AIFMD-raportointi

AIFMD-raportoinnilla tarkoitetaan AIFM-direktiivin (2011/61/EU) ja Euroopan komission asetuksen (2013/231) mukaista raportointia. AIFM-direktiivin raportointivelvoitteet on kansallisesti sisällytetty lakiin vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014) ja valtiovarainministeriön asetukseen koskien vaihtoehtorahastojen hoitajia (226/2014). Finanssivalvonta on vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevien määräysten ja ohjeiden 4/2014 luvussa 6 antanut määräyksiä ja ohjeita AIFMD-raportoinnista.

Sääntely edellyttää, että vaihtoehtorahastojen hoitajat toimittavat säännöllisesti tietoa valvontatarkoituksiin sekä rahaston hoitajasta että sen hoitamista rahastoista. AIFMD-raportoinnin tavoitteena on rahoitusjärjestelmäriskien ja markkinahäiriöiden tehokas valvonta ja ennaltaehkäisy.

Raportointivelvollisuus koskee rekisteröityneitä ja toimiluvallisia vaihtoehtorahastojen hoitajia sekä niitä kolmanteen maahan (ei ETA-valtio) sijoittuneita vaihtoehtorahastojen hoitajia, jotka markkinoivat hoitamiaan vaihtoehtorahastoja Suomessa. 

AIFMD-raportointi sisältää seuraavat osa-alueet:

  • perustiedot vaihtoehtorahastojen hoitajasta ja sen hoitamista vaihtoehtorahastoista
  • vaihtoehtorahaston tärkeimmät sijoituskohteet ja merkittävimmät riskikeskittymät
  • vaihtoehtorahaston riskiprofiili
  • vaihtoehtorahaston vivuttaminen.

AIFMD-raportointivelvollisuus alkaa markkinoinnin aloitusilmoituksen hyväksymisestä seuraavan vuosineljänneksen alusta. Jos markkinointilupa on myönnetty vaihtoehtorahastolle, jota ei ole vielä perustettu kaupparekisteriin, Finanssivalvonnalle tulee erikseen ilmoittaa vaihtoehtorahaston perustamisesta. Myös tieto rahaston toiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa Finanssivalvonnalle.

Raportointivelvollisuuden (AIFMD) ilmoituslomake

Raportoitaviin tietoihin, raportointiajankohtiin ja -tiheyteen vaikuttavat vaihtoehtorahastojen hoitajan ja sen hoitamien rahastojen ominaispiirteet ja varojen määrä. Raportointivelvollisuuteen vaikuttavista tiedoista on ilmoitettava Finanssivalvonnalle. Tiedot on ilmoitettava

  1. toimilupa- ja rekisteröitymisvaiheessa
  2. uuden vaihtoehtorahaston perustamisvaiheessa
  3. vaihtoehtorahastojen hoitaja aloittaa uuden vaihtoehtorahaston hoitamisen toisessa ETA-maassa
  4. kolmanteen maahan sijoittautunut vaihtoehtorahastojen hoitaja aloittaa hoitamansa vaihtoehtorahaston markkinoinnin Suomessa
  5. aiemmin ilmoitettujen AIFMD-raportointivelvollisuuteen vaikuttavien tietojen muuttuessa.

Kaikista raportointiin vaikuttavista muutoksista, mukaan lukien raportoinnin yhteyshenkilöistä, on ilmoitettava Finanssivalvonnalle alla olevalla lomakkeella ennen muutoksen voimaantuloa. Finanssivalvonnan ylläpitämä rekisteri perustuu raportointivelvollisuuden ilmoituslomakkeella annettuihin tietoihin. AIFMD-raportoinnissa hoitajan ja rahastojen tietojen on vastattava Finanssivalvonnan rekisteriä, tai raportin vastaanotto epäonnistuu.

Raportointivelvollisuuteen vaikuttavien tietojen ilmoittamiseen käytetään raportointivelvollisuuden ilmoituslomaketta.

Finanssivalvonnan rekisterit:

Raporttien toimittaminen

AIFMD-raportit toimitetaan Finanssivalvonnan Raportoijan portaalin kautta. Portaalin testiympäristönä toimii Validointipalvelu, jossa raportoijien tulee testata validointeja sekä raporttien toimittamista. Portaalissa raportoijat pystyvät tuottamaan vaadittavia raportteja portaalin raportointilomakkeiden avulla. Vaadittavat raportit on mahdollista tuottaa myös raportoijan omin menetelmin Finanssivalvonnan ESMA-konekielisen tietojenvälityksen kuvauksen mukaisesti. Myös omin menetelmin tuotetut raportit toimitetaan Finanssivalvonnalle Raportoijan portaaliin. 

AIFMD-tiedonkeruu raportoidaan raportoijan portaalin kautta tiedonajankohdasta 30.9.2023 eteenpäin. Tiedonajankohdan 30.6.2023 ja sitä vanhemmat raportit (ml. korjausraportit) toimitetaan sähköpostilla vanhaan raportointijärjestelmään.

Portaalissa raportoijalle on nähtävissä toimitettavien AIF ja AIFM raporttien määräpäivät, kansalliset tunnistekoodit, ESMA-raportointikoodit sekä rahastojen tyypit. Portaalissa näkyy aina seuraavan kvartaalin odotettu raportti, eli puolivuotis- ja vuosiraportoijat näkevät tulevat odotetut raportit vasta noin kolme kuukautta ennen raportoinnin tiedonajankohtaa. Samat tiedot ovat saatavilla myös Validointipalvelussa. Myös raportointiin liittyvä kommunikaatio käydään portaalissa keskustelutoiminnallisuuden avulla, pois lukien ilmoitukset raportointivelvollisuuksien muutoksesta sekä de-rekisteröinnit.

Raportoijan portaaliin sisäänkirjautuminen edellyttää käyttäjältä Suomi.fi käyttäjätunnuksen sekä valtuudet raportointivelvolliselta yhteisöltä. Lisätietoa AIFMD-raportoinnin edellyttämistä valtuuksista löytyy Tarkempaa ohjeistusta AIFMD-raportointiin-sivulta. Kaikille raportoijille yhteinen Suomi.fi -palveluiden ohjeistus löytyy täältä.

ESMAn raportointiohjeistus

Katso myös ESMAn kysymyksiä ja vastauksia AIFM-direktiivin soveltamisesta. ESMA täydentää dokumenttia säännöllisesti.

Tiedotteet