Tillsynsmeddelande 11.6.2019 – 27/2019

Föreskrifter och anvisningar för rapportering om internaliserad avveckling enligt artikel 9 i förordningen om värdepapperscentraler 6/2019 träder i kraft 11.6.2019

Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter och anvisningar för rapportering om internaliserad avveckling enligt artikel 9 i förordningen om värdepapperscentraler 6/2019. Anvisningarna träder i kraft den 11 juni 2019.

Genom anvisningarna genomförs nationellt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) riktlinjer (ESMA70-151-367) ”Riktlinjer för rapportering om internaliserad avveckling enligt artikel 9 i CSD-förordningen”.

Finansinspektionen rekommenderar i sina anvisningar att de företag som internaliserar avveckling och som definieras i artikel 2.1.11 i förordningen om värdepapperscentraler (CSD-förordningen)1 ska iaktta Esmas riktlinjer.

Närmare upplysningar lämnas av

Jenni Koskinen, riskexpert, tfn 09 183 5364 eller jenni.koskinen(at)fiva.fi

Bilagor


1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (EUT L 257, 28.8.2014, s.1–72).