Anmälningar

Vad ska anmälas?

Banker

Kreditinstitut

Finländska kreditinstitut

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar och -adress

Tillsynsmeddelanden
7.5.2015 - 18/2015
5.6.2015 - 24/2015

Europeiska centralbankens förordning (EU) 1163/2014 (ECB/2014/41) och beslut (EU) 2015/530 (ECB/2015/7) 

Insamling av uppgifter för tillsynsavgifter till Europeiska centralbanken

COF

Årsvis

Senast 1.7.

Kreditinstitutslag

1. Bolagsstämmans beslut om stora maximikvoter för rörliga ersättningar – 8 kap 8 §
Tillsynsmeddelande 22/2015 – 29.5.2015 innehåller den blankett som ska användas.

 

Utan dröjsmål

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

se ovan

2. Uppgifter om den som förtjänar mer än en million per år – 8 kap 16 §
Tillsynsmeddelande 35/2018 – 18.6.2018 innehåller en blankett och en länk till EBAs anvisningar (= High earners)

Årsvis

30.6.

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

se ovan

3. Rapportering av ersättningars utveckling – 8 kap 16 § (Finansinspektionen kontaktar de berörda bolagen direkt)
Tillsynsmeddelande 35/2018 – 18.6.2018
innehåller en blankett och en länk till EBAs anvisningar (= Benchmarking)
Årsvis

30.6.

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

15/2021

Kreditinstitutslag 7 kap. 4 §

Lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat 2 avsnitt 14 §

Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning

LSI-tillsynsobjekt:
Via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation (Se närmare). Inloggningssida för den elektroniska kommunikationstjänsten

SI-tillsynsobjekt:
Fit &  Proper -blanketten(word)

Inte via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation.

 

Omedelbart efter utnämningsbeslutet eller en förändring i uppgifterna, senast två veckor efter beslutet eller den tidpunkt då personen tar emot uppdraget.

Via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation

8/2014

Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn

 

 

 • avsnitt 9.1

Anmälan om störningar och fel i verksamheten

Rapport om störningar (excel)

 

Omedelbart när de yppat sig

hairio(at)finanssivalvonta.fi

Från och med den 1 februari 2023 via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation (närmare upplysningar). Inloggningssida för Finansinspektionens e-tjänster.

 • se ovan

Rapportering av allvarliga betaltjänstincidenter

Anmälningsblankett (excel)

 

I enlighet med tidsfristerna i Europeiska bankmyndighetens riktlinjer (EBA/GL/2021/03)

hairio(at)finanssivalvonta.fi

Från och med den 1 februari 2023 via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation (närmare upplysningar). Inloggningssida för Finansinspektionens e-tjänster.

 • avsnitt 9.2

Årsanmälan om förluster på grund av operativa risker

Skadeanmälan (word)

 

opriskivahinko(at)finanssivalvonta.fi

5/2019 avsnitt 13.4

Föreskrifter och anvisningar i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning

Blanketten finns bara på finska: Suurten asiakasriskien ylitysraportointiin tarkoitettu ylitysilmoituslomake (excel)

 

Omedelbart när en överskjutande exponering upptäckts

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

1/2023 avsnitt 3

Föreskrift om rapportering av kreditinstitutens och deras konsolideringsgruppers fastighetsinnehav

Blanketter finns tillgängliga på  FI:s webbplats

Årsvis per 31.12.

Senast 1.4.

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Statsrådets förordning 208/2014
Kreditinstitutslag (610/2014) 3 avsnitt 1 § och
Lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 11 §

Förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut

 

IMAS portal

9/2017

Bedömning av förvärv och ökning av kvalificerade innehav

Tillsynsmeddelande  55/2017 – 3.10.2017

 

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Förordning (EU) 2017/847 (förordningen om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel)

5/2018 Uppgifter om betalaren och betalningsmottagaren vid överföring av medel

Anmälan om underlåtenhet att tillhandahålla uppgifter om en betalare eller en betalningsmottagare och om vidtagna åtgärder.

Blanketten finns tillgänglig på FI:s webbplats 

 

Omedelbart och senast tre månader efter att betaltjänstleverantörens upprepade försummelse har upptäckts.

maksuntiedot(at)fiva.fi

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar och adress

Tillsynsmeddelande
28.1.2022 – 8/2022

Kapitalkravsförordning (EU) 575/2013)
(artikel 4.1.145)

Rapporteringsskyldighet för små och icke-komplexa institut om uppfyllande av kraven Årsvis

31.3.

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

3/2014 Verksamhetstillstånd, registreringar och anmälningar  

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

RA1.1 avsnitt 4
(Kreditinstitutslag 5 avsnitt 15§)
TaYL 6 avsnitt 33 §)
Lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat avsnitt 2
Rapportering av interna transaktioner

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5, 15.8, 15.11., 28./29.2.  

