Rapporteringsskyldigheter

Rapporteringens riktighet

Tillsynsobjektet skall intyga riktigheten av de inrapporterade uppgifterna. Syftet är att se till att de uppgifter som tillsynsobjektet tillställt Finansinspektionen är kontrollerade och riktiga. Intyget skall dateras och undertecknas både av uppgiftslämnaren och av den som verifierar uppgifterna. Det undertecknade intyget förvaras hos tillsynsobjektet och visas på begäran upp för Finansinspektionen. Elektronisk blankett införs senare.

Uppgiftslämnaren och den som verifierar uppgifterna får inte vara en och samma person. Om flera personer deltar i rapporteringen, kan rapportsamordnaren utses att verifiera uppgifterna, även om en annan person ansvarar för kontrollen av enskilda uppgifter. Intyget skall alltid uppdateras när den beskrivna processen ändras.

Blankett för verifiering av inrapporterade uppgifter (word).

Tillsynsobjekten kan också fritt formulera ett intyg som innehåller följande uppgifter:

  • vilken rapport och Finansinspektionens rapporteringsstandard som intyget hänför sig till
  • beskrivning av rapporteringsprocessen, dvs. källorna för de inrapporterade uppgifterna
  • hur de inrapporterade uppgifterna verifieras
  • vem ger ytterligare upplysningar om de inrapporterade uppgifterna
  • vem verifierar uppgifterna
  • kontaktinformation för den som lämnar ytterligare upplysningar och den som verifierar uppgifterna (e-postadress och telefonnummer)
  • var och hur förvaras de uppgifter som tjänar som underlag för rapporten. 

Rapportering av felaktiga uppgifter

Fortsatt rapportering av felaktiga uppgifter till Finansinspektionen leder till att tillsynsobjektet får en skriftlig begäran om förklaring. I sitt svar skall tillsynsobjektet lägga fram en åtgärdsplan för korrigering av den felaktiga rapporteringen. Underlåtelse att följa rapporteringsstandarden kan få administrativa eller andra påföljder.

Mer information om administrativa påföljder

 

 

Vad ska rapporteras?

Banker

Kreditinstitut

Finanssektorns rapporteringskarta (pdf)

Finländska kreditinstitut

Föreskrifter och anvisningar / Standard Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

 

FINREP
F-tabeller

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 avsnitt 3
Sameuropeisk rapportering (COREP)

COREP OF Kapitalbas

 

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

COREP LR Kapitaltäckning

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

COREP LE Stora exponeringar

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

COREP LCR DA Likviditetskrav

Månatligen
Läget på kalendermånadens sista dag

Den 15:e kalenderdagen efter uppgiftsdatumet

se ovan

COREP NSFR Krav på kapitalanskaffning

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

COREP ALM

Månatligen
Läget på kalendermånadens sista dag

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Den 15:e kalenderdagen efter uppgiftsdatumet

 

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

COREP FRTB
En grundlig revidering av
kapitaltäckningsreglerna för
handelsportföljen

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

REM BM
Ersättning

REM HE
Högavlönade anställda

REM HR Institution
Uppgifter om högre kvoter

Årligen per 31.12.

Senast 15.6.

se ovan

G-SII
Tilläggsrapportering för
specificering och
fastställandet av G-SII buffertar

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

3.7., 2.10., 2.1., 3.4.

5/2014 avsnitt 3
Rapportering av inteckning av tillgångar

AE

 

  1. Delarna A, B och D kvartalsvis: 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
  2. Del C årsvis: 31.12.
  3. Del E halvårsvis: 30.6., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

 

6/2014 avsnitt 3
Rapportering av finansieringsplaner
FP Årligen per 31.12.

Senast 15.3.

CDR artikel 78
Kreditinstitutslag kap. 11
Tillsynsmeddelande 40/2016 - 2.6.2016

SBP CR Årligen per 31.12.

Senast 11.4.

CDR artikel 78
Kreditinstitutslag kap. 11
Tillsynsmeddelande 40/2016 - 2.6.2016

SBP RM Årligen per 31.1.

Senast 3.3.

CDR artikel 78
Kreditinstitutslag kap. 11
Tillsynsmeddelande 40/2016 - 2.6.2016

SBP IMV Årligen per 30.9.

Senast 14.10.

CDR artikel 78
Kreditinstitutslag kap. 11
Tillsynsmeddelande 40/2016 - 2.6.2016

SBP IFRS9 Årligen per 31.12.

Senast 11.4.

Europeiska bankmyndighetens beslut EBA/DC/501

IRRBB ad hoc*

Kvartalsvis
 31.12., 31.3., 30.6., 30.9.

