/2012) luku 6a

Omistusosuuden hankkiminen ja luovuttaminen sijoituspalveluyrityksessä

Huom! Aina tulee täyttää myös kohdeyritystä koskeva lomake

Lomakkeet tilanteisiin, joissa sovelletaan supistettuja tietovaatimuksia (13 Artikla, EU 2017/1946):

 

 

Etukäteen

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 7 luvun 6 §

Sidonnaisasiamiesilmoitus

Sidonnaisasiamiesilmoitus (uusi ilmoitus tai muutos) lähetetään Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta. Lisätietoja täältä. Sähköisen asiointijärjestelmän kirjautumissivu

Ks. sidonnaisasiamiesrekisteri

 

Välittömästi

Finanssivalvonnasta annettu laki (878/2008)

Valvottavan saamien asiakasvalitusten raportointi Finanssivalvonnalle (3/2013)

Asiakasvalituksiin liittyvät tiedot lähetetään Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta. Lisätietoja. Sähköisen asiointijärjestelmän kirjautumissivu

 

Vuosittain/puolivuosittain

 

 

 

 

Vapaamuotoisena ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet / Standardi Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

3/2014

Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset

 

 

RA1.1 luku 4

Sisäisten liiketoimien ilmoittaminen

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5., 15.8., 15.11., 28./29.2.

RA1.2 luku 4

Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä

 

Etukäteen määräysvallan hankkimisesta

8/2014

Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa

 

 

EU 2017/565 (resitaali 44)

Toiminnan ulkoistaminen

 

Etukäteen

2/2016
Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätösasiakirjojen toimittaminen

 • Jäljennös tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta
 • Jäljennös tilintarkastuskertomuksesta
 • Jäljennös tilinpäätöstä käsitelleen yhtiökokouksen tai sitä vastaavan elimen kokouksen pöytäkirjasta

Vuosittain

Kahden viikon kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

ks. yllä

Osavuosikatsaus

Vuosittain

Kahden kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä

ks. yllä

Tilintarkastus

 

Kahden viikon kuluessa raportin esittämisestä valvottavalle

4.2 Vakaraisuuden hallinta

Valvottavan vakavaraisuuden hallinta

Vuosittain ja aina muutosten yhteydessä

Välittömästi muutosten yhteydessä

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 3:8

Ilmoitus toimiluvan myöntämistä koskevien edellytysten olennaisista muutoksista

 

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 6a:1.5

Ilmoitus 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen omistusosuuksien omistajat ja omistusten suuruudet sekä omistusosuuksien muutokset

 

Kerran vuodessa/viipymättä

Sipa-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 7:10 ja RA1.2

Ilmoitus aikomuksesta hankkia kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettua määräysvaltaa sellaisessa luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, vaihtoehtorahastojen hoitajassa tai vakuutusyhtiössä, jonka kotipaikka on kolmannessa maassa

 

Etukäteen

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 7a:1

Ilmoitus siitä, että sijoituspalveluyritys harjoittaa algoritmista kaupankäyntiä Suomessa tai ETA-valtiossa

 

MiFIDilmoitukset@fiva.fi

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 7a:3

Ilmoitus siitä, että sijoituspalveluyritys tarjoaa suoraa sähköistä markkinoillepääsyä kauppapaikkaan

 

MiFIDilmoitukset@fiva.fi

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 9:6

Tilintarkastajan lausunto siitä, vastaavatko sijoituspalveluyrityksen asiakasvarojen säilyttämistä ja käsittelyä koskevat järjestelyt SipaL 9 luvun säännöksiä ja niiden nojalla annettuja määräyksiä

Vähintään kerran vuodessa

 

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 10:15

Ilmoitus 10:15 1 momentissa tarkoitetun toimielimen nimestä ja yhteystiedoista

 

 

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 13:1

Ilmoitus siitä, että sijoituspalveluyritys aikoo perustaa sivuliikkeen muuhun ETA-valtioon kuin Suomeen tai aikoo käyttää sellaiseen toiseen ETA-valtioon sijoittautunutta sidonnaisasiamiestä, jonka alueelle se ei ole perustanut sivuliikettä

 

Hyvissä ajoin etukäteen

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 13:1.4

Ilmoitus 1 momentissa tarkoitettujen tietojen muutoksista

 

Viimeistään kuukausi ennen kuin muutokset on tarkoitus toteuttaa

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 13:4

Ilmoitus siitä, miten sijoituspalveluyrityksen ulkomailla olevan sivuliikkeen asiakkaina olevien sijoittajien saamiset on turvattu

 

 