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

RA1.2 avsnitt 4
Kreditinstitutslag 5 avsnitt 13 §
Lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat 2 avsnitt 10§
Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

 

I förväg

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

1/2012 avsnitt 8 Anmälan om utläggning av verksamhet

 

I förväg

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

2/2016 avsnitt 13.2.2

Inlämning av bokslutshandlingar

 • En kopia av bokslutet, koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen
 • En kopia av revisionsberättelsen
 • En kopia av protokollet från den bolagsstämma eller motsvarande organ som behandlat bokslutet

Årsvis

Årligen inom två veckor efter fastställt bokslut

Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

se ovan

Finansiella rapport

(bolagets halvårsrapport och uppgifter som bolaget offentliggör regelbundet för tre och nio månader om sitt verksamhetsresultat och finansiella ställning)

 

Enligt rapporteringsperiod

Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

2/2016 avsnitt 13.3.2

Revisorns rapporter till företaget under tillsyn, företagets holdingföretaget eller företagets dotterföretag

 

Inom två veckor efter att rapporten avgetts till företaget under tillsyn

Kreditinstitutslag 4 kap. 7 § 2 mom.

Kreditinstitutet får inte inleda sin verksamhet förrän det till Finansinspektionen har gett in

 1. ett fullständigt handelsregisterutdrag inklusive kreditinstitutets bolagsordning eller stadgar,
 2. namnen på medlemmarna och suppleanterna i förvaltningsrådet och styrelsen, på verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt på revisorerna och revisorssuppleanterna samt övriga behövliga uppgifter om dem.

Om det sker förändringar i de uppgifter som nämns i 2 mom. ska Finansinspektionen omedelbart underrättas om dem.

 

 

8/2014 avsnitt 9.3

Årlig bedömning av de operativa riskerna och säkerhetsriskerna som gäller betaltjänster (fritt formulerad riskbedömning)

 

Årligen senast 28.2. Den första bedömningen senast 28.2.2019.

operatiivinenriski(a)finanssivalvonta.fi

Standard 1.5 avsnitt 6

Lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat 2 avsnitt 9§

Identifiering av ett finans- och försäkringskonglomerat och dess holdingföretag

 

Omedelbart efter att ett företag fått information om att det ingår i ett konglomerat

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

7/2015 avsnitt 5.1 och 5.2

Uppgifter som gäller finans- och försäkringskonglomeratets struktur samt hjälpkalkyler och specifikationer till beräkningen av kapitaltäckningen

Årligen enligt situationen 31.12

Årligen senast 28.2.

FivaRava-vakavaraisuusraportit(at)fiva.fi

       

 

Betalningsleverantörer

Auktoriserade betalningsinstitut

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder
8/2016 avsnitt 8.3.1

 

Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning

Anmälningsblankett M (pdf)

Anmälan ska lämnas när man ansöker om auktorisation samt när en anmälan lämnas om tillhandahållande av betaltjänst utan auktorisation eller anlitande av ombud. När en ny person utses till den ovannämnda uppgiften, ska anmälan lämnas omedelbart efter utnämningsbeslutet eller ändrade uppgifter, senast inom två veckor från beslutet.
8/2014 avsnitt 9.1

Anmälan om störningar och fel i verksamheten

Rapport om störningar (excel)

Omedelbart när de yppat sig via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation (närmare upplysningar). Inloggningssida för Finansinspektionens e-tjänster.
8/2014 avsnitt 9.1

Rapportering av allvarliga betaltjänstincidenter

Anmälningsblankett (excel)

I enlighet med tidsfristerna i Europeiska bankmyndighetens riktlinjer (EBA/GL/2021/03) via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation (närmare upplysningar). Inloggningssida för Finansinspektionens e-tjänster.
8/2014 avsnitt 9.2

Årsanmälan om förluster på grund av operativa risker

Skadeanmälan (word)

Via skyddad e-post till e-postadress opriskivahinko(at)finanssivalvonta.fi

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder
8/2016 avsnitt 7.1 Filialetablering i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Anmälan på förhand till Finansinspektionen
8/2016 avsnitt 7.2 Filialetablering i stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Tillstånd ska i förväg sökas hos Finansinspektionen
8/2016 avsnitt 7.3 Tillhandahållande av tjänster i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Tillhandahållna tjänster ska i förväg anmälas till Finansinspektionen
8/2016 avsnitt 8.3.2 och de huvudprinciper som anges i standard RA1.2 med undantag av kapitel 5

Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Anmälningsanvisningar: standard RA1.2 

Rapporteringsskyldiga företag ska i förväg anmäla förvärv av bestämmande inflytande till Finansinspektionen 
8/2016 avsnitt 8.3.3

Anmälan om utläggande av viktiga funktioner

Anmälningsanvisningar: 1/2012 Utläggning i företag under tillsyn inom finanssektorn

Betalningsinstitut ska i förväg anmäla utläggande av viktiga funktioner till Finansinspektionen
8/2016 avsnitt 8.3.4

Anmälan om tillhandahållande av betaltjänster genom ombud

Anmälningsanvisningar: 1/2012 Utläggning i företag under tillsyn inom finanssektorn

Betalningsinstitut ska rapportera uppgifterna till Finansinspektionen i förväg före tillhandahållande av betaltjänster genom ombud
8/2016 avsnitt 8.3.6

Anmälan om ägarförändringar

Ändring i ägarandelen / Anmälningsformulär för fysisk person (word)

Ändring i ägarandelen / Anmälningsformulär för juridisk person (word)

Ändring i ägarandelen / Anmälningsformulär för målföretaget (word)

Anmälan på förhand till Finansinspektionen
8/2014 avsnitt 9.3

Årlig bedömning av de operativa riskerna och säkerhetsriskerna som gäller betaltjänster (fritt formulerad riskbedömning)

Årligen senast 28.2.