19.2,.21.5,.19.8

Beslut av Europeiska bankmyndigheten EBA/DC/498

ESG ad hoc*

Halvårsvis eller årsvis

31.12, 30.3

15.3., 17.6., 13.12

3/2020 anvisningar om rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av åtgärder mot covid-19-krisen

COVID19

Kvartalsvis

(ända till 12/2022)

12.5., 11.8., 11.11., 11.2. 

1/2014 avsnitt 4
Kreditinstitutens riskrapportering

S Läge inom banksystemet

 

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 30 bankdagar

se ovan

R Ränterisk

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 20 bankdagar

se ovan

3/2015 Luototussuhteen laskenta

LTC Rapporten om belåningsgraden

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 30 bankdagar

7/2015 avsnitt 5
Beräkning och rapportering av kapitaltäckningen i finans- och försäkringskonglomerat

RVA

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

10.5., 10.8., 10.11., 28./29.2.

7/2012 avsnitt 4
Rapportering av hypoteksbanksverksamhet

KP

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 15 bankdagar

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Föreskrifter och anvisningar 6/2019

CSDR9 

Kvartalsvis 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 15.1., 15.4., 15.7., 15.10.

* Rapporteringsinstitut definierade separat

** Rapportering av internaliserad avveckling (CSDR)
Rapporteringsplikten baserar sig på rapportörens egna anmälan

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.

 

Utländska kreditinstituts finländska filialer som tar emot inlåning (säte inom EES)

Föreskrifter och anvisningar / Standard Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

 

FINREP
F-tabeller

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 avsnitt 3
Sameuropeisk rapportering (COREP)

 

COREP OF Kapitalbas

Endast C 15.00 (CR IP Losses) Exponeringar och förluster från utlåning där säkerheter har ställts i form av fast egendom

Årsvis
31.12.

11.2.

1/2014 avsnitt 4
Kreditinstitutens riskrapportering

S Läge inom banksystemet

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 30 bankdagar

se ovan

3/2015 Beräkning av kreditförhållande

LTC Rapportering av kreditförhållande

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 30 bankdagar

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.

Utländska kreditinstituts finländska filialer som driver annan verksamhet än inlåning (säte inom EES)

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

 

FINREP
F-taulukot

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 avsnitt 3
Sameuropeisk rapportering (COREP)

 

COREP OF Kapitalbas

Endast C 15.00 (CR IP Losses) Exponeringar och förluster från utlåning där säkerheter har ställts i form av fast egendom

Årsvis
31.12.

11.2.

1/2014 avsnitt 4
Kreditinstitutens riskrapportering

S Läge inom banksystemet

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 30 bankdagar

1/2014 avsnitt 4
Kreditinstitutens riskrapportering

3/2015 Beräkning av kreditförhållande

LTC Rapportering av kreditförhållande

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 30 bankdagar

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.

Betalningsleverantörer

Auktoriserade betalningsinstitut

Föreskrifter och anvisningar

Rapporterade uppgifter

Rapporteringsfrekvens och rapportperioder

Inlämningsdagar

8/2016 avsnitt 8.4.1
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

MA Rapportering av boksluts- och bokföringsuppgifter för tillsynen

Årsvis

 

senast den 28 februari eller inom två månader efter räkenskapsperiodens utgång

8/2016 avsnitt 8.4.2
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

MU Stora exponeringar

Halvårsvis
30.6., 31.12.

28.2., 31.8.

8/2016 avsnitt 8.4.3
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

MJ krediter och oreglerade fordringar


Halvårsvis
30.6., 31.12.

 

28.2., 31.8.
(Obs! Tillämpas endast vid verksamhet enligt 9 § 2 mom. och 10 § i lagen om betalningsinstitut)

8/2016 avsnitt 8.4.4
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

MV Kapitalbas och kapitaltäckning Årsvis 31.12. 28.2.
Föreskrifter och anvisningar 2/2023 och 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

 

Betaltjänsteleverantörer utan auktorisation som är registrerade

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
Föreskrifter och anvisningar 2/2023 och 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Finländska filialer av utländska betaltjänsteleverantörer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

8/2016 avsnitt 8.4.1
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

MA Rapportering av boksluts- och bokföringsuppgifter för tillsynen

Årsvis

 

senast den 28 februari eller inom två månader efter räkenskapsperiodens utgång

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 och 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

 

Försäkring

Arbetspensionsförsäkring

Försäkringssektorns rapporteringskarta (pdf)

Arbetspensionsförsäkringsbolag

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

1/2011
Elektroniska tillsynsuppgifter som försäkringsmarknadssammanslutningar ska överföra till Finansinspektionen

VA Resultat- och balansräkningar

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VB Tabeller för noter till bokslutet

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VD Solvens

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VF Ansvarsskuld Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VG Försäkringsanstalternas placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
30.4., 31.7., 31.10., 31.1.
se ovan VO Pensionsförsäkrings halvårsrapport

Halvårsvis/årsvis
30.6., 31.12.