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 13:6.1

Ilmoitus siitä, että sijoituspalveluyritys aikoo aloittaa rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin liitteen I mukaisten sijoituspalvelujen tarjoamisen tai sijoitustoiminnan harjoittamisen ja oheispalvelujen tarjoamisen muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa perustamatta sivuliikettä

 

Hyvissä ajoin etukäteen

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 13:6.3

Ilmoitus 1 momentissa tarkoitettujen tietojen muutoksista

 

Viimeistään kuukausi ennen kuin muutokset on tarkoitus toteuttaa

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 13:6.4

Ilmoitus siitä, että sijoituspalveluyritys aikoo tarjota toiseen ETA-valtioon sijoittautuneelle sijoituspalveluyritykselle, luottolaitokselle tai muulle henkilölle suoran mahdollisuuden käydä kauppaa monenkeskisessä tai organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä

 

Hyvissä ajoin etukäteen

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 13:6.5

Ilmoitus 4 momentissa tarkoitetun tiedon muutoksesta

 

Viimeistään kuukausi ennen kuin muutos on tarkoitus toteuttaa

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 13:6a

Ilmoitus siitä, että sijoituspalveluyritys aikoo aloittaa rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin liitteen I mukaisten sijoituspalvelujen tarjoamisen tai sijoitustoiminnan harjoittamisen ja oheispalvelujen tarjoamisen kolmannessa maassa perustamatta sivuliikettä

 

Hyvissä ajoin etukäteen ja tietojen muututtua

 

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Rahastoyhtiöt

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet / Standardi Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät ja -osoite

Sijoitusrahastolaki 3 luku 2 §

Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen

Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta (lisätietoja). Sähköisen asiointijärjestelmän kirjautumissivu.

 

Viipymättä nimityspäätöksen tai tehtävien muutoksen jälkeen, viimeistään kahden viikon kuluessa päätöksestä tai siitä ajankohdasta, kun henkilö ottaa tehtävän vastaan

Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta.

8/2014

 

Operatiiviseen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa

   
 • luku 9.1

Ilmoitus toiminnan häiriöistä ja virheistä

Häiriöilmoituslomake (Excel)

  Viipymättä niiden ilmaannuttua
 • luku 9.2

Vuosi-ilmoitus operatiivisen riskin aiheuttamista tappioista

Vahinkoilmoituslomake (Word)

 

28.2. mennessä

Valtioneuvoston asetus 208/2014

Sijoitusrahastolaki 4 luku 7 §

Omistusosuuden hankkiminen ja luovuttaminen rahastoyhtiössä

Huom! Aina tulee täyttää myös kohdeyritystä koskeva lomake

 

Etukäteen

Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Vapaamuotoisena ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet / Standardi Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
3/2014

Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset

 

Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

1/2012 luku 8

Toiminnan ulkoistaminen

 

Etukäteen

Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

2/2016
Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätösasiakirjojen toimittaminen

 • Jäljennös tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta
 • Jäljennös tilintarkastuskertomuksesta
 • Jäljennös tilinpäätöstä käsitelleen yhtiökokouksen tai sitä vastaavan elimen kokouksen pöytäkirjasta
 • Rahastoyhtiöiden on toimitettava myös hallinnoimiensa sijoitusra-hastojen tilinpäätösasiakirjat

Vuosittain

Kahden viikon kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta

rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

ks. yllä

Osavuosikatsaus

 

Kahden kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä
rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

ks. yllä

Tilintarkastus

 

Kahden viikon kuluessa raportin esittämisestä valvottavalle
rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Sijoitusrahastolaki 2 luku 9 §

Ilmoitus siitä, milloin rahastoyhtiön toiminta aloitetaan

 

rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Sijoitusrahastolaki 20 luku 5 § Ilmoitus siitä, milloin säilytysyhteisön toiminta aloitetaan   rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 20 luku 11 § Säilytysyhteisön toimiluvan myöntämisen jälkeen toimilupahakemuksessa ilmoitetuissa sidonnaisuutta koskevissa tiedoissa tapahtuneet muutokset on välittömästi ilmoitettava Finanssivalvonnalle Välittömästi kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Sijoitusrahastolaki 4 luku 7 § 5 momentti

Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevassa ilmoituksessa

Vähintään kerran vuodessa tehtävä ilmoitus rahastoyhtiön ja sen omistusyhteisön Sijoitusrahastolain 4 luvun 7 § 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen omistusosuuksien omistajista ja omistusten suuruuksista

Kerran vuodessa

rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Sijoitusrahastolaki 24 luku 1 §

Ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön sivuliikkeen perustamista koskeva ilmoitus 

  Ucits.Notifications(at)finanssivalvonta.fi

Sijoitusrahastolaki 8 luku 7 § 2 momentti

Ilmoitus sijoitusrahaston toiminnan aloittamisesta

  rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Sijoitusrahastolaki 6 luku 1 § 5 momentti

1/2012

Ilmoitus ulkoistamisesta ja siinä tapahtuvista merkittävistä muutoksista.

