Tarkempaa ohjeistusta AIFMD-raportointiin

AIFMD-raportoinnissa tiedot on raportoitava XML-muodossa (Extensible Markup Language) ESMAn (European Securities and Markets Authority) vaatimusten mukaan. Raportit toimitetaan Finanssivalvonnalle, joka lähettää ne edelleen ESMAlle. Yksi kotimaisten AIFM-toimijoiden rekisteröinnin tai toimiluvan sekä ulkomaisten AIFM-toimijoiden markkinointiluvan edellytyksistä on viranomaisraportoinnin hoitaminen. AIFMD-raportit voidaan muodostaa joko Finanssivalvonnan Raportoijan portaalin raportointilomakkeilla tai raportoijan itse tuottamana konekielisen tietojen välityksen kuvaukseen perustuen. Myös itse tuotetut raportit toimitetaan Raportoijan portaaliin.

Raportointivelvollisuus

AIFMD-raportointivelvollisuus käynnistyy AIFM-toimiluvan tai -rekisteröinnin (kotimaiset toimijat) ja markkinointiluvan (ulkomaiset toimijat) myöntämistä seuraavan kvartaalin alusta. Myös jokaisen uuden rahaston raportointivelvollisuus käynnistyy rahaston markkinointiluvan myöntämistä seuraavan kvartaalin alusta. Esimerkiksi jos markkinointilupa myönnetty 28.11.2018, raportointivelvollisuus alkaa 1.1.2019, jolloin ensimmäinen raportointiajankohta on joko 31.3.2019 (Q) tai 30.6.2019 (H) tai 31.12.2019 (Y) riippuen raportoitavan yksikön raportointifrekvenssistä. Raportointivelvollisuuden alkaminen ei ole riippuvainen toiminnan aloituksesta. Mikäli toimintaa ei ole, lähetetään ns. nollaraportti (Ei raportoitavaa -tunniste = true).

AIFMD-raportoinnin määräajat:

Tiedonajankohta Määräaika Poikkeava määräaika (rahasto-osuusrahasto)
31.3. 30.4. 15.5.
30.6. 31.7. 15.8.
30.9. 31.10. 15.11.
31.12. 31.1. 15.2.

Mikäli määräaika on viikonloppuna tai juhlapyhänä, siirtyy se seuraavaan pankkipäivään.

Kun kotimaisen raportoitavan yksikön toiminta loppuu, tulee siitä ilmoittaa viipymättä Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi.

Kun ulkomaisen raportoitavan yksikön toiminta Suomessa loppuu, tulee siitä ilmoittaa viipymättä Finanssivalvonnalle osoitteeseen AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi.

Markkinoinnin voi lopettaa, jos

  1. kaikista Suomessa sijoittajien hallussa olevista tällaisen vaihtoehtorahaston osuuksista tehdään ilman maksuja tai vähennyksiä yleinen takaisinosto- tai lunastustarjous, joka on julkisesti saatavilla vähintään 30 pankkipäivän ajan ja joka osoitetaan suoraan tai välittäjien kautta erikseen kaikille niille sijoittajille, joiden henkilöllisyys on tiedossa;
  2. ilmoitus kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahastojen hoitajan aikomuksesta lopettaa ETA-valtioon sijoittautuneen vaihtoehtorahaston tai kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahaston osuuksien markkinointi Suomessa julkaistaan julkisesti saatavilla olevalla välineellä, joka on yleisesti käytössä mainitun vaihtoehtorahaston markkinoinnissa ja joka on asianmukainen tämän tyypillisen sijoittajan kannalta; ja
  3. välittäjien tai asiamiesten kanssa tehtyjä sopimusjärjestelyjä muutetaan tai ne päätetään siitä päivästä, jolloin markkinoinnin lopettamisesta ilmoitetaan, ETA-valtioon sijoittautuneen vaihtoehtorahaston tai kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahaston osuuksien suoran tai välillisen tarjoamisen tai kohdentamisen estämiseksi Suomessa.

Mitä säädetään velvollisuudesta tehdä takaisinosto- tai lunastustarjous, ei sovelleta suljettuun vaihtoehtorahastoon.

Kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahastojen hoitajan on toimitettava yllä 1–3 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävä ilmoitus Finanssivalvonnalle. Lisäksi hoitajan on huomioita mitä AIFM-lain 20 luvun 5 a §:n 4 - 6 momentissa säädetään.

Ilmoituksen voi tehdä oheisella de-rekisteröintilomakkeella:

Ilmoitus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi.

Finanssivalvonnan rekisteri ei päivity AIFMD-raportoinnissa raportoitujen tietojen perusteella, vaan rekisterin päivitykseen vaaditaan yllä mainittu Ilmoitus toiminnan loppumisesta.