15.8., 15.2.
se ovan VP Utredning av arbetspensionsbolags försäkringsrörelse
Årsvis
31.12.
31.7.
se ovan VS Beräkning av solvensgränsen och diversifiering av placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
15.5., 15.8., 15.11., 15.2.

Närmare upplysningar (pdf)

Pensionskassor

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

Datainsamling för tilläggspensionsanstalter

ECB förordning (EU) 2018/231
EIOPA:s anvisningar: EIOPA-BoS/18-114
Anvisningar för PF-rapportering (pdf)
Rapporteringsanvisningar i anslutning till ECB:s tilläggsupplysningar finns på Finlands Banks webbplats

PF AEI omfattande årsrapport

PF AEI (Excel)

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

se ovan

PF QEI kvartalsrapport

PF QEI (Excel)

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell

se ovan

PF AEE förenklad årsrapport

PF AEE (Excel)

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

1/2011 
Elektroniska tillsynsuppgifter som försäkringsmarknadssammanslutningar ska överföra till Finansinspektionen

VA Resultat- och balansräkningar

Årsvis
31.12.

30.4.

se ovan VB Tabeller för noter till bokslutet

Årsvis
31.12.

30.4.

se ovan VD Solvens

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VF Ansvarsskuld Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VG Försäkringsanstalternas placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
30.4., 31.7., 31.10., 31.1.
se ovan VL Enkät till pensionskassor och -stiftelser Tilinpäätös  
se ovan VO Pensionsförsäkrings halvårsrapport

Halvårsvis/vuosittain
30.6., 31.12.

15.8., 15.2.
se ovan VS Beräkning av solvensgränsen och diversifiering av placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
 

Närmare upplysningar (pdf)  

Pensionsstiftelser

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

Datainsamling för tilläggspensionsanstalter

ECB förordning (EU) 2018/231
EIOPA:s anvisningar: EIOPA-BoS/18-114 
Anvisningar för PF-rapportering (pdf)
Rapporteringsanvisningar i anslutning till ECB:s tilläggsupplysningar finns på Finlands Banks webbplats

PF AEI omfattande årsrapport

PF AEI (Excel)

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

se ovan

PF QEI kvartalsrapport

PF QEI (Excel)

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell

se ovan

PF AEE förenklad årsrapport

PF AEE (Excel)

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

1/2011 
Elektroniska tillsynsuppgifter som försäkringsmarknadssammanslutningar ska överföra till Finansinspektionen

VA Resultat- och balansräkningar

Årsvis
31.12.

30.4.

se ovan VB Tabeller för noter till bokslutet

Årsvis
31.12.

30.4.

se ovan VD Solvens

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VF Ansvarsskuld Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VG Försäkringsanstalternas placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
31.1., 30.4., 31.7., 31.10.
se ovan VL Enkät till pensionskassor och -stiftelser Tilinpäätös  
se ovan VO Pensionsförsäkrings halvårsrapport Halvårsvis/vuosittain
30.6., 31.12.
15.2., 15.8.
se ovan VS Beräkning av solvensgränsen och diversifiering av placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
 

Närmare upplysningar (pdf)

Pensionsanstalter som grundats genom lag / Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
1/2011
Elektroniska tillsynsuppgifter som försäkringsmarknadssammanslutningar ska överföra till Finansinspektionen

VA Resultat- och balansräkningar

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VB Tabeller för noter till bokslutet

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VF Ansvarsskuld Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VG Försäkringsanstalternas placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
31.1., 30.4., 31.7., 31.10.
se ovan VO Pensionsförsäkrings halvårsrapport Halvårsvis
30.6., 31.12.
15.2., 15.8.
se ovan VS Beräkning av solvensgränsen och diversifiering av placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
15.5., 15.8., 15.11., 15.2.

Närmare upplysningar (pdf)

Pensionsanstalter som grundats genom lag / Sjömanspensionskassan

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
1/2011
Elektroniska tillsynsuppgifter som försäkringsmarknadssammanslutningar ska överföra till Finansinspektionen

VA Resultat- och balansräkningar

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VB Tabeller för noter till bokslutet

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VD Solvens

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VF Ansvarsskuld Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VG Försäkringsanstalternas placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
31.1., 30.4., 31.7., 31.10.
se ovan VO Pensionsförsäkrings halvårsrapport Halvårsvis
30.6., 31.12.
15.2., 15.8.
se ovan VS Beräkning av solvensgränsen och diversifiering av placeringar  Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
15.5., 15.8., 15.11., 15.2.