Via skyddad e-post till e-postadress operatiivinenriski(at)finanssivalvonta.fi

Betaltjänsteleverantörer utan auktorisation som är registrerade

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder
8/2016 avsnitt 8.3.1

Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning

Anmälningsblankett M (pdf)

Anmälan ska lämnas när man ansöker om auktorisation samt när en anmälan lämnas om tillhandahållande av betaltjänst utan auktorisation eller anlitande av ombud. När en ny person utses till den ovannämnda uppgiften, ska anmälan lämnas omedelbart efter utnämningsbeslutet eller ändrade uppgifter, senast inom två veckor från beslutet.

8/2014 avsnitt 9.1

Anmälan om störningar och fel i verksamheten

Rapport om störningar (excel)

Omedelbart när de yppat sig via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation (närmare upplysningar). Inloggningssida för Finansinspektionens e-tjänster.
8/2014 avsnitt 9.1

Rapportering av allvarliga betaltjänstincidenter

Anmälningsblankett (excel)

I enlighet med tidsfristerna i Europeiska bankmyndighetens riktlinjer (EBA/GL/2021/03) via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation (närmare upplysningar). Inloggningssida för Finansinspektionens e-tjänster.

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder
Lag om betalningsinstitut 8 § 1 momentti

Upphörande av tjänsteleverantörens verksamhet, betydande förändringar i verksamhetens omfattning samt förändringar i omständigheter som avses i 7 § 2–4 mom. och 7 a § 1 mom. i lagen om betalningsinstitut.

viipymättä
8/2014 avsnitt 9.3

Årlig bedömning av de operativa riskerna och säkerhetsriskerna som gäller betaltjänster (fritt formulerad riskbedömning)

Årligen senast 28.2.

Via skyddad e-post till e-postadress operatiivinenriski(at)finanssivalvonta.fi

Finländska filialer av utländska betaltjänsteleverantörer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder
8/2016 avsnitt 8.4.5 Rapportering av sammanlagt belopp av betalningstransaktioner till Finland Bank Ytterligare information finns i Finlands Banks webbtjänst

 

Försäkring

Arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsförsäkringsbolag

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter
4/2015
Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen

Handlingar som ska inlämnas innan revisionsberättelsen avges

Handlingar som ska inlämnas efter att bokslutet fastställts

Övriga handlingar och redogörelser

Rapport 22b (excel)
Uppgifter om serviceavtal för hanteringen av risken för arbetsoförmåga (excel)

MOK 2/2017, kapitel 5

Fit & Proper
Utredning av pålitligheten och lämpligheten hos ledningen vid försäkringsbolag/försäkringsholdingsammanslutning

MOK 2/2017, avsnitt 11.1

Anmälan om störningar och fel i verksamheten (störningsanmälan)

Blankett (excel)

Via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation (närmare upplysningar). Inloggningssida för Finansinspektionens e-tjänster.

Närmare upplysningar (pdf)

Pensionskassor

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter
4/2015
Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen

Handlingar som ska inlämnas innan revisionsberättelsen avges

Handlingar som ska inlämnas efter att bokslutet fastställts

Övriga handlingar och redogörelser

Lag om pensionsstiftelsens och pensionskassor (946/2021)

Lag om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (947/2021)

Lagom införande av lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor, lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor och lagen om försäkringskassor (951/2021)

Pensionskassans grund- och ändringsanmälan

Grundanmälan (word)
Ändringsanmälan (word)

Pensionsstiftelser

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter
4/2015
Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen

Handlingar som ska inlämnas innan revisionsberättelsen avges

Handlingar som ska inlämnas efter att bokslutet fastställts

Övriga handlingar och redogörelser

Lag om pensionsstiftelsens och pensionskassor (946/2021)

Lag om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (947/2021)

Lagom införande av lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor, lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor och lagen om försäkringskassor (951/2021)

Pensionsstiftelsens grund- och ändringsanmälan

Grundanmälan (word)
Ändringsanmälan (word)

Pensionsanstalter som grundats genom lag

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter
4/2015
Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen

Handlingar som ska inlämnas innan revisionsberättelsen avges

Handlingar som ska inlämnas efter att bokslutet fastställts

Övriga handlingar och redogörelser

Närmare upplysningar (pdf)

Skade- och livförsäkring

Skade- och livförsäkringsbolag 

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter
Statsrådets förordning 208/2014

Ändring i ägarandelen / Anmälningsformulär för fysisk person (word)

Ändring i ägarandelen / Anmälningsformulär för juridisk person (word)

Ändring i ägarandelen / Anmälningsformulär för målföretaget (word)

9/2017

Bedömning av förvärv och ökning av kvalificerade innehav

6/2015 avsnitt 10

Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom försäkringssektorn

6/2015 avsnitt 10.1.3

Anmälan om störningar och fel i verksamheten (störningsanmälan)

Blankett (excel)

hairio(at)finanssivalvonta.fi

 

6/2015 avsnitt 10.1.4

Årsanmälan om förlust som orsakas av operativ risk (skadeanmälan)

Blankett (word)

Via skyddad e-post till e-postaddress opriskivahinko(at)finanssivalvonta.fi

6/2015 avsnitt 9

Lämplighetsprövning (Fit & Proper) för försäkringsbolags / försäkringsholdingsammanslutningars ledning 
Blankett (word)

Från och med den 1 januari 2023 via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation (närmare upplysningar). Inloggningssida för Finansinspektionens e-tjänster.