Etukäteen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Sijoitusrahastolaki 8 luku 8 § 2 momentti

Ilmoitus sijoitusrahaston vähimmäispääoman tai rahasto-osuuden omistajien vähimmäismäärän saavuttamisesta tai ylittämisestä taikka vähenemisestä alle 1 momentissa mainittujen rajojen

Välittömästi rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Sijoitusrahastolaki 2 luku 10 § 1 momentti

Jäljennös eurooppayhtiöasetuksen 8 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetusta siirtosuunnitelmasta ja selonteosta, jos rahastoyhtiö aikoo siirtää kotipaikkansa toiseen ETA-valtioon siten kuin eurooppayhtiöasetuksen 8 artiklassa säädetään

Viipymättä kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Sijoitusrahastolaki 5 luku 3 § 2 momentti

Ilmoitus rahastoyhtiön omien varojen vähenemisestä alle 3 luvun 1 §:ssä säädetyn vähimmäismäärän

Viipymättä  

Sijoitusrahastolaki 21 luku 10 §

Ilmoitus säilytysyhteisöltä, mikäli rahastoyhtiön toimeksiantoa ei noudateta, tai muutoin havaitaan huomautettavaa 2 § 1 momentissa tarkoitetun rahastoyhtiön toiminnassa, eikä yhtiö peruuta päätöstään tai muuta toimintatapaansa

   

Sijoitusrahastolaki 21 lulku 11 §

Sijoitusrahaston säilytysyhteisösopimus ja siihen tehdyt muutokset

Välittömästi kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Sijoitusrahastolaki 7 luku 5 §

2/2016

Sijoitusrahaston vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus  sekä jäljennökset:

 • Rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilinpäätösasiakirjoista
 • Rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilintarkastuskertomuksista sekä rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston hoitoa koskevista asiakirjoista
 • Yhtiön yhtiökokousten ja rahasto-osuudenomistajien kokousten pöytäkirjoista
 • Tarkastuskertomus rahasto-osuuden arvonlaskennan oikeellisuudesta
Ilman aiheetonta viivytystä rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 10 luku 8 § 1 momentti

 

Ilmoitus päätöksestä, jolla on keskeytetty rahasto-osuuksien lunastaminen

Viipymättä rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 13 luku 17 § 3 momentti

Ilmoitus sijoitusrahaston sijoitustoiminnassa käytettävien johdannaissopimusten lajeista, niihin liittyvistä riskeistä, johdannaissopimusten riskien arviointiin käytetyistä menetelmistä sekä määrällisistä rajoista

Vuosittain rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 15 luku 3 § 5 momentti

Rahastoesite ja kaikki siihen tehdyt muutokset

Välittömästi rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 15 luku 9 § 3 momentti

Rahasto-osuuden arvon julkistamisessa tapahtunut virhe

Välittömästi rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 15 luku 12 § 1 momentti

Avaintietoesite ja siihen tehdyt muutokset

Välittömästi rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 18 luku 3 § 2 momentti

Ilmoitus sijoitusrahaston hallinnon luovuttamisen täytäntöönpanosta

Kahden kuukauden kuluessa luvan myöntämisestä rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 16 luku 13 § 1 momentti

Ilmoitus sijoitusrahastojen sulautumisen täytäntöönpanosta

Kahden kuukauden kuluessa luvan myöntämisestä rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 17 luku 4 § 1 momentti

Ilmoitus sijoitusrahaston jakautumisen täytäntöönpanosta

Kahden kuukauden kuluessa luvan myöntämisestä rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 14 luku 13 §

Ilmoitus syöttörahastosta ja sellaisesta syöttörahastona olevasta yhteissijoitusyrityksestä, jonka varoja sijoitetaan sen hallinnoiman kohderahaston rahasto-osuuksiin

Välittömästi rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 19 luku 5 § 1 momentti

Ilmoitus sijoitusrahaston lakkauttamispäätöksestä

Viipymättä kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 19 luku 5 § 3 momentti

Lopputilitys sijoitusrahaston lakkauttamisesta liitteineen

  rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 19 luku 5 § 5 momentti

Ilmoitus, kun sijoitusrahaston varat on jaettu ja sijoitusrahasto on lakkautettu

Viipymättä rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 22 luku 1 § 1 momentti

