CSRD9-rapportering

Enligt artikel 9 i förordningen om värdepapperscentraler (EU) nr 909/2014 (CSDR) ska företag som internaliserar en avveckling varje kvartal till de behöriga myndigheterna där de är etablerade rapportera den sammanlagda volymen och värdet av alla värdepapperstransaktioner som de har avvecklat utanför avvecklingssystem för värdepapper. De behöriga myndigheterna ska överföra de erhållna uppgifterna till den Europeiska tillsynsmyndigheten, Esma och informera Esma om alla risker med anledning av denna avvecklingsverksamhet.

Kraven i de tekniska standarderna trädde i kraft den 10 mars 2019 och företagen som internaliserar avveckling ska samla in de relevanta uppgifter från och med 1 april 2019 (Q2 2019).

Se närmare diagram 1. Rapporterings- och inlämningstidtabell (huom linkki ei toimi, tarkista se vastaavaksi kuin FI versiossa)

Begreppet internaliserad avveckling

Innehållet i rapporterna om internaliserad avveckling preciseras vidare i EU-lagstiftningen. Enligt artikel 1 i kommissions delegerade förordning (EU) 2017/391

I denna förordning avses med

  1. ”Instruktion om internaliserad avveckling” en instruktion från en kund till ett företag som internaliserar avveckling om att ställa ett penningbelopp till en mottagares förfogande eller att föra över äganderätten eller en annan rätt till ett eller flera värdepapper genom registrering i ett register eller på annat sätt, som företaget som internaliserar avveckling verkställer i egen bok i stället för genom ett avvecklingssystem för värdepapper;
  2. ”Ej verkställd instruktion om internaliserad avveckling”, att en värdepapperstransaktion inte har avvecklats helt eller delvis på den av berörda parter överenskomna dagen på grund av brist på värdepapper eller kontantmedel, oavsett underliggande orsak.

Rapporteringsskyldighet

Rapporteringsskyldigheten gäller sammanslutningar som är etablerade i Finland och som internaliserar avveckling i sin egen bokföring. Internaliserad avveckling kan ske på olika nivåer i värdepappersinnehavskedjan (globala förvaringsinstitut, underförvarare osv.) och ska rapporteras på den nivå där avvecklingen sker. Rapporteringsskyldighet uppstår även om det skulle finnas endast en transaktion per kvartal. Rapporteringskyldighet gäller även om det finns inget att rapportera. Technical Guidance for Settlement internalisers ger ytterligare information om detta. Företag som internaliserar en avveckling ska rapportera till Finansinspektionen på det sätt som avses i artikel 9.1 i förordningen om värdepapperscentraler enligt följande:

  • en rapport för Finlands del (även verksamheten i dess filialer i samma land);
  • en separat rapport för verksamheten för dess filialer per medlemsstat och EES-land;
  • en rapport för verksamheten för dess filialer i tredjeländer.

Se närmare diagram 2. Helhetsbild av processen

Esmas riktlinjer innehåller exempelfall om de riktlinjer som ska tillämpas i olika scenarier.

I stycke 2 i skäl (2) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/391 konstateras följande om rapporteringsskyldigheten:

”Ett företag som internaliserar avveckling bör bara rapportera internaliserade avvecklingar, om den har verkställt en kunds avvecklingsinstruktion i egen bok. Ett företag som internaliserar avveckling bör inte rapportera senare ändringar av kontoförda positioner som är en följd av verkställande av avvecklingsinstruktioner från andra enheter i värdepappersinnehavskedjan, eftersom dessa inte räknas som internaliserade avvecklingar. Ett företag som internaliserar avveckling bör heller inte rapportera transaktioner som genomförs på en handelsplats och som handelsplatsen överför till en central motpart för clearing eller till en värdepapperscentral för avveckling.”

Rapporternas innehåll och form

Rapporternas innehåll fastställs i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/391 medan rapporternas form samt testningen av dem fastställs i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/393.

Den flerdimensionella rapporteringen av internaliserad avveckling innehåller bl.a. följande delområden (statistik över misslyckade internaliserade avvecklingar förs skilt indelade på motsvarande sätt).

  • typ av instrument;
  • typ av avveckling (t.ex. köp eller försäljning, garanti, repor osv.)
  • typ av kund (professionell, icke-professionell)
  • Indelat enligt värdepapperscentraler som behandlar olika instrument

Faktorer som ska beaktas vid inlämnade av rapporten

Finansinspektionen mottar uppgifterna från företag som internaliserar avveckling till det nya systemet i XML-format och med beaktande av schemaspecificeringen för XML-märkspråk enligt standard ISO-20022 (se närmare figurerna i fråga samt beskrivningen av den elektroniska dataöverföringen av ESMA rapporter).  Beskrivningen av den elektroniska dataöverföringen av rapporter i XML-format (ESMA) i Finansinspektionens nya rapporteringssystem uppdaterad (4.1.2024) 

Ytterligare information av revidering av Finansinpektionens rapporteringssystemet (se närmare).

Se närmare diagram 3. XSD-schemabeskrivning av begreppen och diagram 4. XSD för internaliserad avveckling – helhetsstruktur

Alla ändringar som gäller rapporteringen, inklusive byte av rapporteringens kontaktperson, ska underrättas Finansinspektionen per e-post till STTHelpdesk(at)fiva.fi.

Beskrivning av elektronisk dataöverföring (CSDR9, rapportering av internaliserad avveckling)

Finansinspektionens beskrivning av den elektroniska rapporteringen enligt CSDR preciserar hur uppgifter ska produceras och inlämnas till Finansinspektionen utifrån behoven som gäller rapporteringen av internaliserad avveckling. I beskrivningen av rapporteringen av internaliserad avveckling framhävs de tekniska kraven på rapporterna

Rapportering av internaliserad avveckling är uppbyggd av ett antal aktiviteter, delsteg i processen. Följande processbeskrivning syftar till att ge en övergripande bild av rapporteringen i fråga. (se närmare diagram 5. Processbeskrivning för rapportering om internaliserad avveckling)

CSDR9 beskrivning av elektronisk rapportering. Den här beskrivningen gäller fr.o.m. Q4 2023 rapportering.

Källor

Meddelanden

Se också

  • 11.6.2019 Settlement internalisation - testing and validation