4/2015 avsnitt 4

Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen

4/2015 avsnitt 4

Uppgifter om Run-off-bolags bokslut

Blankett (excel)

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter
6/2015 avsnitt 4 Upptagande av verksamhet, koncessionsansökan
6/2015 avsnitt 5 Anknytande verksamhet
6/2015 avsnitt 8 Bedrivande av direktförsäkringsrörelse i en annan EES-stat
6/2015 avsnitt 11 Anmälan om utläggning
6/2015 avsnitt 12 Upptagande av krediter och ställande av säkerhet, anmälan om upptagande av krediter
6/2015 avsnitt 13

Solvenskravet uppfylls inte

 • Plan för återställande av en sund finansiell ställning
 • Kortfristig finansieringsplan
4/2015 avsnitt 4 Revision, inlämnande av tillsynshandlingar till Finansinspektionen

 

Försäkringsföreningar

Försäkringsföreningar

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter
4/2015 avsnitt 4

Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter
6/2015 avsnitt 4 Upptagande av verksamhet, koncessionsansökan
4/2015 avsnitt 4 Revision, inlämnande av tillsynshandlingar till Finansinspektionen

 

Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetskassor

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

17/2013 avsnitt 12
Föreskrifter och anvisningar för arbetslöshetskassor

Uppgifter om bokslutet

Uppgifterna inkluderar handlingar om fastställt bokslut. (KB01,KB02 ja KB03)

Årsvis
31.12.

30.4.

se ovan

Återkravsstatistik

Rapporteringsblanketten finns bara på finska: Lomake (excel)

Årsvis
31.12.
 31.3.
se ovan

Statistik över missbruksärenden

Rapporteringsblanketten finns bara på finska: Lomake (excel)

Årsvis
31.12.
31.3.
se ovan

Kvartalsuppgifter för förmånstagarregistret

Uppgifter om utbetalda förmåner och givna beslut på personnivå

Blanketterna finns att hämta i FI:s webbtjänst.

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.4., 15.7., 15.10., 15.1.

se ovan

Månadsstatistik

Uppgifter enligt förmånstyp

Månatligen

Den 15:e kalenderdagen efter uppgiftsdatumet

Uppföljningen av allmän ekonomiska situation

Q1 och Q2 tabellbilagor över ekonomiska nyckeltal

Årets första och andra kvartal

15.5. och 31.7.

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
17/2013 avsnitt 10 och 12 
Föreskrifter och anvisningar för arbetslöshetskassor
Placeringsplaner   Före utgången av den första månaden i följande räkenskapsperiod
17/2013 avsnitt 12 
Föreskrifter och anvisningar för arbetslöshetskassor

Utläggning av verksamhet

Avtal om utläggning på entreprenad

  Inom två veckor efter att avtalet har undertecknats

se ovan

Förvaltningens protokoll

  Senast två veckor efter att protokollet har justerats
17.9.2014 brev

Uppgörande och fastställande av arbetslöshetskassornas regler

  I förväg
17.9.2014 brev

Fusion av arbetslöshetskassor

  I förväg
17.9.2014 brev

Registret över arbetslöshets kassor

  Utan dröjsmål

 

Sjuk- och understödskassor

Sjukkassor och begravnings- och avgångsbidragskassor

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Inlämningsdagar
Regelverk/FöreskriftssamlingFörsäkringsverksamhet/04_2015/

Handlingar som levereras före revision

10 dygn före inledande av revisionen

 

Handlingar som lämnas in efter bekräftelse av bokslut

Övriga handlingar och redogörelser

Inom en månad från det möte som fastställde bokslutet

Lag om försäkringskassor (948/2021)

Lag om pensionsstiftelsens och pensionskassor (946/2021)

Försäkringskassans grund- och ändringsanmälan 

Grundanmälan (word)
Ändringsanmälan (word)

 

 

Försäkringsförmedlare

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
4/2015 luku 4.5
Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen

Berättelse över rörelse

Blankett (excel)

 • per e-post till tilastot(at)finanssivalvonta.fi
 • som meddelandets rubrik antecknas ”Försäkringsmäklare/bolagets officiella namn”
 • berättelsen över rörelse kan skickas via den skyddade e-postförbindelsen: Finansinspektionens skyddade e-post
Årsvis 30.4.

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
4/2015
Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen

Bokslut

 • per post till Finansinspektionen, Mäklarstatistik, PB 103, 00101 Helsingfors, eller per e-post till tilastot(at)fiva.fi
 • som meddelandets rubrik antecknas ”Försäkringsmäklare/bolagets officiella namn”
 • bokslutsinformationen kan också skickas via den skyddade e-postförbindelsen: Finansinspektionens skyddade e-post
Årsvis Beroende på bolagsform inom en månad efter att bokslutet fastställts
       

 

Kapitalmarknaden

Tillhandahållare av investeringstjänster

Värdepappersföretag

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar/ Standard Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar 

Enligt 7 kap. 8 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster (747/2012) tillämpas bestämmelserna i 8 kap. i kreditinstitutslagen även på värdepappersföretag

1. Bolagsstämmans beslut om stora maximikvoter för rörliga ersättningar – 8 kap 8 §
Tillsynsmeddelande 22/2015 – 29.5.2015 innehåller den blankett som ska användas.