Ilmoitus sivuliikkeen perustamisesta ETA-valtioon

Hyvissä ajoin etukäteen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 22 luku 1 § 5 momentti

Ilmoitus 22 luvun 1 § 1 momentin mukaisen ilmoituksen tietojen muuttumisesta

Viimeistään kuukausi ennen voimaantuloa kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 22 luku 4 § 1 momentti

Ilmoitus 2 luvun 2 §:n mukaisen toiminnan harjoittamisen aloittamisesta toisen valtion alueella perustamatta sivuliikettä

Hyvissä ajoin etukäteen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 22 luku 4 § 3 momentti

Ilmoitus 22 luvun 4 § 1 momentin mukaisen ilmoituksen tietojen muuttumisesta

Etukäteen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 22 luku 5 § 1 momentti

Ilmoitus 2 luvun 2 § 2 momentissa tarkoitetun toiminnan harjoittaminen muun kuin ETA-valtion alueella perustamatta sivuliikettä ja sen tietojen muuttuminen

Hyvissä ajoin etukäteen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 22 luku 7 §

Rahastoyhtiön ja ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön, joka aikoo markkinoida Suomessa hallinnoimansa sijoitusrahaston rahasto-osuuksia sijoitusrahaston vastaanottavassa ETA-valtiossa, on ilmoitettava siitä Finanssivalvonnalle

  Kotimaisen rahastoyhtiön ilmoitukset:
kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
ETA-rahastoyhtiön ilmoitukset:
Ucits.Notifications(at)finanssivalvonta.fi

 

Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet / Standardi Ilmoitettava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat

Valtioneuvoston asetus 208/2014

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 7 luku 9 § (toimiluvalliset) ja 5 luku 3 § (rekisteröitymisvelvolliset)

Osakkeiden hankintaa ja luovutusta koskeva ilmoitusvelvollisuus

Huom! Aina tulee täyttää myös kohdeyritystä koskeva lomake

Etukäteen

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 6 luku 5 § (toimiluvalliset) ja ja 5 luku 3 § (rekisteröitymisvelvolliset)

Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen

Finanssivalvonnan asiointijärjestelmän kautta (lisätietoja). Sähköisen asiointijärjestelmän kirjautumissivu.

 

viipymättä

Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta

Vapaamuotoisena ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet / Standardi Ilmoitettava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 3 luku 5 §

Ilmoitus siitä, että vaihtoehtorahastojen hoitaja ei pysty varmistamaan, että sen hoitama vaihtoehtorahasto tai vaihtoehtorahaston lukuun toimiva toinen yhteisö noudattaa sille tässä laissa säädettyjä velvollisuuksia

Välittömästi
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 4 luku 5 §

Ilmoitus olennaisista muutoksista 4 luvun 3 §:n mukaisiin toimiluvan myöntämisen edellytyksiin

Ennen muutosten täytäntöönpanoa

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 4 luku 7 §

Ilmoitus toiminnan aloittamisesta

rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 5 luku 4.1 §

Rekisteröitymisvelvollisen vaihtoehtorahastojen hoitajan ilmoitus tärkeimmistä rahoitusvälineistä, joilla se käy kauppaa, sekä tiedot hoitamiensa vaihtoehtorahastojen tärkeimmistä sijoituskohteista ja merkittävimmistä riskikeskittymistä

Vuosittain
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 5 luku 4.2 §

Rekisteröitymisvelvollisen vaihtoehtorahastojen hoitajan ilmoitus siitä, ettei se enää täytä 1 luvun 3 §:n edellytyksiä

Välittömästi

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 6 luku 7 §

Ilmoitus siitä, mihin itsesääntelytoimielimeen vaihtoehtorahastojen hoitaja kuuluu tai minkä toimielimen/toimielinten suosituksia se noudattaa

 

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 7 luku 9.4 §

 

Vähintään kerran vuodessa tehtävä ilmoitus vaihtoehtorahastojen hoitajan ja sen omistusyhteisön vaihtoehtorahastolain 7 luvun 9 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen omistusosuuksien omistajista ja omistusten suuruuksista

Kerran vuodessa

AIFM-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 9 luku 5 §

Ilmoitus vaihtoehtorahaston osuuden arvon määrittämisessä tapahtuneesta virheestä

Välittömästi

rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 10 luku 2.1 §

Ilmoitus merkittävän toiminnon ulkoistamisesta

 
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 10 luku 2.5 §

Ilmoitus ulkoistamiseen liittyvän sopimuksen sisällöstä sekä sopimussuhteessa tapahtuvat merkittävät muutokset

