Kapitaltäcknings- och likviditetsreglering (CRR/CRD)

Kapitaltäcknings- och likviditetsreglering (CRR/CRD)

CRR/CRD-regleringen (CRD-paketet) utgörs av kreditinstitutsdirektivet (CRD IV) och EU:s kapitalkravsförordning (CRR). Syftet med regelverket är att förbättra bankernas risktäckningskapacitet genom att stärka bankernas kapitaltäcknings- och likviditetsposition samt riskhantering.

För att ytterligare förbättra kreditinstitutens störningstolerans inom EU antogs ett reformpaket den 7 juni 2019: Europarådets och parlamentets förordning (EU) 2019/876 (CRR2) och direktiv (EU) 2019/878 (CRDV).

Kärnpunkterna i reformpaketet:

 • En bindande bruttosoliditetsgrad (LR) för att förhindra att instituten tar på sig en alltför hög skuldsättningsgrad, samt en bruttosoliditetsbuffert för globala systemviktiga institut.
 • Krav på en bindande stabil nettofinansieringskvot (NSFR) för att ta itu med det alltför stora beroendet av kortsiktig marknadsfinansiering och minska finansieringsrisken på lång sikt.
 • Strängare regler för förmånsrättsordningen för minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL), vilka tillämpas på globala systemviktiga institut (G-SII) och andra stora banker.
 • Minska de administrativa bördorna för små, icke-komplexa banker i samband med ett antal regler om ersättningar som är oskäliga med tanke på dessa (närmare bestämt reglerna om uppskjuten ersättning och ersättning i form av instrument, t.ex. aktier).
 • En ny ram för marknadsrisker ska iakttas vid rapporteringen, bland annat åtgärder som gör kraven på rapportering och offentliggörande av information mindre betungande och förenklar reglerna om marknadsrisk och likviditetsrisk för små, icke-komplexa banker.
 • Förändringar i makrotillsynsverktyg (strukturella buffertarna (OSII- och systemriskbuffert) läggs samman och Pelaren 2 kan inte användas som ett makrotillsynsverktyg).
 • Dessutom flera åtgärder som planerats med tanke på EU:s särdrag. Till dem hör till exempel åtgärder som uppmuntrar till investeringar i offentliga infrastrukturprojekt samt små och medelstora företag, eller kreditriskregler som gör det lättare att avföra oreglerade lån från balansräkningen.

Vissa anpassningar  till CRR/CRR2 mot bakgrund av covid-19-pandemin:

Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2020/873 (så kallad ‘quick fix’ paketet)

Kommande uppdateringar av CRR/CRD-regleringen:

 1. Baselkommittén för banktillsyn publicerade i december 2017 sin rekommendation om färdigställande av Basel III –regleringen. Rekommendationerna kommer att verkställas i Europa genom uppdatering av CRR/CRD-regleringen. Den 11 oktober offentliggjorde Europeiska kommissionen ett samråd om genomförandet av Basel III-reformerna i EU-lagstiftningen.
Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Basfakta

CRR/CRD-regleringen

Kreditinstitutsdirektivet (CRD IV) innehåller krav som gäller både inledande av verksamhet och tillhandahållande av tjänster samt krav på myndighetstillsyn, sanktioner och tillförlitlig bolagsstyrning. Direktivet innehåller också krav på tilläggskapital i form av olika buffertar. Direktivet ska införas genom nationell lagstiftning.

EU:s kapitaltäckningsförordning (CRR) är direkt gällande lagstiftning och behöver därför inte införas på nationellt plan. Förordningen innehåller bestämmelser om beräkning av kapitalbas och minimikapitalkrav, likviditet, minimikapitaltäckningsgrad samt stora exponeringar. Dessutom innehåller den bestämmelser om kraven på offentlighet.

EU:s kapitaltäckningsförordning kompletteras av tekniska standarder för tillsyn och genomförande som bereds av Europeiska bankmyndigheten (EBA) och som meddelas som EU-kommissionens beslut eller förordningar, vilka är bindande och direkt tillämplig lagstiftning i medlemsländerna.

I sin webbtjänst upprätthåller EBA en interaktiv gemensam regelbok, som förutom kreditinstitutsdirektivet och EU:s kapitaltäckningsdirektiv även innehåller de tekniska standarder som upprättats av EBA och godkänts av kommissionen, EBAs riktlinjer och rekommendationer samt frågor och svar (Q&A) i anslutning till dem.

Regleringen är förknippad med en omfattande COREP-rapportering.

Reformpaketet (CRR2/CRDV)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/876 (CRR2) och direktiv (EU) 2019/878 (CRDV) finns här.

