Valvottavatiedote 11.6.2019 – 27/2019

Määräykset ja ohjeet 6/2019 arvopaperikeskusasetuksen 9 artiklan mukaista sisäistä toimitusta koskevaa raportointia varten voimaan 11.6.2019

Finanssivalvonta on antanut määräykset ja ohjeet 6/2019 arvopaperikeskusasetuksen 9 artiklan mukaista sisäistä toimitusta koskevaa raportointia varten. Ohjeet tulevat voimaan 11.6.2019.

Ohjeilla saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeet (ESMA70-151-367) ”Ohjeet arvopaperikeskusasetuksen 9 artiklan mukaista sisäistä toimitusta koskevaa raportointia varten”.

Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että arvopaperikeskusasetuksen1 2 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määritellyt toimituksen sisäiset toteuttajat noudattavat ESMAn ohjeita.

Lisätietoja antaa

Jenni Koskinen, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5364 tai jenni.koskinen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet


1Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s.1–72).