Nationell rapportering (Virati)

Den nationella Virati-rapporteringen grundar sig såväl på Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar som på lagen om förhindrande av penningtvätt:

 • Rapportering av finansiell information 20/2013
 • Kreditinstitutens riskrapportering 1/2014
 • Beräkning och rapportering av kapitaltäckningen i finans- och försäkringskonglomerat 7/2015
 • Rapportering av hypoteksbanksverksamhet 7/2012
 • Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017)
 • Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn 8/2014
 • Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen 1/2011
 • Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster 8/2016
 • Föreskrifter och anvisningar för arbetslöshetskassor 17/2013

Rapporteringsskyldigheterna som avser de rapporteringar som omfattas av den nationella Virati-rapporteringen beskrivs per uppgiftslämnarnivå i rapporteringskartorna för finanssektorn och försäkringssektorn.

Faktorer som ska beaktas vid inlämnade av rapporten

Finansinspektionen har utvecklat ett rapporteringsprogram som gör det möjligt för rapportörerna att skapa nödvändiga validerade, krypterade CSV-rapportfiler. Nödvändiga rapporter kan också genereras med rapportörens egna metoder i enlighet med beskrivningen av den elektroniska dataöverföringen för Virati-rapporteringen. Rapporteringsprogrammet är ett hjälpmedel och rapportören ansvarar för installeringen och användningen av det. Finansinspektionen är inte skyldig att erbjuda ett rapporteringsprogram, vilket innebär att skötseln av rapporteringsskyldigheten inte får vara beroende av användningen av det frivilliga hjälpmedlet.

Rapporteringsprogrammet kan laddas ned i Finansinspektionens Jakelu Distributionstjänst. Det nedladdningsbara Virati-rapporteringspaketet innehåller:

 • Excel-arbetsbok (.xlsm)
 • Krypteringsprogram (.exe)
 • Excel-makro (.xlam)

Rapporteringspaketet (.zip) som laddas ner från Jakelu Distributionstjänst ska först packas upp, varefter Excel-arbetsboken, krypteringsprogrammet och Excel-makron ska installeras i samma register. Efter det utarbetas rapporten med hjälp av arbetsboken (.xlsx) i sin slutliga leveransfilsform och krypteras. Rapporterna ska skickas till Finansinspektionens e-post som bifogade filer.

Användarbehörigheten till Jakelu Distributionstjänsten skickas till aktören före den första rapporteringsgången. Rapporteringspaketet som laddas ner från Jakelu Distributionstjänsten är rapportörspecifik (användarnamn och lösenord). Paketet får endast användas för att upprätta rapporter som gäller sammanslutningen i fråga. Finansinspektionen rekommenderar att rapportören alltid använder den senaste versionen av rapporteringsprogrammet för att säkerställa att den arbetsbok som innehåller eventuella ändringar används. Anvisningar i händelse av rapporteringsproblem finns i Jakelu Distributionstjänsten.

Efter försändelsen får den som skickade rapporten en kvittering till sin e-post om att försändelsen mottagits och efter det ett automatiskt responsmeddelande, av vilket rapportens status framgår (Godkänd eller Underkänd). Responsmeddelandet kan komma något fördröjt på grund av kö i mottagningssystemet.

Beskrivning av elektronisk dataöverföring

Finansinspektionen har publicerat en beskrivning av elektronisk dataöverföring för generering och leverans av de nationella rapporteringsuppgifterna till Finansinspektionen. I beskrivningen redogörs för rapporternas tekniska krav.

Beskrivning av elektronisk dataöverföring

Allmänt om rapporteringsprogrammets systemkrav

Operativsystemet i arbetsstationen bör vara Windows version 10 som omfattas av Microsofts allmänna support samt Excel 2013 - eller version 2016. Rapporteringsprogrammet och dess arbetsböcker kan även fungera i andra Windows- och Excel-versioner. Dessa omfattas emellertid inte av Finansinspektionens support.

Finansinspektionen rekommenderar att tillsynsobjekten sätter sig in i hur rapporteringspaketet fungerar i god tid innan rapporterna ska inlämnas. Om det uppstår tekniska problem vid installering eller användning av rapporteringsprogrammet, ska felet i främsta hand utredas inom den egna organisationen. Om problemet emellertid inte kan lösas internt, ber Finansinspektionen att problemet anmäls så noggrant som möjligt (t.ex. genom att bifoga en skärmdump som beskriver problemet) per e-post till VIRATIHelpdesk(at)fiva.fi.