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878 av den 20 maj 2019 om ändring av direktiv 2013/36/EU vad gäller undantagna enheter, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, ersättning, tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter och kapitalbevarande åtgärder

Finansministeriets publikationer 2020:58 (3.7.2020): Promemoria från den arbetsgrupp som bereder en översyn av lagstiftningen om kreditinstitut och resolution (endast ett Presentationsblad på svenska)

Regeringens proposition RP 171/2020 rd - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av kreditinstitutsdirektivet samt återhämtnings- och resolutionsdirektivet

Betänkande EkUB 3/2021 rd - RP 171/2020 rd

Pressmeddelanden om beredningen av reformpaketet:

Europeiska kommissionen – pressmeddelande (23.11.2016): EU:s bankreform: Starka banker ska stödja tillväxten och återskapa förtroendet

Europaparlamentet – pressmeddelande (16.4.2019): Nya regler för att minska riskerna för EU:s banker och skydda skattebetalarna

Europeiska unionens råd – pressmeddelande (14.5.2019):  Bankunionen: rådet antar åtgärder för att minska riskerna i banksystemet

European Commission - Fact Sheet (16.4.2019): Adoption of the banking package: revised rules on capital requirements (CRR II/CRD V) and resolution (BRRD/SRM)

Vissa anpassningar  till CRR/CRR2 mot bakgrund av covid-19-pandemin:

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/873, av den 24 juni 2020, om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller vissa anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin

Kommande uppdateringar av CRR/CRD-regleringen:

1. Rekommendationer från Baselkommittén för banktillsyn om färdigställande av Basel III –regleringen (s.k. Basel IV)

Basel Committee on Banking Supervision: Basel III: Finalising post-crisis reforms

Finansinspektionens tillsynsmeddelande 8.12.2017 – 70/2017: Kapitaltäckningskraven enligt Basel III har uppdaterats – förbättrad jämförbarhet för bankernas kapitaltäckningssiffror

Finansinspektionens webbartikel (19.3.2018): Basel III -uudistukset yhdenmukaistavat pankkien vakavaraisuuslaskentaa – sisäisiä malleja soveltavien suomalaisten pankkien pääomavaateiden arvioidaan kasvavan (pdf, på finska)

Kommissionens pressmeddelande (7.12.2017):  Banking regulation: Commission welcomes Basel Committee's agreement on post-crisis reforms

EBAs pressmeddelande om kommissionens rådfrågning till EBA i anslutning till verkställandet av rekommendationerna i Europa (7.5.2018): EBA will support the Commission in the implementation of the Basel III framework in the EU

EBAs offentliga samrådet (2.7.2019): EBA Basel assessment sees impact driven by large banks

EBAs pressmeddelande (5.8.2019): EBA advises the European Commission on the implementation of the final Basel III framework

European Commission – public consultation: Alignment EU rules on capital requirements to international standards (prudential requirements and market discipline)

Basel Committee on Banking Supervision (27.3.2020): Governors and Heads of Supervision announce deferral of Basel III implementation to increase operational capacity of banks and supervisors to respond to Covid-19

 

Tillämpning och tidtabell

CRR/CRD-regelverket tillämpas på följande företag under tillsyn:

 • kreditinstitut
 • värdepappersföretag, med undantag av i 6 kap. 1 § 4 mom. i lagen om investeringstjänster avsedda värdepappersföretag
 • fondbolag som bedriver i 5 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder avsedd verksamhet (fondbolag som bedriver kapitalförvaltning)
 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • kreditinstitutens holdingsammanslutningar
 • holdingsammanslutningar för värdepappersföretag
 • moderföretag till finans- och försäkringskonglomerat.

Reformpaketet träder i kraft den 27 juni 2019. Bestämmelserna börjar dock i huvudsak tillämpas vid en senare tidpunkt än ikraftträdandet:

CRD V –direktivet i huvudsak den 29 december 2020

CRR 2 –förordningen i huvudsak den 28 juni 2021

Obs. Regelverket innehåller flera undantag från huvudregeln vad gäller tillämpningstidpunkterna.

Länkar till regleringen

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU, av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (Kreditinstitutsdirektivet, CRD IV) – konsoliderad version finns här

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/878, av den 20 maj 2019 om ändring av direktiv 2013/36/EU vad gäller undantagna enheter, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, ersättning, tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter och kapitalbevarande åtgärder (CRD V)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 575/2013, av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EU:s kapitalkravsförordning, CRR) - konsoliderad version finns här

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/876 , av den 20 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information, samt av förordning (EU) nr 648/2012 (CRR 2)

De tekniska standarderna om tillsyn och genomförande som ges i form av EU-kommissionen beslut eller förordningar

EBAs interaktiva gemensamma regelbok (Single rule book)

EBAs Questions and answers (Q&A).

EBAs riktlinjer och rekommendationer temavis

Kreditinstitutslagen och andra lagar som antagits med stöd av den

Europeiska centralbankens förordning (EU) 2016/445, av den 14 mars 2016 om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten (ECB/2016/4)

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2017/697, av den 4 april 2017 om de alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut (ECB/2017/9)

Europeiska centralbankens rekommendation av den 4 april 2017 om gemensamma specifikationer för vissa alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut (EKP/2017/10)

ECB:s riktlinjer om alternativ och handlingsutrymmen som ges genom unionsrätten, november 2016 (pdf).

Föreskrifter och anvisningar 26/2013 Sameuropeisk rapportering (COREP)

Föreskrifter och anvisningar 5/2019: Föreskrifter och anvisningar i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning