Solvens II

Reglering av försäkringsbolag som grundar sig på Solvens II-direktivet1

Den gällande regleringen om liv-, skade- och återförsäkringsbolagens (försäkringsbolagens) verksamhet grundar sig i huvudsak på det s.k. Solvens II-direktivet. Solvens II är ett fullständigt harmoniserande direktiv, som i Finland har införlivats i försäkringsbolagslagen (521/2008). Direktivet har reviderat solvensregleringen och -tillsynen över liv- och skadeförsäkringsbolag. Målet är en harmoniserad, helhetsbetonad och riskbaserad solvensram som främjar den interna konkurrensen inom EU, en effektiv kapitalanvändning samt företagens riskhantering, och som därigenom effektiverar skyddet av de försäkrades intressen.

Utöver försäkringsbolagslagen tillämpas på försäkringsbolagens verksamhet även Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II). Förordningen är direkt tillämplig lagstiftning utan nationellt genomförande. Den kompletteras av de tekniska standarderna för tillsyn och genomförande som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) förbereder och som meddelas i form av EU-kommissionens beslut eller genomförandeförordningar, vilka är bindande och direkt tillämplig reglering i medlemsländerna. Dessutom har EIOPA meddelat riktlinjer om tillämpandet av Solvens II-direktivet, vilka Finansinspektionen har införlivat i sina föreskrifter och anvisningar.

1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II).

Solvens II-solvensreglering och -tillsyn, Kommissionens genomförandeförordning EU 2015/2451

A. Lagar, förordningar, administrativa föreskrifter och allmänna anvisningar om försäkringsbranschen
Lagar
Förordningar
Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar

B. Allmänna principer och metoder som används i Finansinspektionens tillsynsprocess (uppdateras senare)

C. Solvens II -statistikuppgifter

D. Uppgifter om tillämpandet av de alternativ som regleras i Solvens II-direktivet

E. Försäkringstillsynens mål samt tillsynsuppgifter och verksamhet (uppdateras senare)

Länkar till regleringen

Kommissionens tekniska standarder som utfärdats med genomförandeförordningar

EU-kommissionen publicerar en uppdaterad förteckning över delegerade författningar och genomförandeförfattningar beträffande Solvens II-direktivet.

EU-kommissionens webbplats