AIFMD-rapportering

Med AIFMD-rapportering avses rapportering enligt direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2011/61/EU) och Europeiska kommissionens förordning (2013/231). Rapporteringsskyldigheterna enligt AIFM-direktivet har införlivats nationellt i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och i finansministeriets förordning om verksamheten för förvaltare av alternativa investeringsfonder (226/2014). Finansinspektionen har meddelat föreskrifter och anvisningar om AIFMD-rapporteringen i kapitel 6 i föreskrifter och anvisningar 4/2014 om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Regleringen förutsätter att förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) regelbundet lämnar information för tillsynsändamål om fondförvaltaren och de förvaltade fonderna. Målet för AIFMD-rapporteringen är att effektivt övervaka och förebygga finanssystemrisker och marknadsstörningar.

Rapporteringsskyldigheten gäller registrerade och auktoriserade AIF-förvaltare och AIF-förvaltare baserade i tredje länder (utanför EES) som marknadsför sina alternativa investeringsfonder i Finland. 

AIFMD-rapporteringen omfattar följande delområden:

  • basuppgifter om AIF-förvaltaren och de förvaltade alternativa investeringsfonderna
  • AIF-fondens viktigaste investeringsobjekt och de största riskkoncentrationerna
  • AIF-fondens riskprofil
  • huruvida AIF-fondens använder finansiell hävstång.

AIFMD-rapporteringsskyldigheten börjar från ingången av följande kvartal efter att anmälan om inledande av marknadsföring har godkänts. Om marknadsföringstillstånd har beviljats en AIF-fond som ännu inte har upptagits i handelsregistret, ska Finansinspektionen särskilt meddelas om att en alternativ investeringsfond kommer att etableras. Även uppgifter om att fondverksamhet inleds ska anmälas till Finansinspektionen.

Anmälningsblankett för rapportering enligt AIFMD

Vilka uppgifter som ska rapporteras, rapportperioderna och rapporteringsfrekvensen är beroende av AIF-förvaltarens och de förvaltade fondernas egenskaper och beloppet av förvaltade tillgångar. Sådana uppgifter som påverkar rapporteringsskyldigheten ska anmälas till Finansinspektionen. Uppgifter ska anmälas

  1. i samband med auktorisering och registrering
  2. när en ny AIF-fond etableras
  3. när en AIF-förvaltare börjar förvalta en ny AIF-fond i en annan EES-stat
  4. när en AIF-förvaltare i ett tredje land inleder marknadsföring av en AIF-fond som den förvaltar i Finland
  5. när tidigare anmälda uppgifter som påverkar AIFMD-rapporteringsskyldigheten förändras.

Alla ändringar som påverkar rapporteringen, inklusive rapporteringens kontaktpersoner, ska anmälas till Finansinspektionen på den nedan stående blanketten innan ändringen träder i kraft. Det register som Finansinspektionen upprätthåller grundar sig på de uppgifter som ges på anmälningsblanketten för rapportering enligt AIFMD. I AIFMD-rapporteringen ska AIF-förvaltarens och fondens uppgifter motsvara de uppgifter som finns i Finansinspektionens register, eller så misslyckas mottagningen av rapporten.

För rapportering av de uppgifter som påverkar rapporteringsskyldigheten används en anmälningsblankett

Viktigt att notera vid överföring av rapporten

Finansinspektionen har utvecklat ett rapporteringsprogram, som gör det möjligt för rapportörerna att skapa nödvändiga validerade, krypterade XML-rapportfiler. Rapporteringsprogrammet kan laddas ner i Finansinspektionens Jakelu distributionstjänst. Programmet motsvarar till sin funktion de andra rapporteringsprogrammen som delas via tjänsten.  De nödvändiga rapporterna kan också genereras med rapportörens egna metoder i enlighet med beskrivningen av den elektroniska dataöverföringen i AIFMD-rapporteringen. Rapporterna ska lämnas till Finansinspektionen som en bilaga till ett e-postmeddelande.

Den nationella identifieringskoden samt behörighet till Jakelu-tjänsten skickas till aktören strax innan den första rapporteringsgången. Den första rapporteringstidpunkten baserar sig på uppgifterna om rapporteringsfrekvens på rapporteringsblanketten. Ett sammandrag av den första AIFMD-rapporteringen skickas per e-post till den kontaktperson som anges på rapporteringsblanketten.

Beskrivning av elektronisk dataöverföring (AIFMD-rapportering)

Finansinspektionen har uppdaterat den beskrivning av elektronisk dataöverföring för sammanställning och inlämning av AIFMD-rapporter till Finansinspektionen som publicerades i samband med föreskrifterna och anvisningarna om AIF-förvaltare (föreskrifter och anvisningar 4/2014). Av beskrivningen framgår de tekniska kraven på rapporterna inkl. särskilda nationella krav som inte framgår av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMAs tekniska riktlinjer.   

Beskrivning av elektronisk dataöverföring (12.6.2018)

ESMAs rapporteringsriktlinjer

Se också ESMAs frågor och svar om tillämpningen av AIFMD (uppdaterad 4.10.2018). ESMA kompletterar dokumentet regelbundet.

Meddelanden