Rapportering av ekonomisk ställning och risker

Tillsynsobjektet skall intyga riktigheten av de inrapporterade uppgifterna. Syftet är att se till att de uppgifter som tillsynsobjektet tillställt Finansinspektionen är kontrollerade och riktiga. Intyget skall dateras och undertecknas både av uppgiftslämnaren och av den som verifierar uppgifterna. Det undertecknade intyget förvaras hos tillsynsobjektet och visas på begäran upp för Finansinspektionen. Elektronisk blankett införs senare.

Uppgiftslämnaren och den som verifierar uppgifterna får inte vara en och samma person. Om flera personer deltar i rapporteringen, kan rapportsamordnaren utses att verifiera uppgifterna, även om en annan person ansvarar för kontrollen av enskilda uppgifter. Intyget skall alltid uppdateras när den beskrivna processen ändras.

Blankett för verifiering av inrapporterade uppgifter (word).

Tillsynsobjekten kan också fritt formulera ett intyg som innehåller följande uppgifter:

  • vilken rapport och Finansinspektionens rapporteringsstandard som intyget hänför sig till
  • beskrivning av rapporteringsprocessen, dvs. källorna för de inrapporterade uppgifterna
  • hur de inrapporterade uppgifterna verifieras
  • vem ger ytterligare upplysningar om de inrapporterade uppgifterna
  • vem verifierar uppgifterna
  • kontaktinformation för den som lämnar ytterligare upplysningar och den som verifierar uppgifterna (e-postadress och telefonnummer)
  • var och hur förvaras de uppgifter som tjänar som underlag för rapporten. 

Rapportering av felaktiga uppgifter

Fortsatt rapportering av felaktiga uppgifter till Finansinspektionen leder till att tillsynsobjektet får en skriftlig begäran om förklaring. I sitt svar skall tillsynsobjektet lägga fram en åtgärdsplan för korrigering av den felaktiga rapporteringen. Underlåtelse att följa rapporteringsstandarden kan få administrativa eller andra påföljder.

Mer information om administrativa påföljder