Finanssivalvonnan rekisterit:

AIFMD-raportointivelvollisuus päättyy sen kvartaalin loppuun, jona rahasto on lakkautettu tai ulkomaisen rahaston markkinointi Suomessa päättyy. Tällöin tulee lähettää niin sanottu lopetusraportti (Viimeinen raportointi -tunniste = TRUE). Esimerkiksi toiminnan loppuessa 3.4.2019, viimeinen raportointi toimitetaan ajankohdalta 30.6.2019.

Suomi.fi tunnistautuminen ja valtuuttaminen (kolmansien maiden raportoijat)

Raportoijan portaaliin sisäänkirjautuminen edellyttää käyttäjältä:

  1. Henkilökohtaisen tunnuksen Suomi.fi-järjestelmään
  2. valtuudet raportointivelvolliselta yhteisöltä (AIFM)

Lue alla olevat ohjeet Suomi.fi tunnistautumisesta ja valtuuttamisesta huolellisesti, ja seuraa linkitettyjä ohjeita.

Kotimaiset raportoijat, joiden edustamalla yhteisöllä on Y-tunnus löytävät tarkempaa ohjeistusta Raportoijan portaalin yleisestä Suomi.fi -ohjeistuksesta. Huomioi kuitenkin, että muusta ohjeistuksesta poiketen ALL-tarkenteen käyttö ei ole mahdollista, vaan AIFMD-raportointiin vaaditaan tiedonkeruukohtainen tarkenne AIFMD.

1. Tunnistautuminen

Suomi.fi -palveluiden käyttö edellyttää käyttäjätunnusta, jotta valtuudet voidaan osoittaa oikealle henkilölle. Suomalaisten käyttäjätunnus on heidän henkilötunnuksensa, jolloin tunnistautuminen onnistuu esim. pankkitunnuksilla. Ulkomaisilta raportoijilta edellytetään Finnish Authenticator -tunnistuspalveluun rekisteröitymistä. Jos valtuudet annetaan ulkomaiselle henkilölle, valtuudet osoitetaan henkilön Finnish Authenticator -tunnistuspalvelun kautta saadulle tunnukselle. Lisätietoa Finnish Authenticator -palvelusta löytyy Suomi.fi -palvelun ohjeistuksesta.

2. Valtuuttaminen

Suomi.fi valtuudet haetaan raportointivelvollisen yhteisön puolesta, eli rahastojen hoitajan (AIFM). Yksittäisten AIFien puolesta ei haeta valtuuksia, vaan AIFM:n valtuuksilla raportoidaan portaalissa myös rahastojen puolesta.

Yhteisöt, joilla ei ole suomalaista Y-tunnusta myöntävät valtuudet yksilöille yhteisönsä puolesta hakemuksella valtuuttamisella. Selvitä ensin mitä dokumentteja valtuushakemuksen käsittely vaatii täyttämällä hakemuksella valtuuttamisen kysely. Kun vaaditut dokumentit ovat tiedossa, voi yhteisön puolesta hakea valtuuksia täältä. Hakemusten käsittely voi kestää jopa 6 viikkoa.

Valtuutettavan henkilön valtuustyypiksi merkitään joko Asiointivaltuus tai Valtuutusoikeus. Kun valtuus annetaan palveluntarjoajana toimivalle yhteisölle, valtuustyypiksi valitaan Asiointivaltuus. Eri valtuustyypeistä löytyy tarkempaa tietoa Finanssivalvonnan Suomi.fi -palveluiden yleisohjeesta sekä valtuuksien sanastosta.

Valtuuden tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • Valtuusasia: Taloudellisen tilan ja riskien raportointi
  • Valtuuden tarkenne: AIFMD

Jos valtuusasia on oikein mutta valtuuden tarkenne puuttuu, valtuuksilla ei pääse kirjautumaan Raportoijan portaaliin. Kirjautuminen portaaliin estyy myös silloin, jos valtuuden tarkenne on kirjoitettu väärin.

Esimerkkejä valtuuksista.

Kun hakemus täytetään kolmannen maan raportointivelvollisen yhteisön toimesta, tulee seuraavat hakemukseen täytetyt valtuuttajaa koskevat tiedot ilmoittaa osoitteeseen NewReportingSystem[at]fiva.fi.

  • Maatunnus
  • Alv-numero tai rekisteröintimaan yritystunnus

Tiedot täytetään hakemuksen kohdassa ”Valtuuttajan tiedot”. Kolmansien maiden yhteisöjen puolesta kirjautuminen portaaliin ei onnistu, jos Finanssivalvonnalla ei ole tietoa ulkomaisen yhteisön Suomi.fi -palveluissa käyttämästä yritystunnuksesta ennen kirjautumista portaaliin.