Närmare upplysningar (pdf)

Skade- och livförsäkring

Försäkringssektorns rapporteringskarta (pdf)

Skadeförsäkring

Skadeförsäkringsbolag inkl. filialer utomland

Föreskrifter och anvisningar / Förordning Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

Solvens II -direktivet

Kommissionens tekniska genomförandeförordning (EU) 2015 /2450 och ändringarna i den: (EU) 2016/1868, (EU) 2017/2189

Rapporterings-anvisningar i anslutning till ECB:s tilläggsupplysningar finns på Finlands Banks webbplats

S2 QES Kvartalsrapporter, Solo

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell

se ovan

S2 AES Årsrapporter, Solo

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

Riktlinjer om rapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet (EIOPA-BoS-15/107) S2 QFS Kvartalsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, Solo

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell

se ovan S2 AFS Årsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, Solo 

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

1/2011
Försäkringsmarknads-sammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen

VA Resultat- och balansräkningar

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VB Tabeller för noter till bokslutet

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VC Nyckeltalstabeller

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VE Ansvarsskuld

Årsvis
31.12.

31.3.
se ovan VG Försäkringsanstalternas placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
30.4., 31.7., 31.10., 31.1.
se ovan VJ Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring
Årsvis
31.12.
31.3.
se ovan

VM Försäkringsbolags statistikuppgifter

Årsvis
31.12.

31.3.
se ovan VN Utredning av trafikförsäkringspremier Årsvis
31.12.
31.3.
se ovan VT Statistisk undersökning om patientsförsäkring Årsvis
31.12.
30.4.
Lagen om förhindrande av penningtvätt (444/2017) RA Riskbedömningsenkät Årsvis
31.12.
28.2.

Solvens II -grupprapportering

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

Solvens II -direktivet

Kommissionens tekniska genomförandeförordning (EU) 2015 /2450 och ändringarna i den: (EU) 2016/1868, (EU) 2017/2189

Rapporteringsanvisningar i anslutning till ECB:s tilläggsupplysningar finns på Finlands Banks webbplats

S2 QRG Kvartalsrapporter, grupp

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell
se ovan S2 ARG Årsrapporter, grupp

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

Riktlinjer om rapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet (EIOPA-BoS-15/107) S2 QFG Kvartalsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, grupp

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell

se ovan S2 AFG Årsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, grupp

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

Mera information om Solvens II -rapportering

Filial till utländskt EES-försäkringsbolag

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
1/2011
Försäkringsmarknads-sammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen
VJ Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring
Årsvis
31.12.
30.4.
se ovan VN Utredning av trafikförsäkringspremier Årsvis
31.12.
30.4.
se ovan VM Försäkringsbolags statistikuppgifter
Årsvis
31.12.
30.4.
se ovan VT Statistisk undersökning om patientsförsäkring Årsvis
31.12.
30.4.

Fritt utbud av tjänster i utländskt EES-försäkringsbolag

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
1/2011
Försäkringsmarknads-sammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen
VJ Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring
Årsvis
31.12.
30.4.
se ovan VN Utredning av trafikförsäkringspremier Årsvis
31.12.
30.4.
se ovan VT Statistisk undersökning om patientförsäkring Årsvis
31.12.
30.4.

Livförsäkring

Föreskrifter och anvisningar / Asetus Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

Solvens II -direktivet

Kommissionens tekniska genomförandeförordning (EU) 2015 /2450 och ändringarna i den: (EU) 2016/1868, (EU) 2017/2189

Rapporterings-anvisningar i anslutning till ECB:s tilläggsupplysningar finns på Finlands Banks webbplats

S2 QES Kvartalsrapporter, Solo

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell
se ovan S2 AES Årsrapporter, Solo

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

Riktlinjer om rapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet (EIOPA-BoS-15/107) S2 QFS Kvartalsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, Solo

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell

se ovan S2 AFS Årsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, Solo 

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

1/2011
Försäkringsmarknads-sammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen

VA Resultat- och balansräkningar

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VB Tabeller för noter till bokslutet

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VC Nyckeltalstabeller

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VE Ansvarsskuld

Årsvis
31.12.