Viipymättä

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 12 luku 1 §

Vaihtoehtorahastojen hoitajan ilmoitus vaihtoehtorahastosta, jonka osuuksia se aikoo markkinoida Suomessa

Ennen markkinoinnin aloittamista, viimeistään kuukausi ennen suunnitellun muutoksen toteutumista tai välittömästi ennakoimattoman muutoksen toteuduttua

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 13 luku 4 §

Ilmoitus avaintietoesitteestä

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 15 luku 4.2 §

Ilmoitus vaihtoehtorahaston hoitajan hoitaman vaihtoehtorahaston säilytysyhteisösopimuksesta ja siihen tehdyt muutokset

Välittömästi

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 16 a luku 3.1 §

Erikoissijoitusrahaston sääntöjen toimittaminen tiedoksi

viimeistään kuukausi ennen suunnitellun muutoksen toteutumista tai välittömästi ennakoimattoman muutoksen toteuduttua

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 18 luku 1 §

Ilmoitus siitä, että vaihtoehtorahasto hankkii listaamattoman yhtiön osakkeita, luopuu niistä tai pitää niitä hallussaan, ja kun rahaston hallussa oleva osuus listaamattoman yhtiön äänioikeuksista saavuttaa, ylittää tai alittaa 10 prosentin, 20 prosentin, 30 prosentin, 50 prosentin tai 75 prosentin rajan

Ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin 10 pankkipäivän kuluessa päivästä, jona se oikeustoimi on tapahtunut, jolla vaihtoehtorahasto on saavuttanut, ylittänyt tai alittanut asianomaisen rajan listaamattomassa yhtiössä

AIFM-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 18 luku 2 §

Ilmoitus siitä, että vaihtoehtorahasto hankkii määräysvallan listaamattomassa yhtiössä

Ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin 10 pankkipäivän kuluessa päivästä, jona se oikeustoimi on tapahtunut, jolla vaihtoehtorahaston äänivalta on ylittänyt 50 prosentin osuuden

AIFM-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 18 luku 5 §

Ilmoitus huomattavan omistusosuuden hankkimisen rahoituksesta

AIFM-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 19 luku 1.1 §

Toimiluvan saanut vaihtoehtorahastojen hoitaja voi hoitaa toiseen ETA-valtioon sijoittautunutta vaihtoehtorahastoa tai tarjota toisessa ETA-valtiossa 3 luvun 2 §:n 2 momentin mukaista omaisuudenhoitoa ja 3 §:n mukaisia liitännäispalveluja toimitettuaan Finanssivalvonnalle ilmoituksen

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 19 luku 1.3 §

Ilmoitus 19 luvun 1 §:n mukaisiin tietoihin tulleista muutoksista

Viimeistään kuukausi ennen suunnitellun muutoksen toteutumista tai välittömästi ennakoimattoman muutoksen toteuduttua

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) 19 luku 3 §

12 luvun 1 §:n mukainen ilmoitus siitä, että toimiluvan saanut vaihtoehtorahastojen hoitaja aikoo markkinoida hoitamansa ETA-valtioon sijoittautuneen vaihtoehtorahaston osuuksia Suomessa

Ennen markkinoinnin aloittamista, viimeistään kuukausi ennen suunnitellun muutoksen toteutumista tai välittömästi ennakoimattoman muutoksen toteuduttua

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

 

Joukkorahoituksen välittäjät

Toimiluvalliset joukkorahoituksen välittäjät

Vapaamuotoisina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat
Joukkorahoituslaki 9 § 3 momentti

Toiminnan aloitus- ja lopetusilmoitus

viipymättä
Joukkorahoituslaki 11 § 3 momentti

Tieto omassa taloudellisessa tilanteessaan tapahtuneista olennaisista muutoksista ja muista seikoista, jotka vaikuttavat niiden velvollisuuksien täyttämiseen

viipymättä

Rekisteröityneet joukkorahoituksen välittäjät

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat
Joukkorahoituslaki 2 luku 6 §

Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen

Fit & Proper -lomake (word)

Ennen muutoksen voimaantuloa tai viipymättä sen jälkeen

Vapaamuotoisina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat
Joukkorahoituslaki 5 § 2 momentti

Rekisteritietojen muutosilmoitus tai toiminnan lopetusilmoitus

viipymättä
Joukkorahoituslaki 11 § 3 momentti

Tieto omassa taloudellisessa tilanteessaan tapahtuneista olennaisista muutoksista ja muista seikoista, jotka vaikuttavat niiden velvollisuuksien täyttämiseen

viipymättä