EBA ITS -rapportering

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
COREP-rapportering

Den sameuropeiska rapporteringen (COREP) baserar sig på kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, genom vilken tekniska genomförandestandarder om rapporteringen av tillsynsuppgifter utvecklade av Europeiska bankmyndigheten (EBA) genomförs. COREP-rapporteringshelheten består av flera olika rapporter med vilka det rapporteras uppgifter i anslutning till institutens kapitalkravstillsyn enligt EU:s kapitalkravsförordning (CRR), till exempel kapitalbas och kapitalbaskrav, kapitaltäckningsgrad, stora exponeringar, likviditetskrav och kravet på den stabila nettofinansieringskvoten. COREP-rapporteringen i nuvarande form inleddes i början av 2014.

COREP-rapporteringen gäller kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 26/2013. Rapporteringsskyldigheterna gällande de rapporter som hör till rapporteringsschemat har beskrivits enligt rapportörnivåerna i finanssektorns rapporteringskarta.

COREP-rapporteringens tekniska genomförande

COREP-uppgifterna rapporteras enligt EBAs datapunktsmodell (Data Point Model, DPM) samt XBRL-taxonomin. I rapporteringen kan användas som hjälp ett rapporteringsprogram som kan laddas ner från Finansinspektionens Jakelu-tjänst.

De COREP-rapporter som skickas till Finansinspektionen kan även produceras med rapportörens egna system. Rapporter som produceras med egna system ska produceras enligt definitionerna i Finansinspektionens beskrivning av den elektroniska rapporteringen (bilaga) i fråga om COREP-rapporteringen.

Finansinspektionen förutsätter att när information lämnas elektroniskt, ska både beskrivningen av den elektroniska rapporteringen och EBA Filing Rules iakttas. När det gäller innehållet ska rapporterna även uppfylla valideringarna enligt listan EBA Validation Rules. Kreditinstituten förutsätts dessutom följa kvalitetskontroller som har utvecklats av Europeiska centralbankens Expert Group on Data Quality-arbetsgrupp och som kompletterar EBAs valideringsregler.

FINREP-rapportering

Rapporteringen av finansiell information (FINREP) inleddes stegvis 2014 beroende på den mall som skulle rapporteras. FINREP-rapporteringen gäller kreditinstitut, värdepappersföretag och fondbolag enligt Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 20/2013. Rapporteringens omfattning för de olika rapportörnivåerna har beskrivits närmare i följande dokument:

Finansinspektionen skickar kreditinstitutens rapporter vidare till Europeiska centralbanken (ECB) och Europeiska bankmyndigheten (EBA). FINREP-rapporteringen består av mallar som ska lämnas kvartalsvis, halvårsvis och årligen.

FINREP-rapporteringens tekniska genomförande

FINREP-uppgifterna rapporteras enligt EBAs datapunktsmodell (Data Point Model, DPM) samt XBRL-taxonomin. I rapporteringen kan användas som hjälp ett rapporteringsprogram som kan laddas ner från Finansinspektionens Jakelu-tjänst.

De FINREP-rapporter som skickas till Finansinspektionen kan även produceras med rapportörens egna system. Rapporter som produceras med egna system ska produceras enligt definitionerna i Finansinspektionens beskrivning av den elektroniska rapporteringen (bilaga) i fråga om FINREP-rapporteringen.

Finansinspektionen förutsätter att när information lämnas elektroniskt, ska både beskrivningen av den elektroniska rapporteringen och EBA Filing Rules iakttas. När det gäller innehållet ska rapporterna även uppfylla valideringarna enligt listan EBA Validation Rules. Kreditinstituten förutsätts dessutom följa kvalitetskontroller som har utvecklats av Europeiska centralbankens Expert Group on Data Quality-arbetsgrupp och som kompletterar EBAs valideringsregler.

EBA ITS -kvalitetssäkring

Rapporteringsskyldigheterna på blankettnivå

​Kontroller i anslutning till rapporteringens omfattning är en del av den kvalitetssäkringsprocess som gäller ITS-rapporterna. Varje rapports blankettinnehåll består av de filing indikators som beskrivs i kapitel 1.6 i dokumentet EBA XBRL Filing Rules. De beskriver vilka blanketter som rapporteras och vilka som inte rapporteras. Rapportens blankettinnehåll ska ligga i linje med rapporteringsskyldigheterna på blankettnivå. Rapporteringsskyldigheterna som gäller blanketterna baserar sig bland annat på de riskmätningsmetoder som rapportören tillämpar samt på eventuella undantag som beviljats rapportören. Rapporteringsskyldigheten som gäller en blankett kan också vara beroende av om de tröskelvärden som fastställts i regleringen har överskridits samt av uppgifter som rapporterats med andra blanketter i rapporten.

I den bifogade tabellen beskrivs rapporteringsskyldigheterna på blankettnivå när det gäller ITS-rapporterna och principerna för bestämmande av skyldigheterna samt de tillåtna filing indikator-typerna för respektive rapporteringsskyldighetskategori. Med hjälp av bestämningarna i tabellen kan man på förhand säkerställa att blankettinnehållet i de rapporter som sänts till Finansinspektionen motsvarar rapporteringsskyldigheterna på blankettnivå.

EGDQ-regler