 

Utan dröjsmål

se ovan 2. Uppgifter om den som förtjänar mer än en million per år – 8 kap 16 §
Tillsynsmeddelande 35/2018 – 18.6.2018 innehåller en blankett och en länk till EBAs anvisningar (= High earners)
Årsvis 30.6.
se ovan 3. Rapportering av ersättningars utveckling – 8 kap 16 § (Finansinspektionen kontaktar de berörda bolagen direkt)
Tillsynsmeddelande 35/2018 – 18.6.2018
innehåller en blankett och en länk till EBAs anvisningar (= Benchmarking)
Årsvis 30.6.

15/2021

Lag om investeringstjänster 6 b kap. 4 §

Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning

Via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation (Se närmare). Inloggningssida för den elektroniska kommunikationstjänsten

 

Omedelbart efter utnämningsbeslutet eller en förändring i uppgifterna, senast två veckor efter beslutet eller den tidpunkt då personen tar emot uppdraget.

Via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation

8/2014

 

Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn

   
 • avsnitt 9.1

Anmälan om störningar och fel i verksamheten

Rapport om störningar (excel)

  Omedelbart när de yppat sig
 • avsnitt 9.2

Årsanmälan om förluster på grund av operativa risker

Skadeanmälan (word)

 

Senast 28.2.

25/2013 avsnitt 10.3

Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar

Blanketten finns bara på finska: Suurten asiakasriskien ylitysraportointiin tarkoitettu ylitysilmoituslomake (excel)

 

Utan dröjsmål

EU 2017/1946

Lag om investeringstjänster (747/2012) 6a kap.

Förvärv och överlåtelse av ägarandelar i
fondbolag

Obs! Kom ihåg att fylla i också anmälningsformulär för målföretaget

Blanketter för situationer där sänkta informationskrav gäller (artikel 13, EU 2017/1946)

 

I förväg

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om investeringstjänster (747/2012) 7 kap. 6 §

Anmälan om anknutet ombud

Anmälan on anknutet anbud (ny anmälan eller ändringsanmälan) ska skickas via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation. Se närmare. Inloggningssida för den elektroniska kommunikationstjänsten

Se Registret över anknutna ombud

 

Omedelbart

Lag om Finansinspektionen (878/2008)

Inrapportering till Finansinspektionen av klagomål som lämnats till företag under tillsyn (3/2013)

Uppgifter om kundklagomål skickas via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation. Se närmare. Inloggningssida för den elektroniska kommunikationstjänsten

 

En gång om året/6 månader

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar/ Standard Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar 

3/2014

Verksamhetstillstånd, registreringar och anmälningar

 

 

RA1.1 avsnitt 4

Rapportering av interna transaktioner

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5., 15.8., 15.11., 28./29.2.

RA1.2 avsnitt 4

Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

 

I förväg

8/2014

Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn

 

 

EU 2017/565 (skäl 44)

Utläggning av verksamhet

 

I förväg

2/2016 
Bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse inom finanssektorn

Inlämning av bokslutshandlingar

 • En kopia av bokslutet, koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen
 • En kopia av revisionsberättelsen
 • En kopia av protokollet från den bolagsstämma eller motsvarande organ som behandlat bokslutet

Årsvis

Inom två veckor efter fastställt bokslut

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

se ovan

Delårsrapport

Årsvis

Inom två månader efter utgången av delårsperioden

se ovan

Revision

 

Inom två veckor efter att ha fått del av rapporten

4.2 Företagens interna kapitalutvärdering

Företagens interna kapitalutvärdering

Årsvis ja alltid i samband med ändringar

Omedelbart i samband med ändringar

Lag om investeringstjänster (747/2012) 3:8

Rapportering av väsentliga förändringar i förutsättningarna för beviljande av tillstånd

 

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om investeringstjänster (747/2012) 6a:1.5

Anmälan om ägare till andelar enligt 1 och 2 mom. och om innehavens storlek samt förändringar i ägarandelarna

 

En gång om året/Utan dröjsmål

Sipa-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Lag om investeringstjänster (747/2012) 7:10 och
RA1.2

Anmälan om avsikt att förvärva bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare eller försäkringsbolag med säte i ett tredjeland

 

I förväg

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om investeringstjänster (747/2012) 7a:1

Anmälan om att värdepappersföretaget bedriver algoritmisk handel i Finland eller i en EES-stat

 

MiFIDilmoitukset@fiva.fi

Lag om investeringstjänster (747/2012) 7a:3

Anmälan om att värdepappersföretaget tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats

 

MiFIDilmoitukset@fiva.fi

Lag om investeringstjänster (747/2012) 9:6

Revisorsutlåtande varav det framgår om värdepappersföretagets arrangemang för förvaring och hantering av kundmedel stämmer överens med bestämmelserna i 9 kap. i lagen om investeringstjänster och de föreskrifter som utfärdats med stöd av dem

En gång om året

 

Lag om investeringstjänster (747/2012) 10:15

Meddelande om i 10:15 1 mom. avsett organs namn och kontaktuppgifter

 

 

Lag om investeringstjänster (747/2012) 13:1

Anmälan om att värdepappersföretaget har för avsikt att etablera filial i en annan EES-stat än Finland eller har för avsikt att använda ett anknutet ombud som är etablerat i en sådan annan EES-stat inom vars territorium företaget inte har etablerat en filial

 

I god tid på förhand

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om investeringstjänster (747/2012) 13:1.4

Meddelande om ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom.