31.3.
se ovan VG Försäkringsanstalternas placeringar  Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
30.4., 31.7., 31.10., 31.1.
se ovan VK Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet  Årsvis
31.12.
31.3.
Lagen om förhindrande av penningtvätt (444/2017)

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Solvens II -grupprapportering

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

Solvens II -direktivet

Kommissionens tekniska genomförandeförordning (EU) 2015 /2450 och ändringarna i den: (EU) 2016/1868, (EU) 2017/2189

Rapporteringsanvisningar i anslutning till ECB:s tilläggsupplysningar finns på Finlands Banks webbplats

S2 QRG Kvartalsrapporter, grupp

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell
se ovan S2 ARG Årsrapporter, grupp

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

Riktlinjer om rapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet (EIOPA-BoS-15/107) S2 QFG Kvartalsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, grupp

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell

se ovan S2 AFG Årsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, grupp

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

Mera information om Solvens II -rapportering

 

 

Arbetslöshetsförsäkring

Försäkringssektorns rapporteringskarta (pdf)

Arbetslöshetskassor

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
1/2011 avsnitt 4
Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen

KB Balans- och resultaträkning för arbetslöshetskassor

Årsvis
31.12.

30.4.

17/2013 avsnitt 12
Föreskrifter och anvisningar för arbetslöshetskassor

KT Arbetslöshetskassornas statistikuppgifter

Månatligen läget på kalendermånadens sista dag

Den 10:e kalenderdagen efter uppgiftsdatumet

17/2013 avsnitt 10 ja 12
Föreskrifter och anvisningar för arbetslöshetskassor

JM Räknetabell för förslag till medlemsavgifter 

Årsvis
31.12.

15.10.

 

Sjukkassor och understödskassor

Försäkringssektorns rapporteringskarta (pdf)

Sjukkassor

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
1/2011 kapitel 4.1.1, tabell 2 och styckena 7,8,11
Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen

KA Balans- och resultaträkning för sjukkassorna

Årsvis
31.12.

Inom en månad från det kassamöte där bokslutet har fastställts.

 

Försäkringsförmedlare

Försäkringssektorns rapporteringskarta (pdf)

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
1/2011 avsnitt 4
Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen

VQ Försäkringsmäklares rapportering

VQ-anvisning

Årsvis
31.12.

30.4.

 

Kapitalmarknaden

Tillhandahållare av investeringstjänster

Finanssektorns rapporteringskarta (pdf)

Värdepappersföretag

Föreskrifter och anvisningar

Rapporterade uppgifter

Rapporteringsfrekvens och rapportperioder

Inlämningsdagar

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

 

FINREP
F-tabeller
FA och FT -tabellbilagor

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

5/2021

IFCLASS2
Värdepappersföretagens tillsynsrapportering

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

5/2021

IFCLASS3
Värdepappersföretagens tillsynsrapportering

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

 

Årligen per 31.12.

11.2.

26/2013 avsnitt 3
Sameuropeisk rapportering (COREP)

REM HE
Högavlönade anställda

Årligen per 31.12.

Senast 30.6.

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.

Utländska värdepappersföretags filialer i Finland

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

 

FINREP
F-tabeller
FA och FT -tabellbilagor

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.

Fondbolag

Finanssektorns rapporteringskarta (pdf)

Finländska fondbolag

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

 

FINREP
F-tabeller
FA och FT -tabellbilagor

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 avsnitt 3
Sameuropeisk rapportering (COREP)

COREP OF Kapitalbas

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

 

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.

Utländska fondbolags filialer i Finland

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

FINREP

F-tabeller
FA och FT -tabellbilagor

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.

Förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM)

Finanssektorns rapporteringskarta (pdf)

Tillståndspliktig AIF-förvaltare

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

FINREP
F-tabeller

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

FA- ja FT-bilagetabellerna

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12. ja årsvis 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 avsnitt 3
Sameuropeisk rapportering (COREP)

COREP OF Kapitalbas

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

 

4/2014 avsnitt 6
Förvaltare av alternativa investeringsfonder

AIFMD-rapportering

Mer information om AIFMD-rapportering

Per AIFM och AIF årsvis (31.12.), halvårsvis (30.6. och 31.12.) eller kvartalsvis (31.3., 30.6., 30.9., 31.12.)

Per AIFM och AIF 30.4./15.5., 31.7./15.8., 31.10./15.11., 31.1./15.2.

 

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.

Registreringsskyldig AIF-förvaltare

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

4/2014 avsnitt 6
Förvaltare av alternativa investeringsfonder

AIFMD-rapportering

Mer information om AIFMD-rapportering

Per AIFM och AIF årsvis (31.12.), halvårsvis (30.6. och 31.12.) eller kvartalsvis (31.3., 30.6., 30.9., 31.12.)

Per AIFM och AIF 30.4./15.5., 31.7./15.8., 31.10./15.11., 31.1./15.2.

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.