 

Senast en månad innan ändringarna är avsedda att genomföras

 

Lag om investeringstjänster (747/2012) 13:4

Meddelande om på vilket sätt tillgodohavandena är tryggade för de investerare som är kunder hos värdepappersföretagets utländska filialer

 

 

Lag om investeringstjänster (747/2012) 13:6.1

Anmälan om att värdepappersföretaget utan att etablera filial avser att i en annan EES-stat än Finland tillhandahålla sådana investeringstjänster som avses i bilaga I till direktivet om marknader för finansiella instrument eller bedriva investeringsverksamhet och tillhandahålla sidotjänster

 

I god tid på förhand

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om investeringstjänster (747/2012) 13:6.3

Anmälan om ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom.

 

Senast en månad innan ändringarna är avsedda att genomföras

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om investeringstjänster (747/2012) 13:6.4

Anmälan om att värdepappersföretaget avser att erbjuda värdepappersföretag, kreditinstitut och andra personer som är etablerade i en annan EES-stat möjlighet att direkt delta i multilateral eller organiserad handel

 

I god tid på förhand

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om investeringstjänster (747/2012) 13:6.5

Anmälan om ändringar i de uppgifter som avses i 4 mom.

 

Senast en månad innan ändringarna är avsedda att genomföras

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om investeringstjänster (747/2012) 13:6a

Anmälan om att värdepappersföretaget har för avsikt att utan filialetablering i enlighet med bilaga I till direktivet om marknader för finansiella instrument tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet och tillhandahålla sidotjänster till ett tredjeland

 

I god tid på förhand och efter förändringar i dessa uppgifter

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

 

Fondbolag

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar / Standard Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar 

Lag om placeringsfonder 3 kap. 2 §

Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning

Via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation (Se närmare). Inloggningssida för den elektroniska kommunikationstjänsten

 

Omedelbart efter utnämningsbeslutet eller en förändring i uppgifterna, senast inom två veckor från beslutet eller den tidpunkt då personen tar emot uppdraget.

Via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation

8/2014

 

Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn

   
 • avsnitt 9.1

Anmälan om störningar och fel i verksamheten

Rapport om störningar (excel)

  Omedelbart när de yppat sig
 • avsnitt 9.2

Årsanmälan om förluster på grund av operativa risker

Skadeanmälan (word)

 

Senast 28.2.

Statsrådets förordning 208/2014

Lag om placeringsfonder 4 Kap. 7 §

Förvärv och överlåtelse av ägarandelar i
fondbolag

Obs! Kom ihåg att fylla i också anmälningsformulär för målföretaget

 

i förväg

Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar / Standard Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar 
3/2014

Verksamhetstillstånd, registreringar och anmälningar

 

Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

1/2012 avsnitt 8

Anmälan om utläggning av verksamhet

 

I förväg

Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

2/2016
Bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse inom finanssektorn

Inlämning av bokslutshandlingar

 • En kopia av bokslutet, koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen
 • En kopia av revisionsberättelsen
 • En kopia av protokollet från den bolagsstämma eller motsvarande organ som behandlat bokslutet
 • Fondbolag ska också lämna in bokslutshandlingar för de placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget

Årsvis

inom två veckor efter fastställt bokslut

rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

se ovan

Delårsrapport

 

Inom två månader efter utgången av delårsperioden
rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

se ovan

Revision

 

Inom två veckor efter att ha fått del av rapporten
rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Lag om placeringsfonder 2 Kap. 9 §

Anmälan om tidpunkten när fondbolaget inleder verksamhet

 

rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Lag om placeringsfonder 20 Kap. 5 § Anmälan om tidpunkten när förvaringsinstitutet inleder verksamhet   rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 20 Kap. 11 § Förändringar som sker efter att verksamhetstillstånd beviljats i de uppgifter om bindningar som uppgetts i tillståndsansökan ska omedelbart anmälas till Finansinspektionen Omedelbart kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om placeringsfonder 4 Kap. 7 § 5 moment

Statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder

Anmälan minst en gång om året om ägare till andelar och om innehavens storlek i ett fondbolag och dess holdingföretag enligt 16 § 5 mom. i lagen om placeringsfonder

En gång om året rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Lag om placeringsfonder 24 Kap. 1 §

Anmälan om etablering av en filial till ett utländskt EES-fondbolag 

  Ucits.Notifications(at)finanssivalvonta.fi

Lag om placeringsfonder 8 Kap 7 § 2 moment
 

Anmälan om tidpunkten när fondbolaget inleder fondverksamhet

  Rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Lag om placeringsfonder 6 Kap. 1 § 5 moment

1/2012

Anmälan om utläggning av verksamheter

I förväg Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om placeringsfonder8 Kap. 8 § 2 moment

Underrättelse om att placeringsfondens minimikapital eller det minimiantalet fondandelsägare som avses i 1 mom. uppnår, överskrider eller sjunker under den i 1 mom. angivna gränserna

Omedelbart Rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Lag om placeringsfonder 2 Kap. 10 § 1 moment

En kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i europabolagsförordningen, om fondbolaget har för avsikt att flytta sin hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen

Utan dröjsmål Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om placeringsfonder 5 Kap. 3 § 2 moment

Anmälan om att fondbolagets kapitalbas sjunkit under det minimibelopp som anges i 6 §

Utan dröjsmål Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om placeringsfonder 21 Kap. 10 §

Förvaringsinstitutets underrättelse vid beslut att inte beakta ett uppdrag som ges av fondbolaget eller om det finner att det annars finns skäl till anmärkningar mot fondbolagets verksamhet enligt 31.1 §, och om bolaget inte återtar sitt beslut eller ändrar sitt förfarande

   

Lag om placeringsfonder 21 Kap. 11 §

Förvaringsinstitutsavtal samt ändringar i avtalet

Omedelbart Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om placeringsfonder 7 Kap. 5 §

2/2016

Fondbolagets årsberättelse, halvårsrapport och kvartalsrapport (endast specialplaceringsfonder, 95 §) samt kopior av:

 • Fondbolagets och placeringsfondens bokslutshandlingar
 • Fondbolagets och placeringsfondens revisionsberättelser samt av de handlingar som hänför sig till förvaltningen av fondbolaget och placeringsfonden
 • Protokollen från bolagsstämmor och fondandelsägarstämmor
 • Revisionsberättelse som intygar att fondandelsvärdet beräknats rätt
Utan obefogat dröjsmål Rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 10 Kap. 8 § 1 moment

 

Underrättelse om det beslut, med vilket fondbolaget har slutat lösa in fondandelar

Utan dröjsmål rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 13 Kap. 17 § 3 moment

Underrättelse om vilka typer av derivatinstrument som har använts i de av fondbolaget förvaltade placeringsfondernas investeringsverksamhet, vilka risker som är förknippade med derivatinstrumenten, vilka riskanalysmetoder som har använts och vilka kvantitativa begränsningar som gäller

Varje år rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 15 Kap. 3 § 5 moment

Fondprospektet samt alla ändringar i prospektet 

Omedelbart rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 15 Kap. 9 § 3 moment

Meddelande om fel som skett vid offentliggörandet av fondandelsvärdet

Omedelbart rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 15 Kap. 12 § 1 moment

Faktabladet och ändringarna i det

Omedelbart rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 18 Kap. 3 § 2 moment

Meddelande om att överlåtelse av placeringsfondens förvaltning verkställts

Inom två månader från att tillstånd beviljades rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 16 Kap. 13 § 1 moment

Meddelande om att fusion av placeringsfonder verkställts

Inom två månader från att tillstånd beviljades rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 17 Kap. 4 § 1 moment

Meddelande om att delning av placeringsfond verkställts 

Inom två månader från att tillstånd beviljades rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 14 Kap. 13 §

Underrättelse om matarfond och om ett fondföretag som är matarfond och vars tillgångar placeras i fondandelar i en mottagarfond som fondbolaget förvaltar

Omedelbart rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 19 Kap. 5 § 1 moment

Underrättelse om beslut att upplösa placeringsfonden

Utan dröjsmål kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 19 Kap. 5 § 3 moment

Slutredovisning jämte eventuella bilagor över upplösningen av placeringsfonden 

  rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 19 Kap. 5 § 5 moment

Underrättelse om att placeringsfondens tillgångar delats ut och fondens upplösts 

Utan dröjsmål rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 22 Kap. 1 § 1 moment

Anmälan om att etablera en filial i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

I god tid på förhand kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 22 Kap. 1 § 5 moment

Underrättelse om ändringar i uppgifterna i 126.1 §

Senast en månad innan de träder i kraft kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 22 Kap. 4 § 1 moment

Underrättelse om att börja bedriva verksamhet som avses i 5 § i en annan stat utan att etablera filial 

I god tid på förhand kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 22 Kap. 4 § 3 moment

Underrättelse om ändringar i uppgifterna i 126d.1 §

På förhand kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 22 Kap. 5 § 1 moment

Underrättelse om bedrivande av verksamhet som avses i 5 § 2 mom. annanstans än i en EES-stat utan att etablera filial och ändringar i uppgifterna

I god tid på förhand kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Lag om placeringsfonder 22 Kap. 7 §

Fondbolag och utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland och som har för avsikt att marknadsföra fondens fondandelar i dess EES-värdmedlemsstat ska anmäla detta till Finansinspektionen 

  Finländska fondföretag:
kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Utländska fondföretag:
Ucits.notifications(at)finanssivalvonta.fi

 

Förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM)

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar / Standard Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder

Statsrådets förordning 208/2014

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFML) 7 kap. 9 §

Anmälningsskyldighet gällande förvärv och överlåtelse av aktier

Obs! Kom ihåg att fylla i också anmälningsformulär för målföretaget

i förväg

Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFML) 6 kap. 5 § (auktoriserade AIFM förvaltare) och 5 kap. 3 § (registrerade AIF-förvaltare)

Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning

Via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation (Se närmare). Inloggningssida för den elektroniska kommunikationstjänsten

Via Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar / Standard Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder
Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFML) 3 kap. 5 §

En anmälan om en AIF-förvaltare inte kan säkerställa att en AIF-fond som den förvaltar eller en annan enhet som handlar för fondens räkning fullgör sina skyldigheter enligt denna lag

Omedelbart
Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFML) 4 kap. 5 §

Anmälan om väsentliga förändringar i de förutsättningar för auktorisationen som avses i 4 kap. 3 §

Innan ändringarna genomförs

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder  (AIFML) 4 kap. 7 §

Anmälan om tidpunkten för inledande av verksamhet

rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder  (AIFML) 5 kap. 4.1 §

En registreringsskyldig AIF-förvaltare anmälan om de huvudsakliga finansiella instrument som den bedriver handel med och om de huvudsakliga investeringsobjekten och de största koncentrationerna i fråga om de förvaltade AIF-fonderna

Varje år
Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFML) 5 kap. 4.2 §

En registreringsskyldig AIF-förvaltares anmälan om att den inte längre uppfyller förutsättningarna i 1 kap. 3 §

Omedelbart

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 6 kap. 7 §

Anmälan om till vilket självregleringsorgan en AIF-förvaltare hör eller vilket eller vilka organs rekommendationer den följer

 
Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 7 kap. 9.4 §

Anmälan minst en gång om året om ägare till andelar och om innehavens storlek i ett AIF-förvaltaren och dess holdingföretag enligt 7 Kap. 9 § 4 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

En gång om året

AIFM-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 9 kap. 5 §

Anmälan om fel som skett vid värderingen av en andels värde i en investeringsfond

Omedelbart

rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 10 kap. 2.1 §

Anmälan om delegering av betydelsefull verksamhet

 
Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 10 kap. 2.5 §

Anmälan om innehållet i avtalet om delegering samt om väsentliga förändringar i avtalsförhållandet

Utan dröjsmål

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 12 kap. 1 §

AIF-förvaltarens anmälan om den AIF-fond vars andelar den avser att marknadsföra i Finland

Innan marknadsförings inleds, senast en månad innan den planerade ändringen genomförs eller omedelbart efter att en oförutsedd förändring skett.

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 13 kap. 4 §

Anmälan om faktablad

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 15 kap. 4.2 §

AIF-förvaltarens anmälan om avtal om förvaringsinstitut för förvaltade AIF-fonder och ändringar i avtalet

Omedelbart

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 16 kap. 3.1 §

Inlämning av specialplaceringsfonders stadgar för kännedom

Senast en månad innan en planerad ändring genomförs eller omedelbart efter det att en oplanerad ändring ägt rum

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 18 kap. 1 §

Anmälan om att en förvaltad AIF-fond förvärvar, avyttrar eller innehar aktier i ett onoterat bolag, och när den andel rösträtter i det onoterade bolaget som innehas av AIF-fonden når, överskrider eller underskrider tröskelvärdena 10 procent, 20 procent, 30 procent, 50 procent eller 75 procent.

Utan onödigt dröjsmål, dock senast tio bankdagar efter den dag då den rättshandling ägde rum som innebar att AIF-fonden nådde, överskred eller underskred de relevanta tröskelvärdena i det onoterade bolaget

AIFM-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 18 kap. 2 §

Anmälan om att AIF-fonden förvärvar bestämmande inflytande i ett onoterat bolag

Utan onödigt dröjsmål, dock senast tio bankdagar efter den dag då den rättshandling ägde rum som innebar att AIF-fondens rösträtt överskred tröskelvärdet 50 procent.

AIFM-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 18 kap. 5 §

Anmälan om förvärvande av bestämmande inflytande i ett onoterat bolag 

AIFM-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 19 kap. 1.1 §

En auktoriserad AIF-förvaltare får förvalta AIF-fonder baserade i andra EES-stater eller i en annan EES-stat tillhandahålla kapitalförvaltning enligt 3 kap. 2 § 2 mom. och sidotjänster enligt 3 § efter att det lämnat in en anmälan om detta till Finansinspektionen

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 19 kap. 1.3 §

Anmälan om ändringar i de uppgifter som avses i 19 kap. 1 §

Senast en månad innan en planerad ändring genomförs eller omedelbart efter det att en oplanerad ändring ägt rum

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder(AIFML) 19 kap. 3 §

Anmälan enligt 12 kap. 1 § om att en auktoriserad AIF-förvaltare har rätt att i Finland marknadsföra andelar i förvaltade EES-baserade AIF-fonder

Innan marknadsförings inleds, senast en månad innan den planerade ändringen genomförs eller omedelbart efter att en oförutsedd förändring skett

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

 

Förmedlare av gräsrotsfinansiering

Auktoriserad förmedlare av gräsrotsfinansiering

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder
Lag om gräsrotsfinansiering 9 § 3 mom

Anmälan om inledande och avslutande av verksamheten

Utan dröjsmål
Lag om gräsrotsfinansiering 11 § 3 mom

Information om väsentliga förändringar i det egna ekonomiska läget och om andra omständigheter som påverkar fullgörandet av deras skyldigheter

Utan dröjsmål

Registrerade förmedlare av gräsrotsfinansiering

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder
Lag om gräsrotsfinansiering 2 kap 6 §

Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning

Fit & Proper -blankett (word)

Innan ändringen träder i kraft eller utan dröjsmål efter ändringen träder i kraft.

Rapportering i valfri form

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder
Lag om gräsrotsfinansiering 5 § 2 mom

Anmälan om ändringar i registeruppgifter eller anmälan om verksamhetens upphörande

Utan dröjsmål
Lag om gräsrotsfinansiering 11 § 3 mom

Information om väsentliga förändringar i det egna ekonomiska läget och om andra omständigheter som påverkar fullgörandet av deras skyldigheter

Utan dröjsmål